PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 21.08.2012

 

Dna. Stanca Silvia, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Georgescu Alen şi Prisăcaru Ciprian, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Ţuţuianu Ioan, ales preşedinte pentru şedinţele lunii august.

     Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3930 din data de 17.08.2012

    La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Dl Ţuţuianu propune ca sedinţa de consiliu să înceapă prin depunerea jurământului de către dl Neculăescu Zotic Cătălin, validat, în lipsă în funcţia de consilier municipal în cadrul şedinţei extraordinare din data de 14.08.2012.

     Se dă citire ordinei de zi.

  Dl. consilier Stan sustine că potrivit art. 42, alin. 5 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe a consiliului local trebuie aprobat procesul - verbal al şedinţei anterioare şi doreşte să cunoască motivul pentru care nu au fost supuse aprobării procesele - verbale ale şedinţelor anterioare.

  Dna. Stanca afirmă că procesele - verbale au fost pregătite pentru şedinţa ordinară.

  Tot dl. consilier Stan precizeaza că art. 42, alin. 7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede că in termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ - teritoriale afişează la şediul instituţiei sau pe pagina de internet procesul - verbal al şedinţei. Dl. consilier Stan propune introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 330/21.08.2008 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., precum şi a mandatelor acestora

     Dl. consilier Babeu doreşte să ştie dacă au expirat mandatele reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A.

      Dl. Ţuţuianu raspunde că mandatele acestora au început la data de 21.08.2008 şi au o valabilitate de 4 ani, deci expiră la data de 21.08.2012.

      Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a punctului propus de dl. consilier Stan Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 330/21.08.2008 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., precum şi a mandatelor acestora. Se aprobă: 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă: Cioacă Nicolae Gabriel şi Mocanu Livia şi 5 abţineri Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Liţă Ion, Moţoc Honorius şi Răducanu Tudorică.

    Se supune aprobării ordinea de zi suplimentata cu punctul mai sus mentionat. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi 7 abţineri: Babeu Pavel, Cioacă Nicolae Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Liţă Ion, Mocanu Livia, Moţoc Honorius şi Răducanu Tudorică

     Se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

 

 

1.         Proiect de hotărâre privind dezbaterea situaţiei economice a S.C. TERMICA S.A. şi prezentarea planului de măsuri privind redresarea economică în vederea furnizării serviciilor de încălzire şi apă caldă către populaţie.

    Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. director al S.C. TERMICA S.A - Popescu Ion pentru a face prezentarea materialului. Acesta precizează că a fost sistată livrarea gazelor naturale către S.C. TERMICA S.A şi că la acest moment ANAF DÂMBOVIŢA a blocat conturile societăţii. Prezintă rezultatele economico - financiare pentru perioada 2008 - 2012, cauzele care au dus la înregistrarea pierderilor suferite de societate, precum şi învestiţiile efectuate în ultimii 3 ani. Tot dl director face cunoscute datoriile urgente ale S.C. TERMICA S.A: către GDF SUEZ - 7.069.622,51 lei, catre ANAF: 3.064.233,49 lei şi precizează că pentru reluarea activităţii S.C. TERMICA S.A este necesară o majorare de capital cu suma de 12.600.000,00 lei. Mai este prezentat şi un plan de măsuri necesar redresării activităţii S.C. TERMICA S.A.

       Dl. consilier Cioacă doreşte să ştie dacă suma pentru achitarea debitelor si pentru a reincepe furnizarea apei calde şi a căldurii este de 17.822.598 lei. De asemenea, cum ar putea consiliul local să intervină în relaţia contractuală stabilită între S.C. TERMICA S.A. şi Spitalul Judetean Targoviste. Sustine că există în planul de măsuri o recomandare legată de adoptarea de către consiliul local a unei politici de revenire la sistemul centralizat a celor ce s-au debranşat (Spitalul de Boli Contagioase, Liceul Ienăchiţă Văcărescu, Liceul Economic şi Liceul Carabella) şi doreşte să ştie cum poate consiliul local să convingă cetăţenii care s-au debranşat şi au montat centrale individuale să se rebranşeze, în condiţiile în care preţurile practicate de S.C. TERMICA S.A sunt foarte mari.

