PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 25.06.2015

 

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 21 din numărul de 21 de consilieri în funcție, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfașura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 1550 din data de 19.06.2015.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Viorel Pantea.

     Dl. Mihai Stan redactorul revistei ”Litere” prezintă activitatea revistei pe parcursul a 15 ani de apariție lunară neîntreruptă și multumește consiliului local pentru sprijinul acordat revistei, care, în ultimii patru ani apare sub egida primăriei și a consiliului local și oferă fiecărui consilier local o medalie jubiliară.

     Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”.

     Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 18.05.2015. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”.

     Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 27.05.2015. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”.

     Se trece la ordinea de zi.

1.    Proiect de hotărâre privind premierea echipei de cercetători din cadrul Universității Valahia Târgoviște

Dl. Primar prezintă acest proiect de hotărâre.

Dna. cons. Mocanu felicită echipa de cercetători pentru rezultatele obținute și mulțumește consiliului local pentru susținerea acordată pentru dezvoltarea Universității Valahia.

Reprezentantul echipei de cercetători din cadrul Universității Valahia Târgoviște mulțumește consiliului local pentru recunoașterea acordată și face o scurtă prezentare a proiectului cu care echipa a câștigat concursul  ICRA -2015- Mobile Microrobotics Challenge, concurs ce s-a desfășurat în perioada 26-30 mai 2015 la Washington State Convertion Center în Seattle, Washington, USA.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 153.

Dl. Primar felicită echipa de cercetători pentru rezultatele obținute, oferă diploma de excelență echipei și premiul acordat de consiliul local.

2.    Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție și a unor funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 154.

 

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

Dl. cons. Pantea întreabă dacă prin această modificare de organigramă crește numărul de salariați. Dl. Nițu răspunde afirmativ și prezintă componența Direcției Managementul Proiectelor, direcție nou înființată care are cel mai mare număr de funcții noi, prin reorganizarea Biroului Management Proiecte din cadrul Direcției Tehnice și a Compartimentului Implementare Proiecte din cadrul Direcției Urbamism, compartiment al cărui personal deși era încadrat la Direcția Urbanism, se ocupa de proiectele europene și în fapt era coordonat de Direcția Tehnică.

Dl. cons. Enache afirmă că în anul 2012 că a avut o intervenție prin care a susținut că personalul Compartimentului Implementare Proiecte trebuia încadrat la Direcția Tehnică și nu la Direcția Urbanism și pentru personalul Biroului Cadastru care, anterior organigramei actuale, fusese încadrat la Direcția Urbanism, așa cum era firesc, având în vedere activitatea biroului, în anul 2012 nereușind să se modifice organigrama. Dl. Enache declară că într-o perioadă când situația economică nu este bună, se crează noi locuri de muncă care vor genera cheltuieli suplimentare; dorește să știe care este motivul pentru care această modificare se face acum, având în vedere că proiectele europene se derulează până la sfârșitul anului iar altele sunt în pericol de a nu se realiza, consideră că nu este momentul potrivit să se dea sarcini următorului consiliu local, ci, personalul care are sarcini în derularea proiectelor europene ar trebui să se concentreze pe acestea, având în vedere că acele proiecte europene care vor debuta in anul 2016 nu sunt cunoscute; consideră că nu este momentul oportun penrtu înființarea unor noi posturi.

În calitate de initiator al proiectului de hotărâre, dl. Primar dorește să facă unele precizări: În momentul de față echipa care lucrează în cadrul proiectelor europene este încadrată în două direcții distincte; valoarea corecțiilor financiare din perioada 2007-2014, pe această structură de implementare a proiectelor, depășește 100 de miliarde lei, este necesară gestionarea unui buget de 370 milioane de lei în momentul de față, în condițiile în care în perioada 2007-2014 au existat corecțiile financiare sumenționate; referitor la finalizarea proiectelor europene în acest an, dl. primar precizează că în Programul Operațional Regional 2014-2020 există o axă dedicată municipiilor reședință de județ și alte câteva axe care trebuie și pot fi accesate de municipiul Târgoviște, considerând că este foarte important pentru oraș să existe o echipă de accesare, implementare, urmărire a proiectelor europene; există 23 de contracte cu fonduri europene semnate, 10 dintre ele sunt supuse corecțiilor financiare, unele contracte având mai multe corecții, la momentul de față existând 23 de contracte semnate și 22 de sancțiuni financiare aplicate; crearea unui număr de minim de locuri de muncă, angajarea de specialiști care în exercițiul bugetar european viitor să gestioneze un buget de peste 600 de milioane lei este o condiție ca municipalitatea să implementeze aceste proiecte fără să existe asemenea corecții financiare.

