Inapoi

PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 25.09.2008

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 11135 din data de 18.09.2008.

La această şedinţă participă un număr de 18 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind dnii. Şerban Alexandru, Babeu Pavel şi Briceag Paul), directori şi sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. ing. Băluţă Vasile.

Se supun votului procesele verbale ale şedinţelor extraordinare din 1 şi 15 septembrie 2008. Se aprobă în unanimitate.

Dl. Secretar anunţă că iniţiatorul retrage de pe ordinea de zi litera f a punctului 12 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire de 12 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 120 mp, situat în incinta Şcolii nr. 3 „ Smaranda Gheorghiu”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu cu destinaţia sediu firmă” şi punctul nr. 15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgoviste

            Cu acestea modificări se supune votului ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” şi a Proiectului Tehnic revizuit pentru acest obiectiv

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Dl. cons. Ilie Valentin propune ca garanţia de bună execuţie a lucrărilor să fie de 5 ani şi să fie trecută în caietul de sarcini.

Dl. cons. Stănescu afirmă că garanţia de bună execuţie se instituie pe întreaga durată a contractului.

În urma discuţiilor purtate se decide ca perioada de garanţie să fie trecută în contract şi nu în hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma existentă la mapele consilierilor. Se aprobă în unanimitate.

 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei investiţiilor prioritare ale Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere: Ţuţuianu Ioan

3.a. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SPĂLĂTORIE AUTO, SERVICE ŞI LUCRĂRI CONEXE”, în Municipiul Târgovişte, Bdul. Eroilor, nr. 7A beneficiar S.C. COSMIN S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Dl. cons. Vasiliu propune ca în rapoartele de specialitate şi în hotărâri să fie trecute în mod expres numărul de locuri de parcare necesare pentru fiecare locaţie. Tot dânsul propune pentru această spălătorie, având în vedere spaţiul existent, un număr de şase locuri de parcare.

Se supune la vot propunerea dlui. cons. Vasiliu: Se aprobă: 1 abţinere: Oros Călin

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu această modificare. Se aprobă în unanimitate.

3.b.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, SPAŢII BIROURI – P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, nr. 37A, beneficiar DRĂGOI MARIAN şi DRĂGOI LUJNA

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Dl. cons. Vasiliu propune acelaşi număr de şase locuri de parcare.

Dl. cons. Răducanu declară că nu este de acord având în vedere că suprafaţa este de numai 200 de mp.

Dl. cons. Stănescu propune să se stabilească anumite criterii pentru fiecare punct ce vizează astfel de situaţii.

Dl. cons. Frăţilă propune să se facă un studiu în funcţie de destinaţia fiecărei investiţii şi să se stabilească un anumit număr de locuri de parcare.

Dl. cons. Ilie propune ca în cazul spălătoriilor cu o singură rampă de spălare, numărul de locuri de parcare să fie de trei, iar în cazul celor cu 2 rampe de spălare un număr de şase locuri de parcare.

Se supune la vot propunerea dlui. Vasiliu: se respinge: 7 voturi pentru: Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Tuţuianu Ioan, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, 9 voturi împotrivă: Stănescu Iulian, Rusescu Gheorghe, Răducanu Tudorică, Oros Călin, Constantinescu Marius, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Ana Bogdan şi Liţă Ion şi 2 abţineri: Băluţă Vasile şi Frăţilă Cezar

Se supune la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat în mapele consilierilor. Se aprobă: 11 voturi pentru: Stănescu Iulian, Rusescu Gheorghe, Răducanu Tudorică, Oros Călin, Constantinescu Marius, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Ana Bogdan, Liţă Ion, Ilie Valentin, Băluţă Vasile şi 7 abţineri: Frăţilă Cezar, Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Tuţuianu Ioan, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia.

3.c.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CLĂDIRE LOCUINŢE - P+4”, în Municipiul Târgovişte, str. Nicolae Filipescu, nr. 104, beneficiar S.C. PROINVESCAT S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Dl. cons. Dănciulescu aminteşte că acest PUZ a fost respins anterior tocmai din cauza regimului de înălţime.

