PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 22.11.2012

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri, absent fiind dl. Liţă Ion, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian, ales preşedinte pentru şedinţele lunii noiembrie.

     Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 7241 din data de 16.11.2012.

     La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Dl Stan doreşte să prezinte activităţiile desfăşurate de comisiile de analiză şi verificare a activităţilor Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L., S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT SA şi ale Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, stabilite în urma şedinţei extraordinare din data de 02.11.2012. Dânsul afirmă că nu poate fi prezentat un raport legat de activitatea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte deoarece, deşi comisia a fost prezentă la sediul Clubului Sportiv de două ori şi a lasat adrese legate de documentele pe care doreşte să le analizeze, aceste documente nu au fost prezentate. De asemenea, dl Stan afirmă că au fost încălcate prevederile art. 1 şi cele ale art. 31 din Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte în care se precizează că activitatea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte este supusă controlului Consiliului Local. De asemenea mai precizează că sunt încălcate dispoziţiile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 şi cele ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte. În aceste condiţii dl Stan afirmă că vor fi sesizate autorităţile competente (Curtea de Conturi, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă), dar şi organele de urmările penală, în vederea obţinerii informaţiilor solicitate. Tot dl Stan susţine că, datorită acestei situaţii, grupul consilierilor USL şi cel al PP - DD nu vor mai aproba fonduri destinate Clubului Sportiv Municipal Târgovişte. Precizează că în cheltuirea sumei de 1.000.000 euro, finanţare de la Consiliul Local, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte nu a manifestat transparenţă.

     Dl Bozieru doreşte să ştie dacă hotărârea din data de 02.11.2012 a fost comunicată Clubului Sportiv Municipal Târgovişte. Dl Secretar prezintă dovada transmiterii actului administrativ.

     Dl Enache precizează că în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, materialele pentru şedinţele ordinare trebuie puse la dispoziţia consilierilor cu 5 zile înainte de sedinţă, manifestându-şi nemulţumirea legată de faptul că acest termen nu este respectat. În aceste condiţii solicită respectarea termenelor.

     Dl. Bozieru doreşte să amintească faptul că în urmă cu 30 de zile a depus la Registratura Primăriei Municipiului o iniţiativă privind masuri de protecţie socială pentru sezonul rece 2012 - 2013, pentru care nu a primit un raport de specialitate întocmit de un compartiment avizat din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului. Mai precizează că a primit un răspuns şi afirmă că se dorea întocmirea unui raport de specialitate şi dezbaterea propunerii în plenul Consiliului Local. Tot dânsul mai precizează că pe ordinea de zi există un proiect similar, dar care nu vizează decât cetăţenii ce sunt racordaţi la un sistem centralizat. Dl Bozieru dă citire art. 44 din Legea Administraţie Publice Locale, nr. 215/2001, articol ce precizează că proiectele aflate pe ordinea de zi nu pot fi dezbătute decât dacă sunt însoţite de raportul conpartimentului  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului şi mai precizează că în cazul în care aceste raport al compartimentului de resort nu este elaborat atunci proiectul este considerat favorabil.

     Dl Secretar afirmă că persoana care are iniţiativa întrunirii Consiliului Local propune şi ordinea de zi şi aminteşte că acestă şedinţă a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, care a propus ordinea de zi care se află la mape. Tot dânsul mai afirmă că iniţiativa legislativă a dlui. Bozieru nu a fost însuşită de dl Primar şi din acest motiv nu se află pe ordinea de zi. A fost înaintat un referat legat de iniţiativa dlui. consilier Bozieru şi face dovada trimiterii acestuia la sediul PP - DD.

     Dl Bozieru afirmă că proiectul PP - DD face referire şi la cetăţenii care se încălzesc cu gaze naturale, lemne şi cărbuni.

     Dna Mocanu menţionează că în Legea Administraţiei Publice Locale este stabilit cui îi revine iniţiativa convocării şedinţelor ordinare şi a celor extraordinare şi afirmă că această iniţiativă PP - DD poate face obiectul unei şedinţe extraordinare ce poate fi convocată de o treime dintre consilieri.

     Dl Stan doreşte să cunoască situaţia gratuităţilor oferite persoanelor defavorizate, gratuităţi stabilite printr-o hotărâre a Consiliului Local şi precizează că acestea ar trebui sa fie în vigoare.

     Dl Bozieru dă citire unui nou proiect de hotărâre privind gradul de implicare a cetăţenilor organizaţi în asociaţii de proprietari în desfăşurarea unor investiţii la nivelul zonei în care domiciliază. Precizează că prin acest proiect dl Primar are obligaţia de a invita cetăţeni ai municipiului Târgovişte la desfăşurarea activităţilor legate de infrastructură şi la recepţia lucrărilor desfăşurate în acest sens.

