Inapoi

PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 26.05 .2009

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2587 din data de 20.05.2009

La această şedinţă participă un număr de 20 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absent fiind Oros Călin Dinu), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. ing. Ilie Valentin

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 26.03.2009.  Se aproba in unanimitate

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 27.04.2009.  Se aproba in unanimitate.

Se solicita suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre : Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA. Se supune la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

Dl. preşedinte de şedinţă, cons. Ilie Valentin dă cuvântul unui cetăţean care reprezintă un grup de tineri, care au obţinut terenuri în zona Sagricom, dar pe care nu le pot folosi deoarece nu dispun de utilităţi. În acest sens, acestia adresează autorităţilor o petiţie prin care solicită ajutor în vederea rezolvării situaţiei.. Dl. consilier Ilie dă citire petiţiei adresate de cetăţeni. Dl preşedinte propune introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere – Diculescu Maria şi 19 voturi pentru.

Dl. preşedinte de şedinţă, cons. Ilie Valentin dă cuvântul unui alt cetăţean, Oprea Georgian, care reprezintă un număr de 7 firme, cu sediul în Calea Câmpulung, nr. 116. Acesta afirmă ca în luna mai a fost organizată o acţiune prin care au fost ridicate toate masinile parcate în faţa acestor magazine. Având în vedere această situaţii proprietarii acestor firme solicită rezolvarea problemei locurilor de parcare pentru zona respectivă.

Dl. consilier Răducanu afirmă că această situaţie îi este cunoscută. Dl administrator public, Marius Constantinescu, afirmă că în zona respectivă au avut loc accidente şi afirmă că această petiţie nu a ajuns la autorităţi pentru a fi soluţionată. Dl. consilier Ilie solicită soluţionarea acestei probleme de către executiv.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 279/2008 referitoare la aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru ajutoarele de urgenţă acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei. Marcela Olteanu, care aduce lămuriri legate de modificarea acestei hotărâri. Dl. consilier Vasiliu solicită cuvântul pentru a informa despre o greşeală apărută în redactarea hotărârii. Omisiunea se corectează. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 280/2008 referitoare la aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru prestaţiile financiare excepţionale, acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu face aceeaşi precizare privind o greşeală existentă în proiectul de hotărâre. Omisiunea se corectează. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 91/26.02.2009 privind aprobarea infiintarii unui centru social pentru prevenirea si combaterea violentei domestice

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Ţuţuianu solicită revizuirea art. 4 al prezentului proiect de hotărâre. Dna Marcela Olteanu precizeaza că această formulare este expres prevăzută de lege. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei care va efectua verificarea situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie pentru obiectivul reabilitare şi mansardare bl. 1, troson B, str. Laminorului, nr. 16, Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Directiei Tehnice, Constantin Bălaşa, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Se aduce la cunoştinţa Consiliului Local propunerea comisiei de specialitate nr. 2 – să fie introduşi în această comisie şi doi consilieri locali. Se fac propuneri pentru cei 2 consilieri: Stănescdu Iulian şi Băluţă Vasile. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 19 voturi pentru. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 19 voturi pentru.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte al unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcţiei Grădini Publice, în vederea casării

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl consilier Vasiliu susţine eliminarea punctului nr. 5 al anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, cu amendamentul anterior.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

7.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru activităţile care compun serviciul de salubritate al Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dna consilier Diculescu doreşte să cunoască motivul pentru care aceste Caiete de Sarcini trebuie să treacă prin Consiliul Local. Dl Secretar al Municipiului precizează că aceste caiete reprezintă parametrii prin care autoritatea locală monitorizează activitatea societăţilor respective şi au caracter normativ pentru cei 3 operatori. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Poliţiei Comunitare, dl. Dumitru, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Dl. consilier Ilie precizează că există lipsuri ale agentilor comunitari şi doreşte să i se prezinte în şedinţa următoare atribuţiile agenţilor comunitari în activitatea de blocare pe care o desfăşoară alături de Poliţia Rutieră. Dl. consilier Ţuţuianu aminteşte că întro şedinţă precedentă a solicitat ca agentii comunitari să ia măsuri legate de agenţii comerciali care bochează, cu lăzi, locurile de parcare din faţa magazinelor. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada Ileana Sărăroiu unei străzi nou create în zona str. Aleea Mânăstirii Dealu

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvânul dlui. Tinel Nicolae, Şef Serviciu Cadastru, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Dl consilier Vasiliu doreşte ca pe viitor în rapoartele de specialitate să se facă o scurtă prezentare a personalităţii al cărei nume este folosit. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Piscină acoperită – Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Directiei Tehnice, Constantin Bălaşa, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte” – Bdul Independenţei

