Inapoi

PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 26.02.2009

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 1318 din data de 20.02.2009

      La această şedinţă participă un număr de 19 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Frăţilă Ioan Cezar şi Pantea Viorel), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, directori şi sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

      Şedinţa de astăzi este condusă de dna. cons. ec. Diculescu Maria.

      Se propune introducerea a trei noi puncte pe ordinea de zi: – Proiect de hotărâre privind majorarea  capitalului social  al  S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.; Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 04.03.2009 şi Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALAŞA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare).

      Se supune votului ordinea de zi cu modificarea propusă. Se aprobă in unanimitate.

      Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29.01.2009. Se aprobă în unanimitate.

      Se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectuluiConsolidare, reabilitare şi modernizareColegiul National Constantin Carabelacorp  (A+B) şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Târgovişte

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot.

      Dl. cons. Briceag reia propunerea comisiei de specialitate nr. 3, de majorare cu 10% a taxelor, faţă de proiectul prezentat de executiv.

      Se aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat de executiv: 17 voturi pentru şi 1 vot împotrivă: dl. Dănciulescu Ion. Dl. Ana George Bogdan nu este prezent în sală.

3.      Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale unor persoane fizice de pe raza Municipiului Târgovişte

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4.      Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 16 persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.      Proiect de hotărâre privind acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanelor vârstnice, fără plata unei contribuţii

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

6.      Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului pentru Victime ale Violenţei Domestice

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

7.      Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de societăţile comerciale de salubrizare, in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

     Din partea S.C. PRESCOM S.A. este prezent dl. dir. tehn. Nicolae Toma.

     Dl. cons. Ilie Valentin întreabă de câte ori pe săptămână se ridică gunoiul la casele proprietate privată?

     Dl. dir. răspunde că ridicarea gunoiului la case se face o dată pe săptămână.

     Dl. cons. Liţă doreşte să ştie de ce se face această majorare anual având în vedere că în trecut s-a făcut o dată la trei ani?

     Dl. dir. răspunde că previziunile făcute în trecut nu au fost corecte şi societatea a intrat pe pierdere; trebuia ca majorările să se facă anual. 

     Se propune ca proiectul să fie supus dezbaterii publice. Se supune votului această propunere. Se aprobă: 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă: dl. cons. Ilie Valentin

8.      Proiect de hotărâre privind garantarea împrumutului pentru S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

      Dl. cons. Vasiliu declară că este de acord cu acest proiect dar nu ar trebui ca mijloacele de transport public să fie folosite drept mijloace de propagandă politică.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 4 abţineri: Ana George Bogdan, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, 15 voturi pentru.

9.      Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 365/2008 referitoare la aprobarea listei investiţiilor prioritare ale Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 348/2007 referitoare la afilierea Consiliului Local Municipal Targoviste la Asociatia IntercomunitaraApa Dambovita

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

11. Proiect de hotărâre privind iniţierea demersurilor pe lângă Ministerul Finanţelor pentru alocarea sumei de 7.458.980 lei în vederea achiziţionării condominiului din str. Laminorului nr. 16

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

            Dl. cons. Dănciulescu aminteşte că acest punct a mai fost pe ordinea de zi, fiind respins de fiecare dată şi declară că nu este de acord cu ideea unui împrumut de la stat pentru achiziţionarea acestui bloc.

            Dl. cons. Vasiliu susţine ideea unui aviz de principiu pentru alocarea sumei susmenţionate în vederea achiziţionării blocului, având în vedere că cea mai mare problemă a Târgoviştei la ora actuală este lipsa locuinţelor, existând un număr foarte mare de cereri neonorate.

            Dl. cons. Şerban este de acord cu ideea că Târgoviştea are nevoie de locuinţe dar consideră că suma solicitată pentru achiziţionarea acestui bloc este mult prea mare.

            Reprezentantul firmei care are în proprietate acest bloc afrmă că s-a ajuns la această sumă în urma unei evaluări făcute de un evaluator desemnat de Primărie şi doreşte să se ia în considerare faptul că este mobilat, există cabine de duş în fiecare cameră şi două bucătării pe fiecare nivel.

            Dl. cons. Rusescu doreşte să ştie cât va fi mp în cazul în care ar fi achiziţionat acest bloc?

            Reprezentantul firmei răspunde că metrul pătrat va fi de 700 euro plus TVA.

            Dl. cons. Ilie Valentin este de acord cu achiziţionarea dar preţul este prea mare.

