PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 26.05.2010.                                                                                                                                                                                                

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 15 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2219 din data de 21.05.2010.

     La această şedinţă participă un număr de 15 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Ana George Bogdan, Dănciulescu Ion, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Păunaş Maria - Roxana, Stănescu Iulian), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Ilie Valentin.

     Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct: Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 72/05.05.2010 referitoare la preluarea activitatilor de paza efectuate de Serviciul Public Judetean de Paza si Protectie Dambovita  si transferul a  100 de posturi de personal contractual si personalul aferent acestora catre Politia Comunitara a Municipiului Targoviste

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Se aprobă: o abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 13 voturi pentru (dl. cons. Rusescu vine în sală la punctul 2 al ordinii de zi).

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă : o abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 13 voturi pentru.

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară  a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ S.A din data de 27.05.2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvantul dlui. Radu Vasilescu, director general al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A., care prezintă situaţia existentă, precum şi ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă : 2 abţineri : Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 12 voturi pentru. (dl. cons. Rusescu vine în sală la punctul 2 al ordinii de zi)

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  din data de 27.05.2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvantul dlui. Radu Vasilescu, director general al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A., care prezintă situaţia existentă, precum şi ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.  Dl. consilier Vasiliu doreştesă cunoască modalitatea prin care a fost ales auditorul. Dl. director Vasilescu menţionează că modalitatea de alegere a auditorului este licitaţia deschisă. Dl. consilier Liţă doreşte să ştie care sunt tarifele în mediul rural. Dl director Vasilescu afirmă că se încadrează în aceiaşi parametrii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă : o abţinere - Vasiliu Emilian Teodor şi 14 voturi pentru.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea noii valori a proiectului « Consolidare, reabilitare şi modernizare Grupul Şcolar Voievodul Mircea, Municipiul Târgovişte » şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Folea Dragoş din partea Direcţiei Tehnice, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 72/05.05.2010 referitoare la preluarea activitatilor de paza efectuate de Serviciul Public Judetean de Paza si Protectie Dambovita  si transferul a  100 de posturi de personal contractual si personalul aferent acestora catre Politia Comunitara a Municipiului Targoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Dinu Gheorghe, director al Poliţiei Comunitare, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dna consilier Diculescu doreşte să ştie dacă personalul preluat are contracte. Dl. Dinu afirmă că în H.C.L. nr. 72 se prevăd contracte pentru 95 agenţi pază, 3 soferi şi 2 muncitori. Dna consilier Diculescu doreşte să ştie dacă agenţii de pază îşi desfăşoară activitatea la instituţiile din administraţia publică. Dl. director confirmă că activitatea agenţilor de pază este legată de administraţia publică. Dl Vasiliu afirmă că nu este de acord cu această hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge : 2 abţineri - Vasiliu Emilian Teodor, Diculescu Maria şi 13 voturi pentru, întrucât majoritatea calificată pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre era de 14 voturi, respectiv 2/3 din consilierii în funcţie conform art.45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece preluarea unui patrimoniu ca sumă a unor drepturi şi obligaţii al unei alte entităţi juridice are influenţă asupra patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale, fie prin mărirea acestui patrimoniu, în situaţia când patrimoniul preluat are un activ mai mare decât pasivul, fie micşorarea patrimoniului în situaţia în care patrimoniul preluat are un pasiv mai mare decât activul.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          SECRETAR MUNICIPIU

                 Ing. Ilie Valentin                                                           jr. Chiru Cătălin Cristea