PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 24.07.2014

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri în funcţie (dl. Dumitrescu este prezent de la punctual 13) declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de P. Primarul Municipiului Târgovişte, dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 2857 din data de 18.07.2014.

     La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi va fi condusă de dna. cons. Bănescu Rodica, preşedintele lunii iulie.

Se supune votului procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 17.06.2014. Se aprobă cu 19 voturi pentru, o abţinere - Pătraşcu Eugen,

Se supune votului procesul verbal al ședinței extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 20.06.2014. Se aprobă cu 18 voturi pentru, 2 abţineri: Diculescu Maria şi Georgescu Alen.

Se supune votului procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 27.06.2014. Se aprobă cu 19 voturi pentru, o abţinere - Rădulescu Cătălin.

Dna. cons. Bănescu propune suplimentarea ordinei de zi cu punctele: 12.6 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “CONSTRUIRE STAŢIE CARBURANŢI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 164, beneficiar COTENESCU MARIUS ŞERBAN  și punctul Diverse Proiect de hotărâre privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte și Municipiul Târgoviște în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 3879/120/2013/a12 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 voturi pentru.

Dl Prisăcaru propune ca punctele 1 şi 2 să devină  ultimele puncte ale ordinei de zi. Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 20 voturi pentru.

Se supune la vot pe ordinea de zi cu modificările şi suplimentările propuse. Se aprobă cu 20 voturi pentru.

     Se trece la ordinea de zi.

3.    Proiect de hotărâre privind premierea absolvenţilor cu rezultate deosebite din învățământul preuniversitar din municipiul Târgoviște, promoţia 2014

     Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul economic, pentru a prezenta materialul. Dna. Popa precizează că sumele ce vor fi acordate elevilor sunt în cuantum de 1.200 şi 1.800 lei/net. Sunt premiaţi elevii cu rezultate excepţionale de către dnii. Stan şi Prisăcaru. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru. Proiectul devine H.C.L. nr. 185

4.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

     Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta meterialul. Se fac propuneri pentru reprezentantul Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte: dl. Pătraşcu Eugen şi dl. Baicu Adrian.

Sunt redactate buletinele de vot. Este precizată modalitatea de exercitare a votului: se consideră vot negativ tăierea cu o linie orizontală a numelui persoanei pentru care nu se dorește desemnarea în Adunarea Generală a Asociației Fotbal Club Chindia Târgoviște.

Dna. Bănescu dă citire procesului verbal încheiat în urma exercitării votului secret: Pătraşcu Eugen - 8 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă, Baicu Adrian - 12 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. În urma votului secret este desemnat dl. Adrian Baicu reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgoviște în Adunarea Generală a Asociației Fotbal Club Chindia Târgoviște, proiectul devenind H.C.L. nr. 186.

5.    Proiect de hotărâre modificarea HCL nr. 142/29.05.2014 referitoare la asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și comuna Răzvad prin Consiliul Local Răzvad în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVIȘTE”

     Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta meterialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dna. Mocanu fiind lipsă din sală. Proiectul devine H.C.L. nr. 187

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) EFICIENȚA ENERGETICĂ – ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE – ANINOASA, județul Dâmbovița

Se prezintă meterialul. Se fac propuneri pentru reprezentanţii Municipiului Târgovişte în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”: Pătraşcu Eugen și Babeu Pavel. Se propune vot deschis. Se aprobă cu 20 de voturi pentru.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, 4 abţineri: Babeu Pavel, Pătraşcu Eugen, Georgescu Alen şi Diaconu Diana. Proiectul devine H.C.L. nr. 188

7.    Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte cu suma de 499.800 lei

Se dă cuvântul dlui. Andrei Gheorghe, directorul societăţii, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă: Diaconu Diana, Georgescu Alen şi Enache Lucian. Proiectul devine H.C.L. nr. 189

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.06.2014

       Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul economic, pentru a prezenta materialul. Dl. Răducanu doreşte să ştie care este gradul de îndatorare al Municipiului în acest moment. Dna. Popa precizează că este de sub 10 %.

