Inapoi
ROMÂNIA

ROMÂNIA

JUD. DÂMBOVIŢA

MUN. TÂRGOVIŞTE

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

încheiat in urma şedinţei ordinare din data de 21.08.2008

 

         D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 16 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de primarul municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 10543 din data de 14.08.2008.

La aceasta şedinţă participă un număr de 16 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind dnii.Frătilă Ioan Cezar, Ilie Valentin, Tănase Silviu Gabriel, Grozavu Ion Gabriel şi Cristea Ioana depunându-şi demisiile), preşedintele Consiliului Judeţean dl. Florin Popescu, directori şi sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

            Lucrările şedinţei ordinare de astăzi sunt conduse de către dl. cons. jr.Babeu Pavel.

            Se supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 16.07.2008. Dl. consilier Vasiliu Emilian Teodor are obiecţii privind modul de redactare al proceselor verbale întocmite în urma şedinţelor Consiliului Local Municipal Târgovişte. Dânsul cere ca aceste procese verbale să fie redactate ca adevărate stenograme, care să redea cât mai fidel cele dezbatute în sedinţe. Deasemenea dl. consilier susţine necesitatea ca procesele verbale să fie făcute publice în termenul de 3 zile prevăzut în lege, pentru ca domnii consilieri să poată aduce modificări şi completări ale rezumatele acestora. Se aprobă.1 abţinere: Vasiliu Emilian Teodor.

            Se propune retragerea de pe ordinea de zi a punctelor:

nr. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare, a deciziei de concesionare a Serviciului de Salubritate şi scoaterea la licitaţie publică pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire;

nr. 10 - Proiect de hotărâre aprobarea noii componenţe a consiliilor de administraţie ale S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., S.C. TERMICA S.A., S.C ECO-SAL 2005 S.A., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.;

nr. 11 - Proiect de hotărâre privind desemnarea primarului municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.;

 nr. 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea noii componenţe a Comisiei de Cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A;

nr. 14 - Proiect de hotărâre privind respingerea acordării despăgubirilor în cuantum 330.959,18 lei, solicitate de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte;

nr. 15 - Proiect de hotărâre privind respingerea scutirii de impozite şi taxe locale a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte;

nr. 39, subpunctul 11 Proiect de hotărâre privind privind modificarea H.C.L. nr. 222/26.09.2001 referitoare la aprobarea concesionării directe a clădirii şi terenului în suprafaţă de 253 mp, situat în str. Calea Domnească, nr. 235, Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu”, către Asociaţia “Societatea Doamnelor Dâmboviţene”.

DL. consiler Vasiliu Emilian Teodor doreşte să cunoască iniţiatorul acestor proiecte, deoarece acestea pot fi retrase de pe ordinea de zi numai la solicitarea iniţiatorului. Dl. preşedinte de şedintă, dl. consilier Babeu Pavel, informează că iniţiatorul acestor proiecte este dl. Primar al Municipiului Târgovişte, care a făcut solicitarea de retragere a punctelor: 9, 10, 11, 12, 14, 15, iar punctul 39, subpunctul 11 are o solicitare de retragere făcută de către Asociaţia “Societatea Doamnelor Dâmboviţene”.

 Se supune votului retragerea punctelor sus menţionate. În sală sunt 16 consilieri prezenţi. Se aprobă: 14 voturi pentru: Ana George Bogdan, Babeu Pavel, Băluţă Vasile, Briceag Paul Robert, Constantinescu Marius, Diculescu Maria, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Pantea Viorel, Răducanu Tudorică, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian, Şerban Alexandru; 1 abţinere – Ţuţuianu Ioan şi 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor.

                         Se supune votului punctul diverse. Se aprobă: 13 voturi pentru: Ana George Bogdan, Babeu Pavel, Băluţă Vasile, Briceag Paul Robert, Constantinescu Marius, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Pantea Viorel, Răducanu Tudorică, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian, Şerban Alexandru şi 3 abţineri: Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor.

              Se supune votului ordinea de zi cu modificările menţionate mai sus.  Se aprobă: 13 voturi pentru: Ana George Bogdan, Babeu Pavel, Băluţă Vasile, Briceag Paul Robert, Constantinescu Marius, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Pantea Viorel, Răducanu Tudorică, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian, Şerban Alexandru şi 3 abţineri: Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor.

            Se trece la ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Grozavu Gabriel

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2. Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Paraschiv Cornelia

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Se dă citire jurământului şi dna. Paraschiv Cornelia semnează textul acestuia.

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de    consilier municipal al doamnei Cristea Ioana.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4. Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Dănciulescu Ion

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 1 vot împotrivă – Şerban Alexandru. Se dă citire juramantului şi dl. Dănciulescu Ion semnează textul acestuia.

În acest moment în sală sunt 18 consilieri cu drept de vot.

5. Proiect de hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 241/27.06.2008 referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere: Vasiliu Emilian Teodor, care susţine că, în conformitate cu legea, cei doi consilieri nou veniţi trebuiau să işi exprime opţiunile privind participarea în comisiile de specialitate.

6. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se fac propuneri pentru alegerea viceprimarilor.

