PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 23.08.2013

 

     Dna. Stanca Silvia, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Albu Andrei, Tică Dănuţ şi dna. Mocanu Livia care a anunţaţ că nu poate participa la şedinţă fiind plecată din localitate, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3161 din data de 19.08.2013.

     La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. Pătraşcu Eugen, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna august.

     Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței consiliului local din data de 09.07.2013. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței consiliului local din data  de 11.07.2013. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței consiliului local din data  de 26.07.2013. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței consiliului local din data  de 30.07.2013. Se aprobă în unanimitate.

     Președintele de ședință dă cuvântul dlui. primar care aduce la cunoștința consiliului local că se dorește suplimentarea ordinei de zi cu opt puncte și anume: 1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 165/2013 referitoare la acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 21.08.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării pazei la meciurile oficiale ale echipei de fotbal Asociația Fotbal Club Chindia Târgoviște, de către S.C. Municipal Security S.R.L.

4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului STAN MIHAI, pentru merite deosebite

5. Proiect de hotărâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” domnului  BRUNO ICOBEŢ, pentru merite deosebite

6.Proiect de hotărâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” domnului  VLAD GRIGORESCU, pentru merite deosebite

7. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială și Osservatorio Economico privind proiectul strategic APMGV-Accesul pe piața muncii a grupurilor vulnerabile

8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială și Local Urban Development European Network, Institutul Intercultural Timisoara și Primaria Recas privind proiectul strategic ,,VIITORUL DEPINDE SI DE TINE, motivându-le pe fiecare în parte.           Totodată anunță că executivul retrage de pe ordinea de zi punctul nr. 36 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării spațiului cu altă destinație situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Libertății

     Se supune votului ordinea de zi cu suplimentările propuse și retragerea punctului susmenționat. Se aprobă în unanimitate.

     Înainte de a se trece la ordinea de zi se dă cuvântul reprezentanților S.C. TERMICA S.A. prezenți în sala de ședințe, care aduc la cunoștința consiliului local că, având în vedere situația existentă, doresc rezilierea contractului de concesiune pentru rețele și instalații, încheiat între societate și municipiu.

    Dl. Primar afirmă că se dorește analizarea în amănunt a acestei rezilieri, pentru a nu se ajunge la situația în care, societatea nemaiavând obiect de activitate, salariații să piardă drepturile bănești de care ar fi putut beneficia.

     Reprezentanții S.C. TERMICA S.A. susțin că trebuie avut în vedere faptul că nu se mai poate asigura paza rețelelor, punctelor termice, că un număr de 70 salariați care își desfășoara încă activitatea nu mai pot fi plătiți.

     Dl. cons. Stan solicită ca până la următoarea ședință de consiliu să fie prezentat un punct de vedere al Secretarului municipiului cu privire la efectele juridice ale încetării contractului de concesiune încheiat cu S.C. TERMICA S.A.

     Dl. Olaru, directorul S.C. Municipal Construct S.A. afirmă că odată cu rezilierea contractului de concesiune trebuie prevăzut și cine preia rețele, instalațiile, punctele termice.

                   Se trece la ordinea de zi.

1.        Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului RĂDUCANU TUDORICĂ

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 5 voturi pentru: Pantea Viorel, Babeu Pavel, Moțoc Honorius, Dumitrescu Claudiu și Prisăcaru Ciprian şi 13 abţineri: Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Georgescu Alen, Enache Lucian şi Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 183 privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului RĂDUCANU TUDORICĂ

2.        Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Albu Liliana

     Ca urmare a aprobarii HCL nr. 183 acest proiect nu mai este suspus dezbaterii.

3.        Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

     Se dă cuvântul dnei. Raluca Leu, reprezentant al Poliţiei Locale pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 184

4.        Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială

     Se dă cuvântul dnei. Marcela Iordache, director adjunct al Direcţiei de Aistenţă Socială pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 185

5.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru pentru comercializarea Permiselor de liberă trecere pentru accesul şi circulaţia în municipiul Târgovişte a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 3,5 tone, prin staţiile de distribuţie a carburanţilor

     Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Rădulescu reamintește de problema autocarelor care îmbarcă/debarcă persoane în centrul orașului și dorește sesizarea poliției locale pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 186

6.        Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

     Dl. cons. Stan propune un amendament la art. 1 al proiectului de hotărâre și anume, completarea cu acestuia cu sintagma „pentru exercițiul financiar în curs”. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu acest amendament. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 187

7.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

     Se dă cuvântul dnei. Elena Nastasia, contabil şef al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 188

8.        Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

     Se dă cuvântul dlui. Mihai Olaru, director al S.C. Municipal Construct S.A. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 189

9.        Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2013

     Se dă cuvântul dnei. Daniela Popa, directorul Direcției Economice pentru a face prezentarea materialului.