Referitor la nefinalizarea proiectelor în derulare, dl. primar susține că ar trebui să se determine cauza care a dus la nefinalizarea lor, de ce nu s-a reușit 5 ani de zile să se semneze contractul pentru Șoseaua de Centură, de ce toate aceste contracte au acte adiționale de prelungire a duratei de implementare.

Dl. Enache consideră că organigrama trebuia modificată fără mărirea numărului de salariați, creându-se o nouă direcție se va dimuinua responsabilitatea celor care până acum trebuiau să vegheze la bunul mers al proiectelor, motivul nefinalizării proiectelor este problema executivului, consiliul local dându-și acordul pentru a se face împrumuri, pentru a se urgenta aceste investiții.

Dl. Primar face precizarea că în momentul de față există un amestec de atribuții și competențe în condițiile în care personalul este împărțit în două direcții, pe de altă parte, în exercițiul financiar următor vor fi proiecte de 360 milioane lei pe monitorizare și o sumă echivalentă ca și proiecte noi în implementare.

Dl. cons. Georgescu susține referitor la corecțiile financiare despre care s-a discutat, că nici o persoană din executiv nu a fost sancționată și nici societățile care au participat la aceste proiecte și nu si-au respectat obligațiile contractuale, aceste penalizări fiind suportate din bugetul local.

Referitor la afirmația dlui. Georgescu privind plata personalului care lucrează în cadrul proiectelor europene, dl. Primar face precizarea că nu există proiecte în care personalul primăriei să fie plătit din fonduri nerambursabile. Dl. Primar mai precizează că există o instrucțiune AM POR care prevede ca până la data de 20 noiembrie 2015 trebuie predată ultima situație de lucrări, fiind imposibil în acest context rezilierea unor contracte de execuție, de dirigenție de șantier, nemaiputându-se  face achiziții și deconta sume din fonduri europene până la această dată.

Dl. cons. Țuțuianu susține că urmarea hotărârii guvernului prin care autoritățile locale au fost obligate să reducă numărul de personal, a fost aprobată o astfel de organigramă care se dorește a fi modificată acum, se dorește de fapt intrarea în normalitate.

Dl. Răducanu susține înființarea Direcției Managementul Proiectelor pentru o mai bună implementare a proiectelor și o mai bună gestionare a fondurilor europene.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”: Bozieru Cosmin, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei și Albu Andrei și 10 voturi „împotrivă”:  Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuț, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Moțoc Honorius și Pantea Viorel, proiectul devenind H.C.L. nr. 155

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

                Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 156.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate

Dna. Tănase, reprezentantul Direcției de Salubritate face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 157.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al municipiului Târgoviște și a caietelor de sarcini pentru activitățile ce compun serviciul public de salubrizare

Dna. Mihai, reprezentant al Direcției de Salubritate face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 158.

7.   Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

Dl. Secretar face prezentarea materialului.

Dl. Moțoc este nemulțumit de faptul că reprezentanții Companiei de Apă nu sunt prezenți la ședințele consiliului local pentru a prezenta materialele.

Dl. cons. Enache consideră că întreg consiliul de administrație al Companiei de Apă ar trebui să demisioneze, mai ales ca urmare a numeroaselor incidente în care societatea a fost implicată în ultima perioadă.

     Se stabilește modalitatea de vot pentru punctul din madatul acordat reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. care prevede desemnarea unui membru provizoriu în consiliul de administrație al societății: încercuirea numelui unei singure persoane de pe buletinul de vot care se dorește să devină membru în consiliul de administrație al societății pentru o perioadă de 4 luni. Se trece la votul secret. În urma numărării voturilor dl. Chițulescu Corneliu este desemnat membru provizoriu în consiliul de administrație al societății, cu 11 de voturi pentru, 10 împotrivă, restul membrilor propuși obținând 21 de voturi împotrivă.