        Dl Georgescu aminteşte că şi în şedinţa comisiei de specialitate a solicitat să fie prezentată o listă detaliată cu furnizorii şi cheltuielile aferente, atât la jumateatea anului cât şi la finalul acestuia.

       Dl. Enache precizează că în februarie 2014 a adresat o interpelare legată de P.U.G -ul Târgoviştei şi nu s-a primit răspuns. De asemenea mai precizează că a fost organizată o licitaţie pe S.E.A.P pentru finalizarea acestei documentaţii, în buget fiind prinsă suma de 100.000 lei. Tot dânsul doreşte să ştie dacă s-a făcut o evaluare asupra sumelor necesare pentru finalizarea P.U.G.

       Dna. Popa precizează că suma din buget a fost introdusă în urma documentaţiei prezentate de Direcţia de Urbanism, propunerea direcţiei fiind de majorare a sumei necesare pentru finalizarea P.U.G. cu 100.000 lei. 

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 4 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Pătraşcu Eugen, dl Dobândă fiind lipsă din sală. Proiectul devine H.C.L. nr. 190

9.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pentru anul 2014

       Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul economic, pentru a prezenta materialul. Dl Rădulescu doreşte să ştie ce fel de reparaţii se vor efectua în urma suplimentării bugetului Poliţiei Locale cu suma de 100.000 lei și propune ca această sumă să fie direcţionată către alte direcții.

       Dl Georgescu doreşte să ştie pentru ce se suplimentează bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte. Dna. Popa precizează că suma de 1.300 mii lei alocată Clubului Sportiv este necesară pentru deschiderea anului competiţional.

       Dl. Rădulescu propune ca suma de 100.000 lei de la Poliţia Locală să fie redirecţionată către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru amenajarea unei noi parcări.

       Dl. Prisăcaru propune ca suma să fie împărţită între D.A.P.P.P. şi Corala “Pro Musica Gheorghe Dimancea”.

       Dl. Georgescu doreşte ca dna. Soare să îi comunice dacă piaţa de lângă Practiker este autorizată să funcţioneze. Dna. Soare afirmă că a fost depusă o cerere pentru certificatul de urbanism. Dl. Georgescu afirmă că această piaţă poate fi un focar de infecţie şi consideră că Direcţia pentru Sănătate Publică ar trebui sesizată.

       Dl. Moţoc precizează că anul acesta Corala “Pro Musica Gheorghe Dimancea” va participa la un concurs la Paris şi afirmă că suma de 45.000 lei ar fi suma necesară pentru această deplasare. Se supune la vot amendamentul referitor la redirecţionarea sumei de 100.000 lei de la Poliţia Locală după cum urmează: 45.000 lei - Coralei “Pro Musica Gheorghe Dimancea” şi 55.000 lei - D.A.P.P.P. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 4 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Pătraşcu Eugen.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat anterior. Se aprobă cu 16 voturi pentru, 4 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Pătraşcu Eugen.  Proiectul devine H.C.L. nr. 191

10.     Proiect de hotărâre privind modificarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului indemnizaţiilor de însoţitori în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială

       Se dă cuvântul dnei. Iordache Marcela, directorul adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dl. Prisăcaru fiind lipsă din sală. Proiectul devine H.C.L. nr. 192

11.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor material de urgenţă dnei. Rogojina Maria Luissa pentru tratament de specialitate

       Se dă cuvântul dnei. Iordache Marcela, directorul adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru a prezenta materialul. Se propune un amendament - “să fie acordată o sumă de 8500 lei/săptămână, dnei. Rogojina Maria Luissa în vederea achizitionarii tratamentului de specialitate - ZELBORAF. Ajutorul material se acordă până la introducerea tratamentului în lista medicamentelor compensate de Casa de Asigurări de Sănătate, dar nu mai târziu de sfârşitul anului 2014.”

       Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul mai sus menţionat. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dl. Păunescu fiind lipsă din sală. Proiectul devine H.C.L. nr. 193

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

a.        Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER”, Târgoviște, Calea Bucureşti, nr. 89, beneficiar S.C. EUROMOB S.R.L.

       Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitect Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 4 abţineri: Rădulescu Cătălin, Prisăcaru Ciprian, Enache Lucian şi Diaconu Diana, dl. Georgescu fiind lipsă din sală. Proiectul devine H.C.L. nr. 194

b.        Proiect de hotărâre privind privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+3+M, CU PARCĂRI LA SUBSOL, SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI LOCUINŢE LA ETAJ”, Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 9 A, beneficiar VOICU NICOLAE

       Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitect Şef, pentru a prezenta materialul. Dl. Rădulescu afirmă că şi în trecut au fost luate autorizaţii pentru clădiri cu parcări la subsol, dar nu au fost respectate. Dna. Soare afirmă că Poliţia Locală, prin compartimentul disciplina în construcţii pe care îl deţine, trebuie să verifice respectarea autorizaţiilor de construire şi să aplice sancţiuni.

       Dl. Enache afirmă că acest lucru nu este posibil pentru că în acest moment nu există personal suficient.

       Dna. Diculescu propune ca persoanele care sunt în subordinea Poliţiei Locare trebuie să treacă la Direcţia de Urbanism.

       Dl. Secretar afirmă că acest compartiment este în parte al Poliţiei Locale conform legii.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru. Proiectul devine H.C.L. nr. 195

c.         Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1, GARAJ, FOIŞOR ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 19 B beneficiari MIU DANIELA şi MIU MIHAI

       Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitect Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dna. Mocanu fiind lipsă din sală. Proiectul devine H.C.L. nr. 196

d.        Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Ds+P+1E,  cu TERASĂ, GARAJ ŞI  FOIŞOR”, Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 38 - 40 beneficiar FALCĂ ANTONIO VALENTIN şi FALCĂ ROXANA IOANA

       Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitect Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru. Proiectul devine H.C.L. nr. 197

e.        Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ P+3 E”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 155, beneficiar S.C. EUROGUARD S.R.L.

       Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitect Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge cu 2 voturi pentru: Răducanu Tudorică şi Diaconu Diana, 17 abţineri, dl. Prisăcaru fiind lipsă din sală.

f.          Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “CONSTRUIRE STAŢIE CARBURANŢI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 164, beneficiar COTENESCU MARIUS ŞERBAN

       Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitect Şef, pentru a prezenta materialul.

       Dl. Rădulescu afirmă că vor fi micşorate benzile de circulaţie prin realizarea unei căi de acces către staţia de carburanţi şi propune ca proprietarul să doneze o parte din terenul pe care il deţine pentru a fi realizată o bandă de acces către aceasta.

       Dl. Enache afirmă că pe terenul respectiv există o conductă de apă, conform discuţiilor din comisia de specialitate, conductă ce aparţine Companiei de Apă.

       Dl. Prisăcaru doreşte să ştie dacă există avizul Companiei de Apă şi al Poliţiei Municipiului.

       Dna. Soare afirmă că există cele două avize. Dl. Prisăcaru propune amanarea acestui punct până la clarificarea existenţei conductei de apă.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu un vot pentru - Răducanu Tudorică, 18 abţineri, dl. Georgescu fiind lipsă din sală.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5/2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

       De la acest punct dl. cons. Dumitrescu Claudiu este prezent la ședință.

       Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dna. Mocanu şi dl. Georgescu fiind lipsă din sală. Proiectul devine H.C.L. nr. 198

14.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009, aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009

       Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, 3 abţineri: Babeu Pavel, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan, dna. Mocanu fiind lipsă din sală. Proiectul devine H.C.L. nr. 199

15.    Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat către Direcția de Asistență Socială a PT 2, micro VIII, str. Gabriel Popescu și a PT 3, micro VI, str. Dr. Oprescu Dumitru

       Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre.Se aprobă cu 21 voturi pentru, Proiectul devine H.C.L. nr. 200

16.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. a unui teren proprietate publică a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 650 mp, situat în str. Laminorului, nr. 99 C

       Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul.

       Dl. Georgescu doreşte să ştie de ce acest teren este dat gratuit unei societăţi private cu un mare capital social şi propune să fie stabilit un preţ pentru acest teren.

