PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 25.10.2012

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian, ales preşedinte pentru şedinţele lunii octombrie.

      Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 4641 din data de 19.10.2012.

      La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

      Se propune suplimentarea ordinii de zi cu nou punct: Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 174/10.07.2012 referitoare la aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste.

      Dnii. cons. Păunescu Andrei şi Bozieru Cosmin, membri ai PP-DD, aduc la cunoştinţa consiliului local că în data de 23.10.2012, PP-DD a depus la Registratura Primăriei un proiect de hotărâre care vizează aplicarea Legii serviciului de transport public local nr. 92/2007 privind acordarea de facilităţi anumitor categorii de persoane. Există hotărârea consiliului local nr. 412/2008 care acordă facilităţi pensionarilor din Municipiul Târgovişte, constând în abonamente gratuite pentru transportul în comun, hotărâre care nu se mai pune în aplicare începând cu data de 01.09.2012. Se doreşte ca interpelarea care a fost adresată Primarului Municipiului Târgovişte referitoare la motivul încetării punerii în aplicare a actului administrativ sus menţionat să fie transmisă acestuia şi se aşteaptă un răspuns scris în acest sens.

      Dl. Păunescu Andrei întreabă reprezentantul Direcţiei de Asistenţă Socială, dna. Iordache Marcela, având în vedere că proiectul s-a derulat prin această direcţie, care este motivul pentru care a fost sistat acest ajutor acordat pensionarilor. Dna Iordache răspunde că gratuitatea a fost acordată până la data de 01.10.2012, iar în ceea ce priveşte motivul sistării, dl. Primar este în măsură să răspundă la această întrebare.

      Referitor la proiectul de hotărâre depus de PP-DD, dl. secretar Cristea răspunde că s-a primit solicitarea în data de 23.10.2012, şedinta consiliului a fost convocată în data de 19.10.2012 şi, conform legislaţiei în vigoare, aparatul de specialitate are la dispoziţie 30 de zile termen pentru a se pronunţa.

      Dl. cons. Stan susţine că nefiind întocmit un raport de specialitate pentru acest proiect, nu poate intra pe ordinea de zi, iar în ceea ce priveşte propunerea dlui. consilier Bozieru ca această solicitare să fie discutată în cadrul unei şedinţe extraordinare, reaminteşte că o  astfel de şedinţă poate fi convocată de o treime de numărul consilierilor în funcţie.

        Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea propusă referitoare la completarea comisiilor de specialitate ale consiliului local. Se aprobă în unanimitate.

      Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgovişte din data de 21.09.2012. Se aprobă în unanimitate.

        Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgovişte din data de 24.09.2012. Se aprobă în unanimitate.

      Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Târgovişte din data de 26.09.2012. Se aprobă în unanimitate.

      Se trece la ordinea de zi.

1.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 174/10.07.2012 referitoare la aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 286.

2. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

Dna. Andreia Puşcaşu, reprezentantul Serviciului Resurse Umane face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 287.

3. Proiect de hotărâre privind transformarea a patru funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat

      Dl. Maican Dorin, Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 288.

4.Proiect de hotărâre privind privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

      Dl. Dinu Gheorghe, Directorul Poliţiei Locale face prezentarea materialului.

Dl. cons. Rădulescu consideră că directorul Poliţiei Locale nu se implică suficient în activitatea poliţiei locale, că nu a întocmit proiecte referitoare la activitatea şi protejarea angajaţilor poliţiei locale, drepturile acestora nefiind susţinute în faţa consiliului local.

Liderii de sindicat ai poliţiei locale prezenţi în sala de şedinţă aduc la cunostinţa consiulului local că potrivit hotărârilor instanţelor judecătoreşti salariaţii poliţiei locale au dreptul la norma de hrană şi sporul de neconcurenţă stabilite prin contractul colectiv de muncă, drepturi restante care nu li se acordă, invocându-se lipsa mijloacelor financiare.

Dl. cons. Rădulescu acuză directorul poliţiei locale că a făcut deplasări în străinătate în interes personal cu maşina instituţiei şi cere public demisia dlui. Dinu din funcţia de director al Poliţiei Locale pentru slaba implicare în activitatea poliţiei locale.

