PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 25.11.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 9513 din data de 19.11.2010.

     La această şedinţă participă un număr de 17 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenţi fiind,  Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Vasiliu Emilian Teodor si Rusescu Gheorghe directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

De la punctul 10 de pe ordinea de zi este prezent şi Rusescu Gheorghe

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Stănescu Iulian ales în urma votului Consiliului Local ..

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 28.10.2010. Se aprobă procesul verbal în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local din data de 05.11.2010 Se aprobă in unanimitate

Se supune la vot  ordinea de zi cu menţiunea că la punctul Diverse există 5 proiecte de hotarari.  Se supune la vot. Se aprobă in unanimitate

 

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului director, Radu Vasilescu pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere, dl. Ţuţuianu Ioan.

2. Proiect de hotărâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale asistatului şi stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei director adjunct Olteanu Marcela pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

3. Proiect de hotărâre privind mentinerea contributiilor lunare din venitul beneficiarilor de asistenţă socială si stabilirea costului mediu lunar de întreţinere in Centrul Social Integrat „Sf. Maria”

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei director adjunct Olteanu Marcela pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

4. Proiect de hotărâre privind preluarea cheltuielilor materiale şi de personal din cadrul Centrului Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Speranţa” precum şi modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi   Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei director adjunct Olteanu Marcela pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Ionescu Florentina de la Biroul Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri ( Ţuţuianu Ioan şi Dănciulescu Ion).

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Grădina Zoologică Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri ( Ţuţuianu Ioan şi Dănciulescu Ion).

7.     Proiect de hotărâre privind  modificarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente, aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. 

Domnul Ilie Valentin consideră ca trebuie găsită o soluţie în vederea amenajării   unui parc pentru maşinile expuse spre vânzare.

Domnul Primar aduce lămuriri cu privire la acest punct şi explică faptul că, acest proiect de hotărâre face referire la persoanele care parchează neregulamentar. Dl Ilie Valentin propune ca pe Centrul Vechi al Municipiului  sa fie amplasate bariere cu cartele pentru riverani. Domnul Primar aduce la cunostinţă faptul că, acest proiect exista în planurile executivului.

Domnul Tânase întreabă cat revine Primăriei şi cat trasportatorului din taxa de ridicare şi de blocare a roţilor. Dl. Maican spune că, conform Regulamentului aprobat 23,5% revine Primăriei şi restul transportatorului. Domnul Dănciulescu întreabă care este suma pe care a încasat-o Primăria până la această data de la operator. Doamna director economic Dana Popa spune ca S.C. A.I.T.T. are de virat la Primărie 18 mii lei şi are de încasat 950 mii lei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

8.     Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

9.     Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului : ,,Gradinita cu program prelungit nr.16  -Targoviste‘’  >>

Având în vedere că până la punctul 39 de pe ordinea de zi sunt puncte cu aceaşi speţă se hotărăşte să se facă discuţii la primul punct, urmând a se supune la vot fiecare punct în parte.

Domnul Dănciulescu consideră că efortul pentru a monta centrală termică în fiecare unitate şcolară este foarte mare. Dânsul solicită informaţii cu privire la situaţia în care se află Termica.

Dl. Primar intervine pentru a aduce lămuriri cu privire la acest punct. Dânsul spune că este o soluţie secundară , o modalitate de a asigura independenţa termică în instituţiile de învăţământ deoarece s-a constatat ca S.C. Termica S.A., a avut probleme în ceea ce priveşte plata datoriei către Distrigaz. Se fac toate eforturile pentru a găsi sprijin la Guvern pentru deblocarea situaţiei de la S.C. Termica S.A.

Se dă cuvântul domnului Bălaşa pentru a susţine necesitatea adoptării proiectelor de hotărâri cu privire la montarea de centrale termice individuale la unităţile de învăţământ.

Domnul Ţuţuianu spune că aceste proiecte sunt necesare dar nu trebuia sa se aştepte data de 25.11.2010. Dânsul solicită un raport cu privire la pregătirile pentru iarnă de la persoanele care se ocupă de dezăpezire.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

11.       Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,,Gradinita cu program prelungit nr. 7 si Gradinita cu program prelungit nr. 15-Targoviste ‘’>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

12.        Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,,Gradinita cu program prelungit nr.14-Targoviste’’ >>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

13.       Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Gradinita cu program prelungit nr.3  ,, TRANDAFIRILOR ‘’ -Targoviste  >>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

14.       Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termică proprie a obiectivului ,,Gradinita cu program prelungit nr.8 ,, RAZA DE SOARE’’-Targoviste ‘’ >>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului  Gradinita cu program prelungit nr.13-Targoviste ‘’>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

16.       Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,,Liceul nr.3 Ion Heliade Radulescu-Targoviste’’>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

17.       Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Liceul nr. 6 Constantin Brancoveanu -Targoviste ‘’.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

18.       Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,,Scoala nr. 6 Tudor Vladimirescu-Targoviste’’>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

19.        Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,,Scoala nr.9 Grigore Alexandrescu-Targoviste’’ >>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

20.         Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Liceul nr.2 Voievodul Mircea-Targoviste’ >>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

21.         Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,,Centru Integrat Sf. Maria-Targoviste’’>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

22.        Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Centru Integrat Sf Elena-Targoviste’’ >>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

23.         Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Centru de zi pentru persoane cu dizabilitati adulti-Targoviste ‘’ >>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

24.        Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, PMT-Corp A-Targoviste’’>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

25.         Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, PMT-Corp C-Targoviste’’>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

26.         Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, PMT-Impozite si Taxe  Bloc E  parter-Targoviste ’’ .