       Dl. Secretar afirmă că acest teren este în folosinţa societăţii conform legii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, 2 abţineri: Rădulescu Cătălin şi Georgescu Alen. Proiectul devine H.C.L. nr. 201

17.    Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Direcției de Asistență Socială a obiectivului ”Centru integrat de instruire și consiliere pentru copiii romi – Târgoviște”

       Se dă cuvântul dnei. Panaitescu, din partea Direcţiei Tehnice, pentru a prezenta materialul.

        Dl. Rădulescu afirmă că în şedinţa comisiei de specialitate a solicitat copii de pe contract şi procesul verbal de recepţie.

       Dna. Panaitescu precizează că nu poate prezenta materialele solicitate, deoarece nu se află în posesia lor.

       Dl. Enache afirmă că prin acest proiect se propune schimbarea destinaţiei obiectivului şi propune menţinerea destinaţiei iniţiale.

       Dl. Răducanu doreşte să se existe o continuitate a proiectului  iniţial.

       Dna. Iordache afirmă că nu poate fi înfiinţată o creşă numai pentru romi, conform legii.

       Dl. Moţoc afirmă că titulatura proiectului a fost contestată de Inspectoratul Şcolar, deoarece nu poate exista o gradiniţă sau o creşă numai pentru romi.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, 2 abţineri Rădulescu Cătălin şi Răducanu Tudorică, dl. Dobândă fiind lipsă din sală. Proiectul devine H.C.L. nr. 202

18.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile.

a.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

       Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul.

       Dl. Rădulescu precizează că pentru unităţile de învăţământ care vor să înstrăineze spaţii pentru altă destinaţie decât cea iniţială, trebuie să se obţină avizul Ministerului Educaţiei.

        Dl Moţoc afirmă că este necesar avizul Inspectoratului Şcolar, care are o situaţie a spaţiilor existente.

       Dl. Secretar afirmă că este vorba despre Legea nr. 1/2011 a educaţiei, lege care prevede că pentru schimbarea de destinaţie este necesar avizul ministrului. De asemenea mai precizează că acest tip de aviz a fost solicitat doar pentru schimbarea destinaţiei  unui imobil întreg.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen. Proiectul devine H.C.L. nr. 203

b.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 3, în curtea Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino”

       Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul.

       Dl. Moţoc doreşte să ştie daca există avizul Consiliului de Administraţie. Dl. Secretar precizează că există avizul.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, 4 abţineri: Georgescu Alen, Diaconu Diana, Moţoc Honorius şi Rădulescu Cătălin. Proiectul devine H.C.L. nr. 204

c.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Regele Carol I, în fața blocului G 2

     Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul.

     Dl. Prisăcaru propune limitarea numărului acestor spaţii publicitare.

     Dl. Rădulescu doreşte să ştie dacă nu este încălcat regulamentul de publicitate aprobat de Consiliul Local.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 2 voturi pentru: Albu Andrei şi Pantea Viorel, 2 voturi împotrivă: Prisăcaru Ciprian şi Dumitrescu Claudiu şi 17 abţineri.

d.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în spatele blocului 11 D din str. Ctin. Brâncoveanu, în vederea amenajării unei construcții provizorii

       Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, 2 abţineri: Georgescu Alen şi Diaconu Diana şi un vot împotrivă - Enache Lucian. Proiectul devine H.C.L. nr. 205

e.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 400 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea spitalului ”Mânăstirea Dealu”, în vederea amplasării unei stații de telefonie mobilă în sistem GSM

Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Dl. Pătraşcu afirmă că preţul de pornire este mic, comparativ cu preţurile practicate în prezent în oraş. Se supune la vot proiectul de hotărâre Se respinge cu 11 voturi pentru şi 10 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Ţuţuianu Ioan, Bozieru Cosmin Petruţ, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei.

  Se stabileşte numărul membrilor comisiei pentru licitaţii - 4. Se fac propuneri: Pantea Viorel, Păunescu Andrei, Albu Andrei şi Georgescu Alen. Se propune vot deschis. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 5 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Stan Cristian, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin şi Bănescu Rodica. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 15 voturi penru şi 6 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Stan Cristian, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin şi Bănescu Rodica

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de cesiune de creanţe şi drepturi litigioase încheiat între Nuon Energy România S.R.L. şi Municipiul Târgovişte - MINUTELE 148 - 155

       Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul.

