PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 23.06.2011

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Paraschiv Cornelia şi Stănescu Iulian, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

             Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 2847 din data de 17.06.2011.

             La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Briceag Paul Robert ales în urma votului consilierilor.

Se discută procesul verbal al şedinţei din data de 26.05.2011.

Dl. cons. Iorga face precizarea că la pct. 3 de pe ordinea de zi nu a votat pentru, ci s-a abţinut, modificare ce se operase deja în procesul verbal.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 26.05.2011. Se aprobă: 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă: dl. Vasiliu Teodor care declară că nu este de acord cu forma succintă în care sunt încheiate procesele verbale, cu faptul că nu sunt menţionate opinii importante ale consilierilor.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă: 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă: dl. Vasiliu Teodor care doreşte să ştie dacă s-a respectat procedura de publicare a ordinii de zi într-un ziar local şi dacă s-a publicat, care ziarul în care s-a facut publicarea. Dl. Secretar precizează că ordinea de zi a fost publicată în ziarul Dâmbovita, din data de 18.06.2011.

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Stănescu Iulian

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Matei V. Gheorghe

           Se dă citire proiectului de hotărâre.

           Dl. cons. Vasiliu face referire la faptul că dl. Matei Gheorghe nu este următorul pe lista Partidului Democar Liberal, ci dl. Drăgoi, şi precizează că există o lege care trebuie respectată cu privire la ordinea listei electorale.

           Dl. cons. Briceag răspunde că este de competenţa Partidului Democrat Liberal să nominalizeze următorul candidat pe listă, indiferent pe ce poziţie se află, şi Partidul Democrat Liberal l-a nominalizat pe dl. Matei Gheorghe, intrucât dl. Dragoi nu mai are calitatea de membru al Partidului Democrat Liberal.

          Dl. Matei Gheorghe depune jurământul.

         Dl. cons. Vasiliu declară că, având în vedere că dl. Matei Gheorghe are calitatea de  director de şcoală, conform legii, aceasta este incompatibilă cu funcţia de consilier local.

       Dl. cons. Briceag răspunde că dl. Matei este personal contractual ceea ce îi permite să deţină si funcţia de consilier local. Dl. Secretar confirmă că nu exista incompatibilitate între funcţia de director si cea de consilier local, potrivit Legii nr. 1/2011.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 13 voturi pentru, 6 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Frăţilă Cezar, Dănciulescu Ion, Tănase Silviu.

3.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului   Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO – SAL 2005 S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

           Se dă citire proiectului de hotărâre.

            Dna. Florentina Ionescu face prezentarea materialului.

            Dl. cons. Vasiliu declară că nu este de acord ca poliţia locală să fie prezentă chiar şi atunci când se construieşte un gard, pentru a verifica autorizaţia de construire.

           Dl. Secretar afirmă că această atribuţie a Poliţiei Locale îi este conferită de Legea nr. 155/2010.

           Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 14 voturi pentru, 6 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Frăţilă Cezar, Dănciulescu Ion, Tănase Silviu.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

          Se dă citire proiectului de hotărâre.

 Dna. Florentina Ionescu face prezentarea materialului.

 Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Târgovişte

          Se dă citire proiectului de hotărâre.

          Directorul executiv al Polţiei Locale, dl. Dinu Gheorghe face prezentarea materialului.

           Dl. cons. Vasiliu precizează că dl. director nu a făcut nici un raport asupra abuzurilor semnalate de cetăţeni într-o parte a presei independente.

         Declară că dl. Dinu parchează maşina în locuri nepermise, deşi este şeful poliţiei care coordonează taxarea cetăţenilor care greşesc.

         Totodată face precizarea că dl. Dinu nu s-a prezentat la şedinţele de comisii ale consiliului local, deşi i s-a solicitat acest lucru, fapt pe care îl semnalează şi dna. cons. Diculescu.

          Dl. Secretar afirmă că materialul a fost prezentat de către dânsul în comisia de specialitate, comisia juridică, întrucât este membru al comisiei de ordine publică, comisie ce a iniţiat proiectul.

         Dl. cons. Vasiliu cere demisia dlui. Dinu Gheorghe din funcţia de director al Poliţiei Locale şi sancţionarea cu avertisment a Secretarului Municipiului Târgovişte pentru acoperirea unor ilegalităţi.

        Dl. cons. Ilie Valentin doreşte să ştie cât personal al Poliţiei Locale este  angrenat în activitatea de ridicare de maşini, dacă este plătit de societatea care face ridicările şi dacă banii proveniţi din aceste ridicări se încasează lunar.