Dl. Babeu consideră că trebuie analizat în detaliu materialul supus atenţiei consiliului local de către reprezentanţii poliţiei locale,  fiind mai multe aspecte care nu fac obiectul şedinţei de astăzi.

Dl. cons. Stan afirmă că, având în vedere informarea primită, Uniunea Social Liberală va face o solicitare oficială către conducerea Poliţiei Locale referitoare la această situaţie, eventual într-o şedinţă extraordinară se va solicita constituirea unei comisii care să verifice situaţia susmenţionată.

Dl. Secretar face precizarea că funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale au primit integral drepturile salariale şi conform legislaţiei în vigoare, nu se pot acorda drepturi în natură sau băneşti, altele decât cele prevăzute în lege.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, (dl. Liţă Ion nefiind prezent în sală) proiectul devenind HCL nr. 289.

5. Proiect de hotărâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social Integrat Sf. Maria

      Dna. Iordache Marcela, directorul adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 290.

6. Proiect de hotărâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere de 60% şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru vârstnici Sfânta Elena

      Dna. Iordache Marcela, directorul adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 291.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Cresei Sagricom în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială – Serviciul Creşe

      Dna. Iordache Marcela, directorul adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 292.

8. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 189/21.08.2012, urmare a recursului Graţios formulat de către Instituţia Prefectului  - Judeţul Dâmboviţa împotriva acestui act administrativ

   Dl. Secretar Cristea face prezentarea materialului.

   Dna. cons. Mocanu menţionează posibilitatea consiliului local de a revoca sau nu actul administrativ al cărui emitent este, având în vedere că actul a intrat în circuitul civil. O dată exercitată procedura prealabilă, aceasta are drept scop revocarea actului administrativ considerat nelegal, de către autoritatea emitentă, şi având în vedere că actul nu a produs efecte juridice civile, este de acord cu revocarea.

   Dl. cons. Stan susţine că la acest moment HCL nr. 189/2012 a produs efecte juridice, existând hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A. de revocare a membrilor consiliului de administraţie. Consideră că hotărârea nu poate fi revocată deoarece la momentul aprobării în sală erau prezenţi reprezentanţii USL şi PP-DD, aceştia din urmă nedorind nominalizarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., iar reprezentanţii PDL au părăsit sala de şedinţă. Mai mult decât atât face trimitere la dispoziţiile art. 1, alin. 6 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prin care se stabileşte că nu se mai poate dispune revocarea unui act administrativ, atât timp cât acesta a intrat în circuitul civil. Solicită totodată ca raportul de avizare al comisiei juridice referitor la acest punct de pe ordinea de zi să fie trimis Prefecturii.

   Dl. cons. Cioacă susţine că odată începută procedura de către Instituţia Prefectului urmează o cerere de chemare în judecată a consiliului local pentru revocarea hotărârii, efectul este deci suspendarea de drept de către instanţă a actului administrativ şi, având în vedere acest rezultat, ar trebui numit un nou reprezentant AGA , trebuind astfel să se ia o nouă hotărâre de către consiliul local care priveşte revocarea actului administrativ şi într-o şedinţă ulterioară rezolvarea acestei probleme prin numirea reprezentanţilor conform legii. Totodată, lipsa din sală a membrilor PDL, nu presupune că aceştia nu aveau dreptul de a-şi numi un reprezentant în AGA, conform algoritmului politic stabilit la ultimele alegeri locale şi este de acord cu revocarea hotărârii 189/2012.

   Dl. cons. Ţuţuianu consideră că este necesară existenţa unei hotărâri judecătoreşti care să lămurească şi aspectul algoritmului politic, având în vedere că la unele societăţi, consiliul local va trebui să numească un singur reprezentant.

   Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru: Babeu Pavel, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian şi Dumitrescu Claudiu, 13 voturi împotrivă: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Enache Lucian şi Diaconu Diana

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 67/13.04.2010  referitoare la aprobarea şi instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”, precum şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect

   Dl. Bălaşa Constantin, directorul Direcţiei Tehnice face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru (dnii. Ţuţuianu Ioan şi Cioacă Gabriel nefiind prezenţi în sală), proiectul devenind HCL 285.

