PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 24.06.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2573 din data de 18.06.2010.

       La această şedinţă participă un număr de 19 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Păunaş Maria Roxana,Serban Alexandru), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Dl Secretar Cristea anunţă că punctul 15 a fost retras de către iniţiator şi că au mai apărut încă 2 proiecte la punctul diverse. Dl. consilier Vasiliu doreşte să cunoască iniţiatorul proiectului de la pct. 15. Dl Secretar anunţă că iniţiatorul este Administratorul public împreună cu dl Primar. Dl Secretar solicită o propunere pentru preşedintele de şedinţă. Dl Briceag îl propune pe dl Ilie Valentin. Se supune la vot această propunere. Se aprobă: 11 voturi pentru şi 7 vot împotrivă: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor ( opinia dl Vasiliu este aceea că pe ordinea de zi există multe ilegalităţi).

       Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Ilie Valentin.

Se supune la vor ordinea de zi cu cele 5 puncte existente la Diverse. Dl consilier Vasiliu doreşte lămuriri legate de retragerea pct. 15 de pe ordinea de zi. Se supune la vot procesul verbal de la sedinta din data de 05.05.2010. Dl consilier Vasilu doreşte să ştie de ce nu i s-a făcut informare legată de banii cheltuiţi pentru editarea acelui C.D. Dl Vasilu aminteşte că a solicitat şi o informare legată de Termica. Dl preşedinte de şedinţă îl cheamă la ordine pe domnul Vasiliu Emilian Teodor şi îi atrage atenţia asupra modului abuziv în care îşi exercită mandatul şi asupra faptului că atitudinea şi modul în care înţelege să participe la şedinţă aduce grave perturbări ale acesteia. Dl. Vasiliu Emilian Teodor continuă să ia cuvântul şi după atenţionare. Dl. preşedinte Ilie solicită propuneri din partea colegilor, în vederea sancţionării dlui consilier Vasiliu. Dl. preşedinte Ilie invocă art. 103 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte, solicitând propuneri privind una din sancţiunile prevăzute la acest art. Deasemenea dl. consilier Ilie propune eliminarea din sala de şedinţe a dl consilier Vasiliu. Se supune la vot. Se aprobă 11 pentru, 6 împotrivă: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi o abţinere – Vasiliu Emilian Teodor. Dl consilier Vasiliu afirmă că este un abuz

Dl Dănciulescu anunţă că, dacă dl. cons. Teodor Vasiliu va fi evacuat din sală atât consilierii PSD cât şi consilierii PNL vor părăsi sala de şedintă. Dl Ilie spune că nu a făcut altceva decăt sa aplice Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Se solicită pauză de 5 minute.

Dl. preşedinte Ilie Valentin dă citire art. 112, alin. 2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte. Conform acestor prevederi dl. consilier Vasiliu poate rămăne în sală dar nu mai poate participa la lucrările şedinţei.

Dl. preşedinte solicită din partea dl. Secretar până la următoarea şedinţă, un material din care să rezulte modul în care dl. cons. Vasiliu a reuşit pe parcursul acestui mandat şi nu numai, să jignească fiecare consilier sau om politic care a participat la şedinţele Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Membrii PSD şi PNL se retrag.

Dl consilier Vasiliu afirmă că se încearcă înstrăinarea Spitalului Mânăstirea Dealu şi afirmă că au fost făcute multe abateri. Dl Vasiliu o prezintă pe dna Marinescu, care işi expune problemele, susţinând că a fost dată afară din casă. Deasemenea dânsa afirmă că a adresat memorii domnului Primar prin care îi solicită să i se rezolve cazul. Dl. Secretar afirmă că ultima sentinţă judecătorească a apreciat ca legală dispoziţia de retrocedare. Dl Secretar afirmă ca imobilul a fost restituit domnului Iorgu Cristian.

     În sală sunt prezenţi un număr de 12 consilieri din totalul de 21, absenţi fiind: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Frăţilă Ioan Cezar, Păunaş Maria Roxana, Paraschiv Cornelia, Şerban Alexandru, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 05.05. 2010. Se aprobă procesul verbal în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 26.05.2010. Se aprobă procesul verbal în unanimitate

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă in unanimitate.

1.      Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de numitul Mihai Constantin, împotriva H.C.L. nr. 68/15.04.2010 referitoare la aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte .

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Secretar, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

2.      Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 444/2009 referitoare la preluarea în administrarea Municipiului Târgovişte a 2 ( două) autogunoiere, proprietatea privată a Judeţului Dâmboviţa.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului director Dan Badea, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.175/26.03.2009, referitoare la proiectul „Dotare cu echipamente pentru creşterea  siguranţei  şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Tudorache care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor  tehnico – economici la obiectivul „Realizarea consolidare  mal râu Ialomiţa”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Primar pentru a aduce lămuriri cu privire la acest punct. Dânsul spune că este o situaţie de urgentă, de aceea propunerea este de finanţare din partea Consiliului Local.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

5.      Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Crintescu care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se face propunerea ca pozitia 7 din listă să fie analizată în cadrul sedinţei Consiliului Local.  Dl. Primar întreabă care sunt debitele şi care sunt majorările doamnei Constantin Aglaia. Dl. Crintescu spune că are majorări de 71 mil lei vechi iar debitul este de 130 mil lei vechi. Dl Primar propune ca in 3 luni de zile sa plăteasca baza, după care se poate lua în considerare scutirea de majorări. Dl Babeu spune ca se va crea un precedent. Se supune la vot propunerea făcută de dl. Primar pentru poziţia 7 . Se aprobă cu 11 voturi pentru şi o abţinere dl. Babeu. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate

6.      Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 314/2008 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, a criteriilor pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi bugetului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Primar pentru a aduce lămuriri cu privire la acest punct. Dânsul spune că este vorba despre noua investiţie pe care Consiliul Local Municipal Târgovişte a făcut-o, aceea de a finanţa primul bazin acoperit de pe raza Municipiului Târgovişte. Dl. Primar afirmă faptul că, investiţia este terminată, dar ca să poate funcţiona are nevoie de un număr de 12 angajaţi. Aceşte persoane nu vor veni din afara sistemului de salarii al Municipiului Târgovişte ci vor fi detaşaţi, transferaţi de la alte direcţii ale primăriei sau subordonate Consiliului Local. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

7.      Proiect de hotărâre privind instituirea taxelor de acces în incinta Bazinului de înot, situat în str. Maior Spirescu, nr.1 şi a Stadionului „Eugen Popescu”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Primar care aduce lămuriri cu privire la acest punct. Dânsul spune ca a avut ca punct de plecare in instituirea taxelor pentru Bazinul de inot o medie a taxelor care se percep la bazinele din Braşov, Piteşti şi Bacău. Dl. Liţă propune următoarele tipuri de abonamente pentru accesul la bazin : 250 lei abonament pe o lună, 200 lei abonament pe 3 luni, 150 lei abonament pe 6 luni. Dl. Primar face şi dânsul propuneri pentru cuantumul abonamentelor respectiv : 200 lei  abonament pe o lună, 175 lei/lună abonament pe trei luni, 150 lei/lună abonament pe 6 luni. Domnul Rusescu doreşte să apară în proiectul de hotărâre şi categoria elevi şi studenţi cu 7 lei /zi. Dl Primar spune ca există aceasta categorie trecută în proiectul de hotărâre. Dl. Secretar spune că o să reformuleze, şi o să apară categoria elevi/ studenţi/ grupuri organizate. Dl Babeu afirmă faptul că a lua o taxă pe zi nu este cea mai bună opţiune. Dl. Primar intervine şi spune că în fiecare zi din săptămână de luni până vineri de la ora 8 la ora 10 şi de la 13 la ora 15, intră grupele de copiii cu monitorii lor. De la ora 10 la ora 13 sau 15- 23 accesul este liber. Taxa de 10 lei/zi permite ca fiecare persoană să stea cat vrea în aceste intervale orare. Dl. Rusescu doreşte să ştie daca taxa de închiriere ce se percepe pe Stadionul „Eugen Popescu” se referă la terenul mare sau terenul II. Dl. Primar spune că taxa se va percepe va fi pentru terenul II . Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

Domnul Babeu parăseşte sala de şedinţă.

8.      Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 22/28.01.2010 cu privire la ajustarea tarifelor pentru energie termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

9.      Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei director Dana Popa care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de către Direcţia de Salubritate.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Mihai care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl Stănescu doreşte să ştie care este diferenţa dintre tarifele vechi şi tarifele propuse. Doamna Mihai spune ca  tarifele propuse  sunt mai mici. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

11.  Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” cu privire la stabilirea taxei de habitat.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Secretar care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. Primar intervine pentru a aduce lămuriri cu privire la acest punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

12.  Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” cu privire la completarea Regulamentului activităţiilor de salubrizare în judeţul Dâmboviţa.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Secretar care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

13.  Proiect de hotărâre stabilirea cuantumului şi a modalităţiilor de încasare a taxei de habitat.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Secretar care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. Primar intervine pentru a aduce lămuriri cu privire la acest punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

  Având în vedere că pentru următoarele puncte inscrise pe ordinea de zi este nevoie de prezenta a două treimi din numărul consilierilor locali, iar în sală sunt prezenţi un număr de 11 consilieri, se supune spre dezbatere punctele de la diverse, care se adoptă cu majoritatea consilierilor prezenţi în sală.

Dl. Primar solicită o discuţie referitoare la punctul 14 de pe ordinea de zi, deoarece din lispsă de cvorum nu poate fi supus spre aprobare. Dânsul dă cuvântul reprezentanţiilor Fundaţiei umanitare SO.SI.SE.SA. pentru a aduce mai multe lămuriri.

Dl. Primar spune că punctul Divesre  a fost retras de pe ordinea de zi.

Diverse 1 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu, şi asigurarea resurselor financiare ( cofinanţare)

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Tudorache de la Direcţia Tehnică care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

Diverse 2 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 193/27.04.2009 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I-VIII Paul Bănică, şi asigurarea resurselor financiare ( cofinanţare)

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Tudorache care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre..Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

Diverse 4 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 396/19.10.2009 referitoare la aprobarea  indicatorilor tehnico- economici ai studiului de fezabilitate „Modernizare şi extindere sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în Judeţul Dâmboviţa”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului director Vasilescu de la Compania de Apă, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

 

   Cu aceasta şedinţa se declară încheiată.

            

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            SECRETAR MUNICIPIU

             Ing. Ilie Valentin                                                      jr. Chiru Cătălin Cristea