PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 21.09.2012

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, Secretarul Municipiului Târgovişte, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Albu Andrei Bogdan şi Iancu Avram, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian, ales preşedinte pentru şedinţele lunii septembrie.

     Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 4187 din data de 18.09.2012

    La această şedinţă mai participă Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa - Adrian Ţuţuianu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa - Gabriel Grozavu, directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Se dă citire ordinei de zi. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 19 voturi pentru.

     Se dă cuvântul dlui Ţuţuianu Adrian - Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa care precizează că au existat afirmaţii grave legate de consilierii locali ai USL în ceea ce priveşte anumite proiecte de hotărâri. De asemenea precizează faptul că grupul USL sprijină proiectele de hotărâri în folosul cetăţenilor. În privinţa livrării de căldură către instituţiile de învăţământ există două soluţii: cea exprimată de executivul Primăriei Municipiului Târgovişte prin care se propune montarea de centrale termice în condensaţie cu o valoare de 7 milioane de euro şi cea susţinută de grupul USL - livrarea agentului termic de către S.C. TERMICA S.A. Dl Ţuţuianu afirmă că datoria Termica S.A este de 12.000.000 lei, aproximativ 3.000.000 euro. Susţine că au existat discuţii cu creditorii: GDF GAZ SUEZ faţă de care Termica are datorii de aproximativ 7.000.000 lei, iar cel de al doilea creditor este statul prin AGENŢIA NAŢIONALĂ de ADMINISTAREA FISCALĂ faţă de care datoria Termica este de 21.000.000 lei, datorie ce poate fi eşalonată pe o perioadă de 60 luni (conform unei convenţii încheiate pe baza codului fiscal), cu o garanţie ce trebuie asigurată în valoare de 3.300.000 lei (35.815 lei - 51.257 lei/lunar). Cel de al treilea creditor al S.C. TERMICA S.A este o societate din Ploieşti faţă de care există o datorie de 10.000.000 lei. În aceste condiţii grupul USL propune achitarea datoriilor S.C.TERMICA S.A., redresarea activităţii acestei societăţi şi asigurarea căldurii către toţi abonaţii (instituţii de învăţământ, instituţii ale statului şi locuinţe). De asemenea dl. Ţuţuianu precizează că nu este o soluţie montarea acestor centrale în condensaţie şi că livrarea de gaz este necesară chiar şi în condiţiile în care vor fi montate astfel de centrale. Dl Ţuţuianu îşi manifestă disponibilitatea de a participa la negocieri cu creditorii S.C. TERMICA S.A. şi precizează că va sprijini redresarea activităţii acestei societăţi, chiar şi financiar, din fondurile Consiliului Judeţean, dacă va fi cazul. Dl Ţuţuianu precizează că în cazul în care proiectul aflat pe ordinea de zi va fi adoptat va formula o plângere penală.

     Se dă cuvântul dlui. Primar Gabriel Florin Boriga care face o prezentare a activităţii S.C. TERMICA S.A., de la momentul înfiinţării acesteia în anul 1998, când erau racordate 26.000 apartamente şi toate instituţiile publice şi de învăţământ. Dl Primar precizează că începând cu anul 2000 Termica a înregistrat pierderi de aproximativ 100 miliarde lei vechi anual, timp de 12 ani (aproximativ 36. 000.000 euro). De asemenea mai aminteşte că în luna noiembrie 2011, Consiliul Local a aprobat un studiu de oportunitate şi un studiu de fezabilitate iniţiat de Termica prin care erau propuse masuri ce permiteau asigurarea de căldură pentru instituţiile şcolare a sursei de căldură, existând şi o a doua etapă pentru A.N.L. şi locuinţe sociale.

