Inapoi

PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgoviște

 din data de 26.03.2009

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 20 din numărul de 21 de consilieri, declară: Ședința este legal constituită, își poate desfașura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziția nr. 1710 din data de 20.03.2009

      La această ședință participă un număr de 20 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcție, (absent fiind Oros Călin Dinu), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, directori, dl Prefect Iancu Caracota, dl Presedinte al Consiliului Judetean, Florin Popescu, sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum și reprezentanți ai mass-media locale.

      Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. jr. Frătilă Ioan Cezar.

Se solicita suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre : Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 3 la Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 265/2005 incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ASOCIATIA DE INVESTITORI TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26.02.2009. Se aproba in unanimitate

Se supune la vot ordinea de zi.

Dl consilier Vasiliu intervine, facand mentiunea ca are de depus o contestatie si afirma ca executivul modifica hotararile care au fost prezentate in comisii si face referire in mod special la punctul numarul 1, afirmand ca structura initiala a hotararii a fost modificata si ca  procesul verbal de la comisie lipseste. Dl. consilier ii inmaneaza dlui. presedinte de sedinta, Fratila Cezar, contestatia, pentru a-i da citire. Dl consilier Vasiliu doreste sa precizeze ca nu i-a fost dat dreptul sa isi explice reactiile din sedinta precedenta.

Dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi. Se aproba : 7 abțineri: Vasiliu Emilian Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Țuțuianu Ioan, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel și Frățilă Ioan Cezar și 13 voturi pentru.

1.      Proiect de hotărâre privind aplicarea unei sancțiuni disciplinare dlui. consilier Vasiliu Emilian Teodor

Se da citire proiectului de hotarare. Dl consilier Vasiliu sustine ca este vorba despre un fals, deoarece afirmă că în comisii au fost prezentate alte proiecte de hotărâri. Se da cuvantul dlui consilier Serban, care afirma ca punctul nr. 1 a fost prezentat in comisia juridică al cărei membru este si dl. cons. Vasiliu. Dl. consilier Ana da citire raportului de avizare intocmit de comisia de specialitate nr. 5. Deasemenea dl. consilier Ana afirma ca raportul este semnat de membrii comisiei: Fratila Cezar, Ana George Bogdan, Rusescu Gheorghe, Serban Alexandru. Dl. Consilier Serban sustine valabilitatea raportului de avizare. Dl. Secretar Cristea afirma ca raportul de avizare al comisiei juridice a cerut modificarea raportului initial, care a stat la baza hotararii. Dl. consilier Vasiliu afirma ca este prima data cand un raport de specialitate este modificat, dupa ce a trecut pe la sedintele de comisii. Dl consilier Fratila afirma ca regulamentul de organizare si functionare al C.L.M. Targoviste permite excluderea dl. consilier Vasiliu pentru 2 sedinte si da citire textului de lege. Dl. consilier Vasiliu aminteste ca textul de lege ii permite sa fie audiat. Se organizeaza vot secret pentru acest punct. Dl presedinte de sedinta da citire buletinului de vot si precizeaza modalitatea de vot – se va încercui raspunsul dorit. Dl consilier Vasiliu doreste, ca in locul dansului, din comisia de numarare a voturilor sa faca parte dl consilier Danciulescu. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate. Se trece la exercitarea votului. Comisia de numarare a voturilor se retrage pentru a constata rezultatul. Dl consilier Motoc anunta rezultatul votului: 13 voturi pentru, 5 voturi impotriva si un vot nul. Proiectul de hotarare a fost respins.

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială prin înființarea compartimentului de «Asistență medicală comunitară» și a aplicării Protocolului încheiat cu Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – Filiala Dâmbovița

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 471/2008 referitoare la stabilirea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Social Integrat “Sf. Maria”

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

4.      Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială pe anul 2008

Se ia act de această informare.