Dna. arh. Leca susţine că tocmai acesta este rolul documentaţiei de urbanism, să amendeze prevederile PUG-ului.

Se supune la vot. Se aprobă: 11 voturi pentru: Stănescu Iulian, Rusescu Gheorghe, Răducanu Tudorică, Oros Călin, Constantinescu Marius, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Ana Bogdan, Liţă Ion, Ilie Valentin, Băluţă Vasile şi 6 abţineri: Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Tuţuianu Ioan, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia. (dl. Frăţilă Cezar lipseşte din sală).

3.d.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinte P+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Gimnaziului,  beneficiari BÂRLOG LILIANA, BURCA VALENTINA, TESILICA MIHAI

Se citire proiectului de hotărâre. Se citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă:16 voturi pentru(dnii. Frăţilă Cezar şi Ana Bogdan lipsesc din sală).

3.e.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire locuinţe P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Înfrăţirii, beneficiar BANESCU I. GIORGIAN

Se citire proiectului de hotărâre. Se citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru (dnii. Frăţilă Cezar şi Ana Bogdan lipsesc din sală).

4.Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare financiare unui număr de 6 (şase) persoane fizice din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Dl. cons. Ilie Valentin consideră că sumele propuse de executiv sunt prea mici pentru a se putea rezolva problemele şi trebuie căutată o soluţie prin care Consiliul Local să asigure un minim de 75% din suma solicitată iar restul de 25% să fie aportul propriu al persoanei, în cazul în care există această posibilitate.

Dl. cons. Vasiliu susţine că trebuie ţinut cont de situaţia în care se află familiile respective şi propune discutarea fiecărui caz în parte. Dânsul propune achitarea integrală a datoriilor, având în vedere că sunt familii în mare dificultate.

Reprezentantul Direcţiei de Asistenţă Socială susţine că aceste sume s-au acordat în limita fondurilor existente şi s-a dorit asigurarea unui sprijin minim pentru fiecare familie, asigurarea unui avans la plata datoriilor.

Dl. cons. Răducanu propune acordarea sumei de 5000 lei fiecărei familii.

Dl. cons. Băluţă şi Oros  doresc să ştie dacă există suficienţi bani prevăzuţi în buget, pentru a acoperi suma totală.

Reprezentantul Direcţiei de Asistenţă Socială confirmă acest lucru.

Se trece la discutarea fiecărui caz în parte

Dl. Stoica Eugen solicită suma de 1000 lei. Executivul propune suma de 300 lei. Se supune la vot. Se aprobă suma de 1000 lei: 1 abţinere: Băluţă Vasile

Dl. Ciobu Constantin solicită suma de 1800 lei. Executivul propune suma de 300 lei. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate suma de 1800 lei.

Dna. Mihai Georgeta solicită suma de 100 lei. Executivul propune suma de 100 lei. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

Dna. Batu Elena solicită suma de 1670 lei. Executivul propune suma de 300 lei. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate suma de 1670 lei.

Dna. Cernat Virginia solicită suma de 3100 lei. Executivul propune suma de 300 lei. Se supune la vot. Se aprobă suma de 3100 lei: 4 abţineri: Liţă Ion, Oros Călin, Băluţă Vasile, Rusescu Gheorghe.

Dna. Oprica Elena solicită suma de 2000 lei. Executivul propune suma de 300 lei. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate suma de 2000 lei.