     Cu privire la suma de 500 mii lei prevăzută pentru Clubul Sportiv, la capitolul bunuri și servicii, dl. cons. Stan doreste să știe care ar fi suma necesară pentru demararea activității competiționale, pentru ca echipele de baschet și volei să nu piardă etape importante ale competiției și modificarea proiectului de hotărâre în acest sens.

     Directorul economic răspunde că până la rectificarea bugetară din luna septembrie, ar fi suficientă suma de 50 mii lei pentru funcționarea clubului, urmând ca suma de 450 mii lei să fie prevăzută la capitolul 20.30 pentru activități sportive.

     Dl. cons. Enache dorește să știe de ce suma de 28.200 lei prevăzută pentru Grădinița Rază de Soare este mai mare decât cele prevăzute la alte unități de învățământ.

     Dna. director Popa răspunde că este vorba despre sume destinate pregătirii unităților de învățământ pentru începerea anului școlar, iar la Rază de Soare există atât grădiniță cât și creșă.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul susmenționat referitor la Clubul Sportiv. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 190

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de investiţii al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte pe anul 2013

     Se dă cuvântul dnei. Daniela Popa, directorul Direcției Economice pentru a face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 191

11.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar echipei “Dracula’s Girls” în vederea participării la cea de a XV-a ediţie a Campionatului European de Majorete ce se va desfăşura la Brno, Republica Cehă

     Se dă cuvântul dlui. viceprimar Prisăcaru și reprezentantului clubului pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru, 4 consilieri lipsesc din sală (Diculescu Maria, Stan Cristian, Dumitrescu Claudiu și Georgescu Alen), proiectul devenind HCL nr. 192

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice în anul 2013

     Se dă cuvântul dlui. Constantin Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice pentru a face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Rădulescu dorește să știe care lucrări sunt finanțate prin O.U.G. nr. 18/2009 și care prin Programul operațional regional 2007-2013.

     Dl. Bălașa răspunde că până la poziția 67 din anexa la proiectul de hotărâre sunt lucrări finanțate prin O.U.G. nr. 18/2009 și restul sunt propuneri ale asociațiilor pentru care se vor depune cereri pentru finanțare, iar cota pe care trebuie să o  depună asociațiile este variabilă în funcție de veniturile acestora.

     Dl. cons. Răducanu dorește ca aceste blocuri să fie finalizate, să nu se mai repete situația din anii precedenți și banii să nu mai fie investiți doar în studii de fezabilitate.

     Dl. cons. Enache susține că sunt bani prevăzuți în buget pentru aceste lucrări, la care se vor adăuga cei care urmează a se aproba astăzi, iar dacă până la sfârșitul anului nu se vor executa lucrările, sumele vor trebui redistribuite către alte capitole bugetare și blocurile vor rămâne din nou nefinalizate.

     Dl. cons. Rădulescu este nemulțumit de faptul că, în urma hotărârilor de consiliu local, nu sunt prezentate informări cu privire la stadiul lucrărilor, a investițiilor care au fost aprobate.

     Dl. director Bălașa răspunde că în ceea ce privește lucrările de reabilitare, au fost finalizate un  număr de 23 blocuri.

     Dl. cons. Pătrașcu susține că nu au fost prezentate criteriile care au stat la baza departajării blocurilor, veniturile asociațiilor de proprietari, care sunt măsurile ca și alte blocuri să participe la programul de anvelopare.

     Dl. director Bălașa răspunde că asociațiile trebuie să solicite participarea la program, vor fi prezentate în consiliu local și se vor depune cereri de finanțare.

     Dl. cons. Pătrașcu dorește să știe dacă expertiza întocmită în urmă cu câteva luni pentru blocurile la care nu s-au continuat lucrările mai este valabilă.