10.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte

   Dl. Niţu, şef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

   Dl. Stan reaminteşte că există neconcordanţă între proiectul de hotărâre şi raportul de specialitate, în sensul că în raportul de specialitate există şi propunerea numirii unei noi comisii.

   Dna. Diaconu consideră că postul nu a putut fi ocupat datorită faptului că au fost comasate trei instituţii de cultură într-una singură, punct de vedere susţinut şi de dl. Rădulescu, în sensul că niciunul dintre candidaţi nu a putut prezenta un proiect pentru cele trei instituţii.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 6 voturi pentru: Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian şi Dumitrescu Claudiu, 1 abţinere: Albu Andrei şi 12 voturi împotrivă: : Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Enache Lucian şi Diaconu Diana (dnii. Liţă Ion şi Babeu Pavel nefiind prezenţi în sala de şedintă)

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Corala Appassionato

           Dl. Niţu, şef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului şi dl. Badea, reprezentantul Coralei Appassionato, susţine proiectul pentru care se face această solicitare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru (dnii. Liţă Ion şi Babeu Pavel nefiind prezenţi în sala de şedintă), proiectul devenind HCL nr. 293

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unei despăgubiri financiare dnei Iordache Marcela

      Sl. Secretar Cristea face prezentarea materialului.

      Dl. cons. Rădulescu propune ca această sumă să fie reţinută din garanţia de bună execuţie a firmei care a executat lucrarea.

      Dna. Diaconu susţine că din materialele existente la mapa de şedinţă rezultă faptul că s-au achiziţionat piese de schimb, existând în acest sens şi o chitanţă şi doreşte să ştie dacă se poate face reparaţia înainte de aprobarea proiectului de hotărâre.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri: Bănescu Rodica, Enache Lucian şi Diaconu Diana (dl. Babeu Pavel nefiind prezent în sala de şedinţă), proiectul devenind HCL nr. 294

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executării reparaţiilor la acoperişul blocului C 6, sc. A, Bdul Eroilor afectat de fenomenele meteorologice înregistrate în data de 09.08.2012

      Dl. Alexandru Laurenţiu, şef S.V.S.U. face prezentarea materialului.

      Dna. cons. Bănescu aduce la cunoştinţa consiliului local a fost la blocul C6 şi a constantat acoperişul nu a fost distrus de fenomenele meteo din data de 09.08.2012 ci s-a degradat în timp. Mai mult decât atât, administratorul blocului

i-a comunicat anul trecut s-au modificat acoperişurile de la blocurile 7C, 7D, 7B, 6B şi 6C, şi sesizează  aspectul neplăcut datorat faptului reparaţiile s-au făcut cu materiale diferite la fiecare bloc.

      Dl. cons. Pătraşcu atrage atenţia asupra faptului s-au solicitat reparaţii pentru întreaga suprafaţă de 362 mp şi nu doar pentru porţiunea afectată şi consideră necesar ca astfel de materiale să fie aprobate întâi în consiliul local şi apoi să se facă verificările şi măsurătorile, susţinând trebuie să se intervină doar acolo unde este realmente necesar. Se supune la vot proiectul de hotărâre.

    Dl. cons. Liţă face precizarea astfel de solicitări nu s-au formulat decât de către asociaţiile de proprietari ale blocurilor şi nu de şi de cei care locuiesc la case şi care poate au întâmpinat astfel de probleme.

   Dl. cons. Georgescu afirmă cei care fac constatările trebuie să-şi asume răspunderea.

   Dl. cons. Prisăcaru propune ca pe viitor să fie discutat şi aspectul culorilor diferite care există la blocuri, atunci când se face reabilitarea. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge : 8 voturi pentru: : Babeu Pavel, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian şi Dumitrescu Claudiu, 8 voturi împotrivă : Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Albu Andrei, Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Rădulescu Cătălin 5 abţineri : Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Daniel Cristian.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte

      Dl. Crintescu, şef Serviciu Taxe şi Impozite face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru şi o abţinere : dl. Enache Lucian, proiectul devenind HCL nr. 295

15. Hotărâre privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului 2012, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli şi a Bugetului Imprumuturilor ale Consiliului Local Municipal Târgovişte.