5.a. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1300 euro, ASOCIAŢIEI „ZAEDNO” din Târgovişte, în vederea participării la festivalul organizat de Uniunea Pensionarilor/CM - 2004, în perioada 16-19 octombrie 2008, în oraşul Varna

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.b.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5000 lei, C.S. OŢELUL TÂRGOVIŞTE, în vederea premierii sportivului LUCA ADRIAN şi a antrenorului TAMAŞ NICU

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

5.c.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1000 lei, A.C. SAH CHINDIA TÂRGOVIŞTE, în vederea premierii câştigătorilor concursului Open de Şah „Zilele Cetăţii”, organizat în perioada 4-8 septembrie 2008

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Dl. cons. Vasiliu doreşte să ştie de ce acest sprijin nu a fost inclus în bugetul Zilelor Cetăţii şi totodată care a fost bugetul Zilelor Cetăţii pe elemente.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte a obiectivului Sală Sport Micro III 

Dl. cons. Dănciulescu aminteşte există o hotărâre prin care o suprafaţă de 920 mp de teren a fost dată in folosinţă unui Club Sportiv.

Dl. Secretar susţine se va rectifica proiectul de hotărâre şi se va scădea suprafaţa de teren.

Dl. cons. Stănescu propune ca elevii Şcolii Matei Basarab să aibă acces la folosinţa gratuită a sălii de sport.

Cu aceste modificări se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către  S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte, a punctului TRAFO amplasat în incinta Grupului Şcolar «Constantin Brâncoveanu» 

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Dna. cons. Diculescu doreşte ca în articolul 1 să fie precizată în mod clar durata, nefiind de acord cu formularea «pe durata de viată a instalaţiilor» şi deasemenea eliminarea articolului 3 al hotărârii

Reprezentantul DAPPP răspunde aceste formulări sunt în acord cu regulamentul de furnizare a energiei.

Dl. cons. Liţă propune o durată de 25 ani pentru darea în folosinţă gratuită.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea art 1 astfel : «pe durata de viată a instalaţiilor, dar nu mai mult de 49 de ani». Se aprobă în unanimitate.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a unui număr de 11 (unsprezece) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se aprobă în unanimitate.

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal nr. 1,  din data de 03.09.2008, al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se aprobă în unanimitate.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 04.09.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se aprobă în unanimitate.

Dl. cons. Tănase aduce la cunoştinţa CLM doreştefacă parte din această comisie, având în vedere experienţa avută în acest domeniu; pentru viitoarea şedinţă propune modificarea  hotărârii privind componenţa comisiei în acest sens.

11. Proiect de hotărâre privind închirierea directă către Fundaţia Culturală „Ciuleandra” a spaţiului în suprafaţă de 301 mp din Punctul Termic nr. 5, str. Transilvaniei, micro 6, pentru înfiinţarea unei Şcoli de dans pentru copii, tineri şi adulţi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Dl. cons. Vasiliu este de acord cu această închiriere având în vedere şi activitatea ce urmează a fi desfăsurată în acest PT.

Dl. cons. Tănase doreşte să se ţină cont de faptul că o astfel de cerere a mai existat, pentru înfiinţarea unui club al pensionarilor şi a fost respinsă. Trebuie stabilit ce se va face de acum înainte cu Punctele termice.

Dl. cons. Stănescu consideră că aceste PT-uri trebuie tratate prin prisma intereselor Primăriei.

 Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 2 abţineri : Dănciulescu Ion şi Tănase Silviu Gabriel

12.a. Proiect de hotărâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 266 mp din PT 1, str. Udrişte Năsturel, micro 4, pentru efectuarea unor activităţi de prestări servicii

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Dl. cons. Vasiliu doreşte să ştie de ce semnătura şefului serviciului juridic este tăiată de pe raportul de specilitate.

Dl. Secretar răspunde că cel care a făcut solicitarea de concesionare avea ca principal obiect de activitate coafor, iar în obiectul secundar de activitate şi alte activităţi care ii permiteau să desfăşoare activitatea de diagnosticare auto. Şeful serviciului juridic a considerat iniţial acest lucru un impediment şi şi-a retras semnătura.

Dl. Secretar susţine că acest lucru nu este un impediment având în vedere că spaţiul respectiv va fi scos la licitaţie.

Dl. cons. Vasiliu motivează votul împotrivă al Partidului Social Democrat prin lipsa acestei semnături de pe raportul de specialitate.