     Dl. director Bălașa răspunde că se dorește aprobarea a ceea ce a mai rămas de executat, tocmai pentru a fi finalizate aceste blocuri.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru și o abținere: Enache Lucian, proiectul devenind HCL nr. 193

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 58/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc K 2 str. Boerescu Zaharia nr. 3, As. de proprietari nr. 420”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 194

14.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 332”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 195

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 65/ 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 28, sc. A, Str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 196

16.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 74 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. C, str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 197

17.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 75/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”,  cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 198

18.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 76/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 52, sc. B, Str. Nicolin Ion, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 199

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 77/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B,  str. Aleea Grivitei, Asociaţia de proprietari nr. 70”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 200

20.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 78/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. C, Str. Vasile Blendea, Asociaţia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 201

21.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. George Cair, Asociaţia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 202

22.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 80/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 203

23.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 81/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 204

24.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 85 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. B, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 205

25.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 86 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. C, Str. Lăzarică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorități pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 206

26.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 87 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 49, sc. A, Str. Căpitan Stănică Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorități pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 207

27.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 154/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc.A, str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 208

28.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 155/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc A1, sc.C, str. Neagoe Basarab, Asociaţia de proprietari nr. 86”, cuprins în Lista de priorități pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 209

29.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 117/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 210

30.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 118/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. B, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 211

31.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 119/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. C, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 212

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1” în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, tarlaua T39, parcela 550/1/13 (Cartier Priseaca),  beneficiari MIHAI ION şi MIHAI MIHAELA

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 213

     Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU  CONSTRUIRE LOCUINŢE” în Municipiul Târgovişte, str. Cernăuţi,  beneficiari MOICEANU CONSTANTIN şi MOICEANU FLORINA, DRĂGHICI FILOFTIA, LECA NICUŞOR CLAUDIU

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 214

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, precum şi devizul acestora

     Se dă cuvântul dnei. Alina Dumbravă, consilier Cabinet Primar, pentru a face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Rădulescu dorește să știe ce cuprinde suma de 115 mii lei prevăzută la punctul alte cheltuielli.

     Dna. Alina Dumbravă răspunde că este vorba despre promovarea evenimentului în presă, online, alte materiale tipărite, suvenirurile care sunt acordate tuturor participanților la acest eveniment, scenă, artiști cu care nu s-a semnat încă un contract.

     Dl. viceprimar Țuțuianu solicită ca la următoarea ședință a consiliului local să fie prezentat devizul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 215

34.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 239/2012 referitoare la aprobarea închirierii şi a contractului de închiriere a spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”

      Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 216

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

       Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 217

36.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării spațiului cu altă destinație situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Libertății

       RETRAS

37.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unei clădiri în suprafaţă de 20 mp situată în Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropoliei, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

      Se dă cuvântul dlui. Dănuț Badea, director al Direcţiei de Salubritate pentru a face prezentarea materialului.

      Dl. cons. Babeu face precizarea că directorul S.C. ECO-SAL 2005 S.A. a solicitat sursă de apă pentru Parcul Mitropoliei și consideră că ar trebui ca acest spațiu să nu fie închiriat, ci puțul existent să fie pus din nou în funcțiune, punct de vedere susținut și de dl. cons. Enache.

      Dl. director Badea susține că puțul despre care se face vorbire nu mai este funcțional de peste 40 de ani, în urma discuțiilor purtate cu experți tehnici de la Compania de Apă punerea în funcțiune a acestui puț presupune o investiție egală cu realizarea unuia nou, motiv pentru care s-a dorit închirierea clădirii.    

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Moțoc Honorius, Dumitrescu Claudiu și Prisăcaru Ciprian și 9 abțineri: Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Georgescu Alen, Enache Lucian şi Diaconu Diana

                  Dl. cons. Răducanu dorește să afle ce se întâmplă cu adăpostul pentru câini.        Directorul Direcției de Salubritate aduce la cunoștința consiliului local că pe terenul atribuit pentru construcția unui adăpost pentru câini sunt depozitate resturi de materiale de construcții de la toate firmele care au desfășurat o astfel de activitate în municipiul Târgoviște, din această cauză neputând fi delimitat, nu are utilități, iar sumele alocate pentru acest proiect nu ar fi suficiente nici pentru curățarea acestuia. Dl. Badea susține că, în urma discuțiilor purtate cu proprietarul terenului pe care se află actualul adăpost pentru câini, acesta este dispus să vândă și propune ca din banii alocați Direcției de Salubritate să fie cumpărat terenul si să fie extins actualul adăpost având în vedere că acolo există utilități, sunt obținute toate avizele pentru funcționare, locația este una potrivită, fiind situat în afara orașului, punct de vedere susținut și de dl. cons. Răducanu.