            Dl. cons. Vasiliu susţine ideea construirii de locuinţe sociale şi este de acord cu negocierea preţului de achiziţie

            Dna. cons. Diculescu aminteşte că trebuia ca materialul să fie prezentat la comisii, aşa cum prevede legea şi poate lucrurile s-ar fi clarificat.

            Dl. cons. Ţuţuianu susţine ideea achiziţionării unor locuinţe de pe piaţa liberă.

            Dl. cons. Stănescu este şi dânsul de acord cu ideea că Târgoviştea are nevoie de locuinţe dar în acelaşi timp susţine că preţul de achiziţie este mult prea mare, având în vedere că preţul de piaţă este de 400-450 euro – locuinţă nouă.

            Dna. cons. Diculescu susţine că proiectul nu a fost pregătit cum trebuia pentru a se putea lua cea mai bună decizie.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 2 voturi pentru: dnii. cons. Vasiliu Teodor şi Babeu Pavel, 17 voturi  împotrivă.

12.   Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru asistenţă şi reprezentare în cadrul reorganizării activităţii desfăşurate în temeiul OUG 44/2008

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 18 voturi pentru, 1 abţinere: Vasiliu Teodor

            În urma discuţiilor în contradictoriu purtate la punctul anterior dl. cons. Vasiliu părăseşte fară aprobarea preşedintelui de şedinţă sala de şedinţă.

13.   Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Municipiului Targoviste

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

      Dl. cons. Ţuţuianu atrage atenţia că în zona Pieţei 1 Mai agenţii economici blochează cu lăzi parcarea din zonă, ceea ce nu este normal, ţinând seama şi de aglomeraţia din zonă şi Poliţia Comunitară ar trebui să intervină în acest sens. Dl. cons. Ilie Valentin susţine că acelaşi lucru se întâmplă şi în alte pieţe din municipiu şi de asemenea aminţeşte că în micro 4 nu mai există piaţă agroalimentară; dânsul propune să nu se instituite momentan taxe pentru comercianţii de produse agroalimentare pentru ca aceştia să vină cu produse şi în această piaţă.

      Dl. viceprimar Briceag informează Consiliul Local că în prezent spaţiul din micro 4 este închiriat unei firme care plăteşte anual Administraţiei Pieţelor o chirie de 60.000 lei. Dânsul reaminteşte că piaţa a fost probată pentru comerţul alimentar şi nimeni nu si-a arătat interesul

      Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de executiv. Se aprobă în unanimitate.

14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009.

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

            Dl. cons. Tănase doreşte ca în autorizaţia de construire să se stabilească o culoare sau cel mult două pentru aceste blocuri.

Dl. cons. Ţuţuianu face trimitere la prevederile O.G. nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare şi doreşte mai multă rigurozitate în stabilirea blocurilor care ar avea prioritate aşa cum se prevede în ordonanţă.

            Dl. Primar face câteva precizări legate de acest subiect.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

15.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 273/2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

16.   Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a unui teren agricol în suprafaţă de 32995 mp, zona Pădurea Priseaca

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

      Dl. cons. Tănase propune trecerea acestui teren în domeniul public şi nu în domeniul privat al Municipiului Târgovişte.

      Dl. viceprimar Briceag susţine includerea terenului în domeniul privat, având în vedere că nu este de utilitate publică şi poate fi solicitat pentru punerea în posesie.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de executiv. Se aprobă în unanimitate.

17.   Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru efectuarea unui schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi dl. Tâncu George

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

      Dl. Primar face o scurtă prezentare a proiectului.

      Dl. cons. Ilie Valentin consideră că acest schimb nu se justifică, având în vedere că Primăria va fi obligată să-l împroprietărească pe dl. Ţâncu în diverse locaţii.

      Dl. cons. Tănase aminteşte că în noul PUG există prevăzut şi un cimitir şi nu crede că porţiunea de teren pe care o cedează dl. Ţâncu va rezolva problema Cimitirului Suseni.

      Dl. cons. Şerban consideră că se va crea un precedent: în zonele în care dl. Ţâncu deţine chioşcuri sunt şi alţi cetăţeni care vor dori să fie împroprietăriţi

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 4 voturi pentru: Babeu Pavel, Băluţă Vasile, Stănescu Iulian, Liţă Ion, 5 voturi împotrivă: Şerban Alexandru, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Tănase Silviu Gabriel, Paraschiv Cornelia şi 9 abţineri.