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

27.         Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, PMT-Impozite si Taxe P.T .E -Targoviste ” >>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

28.         Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,,Liceul N. Cioranescu -Targoviste’’>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

29.       Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Grup Scolar Constructii Montaj-Targoviste ‘’>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

30.        Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Colegiul Constantin Cantacuzino-Targoviste ‘’>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

31.         Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Liceul Petru Cercel-Targoviste ‘’>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

32.       Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Liceul de Muzica si Arte-Targoviste ‘’>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

33.       Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Liceul Spiru Haret-Targoviste ‘’>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

34.       Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Scoala nr.3 Smaranda Gheorghiu-Targoviste ‘’>>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

35.        Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Scoala nr.5 Coresi-Targoviste ‘’>>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

36.       Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Scoala nr.8 Mihai Viteazul-Targoviste‘’>>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

37.       Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Scoala nr.10 Radu cel Mare -Targoviste‘’>>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

38.        Proiect de hotărâre e privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Scoala nr.11 Prof. Paul Banica- Targoviste‘’>>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

39.       Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul << Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ,, Scoala nr.13 Matei Basarab-Targoviste‘’>>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Iorga.

40.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE EPURARE CARTIER PRISEACA – TÂRGOVIȘTE ”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului director Bălaşa pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

41.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 67/13.04.2010 referitoare la proiectul „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului director, Bălaşa pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

42.  Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 260/28.10.2010 şi modificarea H.C.L. nr. 192/27.04.2009 referitoare la  proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial ,,Nicolae Ciorănescu’’, ca urmare a majorarii T.V.A de la 19 % la 24 %.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului director, Bălaşa pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate

43.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 referitoare la aprobarea  proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Şcoala cu clasele I- VIII « Smaranda Gheorghiu », ca urmare a majorarii T.V.A de la 19 % la 24 %.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului director, Bălaşa pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

44. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli    al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei director, Dana Popa pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri

( Dănciulescu Ion si Ţuţuianu Ioan).

45.       Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/2010 referitoare la efectuarea unui schimb de ternuri între Consiliul Local Muncipal şi S.C. START S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17voturi pentru şi 1abţinere, dl. Briceag Pual Robert.

46.  Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat, catre actualul chiriaş.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

47.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca “Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Târgovişte, B-dul Libertăţii, nr. 3, bloc B1, parter.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri, (Dănciulescu Ion si Ţuţuianu Ioan).

48.  Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public şi domeniul privat ale Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul “PISCINĂ ACOPERITĂ MICRO III”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate.

49.  Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public şi domeniul privat ale Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul „ PARC MUNICIPAL  MIHAI BRAVU” şi darea în administrarea Direcţiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate.

50/1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC” în Municipiul Târgovişte, str. Rovine, nr.2, beneficiar IARCA RADU GABRIEL.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei arhitect Leca pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate

50/2 . Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 100/26.02.2009 referitoare la aprobare  P.U.Z. – „ CONSTRUIRE SPLĂLĂTORIE AUTO” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98, beneficiar IORDAN GABRIEL GHEORGHE

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei arhitect Leca pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate

51/1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,4 mp., situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate

51/2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 6,09 mp., situat în Piaţa Bucegi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri ( Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia)

51/3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 13,25 mp., situat în incinta Pieţei „Vlad Ţepeş” Târgovişte în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri ( Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia)

51/4 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 6 mp., situat în curtea Liceului „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri ( Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Briceag Paul Robert)

51/5 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an a unui număr de 9 (nouă) săli de clasă şi a unui spaţiu pentru secretariat, situate în incinta Liceului „ Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte în vederea desfăşurării activităţii didactice

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri ( Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan)

51/6 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 21,84 mp., situat în curtea Liceului „Spiru Haret” Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri ( Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan).

52/1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 25 mp., situat în B-dul Tudor Vladimirescu, adiacent proprietăţii – zona Select, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri ( Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan).

52/2  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării,, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp., situat în str. Dr. Marinescu Gheorghe – adiacent bl. 78 A, sc.D, ap. 61, în vederea amenajării unui hol şi scară de acces la spaţiul comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri ( Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia).

52/3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării,, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 150 mp., situat în str. Laminorului nr. 3, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică tip Fast Food

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri ( Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan

52/4Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 80 mp., situat în B-dul Mircea cel Bătrân , adiacent magazin „Muntenia”, în vederea amenajării unei terase – cafenea

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri ( Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan)

52/5 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 90 mp., situat în B-dul Independenţei , adiacent magazin „Muntenia”, pentru amenajare zona tehnică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnuluim Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri ( Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan)

53. Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei terenului situat in Municipiul Târgovişte, str. Lt. Stancu Ion, nr. 2 D în suprafaţă de 471 mp., proprietate a S.C. MODUL SHOPPING CENTER S.R.L

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Secretar pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate.

Diverse 1 Proiect de hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr. 261/2010 referitoare la aprobarea proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, a documentatiei tehnico-economice si asigurarea resurselor financiare pentru proiect

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei director Marcela Olteanu  pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate.

Diverse 2 Proiect de hotărâre privind susţinerea de către Consiliul Local Municipal Târgovişte a cheltuielilor de întreţinere pentru Grădiniţa „ Sf. Francisc” Târgovişte”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate.

Diverse 3 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 46 / 26.02.2009 referitoare la  aprobarea proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE, JUDETUL DÂMBOVITAşi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Bălaşa pentru a susţine necesitatea adoptării acestui punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri ( Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan)

Diverse 4 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate.

Diverse 5 Proiect de hotărâre privind  aprobarea preţului de valorificare a materialului lemnos pentru foc exploatat din padurea proprietatea Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate.

 

Cu aceasta sedinta se declara incheiata.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR MUNICIPIU

                                   Ing. Stănescu Iulian                                        jr. Chiru Cătălin Cristea