Dl Primar precizează că investiţia propusă poate fi amortizată în 3 ani. După aprobarea proiectului în anul 2011, a avut loc o licitaţie electronică, internaţională, care a avut un câştigător, necontestat. Prin proiect se decide montarea de centrale termice în condensaţie la instituţiile de învăţământ, ANL şi locuinţe sociale, pentru a se asigura căldura şi apa caldă. Investiţia de 7.500.000 euro nu angajează financiar municipalitatea timp de 4 ani, urmând ca de la anul 5 la anul 8 sa fie plătită această sumă. De asemenea, mai precizează că în acest mod instituţiile de învăţământ vor beneficia de apă caldă şi căldură, iar locatarii apartamentelor ANL şi locuinţelor sociale vor achita facturi  la jumatate de preţ faţă de facturile actuale pentru apă caldă şi căldură. Din estimările Termica pierderile până la sfârşitul anului vor fi încă 57 miliarde lei vechi, bani ce se adaugă celor 120 miliarde de lei vechi deja existente, ceea ce duce la pierderi de 177 miliarde lei vechi pentru anul 2012. Dl primar aminteşte că proiectul propus de executiv a fost respins în iulie, august şi septembrie 2012 şi că nu se urmăreşte închiderea societăţii, motiv pentru care municipalitatea a obţinut ajutor de la Guvernul României în fiecare an. Dl Primar precizează că pe data de 24.09.2012 se va prezenta la D.N.A unde va depune plângere pentru ameninţarea votului democratic al Consiliului Local Municipal Târgovişte, prin poziţia avută de preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa - Adrian Ţuţuianu.

     Dl Primar aminteşte că dacă proiectul de hotărâre este adoptat, se poate trece la executarea lucrărilor care pot dura de la 1 la 6 luni.

     Dl. Stan dă cuvântul dlui. Adrian Ţuţuianu care precizează că prin cerinţa de a se aplica legea nu ameninţă. Tot dânsul precizează că centale termice în condensaţie au fost montate şi în judeţul Argeş la un preţ de 6 - 7 ori mai mic şi că prin avalizarea biletelor la ordin Primăria garantează cu venituri proprii această investiţie. De asemenea consideră că amortizarea cheltuielilor nu se poate face în 3 ani, că nici costul facturilor nu se poate reduce la jumatate şi că o mare parte a problemelor existente la Termica sunt generate de Primăria Municipiului Târgovişte care nu şi - a plătit la timp subvenţiile prevăzute de lege (o  parte suportată de stat, iar cealaltă din veniturile Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipalităţii).  De asemenea dl Ţuţuianu precizează că votul aparţine fiecărui consilier şi că nu poate fi influenţat, deoarece răspunderea civilă aparţine fiecărui membru.

     Dl Primar solicită dreptul la replică. Dl. Preşedinte Stan consideră că este necesar să se dezbată proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi şi solicită interpelări ale colegilor consilieri. În aceste condiţii dl Primar părăseşte lucrările şedinţei.

     Dl. consilier Prisăcaru afirmă că preşedintele trebuia să dea cuvântul ambilor invitaţi în mod egal. Dl. Stan afirmă că dl Primar putea interveni pe parcursul şedinţei.

     Se solicită o pauză.

     Se reiau lucrările şedinţei consiliului local.

     Se dă cuvântul dlui Cioacă, care solicită ca prşedintele de şedinţă să fie înlocuit de un alt consilier, chiar şi din partea USL. Se supune la vot propunerea dlui Cioacă. Se respinge cu 8 voturi pentru: Babeu Pavel, Cioacă Nicolae Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Liţă Ion, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică, 11 voturi împotrivă: Bănescu Rodica, Diaconu Diana Elena, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Ţuţuianu Ioan, Neculăescu Zotic Cătălin şi Păunescu Mihai Andrei.

     Se trece la discutarea punctului aflat pe ordinea de zi:

1.        Proiect de hotărâre privind aprobarea avalizării biletelor la ordin în valoare de 33.773.395,45 lei emise de S.C. TERMICA S.A. in favoarea S.C. GRUP TERMLOC S.A. BACAU în vederea realizării proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie”.

 

     Se dă cuvântul dlui. Rădulescu care precizează că în februarie 2012 datoria Primăriei către Termica era de 71 miliarde de lei. Pe 19.12.2011 a fost încheiat un proces - verbal de eşalonare la plată a sumei mai sus menţionate, cu termen pe 20.02.2012 - prima plată, iar cea de a doua în 2013. De asemenea dl Rădulescu mai doreşte să facă precizări legate de centalele termice în condensaţie: pentru Şcoala nr. 8 utilajul şi echipamentul cu o capacitate de 450 kw va avea un preţ de 500.067 lei, adică 116.000 euro, în timp ce, cu 569.000 lei, Primăria Municipiului Piteşti a creat un Punct Termic cu o capacitate de 3.700 kw. Dl Rădulescu mai afirmă că grupul USL nu este împotriva proiectului, ci a costurilor ridicate şi ridică problema apartamentelor ce vor rămâne fără sursă de căldura în această iarnă.

     Se dă cuvântul dlui. Georgescu, care precizează că a analizat studiul de fezabilitate existent, studiu pentru care Primăria Municipiului Târgovişte a plătit 250.000 euro şi care este incomplet, deoarece este făcut doar până la intrarea în interiorul clădirilor care vor fi deservite de aceste centrale. Dl Georgescu precizează că trebuiau făcute studii şi în interiorul clădirilor pentru a vedea dacă instalaţiile şi caloriferele existente pot fi utilizate cu acest tip de centrale. Tot dânsul doreşte să ştie dacă centalele ce urmează a fi montate sunt compatibile cu caloriferele de fontă. Dl Georgescu prezintă situaţia existentă la mai multe obiective cuprinse în proiect precum şi costurile prevăzute pentru acestea: la clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Impozite şi Taxe a fost prevăzută o centrală cu o capacitate de 40 kw, cu un preţ de 10.350 euro, preţ cu care s-ar monta centrale pe o scara de bloc. Dl Georgescu prezintă o ofertă similară de la o firmă particulară  - o centrală de 50 kw - preţ 2.057 euro. Un alt obiectiv este Şcoala Generală nr. 8 pentru care preţul este de 116.000 euro, faţă de o ofertă particulară pentru o centrală de 445 kw al cărei preţ este de 15.402 euro (preţ de catalog). Cel de al treilea obiectiv analizat este Grupul Şcolar Industrial Construcţii Montaj pentru care în proiect este prevăzută o centrala cu o capacitate de 740 kw şi cu un preţ de 191.470 euro, faţă de o ofertă a unui distibuitor de centrale: o centrală de 775 kw, cu un preţ de 22.372 euro. Dl consilier mai dă citire şi preţului unei centrale de 27 kw, care este de 6.980 euro, faţă de o ofertă independentă în care o centrală de 50 kw are preţul de 2057 euro.

     Se dă cuvântul dlui consilier Ţuţuianu, care precizează că pierderile Termica nu sunt cele precizate în intervenţia dlui Primar, deoarece până în 2005 nu au existat pierderi. În al doilea rând au existat perioade cu profit la Termica. În ceea ce priveşte indicatorii din proiect valoarea acestora este de 9.000.000. de euro cu TVA, dar firma care a întocmit S.F şi caietul de sarcini este subcontractant al celui care s-a prezentat la licitaţie. Dl Ţuţuianu ridică problema preţurilor care sunt foarte ridicate. În al treilea rând cheltuielile nu se pot amortiza în 3 ani. La o investiţie de 7.500.000 investiţia se poate amortiza doar la costuri de 618 lei/Gcal, conform calculelor din studiul de fezabilitate. În respectivul studiu este prezentat un cost de 187 lei/ Gcal, dar acest cost nu cuprinde si amortizarea, numai din amortizare costul crescând cu 250 lei. În prezent preţul Gcal este de 417 lei. Dl Ţuţuianu precizează că  trebuie să se ţină cont şi de locuinţele care rămân racordate la Termica, locuinte cărora nu li se va furniza agent termic. De asemenea aminteşte că au fost purtate discuţii cu reprezentanţii GDF SUEZ, discuţii prin care această societate acceptă plata a 30.000.000 lei, restul sumei urmând a fi eşalonată. Tot dl Ţuţuianu afirmă că se acceptă montarea unor astfel de centrale, dar la costuri rezonabile.

     Se dă cuvântul dlui Dumitrescu, care precizează că la acest moment mai există doar 1200 abonaţi, dintre care 267 sunt beneficiari ai unui singur serviciu. În ceea ce priveşte preţul centralelor aminteşte că a fost o licitaţie internaţională, care nu a fost contestată până la acest moment.

     Dl Stan afirmă că, deşi această licitaţie nu a fost contestată, consiliul local nu are obligaţia de a da girul pentru astfel de cheltuieli de 8 - 9 ori mai mari decat cele existente pe piaţă.

     Se dă cuvântul dlui Cioacă care dă citire art. 1 şi art. 4 din H.C.L. nr. 271/2011 şi afirmă că această hotărâre are caracter de act administrativ pe care consiliul local este obligat să il pună în aplicare, tinând cont de faptul ca nu a fost atacată. Licitaţia a fost derulată după anumite reguli care au fost respectate şi care nu se mai pot schimba. Dl. Cioacă doreşte să ştie dacă se va încerca o rentabilizare a cheltuielilor cu încălzirea. Tot dânsul aminteşte că trebuie să se ţină cont de situaţia copiilor care vor rămâne fără căldură în şcoli. Nu există garanţii scrise din partea GDF SUEZ că va livra gaze după achitarea primei tranşe din datorie şi nici din partea firmei din Ploieşti că nu va executa silit conturile. De asemenea mai afirmă că dacă acest proiect nu era considerat benefic şi legal trebuia atacat la instanţele de judecată.

     Dl Ţuţuianu afirmă că există documente din care reiese că au fost ridicate probleme legate de proiect în şedinţa în care a fost votată hotărârea nr. 271 şi că USL a fost împotrivă la acel moment. Dl. Ţuţuianu mai doreşte să ştie dacă biletele la ordin au fost emise şi precizează că acestea nu există.

     Dl. Georgescu afirmă că şi dacă există un singur abonat la Termica trebuie sa i se asigure toate condiţiile pentru perioada de iarnă. La momentul demarării proiectului trebuie să se achite către firma ce montează centralele 12% din suma datorată către aceasta, adică aproximativ 1.000.000 euro.

     Dl. Cioacă susţine că nu s-a pus problema închiderii Termica, ci doar găsirea unei soluţii pentru a rentabiliza activitatea acesteia.

     Dl Rădulescu consideră că pentru a se putea pune în aplicare acest proiect este necesar să fie achitată datoria Termica.

     Dna Diaconu afirmă că nu este rentabil să fie montate aceste centrale la preţurile prevăzute şi, că prin montarea acestora, Termica pierde beneficiari importanţi, în aceste condiţii nemaiexistând posibilitatea redresării societăţii.

     Dl. Enache aminteşte că situaţia acuală durează de câtiva ani şi că este necesar să se tină cont şi de gradul de îndatorare al consiliului local la care se va ajunge în anul 2015 şi care este aproape de pragul de 30% permis de lege.

     Dl Stan precizează că, legat de datoriile bugetare ale Termica, s-au purtat discuţii cu reprezentanţii ANAF şi s-a ajuns la un acord de principiu, prin achitarea unei părţi din datorie (10 miliarde) către ANAF şi punând garanţie bunuri libere de sarcină aparţinând Termica, se poate obţine o eşalonare a datoriei pe o perioadă de 60 de luni, timp în care Termica va plăti o suma de 35.000 lei lunar. De asemenea, au fost discuţii şi cu furnizorul de gaz, care doreşte o primă suma de 30 milioane de lei pentru a continua să furnizeze gaz. Tot dânsul afirmă că trebuie găsită o soluţie pentru achitarea eşalonată a datoriilor. Sumele pot fi achitate pe baza unor contracte de garanţie între creditori şi consiliul local. La acest moment există 2437 apartamente racordate la Termica, iar aceste persoane nu trebuiesc ignorate.

     Dna Diculescu propune amânarea discuţiilor legate de acest proiect pentru a fi reformulat.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru: Babeu Pavel, Cioacă Nicolae Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Liţă Ion, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică, 10 voturi împotrivă: Bănescu Rodica, Diaconu Diana Elena, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Ţuţuianu Ioan şi Păunescu Mihai Andrei. - dl Neculăescu a părăsit sala, fără a avea încuviinţarea preşedintelui de şedinţă.

     Se dă cuvântul dlui. Dăscălescu - lider sindical la S.C TERMICA S.A care afirmă că este necesar ca activitatea acestei societăţi să se desfăşoare în continuare şi că, în cazul desfiinţării societăţii se vor solicita salarii compensatorii pentru toţi angajaţii. Aminteşte că salariaţii S.C. TERMICA S.A. nu şi - au încasat salariile de două luni.

     Se dă cuvântul dlui. Constantin, reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale, care afirmă că atât instituţia la care lucrează cât şi policlinica acesteia care funcţionează în Târgovişte beneficiază de căldură de la S.C. TERMICA S.A. şi solicită ca această societate să funcţioneze în continuare.

    

     Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETAR MUNICIPIU

         Jr. Stan Daniel Cristian                                             Jr. Chiru Cătălin Cristea