     Dl Stan precizează că un proiect trebuie supus dezbaterii compartimentelor de specialitate precum şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, ulterior fiind supus dezbaterii plenului, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local.

     Este supus la vot procesul - verbal din data de 22.10.2012. Se aprobă cu 20 de voturi pentru.

     Este supus la vot procesul - verbal din data de 02.11.2012. Se aprobă cu 20 de voturi pentru.

     Este supus la vot procesul - verbal din data de 25.10.2012. Se aprobă cu 20 de voturi pentru.

     Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin şi Păunescu Andrei. Dl Bozieru afirmă că reprezentanţii PP - DD sunt împotriva ordinei de zi deoarece nu este supus dezbaţerii proiectul de hotărâre propus de acest grup.

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Liţă Ion

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 de voturi pentru., proiectul devenind HCL 310.

2.     Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 195/2012 referitoare la organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Secretar precizează că, având în vedere că proiectul anterior a fost aprobat, hotărârea trebuie completată şi cu un membru din partea PDL, deoarece dl Liţă făcea parte din această comisie. Se fac propuneri: din partea PDL - Prisăcaru Ciprian, iar din partea PP - DD - Bozieru Cosmin Petruţ. Dl Stan propune votul deschis. Se aprobă cu 20 de voturi pentru. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru, proiectul devenind HCL 311.

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii dirigintelui de şantier pentru proiectul “Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, director al Direcţiei Tehnice, pentru a prezenta situaţia existentă. Se supune la vot. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin şi Păunescu Andrei. Dl Babeu nu este în sală, proiectul devenind HCL 312.

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului total al lucrărilor aprobate prin HCL 271/26.09.2012

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Olaru care prezintă materialul. Dl Enache afirmă că a solicitat ca pe devize să fie pusă viza beneficiarului şi afirmă că nu este respectată Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care precizează că orice proiect trebuie vizat de arhitect.

        Dna Bănescu precizează că la mapa de şedinţă trebuia ataşat şi procesul - verbal de recepţie al lucrării finalizate şi doreşte să ştie de ce aceste acoperişuri figurează ca fiind avariate în urma fenomenelor meteo din data de 09.08.2012, în condiţiile în care imediat după producerea acestor fenomene doar două asociaţii de proprietari au înştiinţat în legătură cu pagubele suferite.

        Dl Laurenţiu Alexandru, reprezentant al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, afirmă că aceste cereri au fost înregistrate ulterior şi că în acest moment mai există un număr de 5 astfel de cereri.

        Dl Pătraşcu afirmă că la şedinţa de comisie i-a solicitat dlui Olaru fotografii care să ateste că acele acoperişuri au fost avariate în urma fenomenelor meteo. Dl Pătraşcu mai afirmă că fotografia existentă la material nu este concludentă şi mai propune verificarea celor cinci cereri la care a făcut referire reprezentantul S.V.S.U, verificarea în teren a situaţiei existente la aceste blocuri şi verificarea lucrarilor să fie făcută de constructor, însoţit de reprezentanţi ai Consiliului Local.

        Dl Alexandru afirmă că pentru cele cinci cereri nu a fost întocmit un raport şi nu au fost făcute măsurători.

        Dna Diculescu precizează că orice lucrare finalizată trebuie să fie însoţită de un proces - verbal de recepţie.

        Dl Stan doreşte să ştie cine face recepţia acestor lucrări. Dl Olaru precizează că recepţia este făcută de o comisie numită prin dispoziţia Primarului şi care este coordonată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi de asemenea mai afirmă că în comisiile de specialitate s-a cerut ca din comisia de recepţie să facă parte şi un reprezentant al asociaţiei de locatari. Dl Stan afirmă că asociaţia de proprietari, ca beneficiar al lucrărilor executate, trebuie să aibă un reprezentant în comisia de recepţie.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin şi Păunescu Andrei şi 2 abţineri: Enache Lucian şi Diaconu Diana Elena, proiectul devenind HCL 313.

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de protecţie socială pentru sprijinirea populaţiei Municipiului Târgovişte care utilizează energie termică în sistem centralizat, în perioada sezonului rece 2012 – 2013

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Iordache, director adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru a prezenta materialul.

     Dl Secretar afirmă că potrivit O.U.G nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece există mai multe tipuri de măsuri. Prima dintre ele este aceea prin care Consiliul Local suportă diferenţa dintre preţul de producere al energiei termice şi preţul facturat populaţiei, efortul financiar fiind de 2.300.000 lei. Tot dânsul precizează că ajutorul pentru populaţie în anul anterior a fost de 2.400.000 lei.

     Dl Rădulescu doreşte ca directorul D.A.S. să prezinte cauza sistării abonamentelor gratuite către populaţie.

             Dna Popa, directorul economic al Primăriei, afirmă că hotărârea Consiliului Local este în vigoare. Dl. Cioacă doreşte să ştie dacă există o adresă prin care se solicită A.I.T.T. sistarea acestor gratuităţi,

     Dl Bozieru afirmă că grupul PP - DD a adresat o interpelare dlui Primar legat de acest subiect. Tot dânsul propune modificarea titlului proiectului de hotărâre aflat în dezbatere, urmând ca noul titlu să fie „Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a art. 8, alin. 7 din O.U.G nr. 70/2011”, deoarece consideră că ajutorul acordat este impus prin dispoziţiile acestei ordonanţe şi nu reprezintă un efort financiar al bugetului local.

      Dl Secretar reaminteşte că obligaţia Consiliului Local este de a asigura un minim de 10% din maximul compensării şi afirmă că sumele menţionate anterior sunt suportate de la bugetul local. Sumele provenite de la stat nu sunt contabilizate  deoarece nu se reflectă ca efort financiar în bugetul local.

     Dl Stan doreşte să ştie dacă există resursă financiară pentru suplimentarea acestor ajutoare şi dacă există posibilitatea idetificării unei astfel de resurse. Dna Popa afirmă că în bugetul anului 2012 nu există resurse financiare şi de asemenea precizează că perioada rămasă până la sfârşitul anului nu este suficientă pentru a identifica o astfel de sursă. Dl Stan propune ca în termen de 7 zile de la data şedinţei dna Popa să întocmească o adresă prin care să precizeze dacă există resurse financiare pentru suplimentarea acestor facilităţi şi care este nivelul acestor disponibilităţi băneşti.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi un vot împotrivă - Bozieru Cosmin, proiectul devenind HCL 314.

6.    Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, 2 abţineri: Bozieru Cosmin şi Păunescu Andrei, iar dl Dumitrescu nu este în sală, proiectul devenind HCL 308.

7.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa pentru a prezenta materialul.

     Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă sumele neutilizate - primele de joc - de către Clubul Sportiv până la finele anului vor fi returnate la bugetul consolidat.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin şi Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL 309.

     Dna Diculescu solicită ca la următoarea şedinţă să fie prezentat nivelul taxelor şi impozitelor achitate de către următoarele societăţi: KAUFLAND, PRAKTIKER, DEDEMAN, XXL şi LIDL. Tot dna consilier doreşte să se precizeze dacă există procese - verbale de recepţie pentru aceste construcţii.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire bază sportivă” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, T 44, P 636/1, beneficiar CHIVU PETRE

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Leca pentru a prezenta materialul.

     Dl Enache doreşte să ştie cine răspunde la interpelări în absenţa dlui Primar, deoarece pe data de 05.11.2012 a depus o interpelare legată de P.U.G. Dl Enache consideră că dacă acest P.U.G. ar fi fost aprobat nu mai erau necesare astfel de planuri zonale, care presupun o cheltuială pentru cei care le solicită. Tot dânsul solicită ca la următoarea şedinţă dna Arhitect să prezinte un punct de vedere legat de modalitatea finalizării P.U.G. - ului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi, 3 voturi împotrivă: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin şi Păunescu Andrei, dl Pătraşcu nu este în sală, proiectul devenind HCL 315.  

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul D.A.P.P.P. care prezintă materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă: Bozieru Cosmin şi Păunescu Andrei, dl Pătraşcu nu este în sală, proiectul devenind HCL 316.

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Universitatea „Valahia” a unei părţi din imobilul - Clădire Internat 2 cu cantină - proprietatea publică a Municipiului Târgovişte situat în incinta Seminarului Teologic din Bdul Unirii, nr. 28

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se dă cuvântul dlui Secretar, care precizează că la comisia nr. 2 a fost adus un amendament la proiectul de hotărâre, în sensul modificării conţinutului art. 3: Art. 3 „Transmiterea se va efectua prin contract de comodat în care se vor stipula condiţiile de folosinţă, Universitatea „Valahia” şi Seminarul Teologic operând corespunzător în evidenţa contabilă. Transmiterea se va efectua numai după separarea contorizării utilităţilor, pe seama şi cheltuiala Universităţii „Valahia”.