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Directiei Tehnice, Constantin Bălaşa, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Dl consilier Vasiliu doreşte să cunoască dacă aceste străzi sunt prioritare pentru Municipiul Târgovişte şi dacă este necesar schimbatul trotuarelor. Dl. administrator, Marius Constantinescu, aminteşte că traficul greu se desfăşoară pe aceste străzi şi speră ca intrun viitor apropiat să se refacă şi străzile din cartiere. În privinţa trotuarelor, dl. Constantinescu afirmă că se vor schimba doar acolo unde este cazul. Se supune la vot. Se aprobă: 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor – aceste străzi nu sunt prioritare şi 19 voturi pentru.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte” – Şoseaua Găeşti

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor – aceste străzi nu sunt prioritare şi 19 voturi pentru.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte” – Calea Bucureşti

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor – aceste străzi nu sunt prioritare şi 19 voturi pentru.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte” – Bdul Constantin Brâncoveanu

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor – aceste străzi nu sunt prioritare şi 19 voturi pentru.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, listei de investiţii, obiectivelor şi criteriilor de performanţă  ale  S.C. „ECO - SAL 2005” S.A. Târgovişte pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei director economic Mihai care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil, Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pe anul 2008

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului în A.G.A. a reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte de aprobare a Bilanţului pe anul 2008, a activităţii economico-financiare, cu anexele aferente, pentru a SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director Staicu, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Dna consilier Diculescu doreşte să ştie dacă anul acesta vor mai fi probleme la Compania de Apă. Dl. director Staicu afirmă că în acest an nu vor mai exista probleme.  Se supune la vot. Se aprobă:1 abţinere – Ţuţuianu Ioan şi 19 voturi pentru..

Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 2 persoane fizice din Municipiul Targoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Direcţiei Taxe şi Impozite, Crintescu Iulian, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre.  Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spălătorie auto cu spaţii de aşteptare”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 59, beneficiar SC BESICO SRL

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Arhitect Şef Lenia Leca, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Se supune la vot. Se respinge: 10 voturi pentru: Babeu Pavel, Şerban Alexandru, Liţă Ion, Pantea Viorel, Stănescu Iulian, Vasiliu Emilian Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Paraschiv Cornelia, 7 abţineri şi Frăţilă Ioan Cezar, Ana George Bogdan şi Rusescu Gheorghe nu erau prezenţi în sală

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spălătorie auto”, în Municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, beneficiar STĂNESCU MARIUS

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Arhitect Şef Lenia Leca, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre.Se supune la vot. Se aprobă: 14 voturi pentru şi 5 abţineri: Vasiliu Emilian Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Paraschiv Cornelia.

Dna consilier Paraschiv părăseşte sala de şedinţe.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Cabinet Medical Stomatologic ”, în Municipiul Târgovişte, str. Matei Basarab, nr. 38,  beneficiar FALCA ANTONIO

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Arhitect Şef Lenia Leca, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre.Se supune la vot. Se aprobă: 18 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor, motivând abţinerea astfel: în situaţii similare un proiect de hotărâre se aprobă, altul nu.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Clinică Medicală”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 131, beneficiar S.C. OPREMI MEDFARM SRL, Craiova

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Arhitect Şef Lenia Leca, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 18 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor, motivând abţinerea astfel:  în situaţii similare un proiect de hotărâre se aprobă, altul nu.

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Construire locuinţă S+P+M şi garaj”, în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, nr. 98, beneficiari PETCU ADRIAN şi PETCU MĂDĂLINA – ELENA

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Arhitect Şef Lenia Leca, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre.Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor, motivând abţinerea astfel: în situaţii similare un proiect de hotărâre se aprobă, altul nu. Dl. consilier Danciulescu nu este în sală.