   Directorul economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului.

   Dl. cons. Rădulescu consideră necesar ca execuţia bugetară să fie întocmită detaliat. Directorul economic răspunde că execuţia bugetară a fost întocmită conform legii la trimestru, pe machetele de la Ministerul Finanţelor.

   Dl. cons. Pătraşcu constată că din analiza contului de execuţie se observă un grad de realizare foarte scăzut de doar 49,77%. La majoritatea sumelor ce ar trebui primite de la Uniunea Europeană este un grad de realizare de doar 2,14%, veniturile pentru dezvoltare în procent de 14,44%. La capitolul cheltuieli, s-au efectuat cheltuieli pentru dezvoltare dar gradul de realizare este de doar 11,85%; la cheltuielile efectuate la titlul proiecte cu finanţare nerambursabilă gradul de realizare a fost de 5,42%, iar la acelaşi titlu veniturile au fost realizate în procent de 2,14%. În ceea ce priveşte execuţia bugetară la instituţiile publice, se constată un procent de încasare de 55,93% la capitolul subvenţii de la alte administraţii. Solicitarea adresată legată de acest punct se referă la aceste venituri şi care este cauza nerealizării lor.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 9 voturi pentru: Babeu Pavel, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian şi Dumitrescu Claudiu şi Dobândă Ion, o abţinere: Diculescu Maria, 11 voturi împotrivă: Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Albu Andrei, Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Stan Daniel Cristian.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire hală depozitare materiale feroase şi neferoase, sediu firmă şi împrejmuire teren” în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, T 17, P 112/3, beneficiar S.C. ANTERA STEEL SRL

      Dna. Leca, face prezentarea materialului.

Dl. cons. Enache aduce la cunoştinţa consiliului local pentru astfel de investiţii, suprafaţa minimă pentru introducerea în intravilan este de 5000 mp, în cazul de faţă fiind vorba de o suprafaţă mai mică cu 24 mp. Dna. arhitect răspunde la nivelul Consiliului Judeţean, comisia tehnică a emis avizele în cunoştinţă de cauză, au existat excepţii chiar şi pentru construcţia de locuinţe şi dl. secretar afirmă normele de cadastru acceptă un procent de 2% ca eroare de măsurătoare.

Dna. cons. Diculescu doreşte ştie care este motivul pentru care termenele de valabilitate sunt diferite la PUZ-uri. Dna. Leca răspunde , având în vedere aceasta este o investiţie de producţie, cu o valoare mai mare, este în zona industrială, este firesc ca şi termenul de valabilitate fie mai mare.

Referitor la remarca dlui. Pătraşcu care atrăgea atenţia asupra faptului se va ridica o hală la intrarea în oraş şi trebuie se ia în calcul şi aspectul estetic, dna. Leca răspunde funcţiunea zonei este industrială şi astfel se păstrează caracteristica acesteia.

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Enache Lucian, proiectul devenind HCL  nr. 296

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire staţie GPL şi vulcanizare auto” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 92 - 94, beneficiar CRISTACHE FLORENTIN

      Dna. Leca, Arhitectul Şef face prezentarea materialului, făcând precizarea că există şi acordul vecinilor pentru construire staţie GPL şi vulcanizare auto.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

Se aprobă cu 18 voturi pentru şi 3 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria şi Albu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 297

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1” în Municipiul Târgovişte, str. Lt. Stancu Ion, nr. 21, beneficiar BOGDAN TUDORA

     Dna. Leca, Arhitectul Şef face precizarea că nu s-a primit avizul de mediu.

     Dl. cons. Enache consideră că pentru orice investiţie ar trebui supuse dezbaterii PUZ-uri şi atrage atenţia faptului că încă nu este finalizat şi aprobat Planul de Urbanism General.

             Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 19 voturi împotrivă, 1 abţinere: dl. Liţă Ion (dna. Diaconu Diana nefiind prezentă în sala de şedinţă).