Dl. Rădulescu doreşte să ştie dacă au existat negocieri cu cei de la Nuon Energy.

Dl. Ţuţuianu doreşte să ştie dacă în urma adoptării acestui proiect Municipiul Târgovişte devine principalul creditor. Dna. Popa confirmă acest fapt.

Dl. Georgescu aminteşte de garanţia pe care municipiul o are la Nuon Energy, în valoare de 1.150.000 euro şi doreşte să ştie dacă o eventuală executare se va face asupra întregii sume amintite.

Se dă cuvântul avocatului Nuon Energy România care prezintă situaţia existentă la acest moment. Dânsul face precizarea că din cei 11.000.000 lei, ce reprezintă debitul S.C. Termica S.A. în cadrul contractului de leasing, o parte o reprezintă garanţia. Această garanţie trebuia pusă în executare din anul 2012, dar s-a suspendat această acţiune ca urmare a discuţiilor purtate cu reprezentanţii Municipiului Târgovişte. Tor dl. avocat precizează că Nuon Energy nu mai investește în România şi îşi îndreptă atenţia către alte ţări, fiind astfel necesară o dizolvare şi o lichidare voluntară. Pentru finalizarea acestor proceduri trebuie să se definitiveze situaţia creanţelor de la Termica. Soluţiile pentru rezolvarea situaţiei sunt următoarele: preluarea de către Municipiul Târgovişte a acestor creanţe sau preluarea lor de către un terţ.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, 3 abţineri: Diaconu Diana, Georgescu Alen şi Enache Lucian. Proiectul devine H.C.L. nr. 206

20.    Informarea Secretarului Municipiului Târgovişte asupra procesului aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa sub nr. 2603/120/2014, în care Consiliul Local Municipal Târgovişte are calitatea de pârât - Proiect de hotărâre privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2603/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

   Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul.

  Dl. Rădulescu îl propune pe dl. Anton Răzvan Florin. Se propune vot deschis. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 207

Diverse 1 Proiect de hotărâre privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte și Municipiul Târgoviște în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 3879/120/2013/a12 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Dl. Stan are un amendament pentru proiectul de hotărâre. Dânsul propune ca onorariul avocatului să nu depăşească cuantumul de 20.000 lei. Dl. Babeu îl propune pe dl. Grigorescu Eduard - Michael. Dl. Secretar  precizează că art. 2 al hotărârii va avea următorul cuprins: “Se mandatează Primarul Municipiului Târgovişte să încheie un contract de asistenţă juridică, care nu va depăşi cuantumul de 20.000 lei, sumă ce va reprezenta onorariul dlui. Grigorescu Eduard - Michael. Onorariul apărătorului ales va fi suportat din bugetul Municipiului Târgovişte.”

          Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 208

           Dna. Mocanu părăsește lucrările ședinței cu încuviințarea președintelui de ședință.

Dl. Păunescu solicită pauză înainte de discutarea punctelor 1. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Păunescu Mihai-Andrei și 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Iancu Avram, acordându-se în acest sens o pauză de 5 minute.

          După reluarea lucrărilor ședinței  în sală sunt prezenți 9 consilieri locali: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Bănescu Rodica, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Răducanu Tudorică, Tică Dănuţ, iar dna Mocanu a părăsit lucrările cu acordul preşedintelui de şedinţă. Nefiind cvorum, președintele de ședință declară ședința închisă, dl. Secretar făcând precizarea că cei 11 consilieri care au părăsit lucrările ședinței fără acordul președintelui vor fi sancționați, potrivit regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local, cu absență nemotivată.

            Dl. Enache aminteşte că a depus o contestaţie legată de şedinţa lunii mai când au fost părăsite lucrările cu acordul preşedintelui de şedinţă şi îi solicită un răspuns dlui Secretar pentru această contestaţie şi de asemenea doreşte să fie aplicate sancţiunile corespunzătoare pentru nerespectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local. 

              Cu aceasta şedinţa se declară închisă.

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 ing. Rodica Bănescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea