PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 22.02.2017

 

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 18 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Cucui Ion, Erich Agnes și Ghinescu Adrian, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziția nr. 616 din data de 20.02.2017.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Cătălin Rădulescu.

     Se supune la vot ordinea de zi.  Se aprobă cu 17 voturi ”pentru”, dna. Nicolae nu este în sală.

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 66.

 

        Cu aceasta, ședința se declară închisă.

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Red. U.M.