Se supune la vot. Se respinge : 6 voturi împotrivă : Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Tuţuianu Ioan, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, 1 abţinere: Frăţilă Cezar şi 11 voturi pentru: Stănescu Iulian, Rusescu Gheorghe, Răducanu Tudorică, Oros Călin, Constantinescu Marius, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Ana Bogdan, Liţă Ion, Ilie Valentin, Băluţă Vasile

12.b. Proiect de hotărâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 56 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului – şanţul Cetăţii, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei unităţi de alimentaţie publică tip fast food

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Dl. cons. Oros aminteşte că Sanţul Cetăţii reprezintă o zonă istorică, ce nu poate fi scoasă la licitaţie, lucru susţinut şi de dl. cons. Vasiliu care afirmă că va sprijini proiectul executivului de a reface acest obiectiv.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge în unanimitate.

12.c. Proiect de hotărâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei parcări auto în aer liber

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se respinge în unanimitate.

12.d.Proiect de hotărâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu cu destinaţia sediu firmă

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se respinge în unanimitate.

12.e. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 351/2008 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1124 mp, situat în str. Stelea, nr. 5, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei parcări auto

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

12.f.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire de 12 ani  şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 120 mp, situat în incinta Şcolii nr. 3 „ Smaranda Gheorghiu”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu cu destinaţia sediu firmă

RETRAS

12.g.Proiect de hotărâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în str. C-tin Brâncoveanu adiacent bl. B1, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei parcări auto

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se respinge în unanimitate.

12.h. Proiect de hotărâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Bdul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei rulote tip fast food

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se respinge: 7 voturi împotrivă: Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Tuţuianu Ioan, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Frăţilă Cezar; 10 abţineri: Stănescu Iulian, Rusescu Gheorghe, Răducanu Tudorică, Oros Călin, Constantinescu Marius, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Ana Bogdan, Liţă Ion, Ilie Valentin şi 1 vot pentru: Băluţă Vasile

12.i.Proiect de hotărâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 288 mp, situat în Şoseaua Găeşti – adiacent proprietăţii de la nr. 8 , Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se respinge : 4 voturi împotrivă : Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, 8 abţineri : Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Frăţilă Cezar, Rusescu Gheorghe, Răducanu Tudorică, Stănescu Iulian, Ana George Bogdan, Ilie Valentin, 6 voturi pentru : Băluţă Vasile, Constantinescu Marius, Oros Călin, Moţoc Honorius, Liţă Ion, Pantea Viorel

12.j. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în str. A.I.Cuza , Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Liţă Ion, Oros Călin, Rusescu Gheorghe, Paraschiv Cornelia, Diculescu Maria, Răducanu Tudorică. Se supune la vot componenţa acestei comisii. Se aprobă în unanimitate.

13.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 96/2008 referitoare la prelungirea contractelor de inchiriere si, ulterior, scoaterea la licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchirierea spatiilor comerciale situate in incinta Halei Centale a Pietei 1 Mai, Municipiul Targoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se propune un termen de prelungire de 6 luni.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu această modificare. Se aprobă în unanimitate.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor trasee locale pentru transportul de persoane în Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere: Ana George Bogdan

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgoviste

RETRAS

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului maximal de distanţă pentru executarea serviciului de transport public de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Dl. cons. Vasiliu doreşte să ştie de ce dacă s-a mărit numărul de autorizaţii pentru taximetrişti  se majorează şi tariful?

Dânsul propune un tarif maximal de 2,2 lei/km.

Se supune la vot. Se respinge: 5 voturi pentru: Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Tuţuianu Ioan, Frăţilă Cezar, 13 voturi împotrivă: Stănescu Iulian, Rusescu Gheorghe, Răducanu Tudorică, Oros Călin, Constantinescu Marius, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Ana Bogdan, Liţă Ion, Ilie Valentin, Băluţă Vasile, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia

Dl. cons. Liţă propune un tarif maximal de 2,5 lei/km. Se aprobă: 12 voturi pentru: Stănescu Iulian, Rusescu Gheorghe, Răducanu Tudorică, Oros Călin, Constantinescu Marius, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Ana Bogdan, Liţă Ion, Ilie Valentin, Băluţă Vasile, Tănase Silviu, 4 voturi pentru: Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Tuţuianu Ioan (Frăţilă Cezar şi Paraschiv Cornelia lipsesc din sală).