      Dna Diaconu afirmă că nu este oportună darea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 17 ani. De asemenea mai doreşte să ştie dacă există un punct de vedere al directorului Seminarului Teologic, precum şi al Inspectoratului Şcolar. Dna consilier mai afirmă că acest spaţiu poate fi utilizat de celelalte şcoli care au spaţii insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor şcolare, fapt ce a determinat efectuarea orelor de curs în două schimburi.

      Dl Enache doreşte să ştie dacă există un criteriu de eligibilitate legat de fondurile europene de care Universitatea „Valahia” va beneficia. De asemenea mai precizează că există un Campus Universitar care va putea fi folosit în acest scop.

     Dl Secretar afirmă că acest spaţiu nu este destinat activităţii de învăţământ, ci va fi utilizat pentru activităţi conexe, destinaţia fiind de cantină şi cămin. De asemenea mai precizează că, pentru a putea accesa fonsuri europene, Universitatea Valahia trebuie să facă dovada proprietăţii sau folosinţei, pe o perioadă mai lungă de timp - durata de derulare a proiectului, plus cinci ani, pentru spaţiile pentru care doresc accesarea fondurilor şi că numărul elevilor de liceu este în scădere, ceea ce duce la o lipsă a cererilor de cazare în cămine.

     Dl. Moţoc afirmă că această clădire la care se face referire în proiectul de hotărâre era intr-o stare de degradare, fiind refăcută de Universitatea Valahia în urma primului contract de comodat în anul 1997. Tot dânsul mai precizează că numărul elevilor într-o serie, pentru clasele I - VIII era de 8.000 - 9.000 de elevi, în prezent numărul acestora fiind în scădere - 5.000 de elevi. De asemenea mai precizează că în acest moment există internatul Liceului nr. 2, destinat elevilor de liceu, care nu este locuit, unul dintre motive fiind faptul că elevi fac naveta, această navetă fiind decontată.

     Dna Mocanu precizează că Universitatea Valahia solicită o prelungire a termenului, pentru a desfăşura în continuare activităţi în spaţiul luat în comodat în anul 2007. Adce lămuriri legate de activitatea şi rolul Universităţii Valahia şi dă citire unor articole din Carta Universităţii Valahia, întocmită pe baza Legii Educaţiei Naţionale.

     Dl Enache propune un termen de 5 ani pentru prelungirea contractului de comodat.

     Dl Stan solicită un punct de vedere al Inspectoratului Şcolar.

     Dl Prisăcaru doreşte ca Inspectoratul Şcolar să prezinte şi o situaţie legată de gradul de ocupare al spaţiilor din cadrul şcolilor din Târgovişte, afirmând că există spaţii care nu sunt eficientizate, deoarece sunt profesori care refuză să se deplaseze în alte corpuri destinate activităţii de învăţământ.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 7 voturi pentru, 5 voturi împotrivă: Diaconu Elena, Enache Lucian, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei şi 7 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel şi Ţuţuianu Ioan, dna Diculescu nu este în sală.

11. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului „Staţie Epurare Cartier Priseaca” şi concesionarea acestuia către S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Bălaşa, director al Direcţiei Tenice pentru a prezenta materialul.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru, 3 voturi împotrivă: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei, dl Pătraşcu nu este în sală, proiectul devenind HCL 317.

12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

12.1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea şcolii cu clasele I-VIII

   „Radu cel Mare”, în vederea extinderii spaţiului pentru comercializare produse alimentare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Dl Enache afirmă că avizul comisiei este negativ, motivaţia fiind aceea că spaţiul este destinat comerţului stradal şi nu doar pentru elevii şcolii.

       Dl Radulescu doreşte să ştie dacă spaţiul este destinat doar elevilor şcolii „Radu cel Mare”.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 4 voturi pentru: Albu Andrei, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Răducanu Tudorică, 9 voturi împotrivă: Enache Lucian, Diaconu Diana, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Georgescu Alen, Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel şi 6 abţineri: Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Cioacă Gabriel, Diculescu Maria şi Ţuţuianu Ioan.

12.2           Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 12, etaj I, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abţinere - Dobândă Ion şi 2 voturi împotrivă: Bozieru Cosmin şi Păunescu Andrei. Dl Pătraşcu nu este în sală, proiectul devenind HCL 318.

12.3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 7b, etaj II, în vederea desfăşurării activităţii de croitorie şi/sau comerţ

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei. Dl Pătraşcu nu este în sală, proiectul devenind HCL 319.

       Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Babeu Pavel, Păunescu Andrei şi Enache Lucian. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dl Pătraşcu nu este în sală. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dl Pătraşcu lipseşte din sală.

 

           Cu aceasta, şedinţa se declară închisă.

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     SECRETAR MUNICIPIU,

                  jr. Stan Daniel Cristian                                          jr. Chiru Cătălin Cristea