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Dl. Maican Dorin, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru şi o abţinere: dl. Albu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 298

18. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Valleriana a unor imobile aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

      Dl. Maican Dorin, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului.

      Reprezentantul Asociaţiei Valleriana precizează că se doreşte înfiinţarea unui centru medical la standarde europene, având ca parteneri producători de medicamente, pe care asociţia le foloseşte şi le va folosi pentru efectuarea de studii medicale şi parteneri producători de aparatură medicală, nefiind necesare achiziţii în acest sens; există fonduri de investiţii care şi-au arătat interesul de a dezvolta acest proiect.

   Dl. cons. Rădulescu doreşte să ştie, având în vedere termenul de un an în care trebuie să demareze activitatea de finanţare a investiţiei, cine va suporta cheltuielile de întreţinere, paza obiectivului, taxele şi impozitele. Reprezentantul Asociaţiei Valleriana răspunde că paza va fi asigurată de asociaţie, se va încheia un contract cu Primăria cu clauze care să permită desfăşurarea activităţii, dorindu-se ca într-un an să se înceapă amenajarea.

   Dl. cons. Enache solicită amânarea acestui punct până la completarea dosarului cu un plan de urbanism.

   Dl. cons. Dumitrescu susţine necesitatea apariţiei unei unităţi spitaliceşti care acordă atenţie persoanelor vârstnice şi celor cu probleme psihice şi mai mult decât atât se vor crea locuri de muncă.

   Dnii. cons. Răducanu şi Dobândă susţin importanţa acestui acestui proiect, a investiţiei ce se va realiza şi a creării de noi locuri de muncă.

   Dl. cons. Prisăcaru mulţumeşte Asociaţiei Valleriana pentru sprijinul pe care aceasta îl oferă mai multor activităţi din municipiu şi din judeţ.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 4 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Bănescu Rodica şi Cioacă Gabriel, proiectul devenind HCL nr. 299

19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca I.H. Rădulescu a unei părţi a imobilului proprietate publică a Municipiului Târgovişte situat în Calea Domnească, nr. 208

      Dl. Maican Dorin, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului.

      Dl. cons. Enache precizează că Biblioteca I. H. Rădulescu funcţionează deja în spaţiul situat în Calea Domnească, nr. 208, deşi avea încheiat un contract de comodat cu Municipiul Târgovişte pentru spaţiul din Bdul. Libertăţii.

      Dl. Secretar răspunde că a existat un contract de comodat care însă a expirat şi care nu a mai fost prelungit de consiliul local trecut.

     Dna. Diaconu doreşte să ştie pe ce baza legală s-a mutat biblioteca în noul spaţiu.

  Dl. Enache propune ca biblioteca să funcţioneze în întreg spaţiul existent, incluzând şi încăperile în care funcţionează Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România.

   Dl. Secretar face precizarea că sediul Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România, asociaţie în care şi Municipiul Târgovişte este membru, a fost stabilit în locaţia respectivă prin acordul de voinţă al Consiliului Local Municipal Târgovişte, dar şi al douăsprezece consilii judeţene şi şapte primării de pe întreg cuprinsul ţării, potrivit Statutului şi Actului Constitutiv.

            Astfel, sediul acestei asociaţii nu poate fi schimbat decât prin acordul de voinţă al membrilor respectivei asociaţii şi nicidecum printr-un act unilateral al consiliului local, care retrăgând în mod indirect folosinţa spaţiului în cauză trebuie să propună o altă locaţie cu destinaţia de sediu pentru Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România, care oricum nu are o activitate permanentă, întrunindu-se de câteva ori pe an, în restul timpului putând fi folosit spaţiul de către bibliotecă.

                Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat de dl. cons. Enache, fără a se propune un alt spaţiu pentru Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 5 abţineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Albu Andrei şi Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 300.

20.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1360 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Moldovei, nr. 2, în curtea Şcolii “Tudor Vladimirescu”, în vederea amenajării unui spaţiu pentru tenis de camp - tip bază sportivă

   Dl. Maican Dorin, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului.

