PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 22.09.2015

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 15 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Albu Andrei, Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Pătrașcu Eugen și Mocanu Livia - motivat, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 2512 din data de18.09.2015.

        La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Lucian Enache.

     Dl. Primar propune suplimentarea ordinei de zi cu un Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat). Dl. Primar precizează că în data de 27 august 2015 a fost semnat contractul de finanțare aferent extinderii Grădiniței nr. 9 din Târgoviște, fiind necesară actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a documentației tehnico - economice pentru obiectivul menționat. De asemenea menționează că în anul 2008 a fost începută construcția, cu fonduri de la Ministerul Învățământului, în prezent fiind deblocată finanțarea obiectivului prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

     Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea amintită de dl. Primar. Se aprobă cu 14 voturi pentru, dl. Pantea nu este în sală.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2015-2016

     Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Dl. Primar menționează că situația unităților de învățământ din municipiul Târgoviște este problematică, existând unități care au probleme cu privire la asigurarea numărului minim de elevi care să permită funcționarea acestora ca entități separate, iar cheltuielile de întreținere ale acestora, suportate din bugetul public, sunt foarte mari. De asemenea consideră că pentru anul viitor este necesar să fie purtate discuții cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean în vederea soluționării problemelor existente.

     Dl. Prisăcaru menționează că modificarea rețelei școlare se produce ca urmare a scăderii demografice și implicit a scăderii populației școlare, fenomen întâlnit la nivel național.

     Dl. Primar amintește că o unitate școlară care nu mai îndeplinește numărul minim de elevi prevăzut de lege nu mai primește alocare bugetară și nu mai poate exista ca entitate distinctă, fiind și cazul Școlii Gimnaziale nr. 9 “Grigore Alexandrescu”.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 247.

2.      Proiect de hotărâre stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

     Se dă cuvântul reprezentantului Companiei de Apă, dl. Cimpoacă Ninel pentru a prezenta materialul.

     Dna. Diculescu precizează că din materialele prezentate rezultă o diminuare a profitului, ca urmare fiind diminuate și dividendele cuvenite bugetului local. De asemenea constată că au crescut bonusurile și nu consideră oportune aceste creșteri. Dna. Diculescu menționează că suma de 1.838.000 lei este trecută la Alte surse de finanțare, fiind menționate majorări de capital și profit alocat în avans. Având în vedere cele menționate dorește să știe care sunt sumele destinate majorării de capital și profitului în avans. Dl. Cimpoacă precizează că rectificarea bugetară se efectuează ca urmare a includerii în costuri a unor cheltuieli neeligibile aferente POS Mediu I, iar bonusurile au intervenit ca urmare a majorării salariului minim.

     Dl. Țuțuianu precizează că profitul este o sursă de finanțare a investițiilor, profitul Companiei de Apă fiind diminuat ca urmare a investirii acestuia și a plății ratelor la împrumutul BERD. De asemenea menționează că nu este ilegală diminuarea profitului deoarece sumele sunt utilizate conform legii și reprezintă contribuția Companiei de Apă la proiectele în derulare. Dl. Țuțuianu mai amintește că profitul estimat pentru prima jumătate a anului a fost realizat, societatea realizând venituri din exploatare.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 248.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatulului dintre județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea organizării Festivalului de Folclor ”Ion Dolănescu”, ediția a II-a, Târgoviște, în perioada 26-27 septembrie 2015

     Dl. Secretar prezintă materialul. Dl. Enache dorește să știe de ce finanțarea pentru acest festival nu s-a realizat conform Regulamentului finanțărilor nerambursabile. Dl. Primar precizează că acest festival nu putea fi finanțat conform regulamentului deoarece programele cu finanțare nerambursabilă se bazează pe Legea nr. 350/2005, în situația de față fiind vorba despre un parteneriat între Consiliul Local Târgoviște și Consiliul Județean în vederea organizării unui festival. Conform Legii nr. 350/2005 cei care solicită finanțările sunt entități private, terți față de Consiliul Local, care desfășoară anumite proiecte și care se prezintă în față comisiei stabilite conform regulamentului pentru a se stabili importanța și impactul pe care proiectul îl are pentru comunitate.  

     Dl. Prisăcaru precizează că suma destinată festivalului nu a fost bugetată la începutul anului deoarece nu exista certitudinea organizării acestuia.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 249.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat)

     Dl. Prisăcaru consideră că acest proiect este oportun, deoarece condițiile în care copiii din gradiniță își desfășoară activitatea nu sunt prielnice.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 250.

Dl. Răducanu dorește să știe ce se va întâmpla cu Poliția Locală și dacă va fi desființată. Dl. Primar răspunde interpelării dlui. Răducanu și precizează că există două modalități de a organiza o poliție locală: ca și entitate separată, așa cum este în prezent sau ca și compartiment în subordinea Primăriei Municipiului Târgoviște. Mai amintește că în ședința operativă de luni, 21.09.2015, a solicitat o prezentare cu privire la oportunitatea și consecințele juridice pe care le-ar presupune transformarea Poliției Locale din entitate separată într-o structură direct subordonată Primăriei Municipiului Târgoviște. Dl. Primar consideră că în urma unei astfel de transformări ar exista un control asupra cheltuielilor, personalului și activității. De asemenea mai amintește că potrivit legii de organizare a poliției locale există această modalitate de organizare a poliției locale în subordinea primăriei și menționează că nici un polițist local nu își va pierde locul de muncă. În urma reorganizării Poliției Locale se va face o analiză cu privire la utilitatea, oportunitatea și legalitatea ocupării celorlalte funcții de alte categorii de personal.

 

      Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                arh. Lucian Enache                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.