5.      Proiect de hotărâre privind numirea dlui. Dinu Gheorghe în funcția publică de   conducere de director executiv al Poliției Comunitare a Municipiului Târgoviște

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Dl consilier Vasiliu solicita cuvantul si cere lamuriri legate de persoana dlui Dinu Gheorghe. Se da cuvantul dlui Gheorghe care aduce aceste lamuriri. Dna consilier Diculescu afirma ca raportul de specialitate din spatele hotararii este bine intocmit si suficient pentru a aduce lamuriri.Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

6.      Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, conform prevederilor Legii nr. 550/2002

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se fac propuneri : Danciulescu Ion, Lita Ion, Raducanu Tudorica si Paraschiv Cornelia. Dl consilier Danciulescu accepta postul de membru supleant. Se supune la vot. Se aproba : 1 vot împotriva – Briceag Paul Robert si 19 voturi pentru. Dl consilier Vasiliu afirma ca anunturile legate de aceste comisii se fac in mod defectuos, telefonic, cu cateva zile inainte de sedinte si considera ca ar trebui anuntate prin mail-uri sau fax.

7.      Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de societățile comerciale de salubrizare, aflate in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Dl consilier Vasiliu sustine ca este impotriva maririi acestor costuri  si considera ca ar trebui facute diverse analize privind aceste majorari. Dl consilier Ilie solicita un raspuns privind propunerea facuta de comisia nr. 2 – sa fie ridicat gunoiul de 2 ori pe saptamana pentru casele situate in Municipiul Targoviste. Reprezentantul societatii precizeaza ca aceasta cerere va fi solutionata, iar gunoiul va fi ridicat de 2 ori pe saptamana. Dna consilier Diculescu sustine ca a fost o dezbatere publica legata de aceasta majorare si doreste sa cunoasca rezultatul acesteia. Reprezentantii societatii afirma ca majorarea a primit aviz favorabil si reaminteste ca pretul nu a mai fost majorat din anul 2005. Se supune la vot. Se aproba : 2 voturi impotriva : Danciulescu Ion si Vasiliu Teodor, o abtinere – Tutuianu Ioan si 17 voturi pentru.

8.      Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Este propusa doamna Daniela Popa ca membru in consiliul de administratie al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. Se supune la vot. Se aproba : 2 abtineri – Tutuianu Ioan (de drept)  si Vasiliu Emilian Teodor si 18 voturi pentru. Se face propunerea pentru noul presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A. Dl consilier Lita il propune pe dl. Tomita Ciulei. Dl. consilier Vasiliu cere lamuriri legate de dl. Tomita Ciulei. Se supune la vot. Se aproba : 1 vot impotriva – Vasiliu Emilian Teodor – care sustine că este ilegal, 3 abtineri : Tanase Silviu Gabriel, Paraschiv Cornelia si Tutuianu Ioan (de drept) si 16 voturi pentru.

9.      Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale unor persoane fizice de pe raza Municipiului Târgoviște

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot Se aproba in unanimitate. Dl. Consilier Vasiliu dorește să aducă la cunostința cetatenilor Municipiului Targoviste ca daca se afla in dificultate de plata se pot adresa C.L.M. pentru acordarea acestor facilități.

10.  Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale firmei S.C. CLAR COM S.R.L.

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Dl director al Serviciului Taxe si Impozite, Iulian Crintescu aduce lamuriri legate de acest punct. Dna consilier Diculescu doreste ca acest punct sa fie analizat cu atentie pentru a nu se crea un precedent. Dl. consilier Vasiliu afirma ca legea prevede un impozit de 10% pentru firmele care nu isi reevalueaza din 3 in 3 ani bunurile pe care la detin. Se supune la vot. Se respinge : 18 voturi împotrivă, 1 abținere Frățilă Ioan Cezar ; dl Tănase Silviu Gabriel nu este prezent în sală.