       Dl consilier Rădulescu doreşte să ştie dacă reprezentanţii consiliului de administraţie ai S.C. TERMICA S.A. sunt prezenţi, ce măsuri au luat aceştia legat de situaţia existentă, dacă au fost făcute demersuri pentru atragerea de noi consumatori.

       Dl Director Popescu precizează că există o solicitare a unui investitor - Iorga Consultanţă şi Management SRL şi că debranşarea s-a produs şi datorită nelivrării la timp a agentului  termic.

       Dl. consilier Răducanu intreaba dacă Primăria are datorii către S.C. TERMICA S.A. Dl director Popescu raspunde că la acest moment nu există datorii ale Primăriei către S.C. TERMICA S.A.

       Dl. consilier Enache afirmă că există un P.U.G al Municipiului Târgovişte din anul 1998, care era valabil pe o perioadă de 10 ani. În cadrul acestui P.U.G la partea de furnizare a căldurii şi apei calde se precizează că se menţine reţeaua de termoficare existentă şi se modernizează punctele termice, centralele termice şi reţelele termice de transport. Dl consilier Enache considera că trebuia aprobat un nou P.U.G şi precizează că nu au fost făcute modernizările prevăzute în vechiul P.U.G.

       Dl consilier Stan doreşte să ştie care este valoarea contractului de leasing pentru motoarele termice. Dl Popescu răspunde că la acest moment au fost achitaţi 3.023.994 euro, suma rămasă de achitat fiind de 2.240.000 euro. Dl Stan solicita informati referitoare la valoarea totală a motoarelor la acest moment. Dl Popescu afirmă că valoarea iniţială a unui motor era de 800.000 - 1.000.000 euro.

       Dna consilier Diaconu: cate unităţi şcolare ar putea rămâne fară apă şi căldură în această iarnă?

        Dl Popescu: 26 unităţi de învăţământ, 13 instituţii publice şi 2.600 - 2.700 de familii.

       Dl. consilier Ţuţuianu aduce la cunostinta că în această vară au fost apartamente care s-au mai debranşat, datorită faptului că nu au fost furnizate serviciile către cetăţeni şi doreşte să ştie cu ce vor fi încălzite apartamentele rămase nedebransate, în iarna următoare.

       Dl. consilier Babeu afirmă că trebuie să se asigure apă caldă şi căldură celor 2.600 de apartamente şi aminteşte că a solicitat în mai multe rânduri informaţii legate de situaţia Termica. Dl Babeu solicita informatii despre destinaţia exactă a sumei de 12.600.000 lei şi de asemenea cat personal tesa şi câţi muncitori are angajati S.C. TERMICA S.A.

       Dl consilier Cioacă doreşte să ştie dacă bugetul local poate susţine la acest monent majorarea de capital la S.C. TERMICA S.A. Dna director economic: bugetul este angajat, prin urmare aprobat şi utilizat în proporţie 80%, deci trebuie identificate surse care să ajute la realizarea proiectului sau să se promoveze o hotărâre de guvern prin care municipalitatea să primească o sumă consistentă care să fie virată către S.C. TERMICA S.A

       Dl. Primar afirmă că această hotărâre nu poate fi aprobată deoarece suma solicitată de S.C. TERMICA S.A nu a fost prevazuta în Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012. De asemenea, mai precizează că suma solicitată de Termica reprezintă 10% din bugetul Primăriei pe tot anul. In luna martie a acestui an, Primăria a primit un sprijin din partea Guvernului, pe care l-a redirecţionat către Termica pentru a achita gazele naturale. Dl Primar propune constituirea unei comisii, care să cuprindă membri din fiecare partid politic şi care să dezbată solicitările primite de la potenţialii investitori la S.C.Termica S.A.

     Dl Ţuţuianu propune ca hotărârea să cuprindă două articole: primul legat de constituirea unei comisii care să negocieze cu potenţiali investitori posibilitatea de dezvoltare, eficientizare şi redresare a activităţii S.C. TERMICA S.A. şi cel de al doilea legat de identificarea, de către Direcţia Economică, a surselor de finanţare care să contribuie la redresarea economică a S.C. TERMICA S.A, în cazul în care negocierile nu se vor materializa.