                   Dl. cons. Georgescu invită consilierii locali la o întâlnire cu executivul Primăriei, organele abilitate - Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, organizații pentru protecția animalelor pentru stabilirea unei strategii pentru rezolvarea problemei câinilor comunitari.

                   Dl. cons. Stan aduce la cunoștința consiliului local discuțiile purtate cu o organizație de protecție a animalelor de la care a fost primit un protocol de colaborare în care sunt prevăzute în mod concret drepturile și obligațiile pe care le are municipalitatea în cadrul proiectului comun de combatere a fenomenului câinilor comunitari. În cadrului protocolului de colaborare municipalitatea trebuie să pună la dispoziție un spațiu pentru activitatea de sterilizare și să asigure cazarea personalului O.N.G.-ului, iar reprezentanții organizației se vor ocupa de prinderea animalelor și sterilizare cu aparatură proprie, considerând că parteneriatul cu astfel de organizații este cea mai eficientă metodă de combatere a fenomenului câinilor comunitari și cu cele mai reduse costuri.          

        2.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unei săli de clasă (două ore pe zi) situată în incinta Liceului „I.H.Rădulescu”, în vederea desfăşurării orelor de legislaţie rutieră

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 218

3.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafață de 50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Mircea cel Bătrân, în fața băncii BANCPOST, în vederea amenajării unui spațiu comercial

       Dl. cons. Enache consideră că executivul ar trebui să fie consecvent, în sensul că există răspunsuri la diverse solicitări în care se precizează că este interzisă amplasarea de chioșcuri pe trotuare pe lângă instituțiile publice, în zona centrală a orașului. Deasemenea susține că noțiunea de prestări servicii este una vastă, solicitantul neprecizând în mod exact serviciile care se  executa în zonă, se pot crea disfuncționalități pentru blocurile din zonă, este afectat accesul pietonal și consideră că arhitectul șef al municipiului, ar fi trebuit să întocmească un raport de specialitate distinct pentru acest punct al ordinei de zi cu schițe edificatoare.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru și 3 abțineri: Babeu Pavel, Enache Lucian, Pătrașcu Eugen, proiectul devenind HCL nr. 219

4.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 64 de spaţii comerciale (module) şi în grup sanitar, în suprafaţă totală de 425,91 mp, situate în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai

Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului.

Dl. viceprimar Țuțuianu propune un amendament și anume precizarea în proiectul de hotărâre că se organiza licitație pentru fiecare spațiu în parte.

Dl. cons. Răducanu propune ca acei comercianți din Piața 1 Mai ale căror contracte expiră să fie lasați timp de 1-2 luni să-și continue activitatea. 

Dl. viceprimar Prisăcaru susține că unii comercianți din Piața 1 Mai se sustrag de la plata obligațiilor pe care le au și totodată, în urma discuțiilor purtate cu executivul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, s-a ajuns la concluzia că zona trebuie sistematizată și comerțul să se desfășoare în condiții civilizate.

Dl. director Maican face precizarea că există un proiect de reabilitare a liceului Ciorănescu care presupune ca prin zona respectivă să treacă o canalizare, deasemenea se va amenaja parcare.

Dl. cons. Rădulescu susține punctul de vedere al dlui. Răducanu ca activitatea comercianților să mai continue încă o lună cât este încă sezon, având în vedere că proiectul liceului Ciorănescu nu se va finaliza în această perioadă, urmând ca anul viitor aceștia să funcționeze în Piața Obor.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. cons. Țuțuianu. Se aprobă cu 17 voturi pentru și o abținere, proiectul devenind HCL nr. 220

Dl. cons. Georgescu propune un amendament la proiectul de hotărâre și anume în cazul în care Piața 1 Mai se va concesiona unei terțe persoane, în contractul de închiriere pe care municipiul îl va avea cu comercianții, în urma organizării licitației, să fie prevăzuta o clauză care să prevadă denunțarea unilaterală a contractului de către autoritatea locală în orice moment, amendament susținut și de dl. viceprimar Prisăcaru, motivându-și susținerea pe posibilitatea ca municipiul să aibă proiecte în anumite zone și să nu le poată dezvolta.