11.  Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace de transport ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Dl consilier Vasiliu propune constituirea unei comisii a CLM pentru a se constata modul in care s-a desfasurat acest parteneriat cu S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba : 2 abțineri : Ana George Bogdan și Vasiliu Emilian Teodor. Se supune la vot propunerea dlui consilier Vasiliu de înființare a unei comisii de verificare a situației de la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Se respinge : 6 voturi pentru : Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Țuțuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor, Paraschiv Cornelia și Tănasa Silviu Gabriel și 14 abțineri.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgoviște pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl consilier Ilie doreste lămuriri legate de bugetul pentru învățământ. Aceste lamuriri sunt aduse de dna director executiv adjunct Daniela Popa, care afimă că vor fi fonduri pentru a fi reabilitate diverse unităti de învățământ. Dl Primar, Gabriel Florin Boriga afirmă că pentru învățământ vor fi alocate fonduri și de la Consiliul Județean, cât și de la minister. Dl consilier Vasiliu dorește mai multe lămuriri legate de acest buget. În primul rând dorește să i se aducă lămuriri legate de cheltuielile cu personalul, din cadrul Primăriei, care suferă o creștere de la 40 la 47 miliarde. Deasemenea amintește ca dna director a afirmat că în cheltuielile cu personalul sunt prinse și posturile blocate. În al doilea rând dl consilier mai dorește lamuriri legate de cheltuielile pentru activități culturale,  promovare imagine, reviste, cd-uri, în valoare de 7 miliarde. Dl consilier afirmă că este împotriva acestor cheltuieli. La Poliția Comunitară cheltuielile de personal au crescut cu 7,5 miliarde. La Clubul Sportiv Municipal Târgoviște se alocă 1 miliard pentru deplasări și detașări, 1,5 miliarde pentru deplasări în străinătate și 10 miliarde pentru acțiuni culturale. Deasemenea amintește că CSM nu are venituri proprii, spre deosebire de teatre, unde fiecare bilet se plătește. La Direcția Grădini Publice cresc cheltuielile de personal cu 6 miliarde, iar la Direcția de Asistență Socială cu 12 miliarde, salariile pentru aceasta directie ridicandu-se la 87 miliarde în timp ce cheltuielile pentru cetățeni, făcute de această direcție se ridică la 45 miliarde. La Administrația Piețelor este necesară o suplimentare de fonduri pentru investiții, dar aceasta nu se acordă, în schimb se poate remarca o creștere la salarii de la 14 la 17 miliarde. La D.A.P.P.P. o crestere salarială de la 140 la 160 miliarde. La Casa de Cultura nu este de acord cu sintagma « total cheltuieli pentru subvenții teatru » și afirmă că la Casa de Cultură se desfașoară o activitate pentru amatori. Deasemenea afirmă că pentru cărți și publicații sunt alocați 0 lei. La Teatru Mihai Popescu cresc salariile de la 5,8 la 8,5 miliarde, iar la investitii pentru reparații 0. La teatrul Tony Bulandra, un teatru important în Romania și Europa, cu o audiență de 98%, nu primește pentru repararea acoperișului niciun leu, iar cheltuielile materiale se reduc cu 3 miliarde. Tot dl consilier Vasiliu dorește să primească de la dna director o confirmare privind gradul de îndatorare, care este de 8,77 pentru acest an, dar nu s-a ținut cont de proiectul de îndatorare care se desfășoară astăzi. Dna director economic adjunct aduce lămuriri legate de fiecare punct dezbătut de dl. consilier Vasiliu. Se supune la vot propunerea dlui consilier Vasiliu de a suplimenta bugetul la Teatrul Tony Bulandra cu 3 miliarde, care să fie extrași de la CSM. Se respinge : 1 vot împotriv㠖 Ana George Bogdan, 6 voturi pentru : Diculescu Maria, Frățilă Ioan Cezar, Dănciulescu Ion, Țuțuianu Ioan și Paraschiv Cornelia, Vasiliu Emilian Teodor și 13 abtineri. Se supune la vot hotărârea în formă inițială. Se aprobă: 5 abțineri: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Vasiliu Emilian Teodor, Țuțuianu Ioan și Paraschiv Cornelia și 15 voturi pentru.

Dl președinte de ședință dă cuvântul dlui Prefect Iancu Caracota, care afirmă că prezența dumnealui este strict legată de modul în care a fost gândit bugetul pentru Municipiul Târgoviște.