     Se fac propuneri pentru numărul membrilor din comisie. Se aproba un număr de 5 consilieri cu 18 voturi pentru şi o abţinere - Liţă Ion. Se fac propuneri: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Pătraşcu Eugen, Enache Lucian şi Păunescu Mihai Andrei. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot comisia. Se aprobă în unanimitate. Conducerea comisiei va fi asigurată de dl Ţuţuianu Ioan.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de Consiliul Local. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 187

2.      Proiect de hotărâre privind avalizarea biletelor la ordin emise de S.C. TERMICA S.A în vederea realizării obiectivului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie - etapa I”

    Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, director economic, pentru a prezenta materialul.

    Dl consilier Stan doreşte să ştie dacă prin avalizare consiliul local isi asumă o obligaţie de plată pentru S.C. TERMICA S.A.

  Dna Popa raspunde că Primăria garantează pentru sumele datorate de S.C. TERMICA S.A în cadrul acestui obiectiv.

   Dl Stan: in anul 2015 gradul de îndatorare al Primăriei Municipiului Târgovişte va ajunge la 27%, aproape de limita superioară şi doreşte să ştie dacă vor mai exista împrumuturi.

   Dna Popa: acest grad nu va fi depăşit, deoarece proiectele desfăşurate în cadrul strategiei de dezvoltare sunt realizate în proporţie de 90%.

    Dl. consilier Rădulescu doreşte să ştie dacă în acest grad este cuprinsă şi suma de 1.500.000 de euro ce trebuie plătită ca şi garanţie pentru leasing. Dna Popa afirmă că această garanţie a contractului de leasing nu este de 1.500.000 euro, ci de 1.000.000 euro şi că este prevăzută în B.V.C. al acestui an.

   Dl Primar afirmă că în decembrie 2011 a fost aprobat proiectul de investiţii legat de îmbunatăţirea serviciilor către populaţie „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie- etapa I”. Prin acest sistem sunt eliminate pierderile din reţea, prin montarea centralelor in instituţiille prevăzute în această etapă, în aceste condiţii plătindu-se doar ce se consumă. Tot dl Primar aminteşte că a fost o investiţie prin credit furnizor - firma plăteşte utilajele urmând ca începând cu anul 2015, municipalitatea să înceapă să plătească în rate aceste utilaje.

  Dl Primar sustine că lotul doi poate fi demarat prin decizia consiliului local.

  Dl. Ţuţuianu doreşte să ştie dacă licitaţia cuprinde sumele pentru ambele etape.

  Dna. Mândrescu - director tehnic Termica - precizează că suma de 7.000.000 euro fără TVA este doar pentru etapa I.

  Dl Ţuţuianu afirmă că etapa a II- a nu se poate realiza, deoarece investiţia ar însemna alte 7.000.000 euro.

  Dna Popa afirmă că gradul de îndatorare al Municipiului Târgovişte permite realizarea celei de a II- a etape a proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie- etapa II”, abia începând cu anul 2016.  

   Se supune la vot. Se respinge: 7 voturi pentru şi 11 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Enache Lucian, Iancu Avram, Neculăescu Zotic Cătălin, Pătrascu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan, iar dna Diaconu Diana Elena nu se află în sală.

3.      Proiect de hotărâre privind restructurarea contractuală prin transfer de active RCTA a pachetului contractual din proiectul de Cogenerare Municipală Târgovişte

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul administratorului public dl. Constantinescu care prezintă materialul. Dansul sustine că daca nu se plătesc datoriile până la sfârşitul anului către firma cu care a fost încheiat contractul, atunci se va pierde dreptul de a utiliza motoarele prin cogenerare folosite în proiectul legat de Cogenerare Municipală Târgovişte. Sumele prevazute in contract au fost achitate doar până la jumatatea anului 2008, aproximativ 3.000.000 euro din cifra totală de 9.000.000 euro. Leasingul pentru un motor era de 81.000 euro pe lună, iar valoarea reziduală la sfârşitul contractului ar fi fost de 2.800.000 euro. Având în vedere că S.C. TERMICA S.A nu a mai putut plăti, s-a ajuns la o renegociere a contractului, în urma acesteia obţinându-se o reducere de 40% faţă de preţul iniţial. Suma rămasă de plătit este de 2.200.000 euro, iar până la sfârsitul anului trebuie achitată suma de 750.000 euro, restul de 1.450.000 euro urmează a fi plătit în rate egale până în luna iunie 2013.

