PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 25.11.2016

 

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 20 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absent fiind dl. Bugyi Alexandru, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziția nr. 5045 din data de 21.11.2016.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dna. cons. Georgeta Carmen Holban.

     Dl. primar propune suplimentarea ordinei de zi cu Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”. Precizează că proiectul mai sus menționat se derulează prin Agenția Națională a Locuinței, iar prin proiectul de hotărâre supus analizei consiliului local vor fi aprobați indicatorii tehnico - economici aferenți acestui proiect.

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea propusă de dl. primar. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”.

     Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 07.10.2016. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”.

     Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 27.10.2016. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”.

Se trece la ordinea de zi.

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

Se dă cuvântul dnei. Scarlat, reprezentantul Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 349.

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate

Se dă cuvântul dnei. Tănase, reprezentantul Direcției de Salubritate, pentru a prezenta materialul.

Dl. cons. Tănase dorește să știe care este capacitatea centralei existente la sere, care este consumul acesteia, o medie a costurilor survenite în urma utilizării centralei în perioada de iarnă și consideră că centrala este veche și ar trebui înlocuită; dorește să îi fie comunicat numărul de sere funcționale la acest moment și câți metrii pătrați din aceste sere sunt utilizați pentru producerea de plante.

Directorul Direcției de Salubritate, dl. Badea precizează că datele solicitate sunt de natură tehnică și nu poate furniza informațiile solicitate, dar va răspunde în cel mai scurt timp.

Dl. cons. Tănase consideră că dl. director ar trebui să dețină date legate de activitatea serelor care se află în subordinea direcției pe care o conduce. De asemenea precizează că serele ar trebui să funcționeze în subordinea Societății ECO - SAL 2005 S.A. și consideră că există cheltuieli foarte mari cu întreținerea acestora.

Dl. Badea precizează că funcționarea serelor este importantă deoarece toate florile plantate în oraș sunt produse aici.

Dl. cons. Rădulescu precizează că s-a accesat un program european pentru modernizarea serelor, dar nu s-a putut realiza.

Dl. cons. Tănase își manifestă nemulțumirea față de atitudinea dlui. Badea și pentru că dl. director nu se prezintă la ședințele comisiilor de specialitate.

Dl. Primar dorește să știe care sunt propunerile dlui. Tănase în legătură cu serele.             Dl. cons. Tănase consideră că nu are rost să fie angajate două persoane pentru întreținerea centralei existente și precizează că dorește ca aceasta să fie înlocuită. De asemenea consideră că trebuie făcută o analiză a activității serelor și luate măsurile necesare.

 Dl. Primar consideră că este necesară o extindere a activității serelor și a suprafeței acestora.

 Dl. Oprescu precizează că pentru suprafața pe care funcționează serele în acest moment nu se poate utiliza o centrală mai mică de 70 kw, iar pentru cele care depășesc 70 kw legislația în vigoare prevede supravegherea permanentă a acestora.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru” și o abținere - Gherghescu Constantin, proiectul devenind HCL nr. 350.

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a regulamentului de organizare și funcționare si aprobarea statului de funcții ale Direcției Complex Turistic de Natație

Se dă cuvântul dlui. Pătrașcu, directorul Direcției Complex Turistic de Natație, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru” și o abținere - Moțoc Honorius, proiectul devenind HCL nr. 351.

4.      Proiect de hotărâre privind organizarea Concursului de Înot ”Cupa Târgoviștei”

Se dă cuvântul dlui. Pătrașcu, directorul Direcției Complex Turistic de Natație, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 352.

5.      Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 319/2015 referitoare la aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

Se dă cuvântul dnei. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 353.

6.      Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

Se dă cuvântul dlui. Niță, reprezentantul Companiei de Apă, pentru a prezenta materialul.

Dna. cons. Ion precizează că reprezentanții Companiei de Apă nu au fost prezenți la ședințele comisiilor de specialitate pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 354.