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui numar de 8 (opt) loturi cămine de casa, in baza punctajelor propuse de comisia municipala de stabilirea criteriilor de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

18. Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o  persoană fizică din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

19. Proiect de hotărâre aprobarea încheierii contractului de fidejusiune dintre Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. Distrigaz Sud S.A. referitor la datoria S.C. TERMICA S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Dl. dir. Tabacu susţine că în condiţiile în care Termica va încasa 75% din energia termică, 100% din energia electrică şi subvenţia, spre sfârşitul anului problema cu Distrigaz ar trebui să fie rezolvată.

Dl. cons. Vasiliu întreabă dacă mai există riscul ca apa caldă şi căldura să fie oprite în această iarnă.

Dl. dir. Tabacu răspunde că în condiţiile aprobării noilor tarife şi dacă se încasează 75% din factură, nu ar trebui să se mai oprească apa caldă sau căldura.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

20. Proiect de hotărâre privind renunţarea la judecata acţiunii aflate pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, Dosar nr. 3338/120/2008, având ca obiect rezilierea contractului de parteneriat public privat între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Asociaţia Investitorilor Transport Târgovişte S.R.L

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Dl. cons. Dănciulescu doreşte să ştie cine va plăti cheltuielile de judecată în cazul în care se renunţă la acţiune.

Dl. Secretar răspunde că în cazul în care reclamantul renunţă la acţiune, iar retragerea nu s-a făcut în apel sau în recurs, nu se plătesc cheltuieli de judecată, instanţa luând act de aceasta.

Se supune la vot. Se aprobă: 10 voturi pentru: Stănescu Iulian, Rusescu Gheorghe, Răducanu Tudorică, Oros Călin, Constantinescu Marius, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Liţă Ion, Ilie Valentin, Băluţă Vasile, 8 abţineri: Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Tuţuianu Ioan,  Frăţilă Cezar, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Ana Bogdan.

21. Proiect de hotărâre aprobarea contractării de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte a unui împrumut de 1.000.000 lei

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 234/2008 privind acordarea unor facilităţi pensionarilor din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Dnii. cons. propun gratuitate totală pentru toţi pensionarii şi 50% pentru elevi şi studenţi. Această propunere se supune votului sub forma: Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi pensionarilor, elevilor şi studenţilor din Municipiul Târgovişte

 Se aprobă în unanimitate.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii componenţe a Comisiei de Cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se fac doua propuneri: Dl. cons. Frăţilă Cezar propune pe dna. Cristea Minodora şi dl. Pantea Viorel pe dna. Chiorniţă Daniela

În urma votului secret, dna. Chiorniţă Daniela a fost aleasă în comisia de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., cu un număr de 10 voturi. Dna. Cristea Minodora a obţinut 5 voturi şi 2 voturi au fost anulate.

24. Proiect de hotărâre privind auditarea modului de acordare a diferenţei de tarif la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

25. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Târgovişte, pentru întreţinerea şi funcţionarea Parohiilor aflate pe raza Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

26. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii octombrie 2008

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Dl. cons. Rusescu doreşte să aducă la cunoştinţa Consiliului Local faptul că în şcolile şi liceele din Târgovişte nu mai există pază, pază care era asigurată de Poliţia Comunitară.

Dl. viceprimar Ana informează că toţi directorii vor fi obligaţi să prezinte planul de pază şi in funcţie de acesta se vor lua anumite măsuri, considerându-se prioritate asigurarea pazei în jurul unităţilor de învăţământ.

Cu acestea, şedinţa se declară închisă.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR MUNICIPIU,

                   ing. Băluţă Vasile                                                         jr. Chiru Cătălin Cristea


              Inapoi