Se supune votului proiectul de hotărâre, având în vedere că mandatul acordat reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. prevedea și punctul referitor la împuternicirea reprezentantului pentru semnarea contractului de mandat cu dl. Olaru Marin. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”: Bozieru Cosmin, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei și Albu Andrei și 10 voturi „împotrivă”: Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuț, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Moțoc Honorius și Pantea Viorel, proiectul devenind H.C.L. nr. 159.

8.   Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște

     Dl. Tomescu face prezentarea materialului.

     Dl. Georgescu propune ca administratorul societății, având calitatea de director să fie desemnat ca urmare a unui concurs, a cărui tematică să fie stabilită de către consiliul local în calitate de asociat unic al societății și dl. primar să desemneze pe o perioadă de 2 luni un administrator interimar.

    Dl. Tomescu susține că printre instituțiile care organizează concurs pentru ocuparea acestui post nu se numără și societățile comerciale. Referitor la întrebarea dlui. Prisăcaru privind plata salariilor luna trecută, dl. Tomescu face precizarea că s-a făcut această plată, directorul economic al societății având drept de semnătură în bancă, dar la acest moment directorul economic nu mai este salariatul societății.

    Dl. Primar susține că la societățile comerciale administratorul nu se numește în urma unui concurs, nici legea nr. 31/1990, nici OUG nr. 109/2011 care sunt actele normative care reglementează activitatea unei societăți comerciale nu prevăd așa ceva.

Se supune votului amendamentul dlui. Georgescu. Se respinge cu 10 voturi “pentru”: Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuț, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Moțoc Honorius și Pantea Viorel și 11 împotrivă: Bozieru Cosmin, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei și Albu Andrei.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”: Bozieru Cosmin, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei și Albu Andrei și 10 abțineri: Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuț, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Moțoc Honorius și Pantea Viorel, proiectul devenind H.C.L. nr. 160.

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din Municipiul Târgoviște în vederea participării la programele locale multianuale privind creșterea performanței energetice în anul 2015

Dl. Folea reprezentantul Direcției Tehnice face prezentarea materialului.

Dl. cons. Păunescu aduce la cunoștință că în urma solicitării făcute în cadrul comisiei de specialitate, Direcția Tehnică a prezentat următoarele date: în cadrul programului de reabilitare termică, în prezent sunt 68 de scări de bloc nefinalizate pentru care s-au cheltuit 60 de miliarde de lei.

Dl. Răducanu consideră că ar trebui finalizate acele blocuri unde asociațiile de proprietari și-au achitat partea de contribuție.

Dl. Folea face precizarea că această listă a fost actualizată anual în urma solicitărilor asociațiilor de proprietari.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 161

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.020.000 lei pentru finalizarea obiectivului de investiții «Reparații capitale străzi în Municipiul Târgoviște»

Directorul Economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului.

Dl. cons. Moțoc susține că reprezentanții Partidului Național Liberal nu sunt de acord cu un nou împrumut din considerente de prudență; în cadrul ședinței s-a dicutat despre corecțiile financiare, despre probabilitatea ca unele proiecte să nu fie îndeplinite în totalitate, în consecință ele vor fi continuate din bugetul local și totodată declară că nu este de acord pentru că prin acest împrumut se pot crea dificultăți pentru viitorul consiliu local, reducându-se din șansele viitorului organism de a-și stabili un program propriu.