7.      Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 31/05.02.2016 referitoare la aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015

Se dă cuvântul dlui. Crintescu, Șef Serviciu Impozite și Taxe, pentru a prezenta materialul.

Dl. primar precizează că pentru a beneficia de aceste scutiri cetățenii trebuie să depună dosarele în cursul lunii decembrie. De asemenea consideră că trebuie desfășurată o activitate de informare în legătură cu întocmirea dosarului pentru aceste scutiri, iar celor care au beneficiat anul trecut să li se trimită notificări punctuale.

Dl. cons. Barbu dorește să știe dacă de aceste scutiri beneficiază și instituțiile de interes public, nu de utilitate publică. Dl. Crintescu dă citire textului de lege, art. 456, lit. „d” din Codul Fiscal, care prevede că se pot acorda scutiri pentru anumite tipuri de clădiri: „clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ” , iar în anexa 20 la proiectul de hotărâre a mai fost introdusă sintagma „declarate de utilitate publică”. Dl. Barbu propune să fie introdusă și sintagma „de interes public”. Dl. Secretar precizează că nu poate fi introdusă această sintagmă pentru că ar presupune modificarea unui text de lege, ceea ce nu este permis.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 355.

8.       Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016 referitoare la  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

Se dă cuvântul dnei. Paraschivescu, reprezentantul Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 356.

9.       Proiect de privind modificarea H.C.L nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

Se dă cuvântul dlui. Stanciu, directorul Municipal Construct, pentru a prezenta materialul.

Dl. cons. Moțoc dorește să știe dacă la momentul propunerii noului tarif s-a ținut cont și de tariful altor societăți de profil din municipiu.

Dl. Stanciu precizează că a ținut cont de tarifele practicate de alte societăți, dar și de modul de executare a lucrărilor de către societatea pe care o conduce.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 357.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea „Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea implementării proiectului „Centru de cercetare în domeniul vehiculelor electrice”

Se dă cuvântul dlui. Nițu, Sef Serviciu Resurse Umane, pentru a prezenta materialul.

Dl. cons. Bercu consideră acest proiect de hotărâre oportun pentru oraș.

Dl. primar precizează că acest proiect face parte din strategia de colaborare dintre Primăria Târgoviște și Universitatea „Valahia”, că este un proiect pilot la nivel național și consideră că este oportun pentru dezvoltarea municipiului Târgoviște.

Dna. cons. Erich precizează că în Acordul de parteneriat, la „Drepturile municipiului Târgoviște” se precizează că municipiul beneficiază de rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul centrului pe toată durata desfășurării prezentului acord, acesta fiind valabil pe o perioadă de 3 ani.

Dl. primar propune modificarea Acordului de parteneriat în sensul eliminării sintagmei „pe toată durata desfășurării prezentului acord”, iar la pct. 9, lit „d” conținutul să fie următorul: ”Să prezinte autorității publice locale înscrisurile/documentele justificative pentru toate cheltuielile finanțate în cadrul acestui parteneriat”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările menționate anterior. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 358.

11.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul Direcției Economice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru” și o abținere - Cucui Ion, proiectul devenind HCL nr. 359.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

12. 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire garaj (două locuri) parter și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Suseni, nr. 20, beneficiari:  Blaga Daniel Codruț și Blaga Elena Adriana

     Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, dl. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 360.

12.2      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P + 1”, municipiul Târgoviște, str. Tabaci, nr. 4 A, beneficiar:  Bucur Rodica

     Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 361.

12.3      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din locuință în pensiune”, municipiul Târgoviște, str. Cetatea Albă, nr. 14, beneficiari:  Mărășescu Petre și Mărășescu Vasilica

     Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 362.

12.4      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire spații birouri P+2”, municipiul Târgoviște, str. Justiției, nr. 31, beneficiar:  S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L

     Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul.

     Dl. cons. Rădulescu dorește să știe câte locuri de parcare sunt prevăzute și unde sunt amplasate.