   Dl. cons. Prisăcaru susţine acest proiect considerând o investiţie foarte importantă având în vedere starea în care se află infrastructura sportivă şcolară, având în vedere că Primăria nu poate investi în aceste baze sportive; acest teren nu este folosit de 20 de ani şi ar putea fi folosit de către elevii şcolii cu prioritate, de cei din cartier şi de cei care fac tenis de performanţă.

   Dl. Stan doreşte să ştie cum va fi folosit acest teren raportat la activitatea şcolară. Solicitantul răspunde că terenul va fi utilizat de către elevi şi profesori de câte ori va fi necesar, dar numai păstrându-i funcţiunea de teren de tenis, având în vedere că tot solicitantul va fi cel care il va întreţine.

   Dl. cons. Ţuţuianu aminteşte că Municipiul Târgovişte are în derulare o investiţie foarte importantă, Baza de Agrement, unde sunt prevăzute terenuri de tenis.

    Dna. Diculescu este de părere că preţul de început al licitaţiei de 0,5 euro mp/an este foarte scăzut.

   Dl. cons. Pătraşcu consideră inacceptabil modul în care arată terenul acum, iar în ceea ce priveşte investiţia, în perioada de toamna-primavara va trebui să se pună balon, apoi vor fi necesare câteva câteva luni pentru amenajarea terenului, iar după o asemenea investiţie dânsul nu este convins că terenul va fi folosit doar câteva ore pe zi de către solicitant.

      Dl. cons. Prisăcaru aduce la cunostinţă că fiul solicitantului este legitimat la Clubul Sportiv Târgovişte, club care nu are nici un teren de tenis în proprietate, plătindu-se chirii foarte mari pentru aceasta şi nici resursele financiare necesare pentru amenajrea acestui teren şi cere în mod public demisia dlui. Badea, directorul Şcolii Tudor Vladimirescu, pentru faptul că nu a menţinut cea mai bună bază sportivă pe care o avea Municipiul Târgovişte.

   Dl. cons. Cioacă propune înfiinţarea unei comisii care să urmărească etapele în care se desfăşoară investiţia şi care să propună un termen în care proiectul să fie demarat.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru: Babeu Pavel, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian şi Dumitrescu Claudiu, 4 voturi împotrivă: Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Dobândă Ion şi Pătraşcu Eugen şi 9 abţineri: Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Albu Andrei, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Enache Lucian şi Diaconu Diana

2.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân, în vederea amenajării unui birou de copiat acte şi intermediere asigurări

      Dl. Maican Dorin, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului.

      Dl. cons. Georgescu consideră că era necesar şi un punct de vedere al Arhitectului Şef care se ocupă de urbanism şi estetică având în vedere zona în care va fi amplasat.

      Dl. cons. Enache face precizarea că a mai existat o solicitare pentru aceeaşi zonă iar răspunsul Primăriei a fost că nu sunt admise concesiuni de terenuri în zona centrală pe spaţiul pietonal din faţa unei instituţii publice.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 16 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian, Ţuţuianu Ioan, Dobândă Ion, Pătraşcu Eugen, Bozieru Cosmin, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Enache Lucian şi Diaconu Diana, 4 abţineri: Liţă Ion, Păunescu Andrei, Albu Andrei şi Dumitrescu Claudiu (dna. Bănescu Rodica nu este prezentă în sala de şedinţă)

3.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incita Cupolei din Piaţa 1 Mai, modulul nr. 45, etaj I, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 301. Se supune la vot ca membrii comisiei de licitaţie fie cei desemnaţi într-o şedinţă anterioară pentru închirieri: Pătraşcu Eugen, Diaconu Diana şi dl. Cioacă Gabriel. Se supune la vot. Se aprobă în unamitate.

   Dl. cons. Rădulescu propune ca preşedintele de şedinţă să fie fie dl. Stan Daniel Cristian pentru următoarele trei luni. Se supune la vot. Se aprobă cu 13 voturi pentru: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Enache Lucian şi Diaconu Diana şi 8 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian şi Dumitrescu Claudiu.

 

           Cu aceasta, şedinţa se declară închisă.

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     SECRETAR MUNICIPIU,

                  jr. Stan Daniel Cristian                                          jr. Chiru Cătălin Cristea