Dl. primar Cristian Stan nu este de acord cu acest punct de vedere, considerând că astfel nu ar trebui finalizate locuințele ANL, să nu se mai acceseze faza 2 și 3 la locuințele ANL din Cartierul Sagricom, finanțarea CNI pentru Cinematograful ”Independența” și nici pentru reabilitarea termică, sume pe care Ministerul Dezvoltării le va da acorda în acest an și nici pe OUG 28/2013 pentru drumul din Priseaca. Dl. primar afirmă că nu firească stoparea investițiilor a căror continuare va fi pe mandatul următor și indicatorii au fost aprobați de acest consiliu local; raportat la prudență, dl. primar susține că există documentații nefinanțabile la acest moment de 1 milion de dolari – există o documentație referitoare la fortificațiile medievale în valoare de 14 miliarde care nu poate intra la finanțare nici pentru 2014-2020 pentru că axa de finanțare specifică prevede proiecte cu o valoare sub 5 milioane, sumă depășită de proiectul în cauză. Există o investiție mare care se poate derula, investiție care vizează străzi și zone care nu au intrat nici pe fonduri nerambursabile și care chiar au nevoie de această finanțare, este vorba despre restul de străzi din Cartierul Matei Voievod, intrarea în municipiu, str. Gimnaziului, Horea, Cloșca, Crișan, străzi din micro 9, Șoseaua Găești, nu sunt studii de fezabilitate ci indicatori aprobați de consiliul local; în situația în care se mai așteaptă încă un an vor trebui refăcute documentațiile tehnice pentru că expiră.

Dl. Moțoc susține că investițiile sunt necesare dar consideră că se impune prudență în situația în care municipiul se află la acest moment, cu posibilitatea unor corecții financiare substanțiale.

Dl. Primar susține că perioada de grație a acestui împrumut este de 24 de luni, ceea ce presupune depășirea anului 2016 și consideră că deși este o investiție mare pe bugetul propriu raportat la valoarea indicatorilor, municipiul o poate suporta.

Dl. cons. Țuțuianu susține că aceste proiecte au primit votul consiliului atunci când au avut alte surse de finanțare, astăzi se dorește numai modificarea sursei de finanțare și susține necesitatea reparațiilor străzilor în municipiul Târgoviște.

La întrebarea dlui. Rădulescu referitoarea la aprobarea acestui proiect dar cu alte surse de finanțare, directorul economic răspunde că a fost aprobat pe credit furnizor, a fost un ofertant pentru Lotul 3 ofertant care nu s-a încadrat în condițiile impuse, astfel procedura nu a mai fost finalizată.

Dl. Primar face precizarea că se au în vedere patru loturi de străzi cărora le este destinată suma de 18 milioane, iar indicatorii anteriori vizau 11 milioane numai pentru Cartierul Matei Voievod.

Dl. cons. Enache consideră că din 2012 până în prezent trebuiau să se găsească surse de finanțare pentru aceste investiții.

Dl. Țuțuianu susține că gradul de îndatorare al municipiului cu acest împrumut este de 10%, ceea ce nu reprezintă un risc.

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”: Bozieru Cosmin, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei și Albu Andrei și 10 voturi „împotrivă”: Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuț, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Moțoc Honorius și Pantea Viorel, proiectul devenind H.C.L. nr. 162.

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „AMENAJARE PARC AGREMENT ȘI LOISIR U.M. GARÔ, Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, beneficiar: JUDEȚUL DÂMBOVIȚA pin Consiliul Județean Dâmbovița

Arhitectul Șef al Municipiului, dna. Soare, prezintă materialul.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dna. Mocanu și dl. Dumitrescu  lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 163.

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan cu suprafața de teren de 3.000 mp pentru construire hală parter și împrejmuire teren”,  Târgoviște, T 17, P 265/210, P 265/211, beneficiar S.C. FIV IMPEX COMPANY S.R.L.

Arhitectul Șef al Municipiului, dna. Soare, prezintă materialul.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 5 abțineri: Albu Andrei, Păunescu Andrei, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin și Pătrașcu Eugen. Dna. Mocanu, dl. Georgescu, dl. Dumitrescu și dl. Prisăcaru lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 164.

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere pe verticală și orizontală construcție P+1 la P+2+M - Magazin mobilă”,  Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1A, 1B, 1E, beneficiari: DRAGOMIR LAURENȚIU MIHAI și DRAGOMIR CARMEN

Arhitectul Șef al Municipiului, dna. Soare, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi “pentru”: Enache Lucian, Tică Dănuț, Diaconu Diana, Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Bozieru Cosmin și Răducanu Tudorică, 9 abțineri: Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei și Albu Andrei. Dnii. Georgescu și Dumitrescu lipsesc din sală.

4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M”,  Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 27, beneficiar CRISTEA MARIUS OCTAVIAN

Arhitectul Șef al Municipiului, dna. Soare, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și dnii. Țuțuianu și Dumitrescu lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 165.