Dna consilier Diculescu anunţă că pe strada Tudor Vladimirescu a apărut o construcţie pe spaţiul verde şi doreşte să cunoască despre ce este vorba. Dl. director Maican afirmă că este vorba despre o pubelă ecologică construită pe un program ISPA, care a obţinut un aviz de construcţie din consiliul trecut. Dl. consilier Briceag părăseşte sala de şedinţe. Dl. consilier Vasiliu aminteşte că în consiliul trecut s-a luat decizia ca orice construcţie să aibă avizul Direcţiei de Urbanism. Dl. Primar aminteşte că au fost votate 490 de locaţii pentru astfel de pubele.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Judeţul Dâmboviţa şi cu Districtul Santarem – Portugalia în vederea înfiinţării ASOCIATIEI DÂMBOVIŢA – SANTAREM

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl Secretar aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu consideră benefică această asociere. Se propune ca reprezentant în această asociaţie dna. Colea Berta. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind identificarea spaţiului necesar funcţionării Centrului de Informare Turistică din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Este prezentată locaţia în care se doreşte să se amplaseze acest Centru de Informare. Dl consilier Tănase aminteşte că a propus în cadrul comisiei de specialitate amplasarea acestui centru în locaţia de lânga Magazinul Muntenia. Dl. consilier Vasiliu aminteşte că este o zonă rezervată istoric şi că nu este nevoie de construcţii neadecvate. Se supune la vot. Se aprobă: 14 voturi pentru şi 2 abţineri: Vasiliu Emilian Teodor şi Dănciulescu Ion. Din sală lipsesc: Briceag Paul Robert, Ana George Bogdan, Paraschiv Cornelia şi Ţuţuianu Ioan.

Proiect de hotărâre privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvantul dlui director al D.A.P.P.P., Maican, pentru a aduce lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a imobilului Magazie Materiale Tehnice aflat în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvantul dlui director al D.A.P.P.P., Maican, pentru a aduce lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Dl. director aminteşte că acest spaţiu a fost concesionat pană în anul 2018. Se supune la vot propunerea executivului. Se respinge: 6 voturi pentru: Vasiliu Emilian Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Frăţilă Ioan Cezar şi Tănase Silviu Gabriel, 1 vot împotrivă – Moţoc Honorius, 10 abţineri, iar dl. consilier Băluţă şi dna consilier Paraschiv nu sunt prezenţi. Se propune amânarea. Se aprobă: 6 voturi împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Frăţilă Ioan Cezar şi Tănase Silviu Gabriel şi 13 voturi pentru.

Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru reorganizarea parcului auto al Aparatului de Specialitate al Primarului

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui Ionescu, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Dl. preşedinte aminteşte că la comisia nr. 2 s.- a propus ca autovehiculul să fie dat spre utilizare către o direcţie a Primăriei. Se supune la vot propunerea executivului. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotarare privind concesionarea directă sau darea în folosinţă gratuită a spaţiilor şi terenurilor aparţinând proprietăţii publice şi private a Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvantul dlui director al D.A.P.P.P., Maican, pentru a aduce lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Dl. consilier Ţuţuianu solicită refacerea art. 1 al hotărâri şi deasemenea propune întocmirea a două hotărâri. Dl. consilier Stănescu propune o suprafaţă de pană la 1 m. Se supune la vot propunerea dlui Stănescu . Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului în suprafaţă de 1945 m.p., situat în Municipiul Târgovişte, Strada Crângului, Cartier Priseaca, proprietar Zarioiu Elana

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui Tinel Nicolae, care aduce lamuriri legate de acest proiect de hotărâre. Se supune la vot. Se respinge: 9 voturi pentru şi 8 abţineri. În sală sunt prezenţi 17 consilieri.

Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din administrarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A  Targoviste in adminitrarea Directiei de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Sultana, juris al Direcţiei de Salubritate. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a unui teren în suprafaţa de 17.004 mp în vederea transmiterii în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “CNI - S.A.” pentru realizarea obiectivului Bazin de înot

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director Maican, pentru a aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotarare privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “CNI-S.A.” a trerenului în suprafaţă de 17.004 mp, pe durata realizării investiţiei “Bazin de înot olimpic – Calea Ialomiţei, nr. 9”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director Bălaşa, pentru a aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre.Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 115 mp, situat pe platoul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere pentru alimentaţie publică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director Maican, pentru a aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Se supune la vot. Dl. consilier Vasiliu aminteşte că în acea zonă funcţionează Casa de Cultură a Sindicatelor şi deasemenea Facultatea „Spiru Haret” şi din acest motiv consideră ca ilegală înfiinţarea unei terase în acea zonă. Se respinge: 3 abţineri: Vasiliu Emilian Teodor, Ţuţuianu Ioan şi Dănciulescu Ion şi 13 voturi pentru. În sală sunt 16 consilieri prezenţi.

DIVERSE Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Dana Popa pentru a aduce lămuriri legate de proiect. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe luna mai 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Cu aceasta sedinta a fost declarată incheiata.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTĂ                           SECRETAR MUNICIPIU

                       ing. Ilie Valentin                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

              Inapoi