       Dl. Dinu răspunde că repartiţia pentru această activitate este de doi poliţşti  (schimbul 1 şi 2), împreună cu cei de la Poliţia Naţională, iar plata pentru amenda contravenţională de parcare interzisă se percepe pe loc

          Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 14 voturi pentru, 6 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Frăţilă Cezar, Dănciulescu Ion, Tănase Silviu.

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008

           Se dă citire proiectului de hotărâre.

           Dl. cons. Ţuţuianu doreşte să ştie ce se întâmplă cu maşinile şi amenzile care au fost aplicate în baza hotărârii nr. 96/2011 care s-a dovedit a fi nelegală şi deasemenea cât a fost virat Primăriei din taxa care se percepe pentru ridicare, şi dacă  a fost virată la zi.

            Dl. Primar Boriga aminteşte că în şedinţa de consiliu din luna mai a fost prezentată la zi situaţia cu privire la virarea cotei părţi către Primărie, dar se va prezenta deasemenea situaţia proceselor verbale de compensare.

            Dl. cons. Dănciulescu nu este de acord cu alin. 2 al art. 4, considerând că cetăţenii ar trebui înştiinţaţi în prealabil în cazul unor vizite oficiale, adunări publice.

            Dl. cons. Vasiliu consideră necesară nominalizarea exactă a situaţiilor prevăzute la art. 4 alin. 2.

            Dl. cons. Ilie Valentin cere introducerea în cadrul art. 13, alin. 5 şi ultimul alineat a menţiunii «verificare vizuală». Deasemenea propune modificarea alin. 6 al art. 13, în sensul coborârii autovehiculului de pe platformă numai după plata amenzii. La art 141, alin. 3 propune modificarea termenului.

            Dl. cons. Ţuţuianu propune introducerea unui articol care interzice ridicarea autovehiculului atunci când există persoane în interior.

            Dl. cons. Băluţă propune modificarea art. 4, alin. 2 în sensul introducerii sintagmei « în condiţiile avertizării prealabile, exceptând intervenţia la reţele » şi eliminărea sintagmei etc. Referitor la situaţia în care se află persoane în autovehiculul parcat ilegal, propune doar amendarea conducătorului auto nu şi ridicarea autovehiculului.

            Dl. cons. Vasiliu doreşte să ştie cine este patronul societăţii care face ridicări de autovehiculele parcate ilegal şi cât se plăteşte chirie pe lună. 

         Întrucât amendamentele formulate în plenul şedinţei sunt numeroase se supune la vot amânarea acestui punct. Se aprobă în unanimitate.

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanţării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

           Se dă citire proiectului de hotărâre.

           Dir. ec. Dana Popa face prezentarea materialului.

           Dl. cons. Vasiliu reclamă faptul că Primăria Municipiului Târgovişte a avut bani pe care nu i-a folosit pentru finalizarea unor lucrări necesare şi propune sancţionarea directorului economic.

          Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 13 voturi pentru, 7 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Frăţilă Cezar, Dănciulescu Ion, Tănase Silviu, Ilie Valentin

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanţării rambursabile contractate de la Banca Comercială Română S.A, conform contractului de credit nr. DM.93/14.12.2009

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 13 voturi pentru, 7 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Frăţilă Cezar, Dănciulescu Ion, Tănase Silviu, Ilie Valentin

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1 ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” în Municipiul Târgovişte, str. Crizantemei ( T 26, P 376/31/ Lot 2), beneficiar RADA GHEORGHE

          Se dă citire proiectului de hotărâre.

         Dna. arh. Leca face prezentarea materialelor.

         Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1+M, ANEXE GOSPODĂREŞTI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” în Municipiul Târgovişte, str. Crizantemei ( T 26, P 376/31/ Lot 3), beneficiari TUDORACHE MARIA şi TUDORACHE ŞTEFAN

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOCUINŢĂ P+1+M CU SPAŢII COMERCIALE ŞI GARAJ LA PARTER” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 33, beneficiar CRĂCIUN MARIAN ŞTEFĂNEL

        Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+3+M SPAŢII COMERCIALE, BIROURI, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, CAZARE” în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 96, beneficiar S.C. LORED – COM S.R.L.

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 11 voturi pentru, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Frăţilă Cezar, Dănciulescu Ion, Tănase Silviu, Ilie Valentin, Liţă Ion, Şerban Alexandru

11.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Dna. contabil sef Nastasia face prezentarea materialelor.

Dl. Ilie Valentin consideră că la punctul 26 din anexă manopera este foarte mare. Deasemenea nu este de acord cu manopera percepută pentru punctele 50 si 72 din anexă.

Dna. consilier Diculescu susţine că unele dintre operaţiunile tarifate şi care au crescut, existau şi înainte, şi doreşte să ştie de ce era necesară această majorare.

Dl. cons. Briceag răspunde că în trecut aceste operaţiuni erau executate de salariaţii din cadrul Direcţiei Grădini Publice care nu lucrau în regimul în care lucrează societatea ECO-SAL, iar acum societatea este adusă în parametrii asemănători cu cei de la S.C. TERMICA S.A., Compania de Apă, etc., societăţi care prestează servicii pentru Consiliul Local. Deasemenea face precizarea că societatea are cea mică manoperă dintre toate manoperele societăţilor care prestează lucrări pentru Consiliul Local.

Dna. Nastasia afirmă că manopera este la nivelul celei din anii 2006-2007, iar foştii salariaţi nu au mai dorit să revină în activitate din cauza salariilor mici.

Dl. cons. Dănciulescu consideră normal ca valoarea manoperei să crească atâta timp cât a crescut şi salariul minim pe economie.

Dl. cons. Vasiliu propune ca pe viitor să se investească mai mulţi bani în frumuseţea oraşului.

Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aprobă :19 voturi pentru, 1 abţinere: Băluţă Vasile

12.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 14.04.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 232/28.10.2010

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

15.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Câmpulung – Zona “Protecţia Plantelor”, în suprafaţă de 2507 mp, proprietatea dlui. Dumitru Cristinel

           Se dă citire proiectului de hotărâre.

          Dl. Primar face precizarea că Primăria nu a făcut investiţii pe terenurile care au fost acceptate ca donaţie, introducerea utilităţilor cazând în sarcina proprietarilor. Totodată, furnizorii de utilităţi nu vin decât pe terenurile care fac parte din domeniul public. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aprobă: 15 voturi pentru, 4 abţineri : Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Liţă Ion, 1 vot împotrivă : Ilie Valentin

16.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia Sfinţii Voievozi a unui teren proprietatea Municipiului Târgoviste în suprafaţă de 1112 mp situat în str. I.H.Rădulescu, nr. 14.

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

17.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unor  bunuri

1.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,27 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 12)

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

Se supune la vot componenţa comisiei de licitaţie : Pantea Viorel, Diculescu Maria Babeu Pavel. Se aprobă în unanimitate

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 luni, cu posibilitate de prelungire de 1 lună, a 5 (cinci) terenuri în suprafaţă de 6 mp fiecare, situate în Târgovişte, str. Ctin. Brâncoveanu - zona Staţie Taxi (3) şi Bdul. Eroilor, zona Piaţa Bucegi (2) pentru amplasarea unor gradene pentru comercializare pepeni

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă : 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă : Şerban Alexandru

Se supune la vot componenţa comisiei de licitaţie : Pantea Viorel, Diculescu Maria Babeu Pavel. Se aprobă în unanimitate

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp situat în Piaţa Bucegi, în vederea amplasării unei construcţii provizorii

        Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate Se supune la vot componenţa comisiei de licitaţie : Pantea Viorel, Diculescu Maria Babeu Pavel. Se aprobă în unanimitate

18.Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A  a bunului proprietate publică a Municipiului Târgovişte – Fântana arteziană Piaţa Tricolorului

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă :19 voturi pentru, 1 abţinere : Ţuţuianu Ioan

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 35 mp situat în Târgovişte, str. Păcii, în zona blocului A 4, în vederea desfăşurării activităţii de comeţ cu legume şi fructe

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă :19 voturi pentru,1 abţinere : Şerban Alexandru

Se supune la vot componenţa comisiei de licitaţie : Pantea Viorel, Diculescu Maria Babeu Pavel. Se aprobă în unanimitate

20. DIVERSE

1. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei Municipiului Târgovişte în Sistemul Naţional Electronic de Plată a Taxelor şi Impozitelor

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”

        Se dă citire proiectului de hotărâre.

        Dl. dir. Bălaşa face prezentarea materialului.

        Se supune la vot. Se aprobă: 15 voturi pentru, 5 abţineri : Ţuţuianu Ioan,  Dănciulescu Ion, Frăţilă Cezar, Şerban Alexandru, Ilie Valentin

3. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. B, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru, 4 abţineri : Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Frăţilă Cezar, Ilie Valentin

4. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. C, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 14 voturi pentru,  6 abţineri : Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Frăţilă Cezar, Liţă Ion, Ilie Valentin

5.       Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 19, str. Udrişte Năsturel, Asociatia de proprietari nr. 161”

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 14 voturi pentru,  6 abţineri : Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Frăţilă Cezar, Liţă Ion, Ilie Valentin

 

     Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            SECRETAR MUNICIPIU

               ing. Briceag Paul Robert                                           jr. Chiru Cătălin Cristea