5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ P+3”, Târgoviște, str. Coconilor, nr. 2, beneficiar POSIRCA MARIA

Arhitectul Șef al Municipiului, dna. Soare, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, 2 abțineri: Păunescu Andrei și Albu Andrei. Dnii. Țuțuianu și Dumitrescu din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 166.

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005, cu modificările și completările ulterioare

Dna. Nastasia, contabilul șef al societății, prezintă materialul.

Dl. cons. Rădulescu consideră că Direcția de Salubritate ar fi trebuit să se ocupe de curățenia în parcuri și piețele din municipiu și face precizarea că a solicitat o listă cu persoanele cu care societatea a încheiat contracte.

Dl. Răducanu întreabă dacă societatea și plantează ceea ce folosește în oraș.

Dna. Nastasia răspunde că aproximativ 11.000 de plante au fost cumpărate pe perioada unui an, iar aproximativ 350 au fost plantate la seră, cu sprijinul Direcției de Salubritate. Dl. Răducanu întreabă dacă societatea poate face față pe lângă activitatea de curățenie și cu producerea plantelor. Dna Nastasia răspunde că în prezent și personalul societății plantează la unele dintre serele Direcției de Salubritate.

Dl. Badea afirmă că societatea Eco-Sal a fost înființată pentru întreținerea spațiilor verzi, 70-80 % din materialul floricol pentru oraș este asigurat de Direcția de Salubritate care a primit sprijinul Eco-Sal atunci când au fost momente mai grele. Pentru ca societatea Eco-Sal să desfășoare și această activitate este nevoie de o locație, de anumite condiții pentru ca această activitate să se poată desfășura și consideră că producerea și plantarea de flori va produce pierderi pentru societatea Eco-Sal și pierderi și mai mari pentru Direcția de Salubritate care va trebui să plătească, existând facturi de peste 4 miliarde numai pentru întreținere.

Dna. Nastasia precizează că această problemă a apărut ca urmare a controlului Curții de Conturi care a dispus până la 30 iunie rezolvarea acestei situații; în situațiile de lucrări și de plată pe care societatea le înaintează primăriei apare operațiunea de plantare, cu un anumit număr de flori, pentru care nu există achiziție și s-a propus suplimentarea cu acest obiect de activitate.

Dl. Rădulescu susține că Direcția de Salubritate și societatea Eco-Sal ar trebui să vină cu un proiect de reabilitare a serelor, având în vedere situația actuală în care se află acestea.

Dl. Dumitrescu susține că activitatea Eco-Sal este vizibilă în oraș într-un mod plăcut.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”: Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuț, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Moțoc Honorius, Pantea Viorel și Dobândă Ion și 10 abțineri: Bozieru Cosmin, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Diculescu Maria, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei și Albu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 167.

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

               Dna. Nastasia, contabilul șef al societății prezintă materialul.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, 2 abțineri: Răducanu Tudorică și Albu Andrei, dl. Păunescu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 168.

14.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

               Dna. Nastasia, contabilul șef al societății prezintă materialul.

Dl. cons. Rădulescu consideră că aceste activități ar trebui desfășurate de către Direcția de Salubritate, primaria nemaiplătind în acest fel și TVA corespunzător sumelor pentru activitățile prestate. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, 2 abțineri: Răducanu Tudorică și Albu Andrei, dl. Păunescu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 169.

15.    Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenurilor atribuite în folosință gratuită în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, beneficiarilor acestor terenuri

La întrebarea dlui. cons. Rădulescu referitoare la terenurile care au fost atribuite tinerilor și pentru care nu s-au îndeplinit condițiile prevăzute de lege, dl. Secretar răspunde că ele au fost preluate de consiliul local și redistribuite altor tineri.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abținere: Albu Andrei, dl. Păunescu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 170.

16.    Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei a unui bun imobil - teren Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Gheorghe, în suprafață de 896 mp, situat în Bdul. Unirii, nr. 23 B

Dl. Păunescu susține că acest teren este în folosința gratuită a Arhiepiscopiei și nu este de acord cu transmiterea în proprietate. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă”: Albu Andrei și Păunescu Andrei, 3 abțineri: Rădulescu Cătălin, Dobândă Ion și Pătrașcu Eugen, dl. Georgescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 171.