     Dna. Soare precizează că sunt 8 locuri de parcare poziționate pe proprietatea privată, în zona mediană a parcelei.

     Dl. cons. Rădulescu amintește că la realizarea construcțiilor nu se respectă și realizarea locurilor de parcare prevăzute.

     Dna. Soare precizează că proiectul prezentat se realizează pe fonduri europene, motiv pentru care consideră că vor fi realizate locurile de parcare prevăzute.

     Dl. cons. Barbu precizează că proiectul prezentat îndeplinește condițiile Regulamentului general de urbanism.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, dl. Ghinescu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 363.

12.5      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Centru Fitness”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 8, beneficiar:  S.C. FAMOUS MODELS S.R.L.

Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul.

Dl. cons. Rădulescu dorește să știe câte locuri de parcare sunt prevăzute.

Dna. Soare precizează că sunt prevăzute 9 locuri de parcare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 364.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriași

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul.

Dl. cons. Rădulescu dorește să știe dacă apartamentele cumparate pot fi înstrăinate ulterior și care este modul de calcul al prețurilor cu care sunt vândute.

Dl. Maican menționează că noul proprietar poate să înstrăineze apartamentul cumpărat, iar referitor la modul de calcul al prețului precizează că se respectă formula prevăzută de lege.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 365.

14.  Proiect de hotărâre privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra imobilului proprietate publică a municipiului Târgoviște - Punct Termic PT 1, micro XI, situat în str. Ion Ciorănescu

Se dă cuvântul dlui. Pîrvan, reprezentant al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 366.

15.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării a unui bun imobil

Se dă cuvântul dlui. Pîrvan, reprezentant al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului, pentru a prezenta materialul. Dl. Barbu precizează că Ministerul Culturii, pentru monumente de clasele A și B, pune condiția ca monumentul să fie eliberat de construcțiile parazitare, fără valoare arhitecturală, iar grupul sanitar ce urmează a fi casat nu are o astfel de valoare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru și o abținere - Bozieru Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 367.

16.  Proiect de hotărâre privind privind includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a obiectivului „Stație de pompare ape uzate - SPUN 2”

Se dă cuvântul dlui. Pîrvan, reprezentant al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 368.

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

Se dă cuvântul dlui. Pîrvan, reprezentant al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 369.

18.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

18.1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,07 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 370.

18.2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 13,50 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Halei din Piața Vlad Țepeș

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 371.

18.3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unor terenuri în suprafață totală de 12 mp, situate în Municipiul Târgoviște, în vederea amplasării de panouri publicitare de tip backlight

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 372.

Se fac propuneri pentru comisia de licitație: Gherghescu Constantin, Oprescu Virgil și Păunescu Andrei. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru”. Se supune la vot componența comisiei. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru” și un vot împotrivă - Oprescu Ciprian.

SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

Se dă cuvântul dnei. Paraschivescu, reprezentantul Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru” și o abținere - Bozieru Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 373.

     Se fac propuneri pentru președintele de ședință al lunii decembrie: Barbu Dumitru, Tănase Silviu și Bozieru Cosmin. Dl. cons. Barbu declară că renunță.

     Se supune la vot alegerea dlui. Bozieru ca președinte de ședință pentru luna decembrie. Se respinge cu 10 voturi pentru, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia și Tănase Silviu și 4 abțineri: Barbu Dumitru, Gherghescu Constantin, Moțoc Honorius și Nicolae Ana - Maria.

     Se supune la vot alegerea dlui. Tănase ca președinte pentru luna decembrie. Se aprobă cu 11 voturi pentru, 5 voturi împotrivă: Cucui Ion, Neculaescu Cătălin, Oprescu Virgil, Rădulescu Cătălin și Vlăducă Oana și 4 abțineri: Bozieru Cosmin, Erich Agnes, Ilie Monica și Păunescu Andrei.

 

        Cu aceasta, ședința se declară închisă.

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

farm. Georgeta-Carmen Holban                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

 

Red. U.M.