Dl. cons. Stan susține că într-un contract de închiriere nu poate fi prevăzută o astfel de clauză, lăsând posibilitatea ca o parte contractuală să denunțe în mod unilateral contractul de închiriere profitând de poziția pe care în raporturile juridice o are autoritatea locală în raport cu un beneficiar și nu răspunde scopului contractului de închiriere și anume cedarea folosinței. Totodată, contractul trebuie să aibă predictabilitate și pentru beneficiar, spațiile sunt scoase la licitație pentru o perioadă de 2 ani, perioadă în care nu se poate desfășura o altfel de activitate în Piața 1 Mai.

Se supune votului acest amendament. Se respinge: 2 voturi pentru: Georgescu Alen, Prisăcaru Ciprian, 16 abțineri.

5.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 5 terenuri în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor chioşcuri pentru comercializare covrigi

        Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi pentru, 5 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Moțoc Honorius, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Georgescu Alen, dl. Dumitrescu Claudiu lipsește din sală.

6.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui loc de parcare, situat în Municipiul Târgovişte, str. Ialomiţei, în parcarea din incinta poligonului auto

        Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 13 voturi pentru și 5 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Moțoc Honorius, Babeu Pavel, Pantea Viorel și Dumitrescu Claudiu

7.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 37,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Select

        Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 221

8.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 18 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi

         Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru și o abținere: Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 222

9.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 5 de spaţii comerciale, în suprafaţă totală de 222,64 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş

        Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Dl. viceprimar Prisăcaru propune scoaterea la licitație în mod individual. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu acest amendament. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 223

10.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 5 terenuri pe care sunt amplasate spaţii comerciale, în suprafaţă totală de 89 mp, situate în Municipiul Târgovişte,  Piaţa Vlad Ţepeş

        Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Dl. viceprimar Prisăcaru consideră că ar fi trebuit depuse la mapă și imagini cu spațiile respective pentru a se putea vedea dacă din punct de vedere estetic spațiile corespund, să se reia avizul de la urbanism. Dl. cons. Enache propune ca atunci când se scot la licitații terenuri, rapoartele de specialitate să poarte și semnătura arhitectului șef. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru și 2 abțineri: Georgescu Alen, Prisăcaru Ciprian, proiectul devenind HCL nr. 224

11.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 5 terenuri pe care sunt amplasate spaţii comerciale, în suprafaţă totală de 69,8 mp, situate în Municipiul Târgovişte,  Piaţa Bucegi

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru și 2 abțineri: Georgescu Alen, Prisăcaru Ciprian, proiectul devenind HCL nr. 225

       Se fac propunerile pentru comisia de licitație pentru închirieri: Răducanu Tudorică, Bozieru Cosmin, Pantea Viorel, Bănescu Rodica, Enache Lucian. Se propune votul deschis. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Dna. cons. Diculescu propune ca numărul membrilor comisiei de licitație să fie de cinci. Se supune votului această propunere. Se aprobă: 11 voturi pentru, 7 abțineri: Pătrașcu Eugen, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Bănescu Rodica, Moțoc Honorius, Dumitrescu Claudiu și Prisăcaru Ciprian. Se supune la vot componența comisiei. Se aprobă: 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu

12.Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Libertăţii, nr. 3 - 5, în faţa blocului Cooperaţiei, în vederea amenajării unei terase pentru alimentaţie publică

       Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi pentru și 6 abțineri: Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin

13.Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 31,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. C-tin Brâncoveanu, nr. 5 - 6, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

         Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru și o abținere: Georgescu Alen,  proiectul devenind HCL nr. 226

14.Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a două terenuri în suprafaţă de 19,20 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, staţia BUS din str. C-tin Brâncoveanu, nr. 5 - 6, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

        Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului.

        Dl. cons. Georgescu întreabă dacă extinderea se va face pe spațiul verde. Dl. director răspunde afirmativ. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 3 voturi pentru: Dobândă Ion, Enache Lucian și Pantea Viorel și 15 abțineri.