17.    Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei a unui bun imobil - teren Biserica din Cartierul Tineretului Sagricom, în suprafață de 800 mp, situat în str. Mircea Georgescu, nr. 10

Dl. Păunescu dorește să știe câte cereri există din partea Arhiepiscopiei. Dl. Secretar răspunde că doar cele care sunt pe ordinea de zi și a mai existat o cerere de folosință gratuită pentru care s-a purtat corespondență.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă”: Albu Andrei, Păunescu Andrei, 4 abțineri: Țuțuianu Ioan, Dobândă Ion, Pătrașcu Eugen și Răducanu Tudorică, dl. Georgescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 172.

18.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Uniunea Arhitecților din România - Societatea Arhitecților Dâmbovița a unui teren proprietatea Municipiului Târgoviște, situat în str. A.I.Cuza, nr. 12 A

Dl. cons. Enache prezintă proiectul Societății Arhitecților Dâmbovița referitor la centralele termice, proiect pentru pentru care s-a solicitat un sprijin, Norvegia finanța proiectul cu 80.000 euro, o amenajare a unei investiții a primăriei; s-a organizat un concurs, au fost prezentate patru amenajări de centrale termice, dar propunerea nu a primit nici un răspuns din partea primăriei.

Un alt proiect expus este cel referitor la terenul solicitat și anume o expoziție la nivelul solului.

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru”: Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Diaconu Diana, Tică Dănuț, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Stan Cristian, Diculescu Maria și Dobândă Ion, 2 voturi “împotrivă”: Albu Andrei, Păunescu Andrei și 7 abțineri: Enache Lucian, Rădulescu Cătălin, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Răducanu Tudorică și Bozieru Cosmin.

19.    Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a unui bun imobil aflat în locația din Calea Ploiești nr. 85 și darea în administrarea Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prezintă materialul.

Dl. cons. Rădulescu susține că potrivit discuțiilor purtate în cadrul comisiei juridice, Poliția Locală a prevăzut în buget reabilitarea acestei clădiri, care nu este proprietatea Poliției Locale și nici a municipiului.

Dl. Secretar face precizarea că la articolul 1 al proiectului de hotărâre se propune includerea acestei clădiri în domeniul public, ea fiind construită pe terenul municipiului.

Dl. cons. Răducanu susține că a existat o revendicare a clădirii, persoana în cauză solicitând o despăgubire Corpului Gardienilor Publici.

Dl. Secretar afirmă că instanța a constatat că proprietar al clădirii este municipiul Târgoviște, iar persoana în cauză a fost un constructor de bună credință pentru unele îmbunătățiri și i s-a acordat un anumit drept de despăgubire la vremea respectivă, despre care nu se știe dacă a fost plătit sau nu de către Corpul Gardienilor Publici, care nu era în subordinea Primăriei, în cazul în care creanța nu a fost achitată, s-a prescris, având în vedere intervalul de timp. Există obligația legală de a înscrie în patrimoniul municipiului orice clădire sau teren pentru care nu a fost identificat nici un proprietar.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 173.

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

                Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dna. cons. Mocanu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 174.

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru” și o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 175.

22.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unor terenuri și spații situate în Municipiul Târgoviște

Dna. Mihai și dl. Badea din partea Direcției de Salubritate prezintă materialul.

Dl. Georgescu se declară nemulțumit de multitudinea amplasamentelor pe spațiul verde și pentru că se îngustează foarte mult trotuarul.

Dl. Rădulescu susține că ar trebui scoase la licitație numai cele cinci terenuri de 9 mp fiecare din parcul Chindia.

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru”: Bozieru Cosmin, Pantea Viorel, Stan Cristian,  Răducanu Tudorică, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei, Albu Andrei și Dumitrescu Claudiu și 9 abțineri: Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuț, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Moțoc Honorius și Rădulescu Cătălin.

2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Eroilor - zona Piața Bucegi

          Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prezintă materialul.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și 2 abțineri: Enache Lucian și Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 176.

3.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 12,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

            Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prezintă materialul.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 177.

4.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 12,33 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 178.

5.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 21,17 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 179.

6.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,29 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 68

Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre.Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 180.

7.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea București - între bl. O 1 și O2

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi “pentru”:  Bozieru Cosmin, Pantea Viorel, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei și 12 abțineri: Răducanu Tudorică, Țuțuianu Ioan, Albu Andrei, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuț, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian și Moțoc Honorius.

8.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de  2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, zona bl. 6PP în vederea amplasării unui panou publicitar

Dl. cons. Prisăcaru propune ca Primăria să facă aceste panouri publicitare, pe care să le amplaseze în anumite locații și care să fie închiriate celor interesați.

Dl. cons. Rădulescu afirmă că în urma discuțiilor purtate în cadrul comisiei juridice, s-a constatat că trebuie modificat regulamentul de amplasare a mijloacelor de publicitate, din punct de vedere a al tipului de publicitate care poate fi afișată în anumite zone.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 1 vot “pentru”: Dobândă Ion și 20 abțineri.

9.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, zona bl. 19, în vederea amplasării unui panou publicitar

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 1 vot “pentru”: Dobândă Ion și 20 abțineri.

10.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței-zona SCIL, în vederea amplasării unui panou publicitar

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 1 vot “pentru”: Dobândă Ion și 20 abțineri.

11.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Mircea cel Bătrân-zona intersecției cu Calea Domnească,  în vederea amplasării unui panou publicitar

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 1 vot “pentru”: Dobândă Ion și 20 abțineri.

12.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Str. Col. Băltărețu-zona intersecției cu Bdul. Mircea cel Bătrân, în vederea amplasării unui panou publicitar

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 1 vot “pentru”: Dobândă Ion și 20 abțineri.

13.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Str. Col. Băltărețu-zona intersecției cu Bdul. Mircea cel Bătrân (Casa Sindicatelor), în vederea amplasării unui panou publicitar

Se respinge cu 1 vot “pentru”: Dobândă Ion și 20 abțineri.

14.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, la intersecția dintre Bdul. Mircea cel Bătrân și Bdul. Independenței, în vederea amplasării unui panou publicitar

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 1 vot “pentru”: Dobândă Ion și 19 abțineri, dna. Diaconu Diana lipsește din sală.

15.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafață de 160 mp și a unui spațiu în suprafață de 13 mp, situate în Municipiul Târgoviște

     Dna. Mihai reprezentantul Direcției de Salubritate prezintă materialul.

     Dl. cons. Rădulescu susține că pentru aceste concesiuni trebuiau două proiecte de hotărâri distincte. Dl. Secretar face precizarea că se poate vota fiecare articol pentru fiecare locație.

     Se supune votului proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Se respinge cu 17 abțineri, dna. Diaconu, dl. Georgescu, dna. Bănescu, dl. Dumitrescu lipsesc din sală.

16.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 8,15 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, nr. 2 A - zona Baia Comunală

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi “pentru” și 2 abțineri: Albu Andrei și Păunescu Andrei, dna. Diaconu, dl. Georgescu, dna. Bănescu și dl. Dumitrescu lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 181.

     Dl. Primar îi solicită dlui. Maican să fie atașată materialelor de ședință pentru aceste puncte ale ordinii de zi modalitatea în care solicitanții s-au achitat de obligațiile la buget.

     Dna. Mocanu atrage atenția asupra aspectului pe care îl are zona din spatele Băii Comunale, mai ales din punct de vedere al curățeniei.

17.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren, în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Mircea cel Bătrân

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi “pentru”: Enache Lucian, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Tică Dănuț, Georgescu Alen, Mocanu Livia și Prisăcaru Ciprian și 12 abțineri, dna. Diaconu și dl. Dumitrescu lipsesc din sală.

18.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren, în suprafață de 168 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1A, 1B, 1E

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi “pentru” și 4 abțineri: Rădulescu Cătălin, Babeu Pavel, Păunescu Andrei, Tică Dănuț, dl. Dumitrescu  lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 182.

     Se fac propunerile pentru comisia de închirieri/concesiuni: Diaconu Diana, Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot componența comisiei. Se aprobă în unanimitate.

     Se supune votului ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna iulie să fie dna. Livia Mocanu. Se aprobă în unanimitate.

     Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

Red. D.I.