     Dl consilier Rădulescu doreşte să ştie de ce Termica, având profit în anii 2009 şi 2010, nu a achitat costurile acestor motoare. Dl. director Popescu afirmă că sumele încadrate la profit pe anii 2009 şi 2010 au provenit din ajutoare guvernamentale şi au fost utilizate pentru a achita datoriile către GDF SUEZ.

Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 188.  

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 330/21.08.2008 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., precum şi a mandatelor acestora.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. cons. Cioacă face trimitere la art. 52, alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte, in sensul că dreptul de iniţiativă poate aparţine şi consilierilor locali, dar precizează că proiectele de hotărâri trebuie să aibă la bază o expunere de motive, trebuie să fie redactate şi prezentate consiliului local. În aceste condiţii, dl Cioacă afirmă că toţi consilierii PDL nu vor vota acest proiect.

Se dă cuvântul dlui. Stan care invocă art. 52, alin. 2 care precizează că proiectele de hotărâri pot fi redactate cu sprijinul secretarului municipiului şi al aparatului propriu al consiliului local. În acest sens, dl. Stan solicită sprijinul Aparatului Permanent de Lucru al Cosiliului Local în vederea întocmirii proiectului de hotărâre şi a expunerii de motive.

     Se ia o pauză. Se reiau lucrările şedinţei, făcându-se prezenta, deoarece membrii PDL au părăsit sala. În urma prezenţei se constată că sunt prezenţi 12 consilieri municipali, absenţi fiind 7 consilieri: Babeu Pavel, Cioacă Nicolae Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Liţă Ion, Mocanu Livia, Moţoc Honorius şi Răducanu Tudorică

Dl Ţuţuianu precizează că expunerea de motive este semnată de grupul USL. Se solicită propuneri pentru reprezentanţii Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A. Se fac propunerile : dna consilier Diaconu Diana Elena - USL îl propune pe dl. Ţîcşa Bogdan, dna. Bănescu Rodica - USL îl propune pe dl. Miriţă Petre şi dl. Stan Daniel Cristian - USL îl propune pe dl. Hossu Valentin Tiberiu.

Dl. consilier Rădulescu consideră necesar ca foştii membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. TERMICA S.A trebuie să răspundă pentru situaţia actuală a societăţii. Tot dansul solicită un raport de gestiune al Poliţiei Locale, Actul Constitutiv, Organigrama, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acesteia precum si un raport de activitate al directorului Politiei Locale.

Se propune alegerea membrilor Adunarii Generale a Acţionarilor S.C. TERMICA S.A. prin vot secret. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 12 voturi pentru. Sunt redactate buletinele de vot si raportul comisiei de validare. Se constată că la momentul exercitării votului, comisia de validare are prezenţi doar 2 membrii: Rădulescu Cătălin şi Stan Daniel Cristian, dnii. Prisăcaru Ciprian şi Babeu Pavel fiind absenţi, iar dl Bozieru Cosmin Petruţ nemaiavând calitatea de consilier. Pentru legaliatea desfăşurării activităţii comisiei de validare este necesară prezenţa a trei membrii. În aceste condiţii este aleasă modalitatea votului deschis. Se supune la vot. Se aprobă cu 12 voturi pentru.

Se supune la vot alegerea celor trei reprezentanţi: Ţîcşa Bogdan, Miriţă Petre şi Hossu Valentin Tiberiu. Se aprobă în unanimitate cu 12 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 12 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 189.

             Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR MUNICIPIU,

               ec. Ţuţuianu Ioan                                             jr. Chiru Cătălin Cristea