Se dă cuvantul și dlui președinte al CJ care aminteste criza în care ne aflăm din punct de vedere economic și solicită sprijinul tuturor pentru ca aceasta criză economică să fie depașită.

Se dă cuvântul dlui. Primar care multumește pentru buna desfășurare a discuțiilor legate de buget.

13.  Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței minime de pornire a licitației pentru concesionarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aparținând domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Dl consilier Vasiliu doreste sa stie ce elemente stau la baza preturilor trecute in hotarare. Raspunsul este oferit de dl director al D.A.P.P.P., Dorin Maican. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate

14.  Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create din Municipiul Târgoviște

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Dl consilier Vasiliu aminteste ca suntem intrun oras istoric si propune denumirea de Ion Dolanescu pentru aceasta strada. Dl consilier Ilie solicita si alte denumiri pentru aceasta strada. Dl consilier Danciulescu propune ca Ion Dolanescu sa primeasca titlul de cetatean de onoare al Mun. Tgv. Dl consilier Vasiliu propune denumirea de strada « Crizantemei ». Se supune la vot propunerea dlui consilier Vasiliu. Se aproba in unanimitate.

 Dl presedinte de sedinta propune ca in sedinta urmatoare sa fie introdus pe ordinea de zi un punct privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Targoviste, post-mortem, dlui. Ion Dolanescu. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice- Proiect de hotărâre privind respingere P.U.Z. studiat pentru „Spălătorie auto cu spații de așteptare”, în Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 59,beneficiar SC BESICO SRL

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot. Se respinge : 5 pentru : Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Vasiliu Emilian Teodor, Țuțuianu Ioan și Paraschiv Cornelia  si abtineri 15. 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic Integrat pentru Dezvoltarea Urbană a Municipiului Târgoviște - Centru Urban

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A, a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot. Se aproba in unanimitate

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B, a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot. Se aproba in unanimitate

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dotării cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovita

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Dl consilier Danciulescu doreste sa stie daca CLM poate sa suportre aceasta subventie. Se face precizarea ca aportul CLM este de 2,2 %. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Listei de priorități pe anul 2009, aprobată prin HCL nr. 524/2008, în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Târgoviște

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Dl consilier Vasiliu propune ca CLM sa subventioneze persoanele care nu pot achita cei 20% .

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de executiv. Se aproba in unanimitate.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai blocurilor de locuințe din Municipiul Târgoviște cuprinse în completarea Listei de priorități pe anul 2009,  în vederea creșterii performanței energetic

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate 

22.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 74/2007 referitoare la includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște și administrarea D.A.P.P.P. a drumurilor de exploatare DE 47 și DE 55

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot. Se aproba in unanimitate

23.  Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință, situate în case naționalizate și nerevendicate de foștii proprietari sau moștenitorii acestora, către actualii chiriași

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot. Se aproba in unanimitate

24.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere pentru șapte apartamente din fondul de locuințe sociale      

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot. Se aproba in unanimitate          

25.   Proiect de hotărâre privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca I.H. Rădulescu Târgoviște, pentru spațiul cu altă destinație decât cel de locuință, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Libertății, nr. 3, bl. B1, parter.

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Dl consilier Vasiliu doreste sa reaminteasca propunerea comisiei nr. 5 – spatiul sa revina la destinatia initiala – Salonul Artelor. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la circulația, în Municipiul Târgoviște, a autovehiculelor destinate învățării conducerii și pe care se poate susține examenul pentru obținerea permisului de conducere 

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Dl. consilier Rusescu doreste ca pe str. Cetatii sa se interzica parcarea masinilor. Dl consilier Ana aminteste ca in hotarare se precizeaza ca circulatia este interzisa intre orele 7-9 si 15-17, pe toate strazile municipiului. Se da citire propunerii facuta de comisia nr. 5, care propune ca hotararea sa cuprinda si str. Poet Grigore Alexandrescu, Str. Tudor Vladimitescu si Calea Domneasca. Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma initiala. Se respinge: 7 abtineri : Șerban Alexandru, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Vasiliu Emilian Teodor, Țuțuianu Ioan, Paraschiv Cornelia și Tănase Silviu Gabriel și restul pentru.