15.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20,16 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

        Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru și 4 abțineri: Stan Cristian, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 227

16.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

        Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului.. Dl. cons. Enache susține că toate concesiunile ar trebui să poarte semnătura arhitectului șef. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 3 voturi pentru: Pantea Viorel, Răducanu Tudorică și Dobândă Ion și 15 abțineri.

17.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a două terenuri în suprafaţă totală de 755 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia

        Se dă cuvântul dlui. Badea Dănuț, director al Direcţiei de Salubritate pentru a face prezentarea materialului.

 Dna. cons. Bănescu consideră că trebuie refăcut întâi restaurantul și apoi făcută extinderea. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 228

18.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 7,26 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”, parter, corp A, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

  Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului.

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru și o abținere: Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 229

            19.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 39 mp - trei locuri de parcare, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, adiacent proprietăţii de la nr. 1 A

        Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 3 voturi împotrivă: Prisăcaru Ciprian, Păunescu Andrei și Dumitrescu Claudiu și 15 abțineri.

20. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 34 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în prelungirea proprietăţii din Bdul. Unirii, nr. 1A, pentru amenajare spaţiu verde

             Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se respinge cu 1 vot impotrivă: Păunescu Andrei și 17 abțineri.

21. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, în vederea extinderii spaţiului existent pentru vulcanizare şi spalatorie auto

         Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru și o abținere: Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 230

22. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 16,96 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 1, în curtea Grădiniţei nr. 15, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

      Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Dl. Prisăcaru solicită avizul consiliului de administrației. Dl. Maican răspunde că există avizul directorului grădiniței.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă: Stan Cristian, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătrașcu Eugen și 2 abțineri: Țuțuianu Ioan și Rădulescu Cătălin.

23. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 37 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, între blocurile 69 - 71, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

        Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru și 2 abțineri: Bozieru Cosmin și Răducanu Tudorică, proiectul devenind HCL nr. 231

24. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei, în prelungirea proprietăţii de la nr. 17B, în vederea amenajării unei căi de acces

       Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 5 voturi pentru: Pantea Viorel, Babeu Pavel, Moțoc Honorius, Dumitrescu Claudiu și Prisăcaru Ciprian și 13 abțineri.

       Se fac propunerile pentru comisia de licitație: Diculescu Maria, Moțoc Honorius și Păunescu Andrei. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului componența comisiei. Se aprobă în unanimitate.

       DIVERSE

1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 165/2013 referitoare la acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aproba cu 17 voturi pentru, dl. Păunescu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 232

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 21.08.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

        Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aproba cu 17 voturi pentru, dl. Păunescu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 233

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării pazei la meciurile oficiale ale echipei de fotbal Asociația Fotbal Club Chindia Târgoviște, de către S.C. Municipal Security S.R.L.

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aproba cu 17 voturi pentru, dl. Păunescu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 234

      4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului STAN MIHAI, pentru merite deosebite

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aproba cu 15 voturi pentru, dna. Bănescu Rodica, dl. Pantea Viorel și dl. Păunescu Andrei lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 235

      5. Proiect de hotărâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” domnului  BRUNO ICOBEŢ, pentru merite deosebite

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aproba cu 15 voturi pentru, dna. Bănescu Rodica, dl. Pantea Viorel și dl. Păunescu Andrei lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 236

      6.Proiect de hotărâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” domnului  VLAD GRIGORESCU, pentru merite deosebite

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aproba cu 15 voturi pentru, dna. Bănescu Rodica, dl. Pantea Viorel și dl. Păunescu Andrei lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 237

7. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială și Osservatorio Economico privind proiectul strategic APMGV-Accesul pe piața muncii a grupurilor vulnerabile

       Se dă cuvântul dnei. Marcela Iordache, director adjunct al Direcţiei de Aistenţă Socială pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aproba cu 15 voturi pentru, dna. Bănescu Rodica, dl. Pantea Viorel și dl. Păunescu Andrei lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 238

8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială și Local Urban Development European Network, Institutul Intercultural Timisoara și Primaria Recas privind proiectul strategic ,,VIITORUL DEPINDE SI DE TINE’’

      Se dă cuvântul dnei. Marcela Iordache, director adjunct al Direcţiei de Aistenţă Socială pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aproba cu 15 voturi pentru, dna. Bănescu Rodica, dl. Pantea Viorel și dl. Păunescu Andrei lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 239

 

 

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Eugen Pătraşcu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea