Inapoi

PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 22.12.2008

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 22710 din data de 18.12.2008.

       La această şedinţă participă un număr de 17 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind dnii. Oros Călin Dinu, Babeu Pavel, Şerban Alexandru, şi Frăţilă Ioan Cezar), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, directori şi sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

       Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. ing. Briceag Paul Robert.

            Se propune introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct şi anume: Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008 şi aprobarea Programului de investiţii pe anul 2008 ale S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A

       Se supune votului introducerea pe ordinea de zi a acestui punct. Se aprobă în unanimitate.

            Cu aceste modificări se supune votului ordinea de zi. Se aprobă in unanimitate.

      1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor, impozitelor locale pentru anul 2009 şi a procedurii de acordarea a facilităţilor fiscale persoanelor fizice din Municipiul Târgovişte

                Dl. cons. Vasiliu îşi exprimă nemulţumirea faţă de prezenţa taxei de salubrizare  în cadrul taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2009.

            Dl. Primar susţine că nu s-a dorit ca taxa de salubrizare să existe şi în anul 2009, fiind o eroare apariţia acesteia în materialele existente la mapele consilierilor şi propune retragerea acesteia. De asemenea propune pentru persoanele juridice acelaşi sistem de stimulare a plăţii taxelor şi impozitelor locale ca şi în cazul persoanelor fizice, şi anume o reducere de 10% pentru cei care plătesc integral impozitul aferent anului 2009 până la data de 31.03.2009.

            Dl. cons. Vasiliu propune aceeasi reducere de 10% dar taxele să râmână la nivelul celor din anul 2008.

            Dl. cons. Ana George Bogdan propune modificarea în cadrul anexei nr. 5, a taxei de concesionare, în sensul aplicării acesteia pe mp/an, (ca şi în cazul închirierilor) şi nu pe lună.

            Comisia de specialitate nr. 1 (economică) a propus ca nivelul taxelor şi impozitelor să rămână cel din 2008 până la data de 31.03.2009 (inclusiv acordarea reducerii de 10% pentru cei care plătesc impozitul integral până la această dată), urmând ca de la 01.04.2009 să intre în vigoare propunerea executivului privind noul nivel al impozitelor şi taxelor.

            Directorul Direcţiei Economice, dna. ec. Ion, susţine că acest lucru nu poate fi aplicat din punct de vedere tehnic, taxele şi impozitele trebuind stabilite începând cu data de 01.01.2009.

            Dl. cons. Ilie Valentin propune diminuarea taxei pentru eliberarea certificatului de producător de la 50 la 30 lei.

            Având în vedere propunerile făcute acestea se supun votului individual şi anume:

Propunerea de excludere a taxei de salubrizare din cadrul impozitelor şi taxelor pe anul 2009. Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate.

Propunerea de majorare a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 cu un procent de 10% faţă de anul 2008 şi acordarea reducerii de 10% persoanelor fizice şi juridice care achită integral pentru tot anul 2009 impozitele şi taxele locale până la data de 30.03.2009. Se supune la vot această propunere. Se aprobă: o abţienere: Ana George Bogdan

Propunerea de creştere a taxei de concesionare cu 20% la nivelul unui an. Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate.

Propunerea de diminuarea a taxei pentru eliberarea certificatului de producător la de la 57 la 50 lei, aşa cum a fost propunerea executivului. Se supune la vot această propunere. Se aprobă: două abţineri: Ilie Valentin, Vasiliu Teodor

Cu aceste amendamente votate anterior se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 254/28.09.2007 referitoare la delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Dl. cons. Ţuţuianu nu este de acord cu includerea unor străzi din cartierul Priseaca în zona de impozitare C, similar ce cele din cartierul Matei Voievod, având în vedere faptul că Priseaca nu beneficiază de canalizare, străzi asfaltate, etc. şi propune trecerea acestui cartier în zona de impozitare D, propunere susţinută şi de dl. cons. Tănase Silviu.

Dl. cons. Ana George Bogdan precizează că persoanele din acest cartier care nu beneficiază de utilităţi plătesc cu 40% mai puţin din valoarea impozitului.

Şeful Serviciului Taxe şi Impozite dl. Crintescu face precizarea că reducerea de 40% se aplică pentru clădirile care nu au utilităţi, iar în ceea ce priveşte terenul, acesta este impozitat în funcţie de zonă si nu de utilităţi.

Dl. Primar precizează faptul că zona de impozitare D presupune lipsta tuturor utilităţilor, dar cartierul Priseaca are curent, apă, gaze, neputând fi astfel trecută în zona de impozitare D.

Se supune la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost propus de executiv. Se aprobă: 12 voturi pentru: Ana George Bogdan, Briceag Paul, Ilie Valentin, Liţă Ion, Stănescu Iulian, Pantea Viorel, Moţoc Honorius, Păunaş Roxana, Răducanu Tudorică, Rusescu Gheorghe, Băluţă Vasile, Diculescu Maria şi 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu.

      3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008.

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. director Ion face o scurtă prezentare a proiectului. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

      4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional “Constantin Carabella” (corp A+B) şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare).

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. director Bălaşa face o scurtă prezentare a proiectului.

            Dl. cons. Moţoc Honorius susţine necesitatea acestui proiect, având în vedere faptul că această şcoală este cea mai deteriorată din Municipiul Târgovişte.

            Dl. cons. Stănescu subliniază faptul că acest proiect este foarte avantajos şi din punctul de vedere al contribuţiei de maxim 2% a Consiliului Local.

           Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

      5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. director Bălaşa face o scurtă prezentare a proiectului.

          Dl. cons. Stănescu doreşte să ştie dacă există o strategie de derulare a acestui program.

          Dl. cons. Tănase întreabă care va fi ordinea de priorităţi dacă nu se primesc banii de la guvern?

            Dl. Constantinescu, Administratorul Public al Municipiului Târgovişte, susţine că există o ordine de priorităţi tehnică, care depinde de gradul de degradare a blocului, regimul de înălţime, etc. şi o ordine de priorităţi financiară, prin care Guvernul va face o selecţie a listei asociaţiilor de proprietari, ulterior aceste asociaţii trebuind să deţină 15% din valoarea stabilită pentru blocul respectiv.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

      6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008 şi aprobarea Programului de investiţii pe anul 2008 ale S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A

        Se dă citire proiectului de hotărâre şi se propune introducerea unui articol privind aprobarea mandatului reprezentantului Consiliului Local în AGA la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008 şi aprobarea Programului de investiţii pe anul 2008 ale S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. Cu această modificare se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: o abţinere: Ţuţuianu Ioan

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

              ing. Briceag Paul Robert                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

              Inapoi