28.  Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de folosință, exploatare și întrețienere asupra obiectivelor din sistemul de distribuție gaze naturale realizate prin investiția Consiliului Local Municipal Târgoviște, și a terenului aferent, operatorului de distribuție gaze naturale S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL pentru Cartier Priseaca și alte străzi din Municipiul Târgoviște 

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se aprobă : 3 abțineri : Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia și Tănase Silviu Gabriel.     

29.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii/concesionării unor terenuri aparținând  domeniului public sau privat al Municipiului Târgoviște

1.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în str. Moldovei, în incinta Școlii nr. 6, “Tudor Vladimirescu”, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, în vederea amenajării unui spațiu comercial

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se respinge: 7 voturi împotrivă: Vasiliu Teodor, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frățilă Ioan Cezar, Țuțuianu Ioan, Paraschiv Cornelia și Tănase Silviu Gabriel și 12 voturi pentru.

2.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a unui teren în suprafață de 6,5 mp, situat în Bdul. Unirii, adiacent bl. 68, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, în vederea amenajării unui spațiu commercial

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se respinge: 7 voturi împotrivă: Vasiliu Teodor, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frățilă Ioan Cezar, Țuțuianu Ioan, Paraschiv Cornelia și Tănase Silviu Gabriel și 12 voturi pentru.

3.         Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an și 6 luni, a unui teren, aparținând domeniului public, în suprafață de 2 mp, situat în Parcul Chindia, Municipiul Târgoviște, în vederea amplasării unei căbănuțe pentru dulciuri

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se cer lamuriri privind acest proiect. Dna consilier Diculescu doreste sa stie daca exista avizul dlui director al Directiei Gradini Publice, Nicolae Biculescu. Se aduc aceste lamuriri de catre dl director al D.A.P.P.P., Dorin Maican. Se supune la vot. Se respinge: 7 voturi împotrivă: Vasiliu Teodor, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frățilă Ioan Cezar, Țuțuianu Ioan, Paraschiv Cornelia și Tănase Silviu Gabriel, o abținere – Ilie Valentin și restul pentru.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii a unui teren, aparținând domeniului public, în suprafață de 6-8 mp, situat în zona SEIP, Municipiul Târgoviște, în vederea amenajării unui birou de copiat acte

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot. Se respringe : 2 abțineri : Băluță Vasile, Păunaș Roxana Maria, 1 vot pentru Briceag Paul Robert și restul împotrivă.

30.  Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pe luna aprilie 2009

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot. Se aproba o abtinere Vasiliu Emilian Teodor.

DIVERSE  - Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 3 la Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 265/2005 incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ASOCIATIA DE INVESTITORI TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L.

        Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot. Se aproba 8 abtineri : Ana George Bogdan, Ilie Valentin, Diculescu Maria, TuTuianu Ioan, Frățilă Ioan Cezar, Vasiliu Emilian Teodor, Paraschiv Cornelia si Tănase Silviu Gabriel si restul pentru.

   În sală este prezentă și doamna Carmen Croitoru, care va prezenta un studiu legat de consumul cultural. Dl consilier Vasiliu doreste sa stie daca acest studiu a fost platit de catre Primarie. Dna director economic adjunct, Dana Popa, afirma ca Primaria nu a platit pentru acest studiu. Dna Croitoru da citire studiului respectiv. Dnii. consilieri au luat act de aceasta informare. Dl. consilier Vasiliu își exprimă nemulțumirea față de studiul realizat și afirmă ca acest studiu nu reflecta realitatea din Municipiul Targoviste.

     Cu aceasta sedința a fost declarată incheiata.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTĂ                            SECRETAR MUNICIPIU

                       jr. Frătilă Ioan Cezar                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

              Inapoi