18.  Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută de C&C Internaţional S.R.L. referitor la construcţia proprietatea acesteia, situată în Bdul. Independenţei, între Magazinul Muntenia şi bl. 6PP

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

            Dl. cons. Tănase doreşte să reamintească Consiliului Local că a avut loc un proces între C&C Internaţional S.R.L. şi Consiliul Local, proces câştigat de Consiliul Local şi proprietarul a fost obligat să dărâme construcţia pentru că nu s-a respectat hotărârea Consiliului Local în care se prevedea că respectiva construcţie era destinată exclusiv vânzării de carte. Nu s-a respectat nici autorizaţia de construcţie, fiind fundaţie de beton peste conducte ale Companiei de Apă şi Termica. Dânsul propune să fie respectată vechea hotărâre care obliga la vânzare de carte sau ca această hotărâre să fie abrogată.

            Dl. Secretar face şi dânsul o scurtă prezentare a speţei: instanţa a hotărât că nu s-a respectat contractul de concesiune, dar autorizaţia de construire este legală.

            Dna. arh. şef Leca Lenia confirmă faptul că autorizaţia de construire este legală.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru, 2 abţineri: Ilie Valentin, Paraschiv Cornelia şi un vot împotrivă: Tănase Silviu Gabriel

      19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe”, Calea Câmpulung, nr. 172, beneficiar SABAC CONSTANTIN şi BIANCA

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. stud-iat pentru „Construire spălătorie auto”, în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98, beneficiar IORDAN GABRIEL GHEORGHE

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: o abţinere: Babeu Pavel, 17 voturi pentru

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Policlinica stomatologică S+P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Hotin, (Tarla 47, Parcela 672/29), beneficiar IOANOVICI DRAGOŞ

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinţă P+1, garaj”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 121 C, beneficiar S.C. RADIAL CONS SRL

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „ Iazul Morilor”, în Municipiul Târgovişte, beneficiar Primăria Municipiului Târgovişte

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

20. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii unor terenuri aparţinând  domeniului public sau privat al Municipiului Târgovişte

1.                        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie publică în vederea inchirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani si 6 luni a 17 terenuri a cate 2 mp fiecare în vederea desfăşurării activităţii de comerţ covrigi

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se doreste ca aceste chioscuri sa aiba o alta arhitectura decat in prezent, sa fie toate intr-un stas.

             Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 1 mp, situat în incinta Parcului Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unui automat cafea

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 2 abtineri: Ana George Bogdan si Tutuianu Ioan, 16 voturi pentru

3.  Proiect de hotîrâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii unei suprafete de 10 mp, situat in Bdul Mircea cel Batran, zona SEIP, în vederea amplasarii unei rulote de tip fast food

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se supune votului comisia de licitatie compusa din urmatorii consilieri: Babeu Pavel, Motoc Honorius, Danciulescu Ion. Se aproba in unanimitate

21.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării unor terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Târgovişte

1.Proiect de hotîrâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 400 mp, situat în incinta fostului Spital Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei staţii de telefonie mobilă în sistem GSM

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se supune votului comisia de licitatie compusa din urmatorii consilieri: Tănase Silviu Gabriel, Diculescu Maria, Moţoc Honorius. Se aproba in unanimitate

22.   Informare privind pierderile din reţelele de apă potabilă înregistrate de S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A.

      S-a luat act

23. Propunere de evaluare a Secretarului Municipiului Târgovişte, dl. jr. Chiru Cătălin Cristea, pentru perioada 06.02.2008-31.12.2008

    Se citire propunerii de evaluare a Secretarului Municipiului Târgovişte, dl. jr. Chiru Cătălin Cristea, pentru perioada 06.02.2008-31.12.2008.

Se  propune acordarea calificativului foarte bine.

Se aprobă în unanimitate.

24. Proiect de hotărâre privind majorarea  capitalului social  al  S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

25.  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 04.03.2009

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

            Se face o prezentare a proiectului de către dl. dir. Staicu Dorin.

            Dna. cons. Diculescu propune ca proiectul de hotărâre să fie completat, în sensul aplicării tarifului unic de 3, 20 lei/mc (cu TVA) pentru serviciul de alimentare cu apă.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre cu această completare.. Se aprobă: 1 vot impotriva: Baluta Vasile, 1 abtinere: Tutuianu Ioan, 16 voturi pentru

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALAŞA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare).

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

27. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe luna martie 2009

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        SECRETAR MUNICIPIU,

                     ec. Diculescu Maria                                                   jr. Chiru Catalin Cristea


              Inapoi