Dl. consilier Oros Călin Dinu îl propune pe dl. Ana George Bogdan. Dl. consilier Vasiliu Emilian Teodor îl propune pe dl. Răducanu Tudorică. Dl. consilier refuză. Tot dl. consilier Vasiliu Emilian Teodor îl propune pentru funcţia de viceprimar pe dl. Babeu Pavel. Dl. consilier Babeu refuză. În urma acestui refuz dl. consilier Vasiliu Emilian Teodor îl propune pentru funcţia de viceprimar pe dl. Ilie Valentin. Având în vedere absenţa de la şedinţă a dlui. Ilie Valentin nu se poate da curs propunerii dl. consilier Vasiliu. Dl. Secretar al Municipiului Târgovişte face precizarea că fiind vorba despre o funcţie de deminitate publică este necesar acceptul dlui. Ilie Valentin. Următoarea propunere este făcută tot de dl. consilier Vasiliu Emilian Teodor în persoana dlui. Pantea Viorel. Dl. consilier Pantea Viorel refuză această funcţie. Tot dl. consilier Vasiliu Emilian Teodor îl propune pentru funcţia de viceprimar pe dl. Stănescu Iulian. Dl. consilier Stănescu Iulian refuză. Ultima propunere vine tot din partea dl. Vasiliu Emilian Teodor, fiind vorba despre dl. Briceag Paul Robert. Datorită absenţei, în acel moment, din sala de şedinţe a dlui. consilier Briceag Paul Robert, propunerea se respinge. Se ia o pauză de 3 minute în vederea tipăririi pe buletinele de vot a numelui candidatului (Ana George Bogdan) pentru funcţia de viceprimar 1. După pauză se alege modalitatea de exprimare a votului: cine este de acord cu propunerea din buletin nu face nici un însemn pe acesta, iar cine nu este de acord cu propunerea taie numele candidatului cu o linie orizontală. Se trece la exercitarea votului. După introducerea buletinelor în urnă, Comisia de numărare a voturilor este solicitată pentru a stabili rezultatul votului. Ţinând cont de absenţa dl. consilier Frăţilă Ioan Cezar se fac propuneri pentru înlocuirea acestuia. Este ales în unanimitate dl. consilier Vasiliu Emilian Teodor. Deasemenea este absent şi dl. consilier Tănase Silviu Gabriel. În locul dumnealui este propusă dna consilier Paraschiv Cornelia. Propunerea este votată în unanimitate. Comisia se retrage din sală pentru numărarea voturilor. După numărarea voturilor, preşedintele comisiei, dl. consilier Honorius Moţoc, anunţă rezultatul votării. Dl Ana George Bogdan este ales în funcţia de viceprimar cu 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 4 voturi nule.

Dl. consilier Vasiliu Emilian Teodor ia cuvântul, susţinând că viceprimarul se alege cu majoritate de voturi din numărul consilierilor validaţi, în funcţie, considerând că pentru alegerea viceprimarului sunt necesare 12 voturi pentru. Dl. consilier Vasiliu Emilian Teodor anunţă membrii Consiliului Local că va interveni pe contencios cu privire la această hotărâre, deoarece nu au existat decât 11 voturi pentru. Secretarul Municipiului Târgovişte, Chiru Cătălin Cristea, confirmă că majoritatea simplă din nr. de 21 de consilieri în funcţie înseamnă 11 voturi. Cu aceasta dl. preşedinte de şedinţă confirmă validarea dlui. Ana George Bogdan în funcţia de viceprimar.

Se trece la alegerea celui de al doilea viceprimar. Dl. consilier Babeu Pavel, în calitatea de preşedinte de şedinţă, solicită propuneri pentru funcţia de viceprimar. Dl consilier Oros Călin Dinu îl propune pe dl. consilier Briceag Paul Robert. Dl Vasiliu Emilian Teodor intervine susţinand că dl. Briceag nu mai poate fi propus pentru această funcţie, deoarece a declinat propunerea formulată de dumnealui. Dl. consilier Briceag acceptă candidatura. Nu se mai fac şi alte propuneri şi ca urmare, dl. consilier Babeu soliciţă tipărirea buletinelor de vot. Dl Preşedinte de şedinţă, Babeu Pavel, reaminteşte procedura de vot. După tipărirea buletinelor se trece la vot. Comisia de numărare trece la numărarea voturilor şi anunţă rezultatul. Dl. consilier Briceag Paul Robert este ales în funcţia de viceprimar având 14 voturi pentru şi 4 împotrivă.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 3.000.000 euro, pentru proiectul “Reabilitare şi ranforsare străzi în municipiul Târgovişte”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dna consilier Diculescu solicită introducerea in cuprinsul hotărârii a unui articol care să aibă următorul conţinut: „În vederea contractării finanţării se va alege de către Consiliul Local o comisie de negociere”. Dl consilier Vasiliu face propunerea ca dânsul să facă parte din această comisie şi susţine că este vorba despre un credit cu o dobândă foarte mare. Dl. Primar, Gabriel Florin Boriga, aduce argumente legate de anumite aspecte ale contractării acestui împrumut şi precizează motivul alegerii termenului de 4 ani de graţie. De asemenea precizează că această Comisie de negociere, care se va forma, va negocia condiţiile de creditare. Dl. consilier Vasiliu doreşte să cunoască dobânda pentru acest credit.

Dl consilier Ţuţuianu cere lămuriri cu privire la gradul de îndatorare al Primăriei la acest moment, răspunsul fiind dat de dna. directoare economică Maria Ion, care precizează ca acest grad de îndatorare este de 9 %, iar dacă se aprobă contractarea creditului se ridică la 14 – 15%.

Dl preşedinte de şedinţă, propune un număr de 7 persoane pentru comisia de negociere astfel: 3 din partea executivului şi 4 consilieri. Se supune la vot propunerea dlui. consilier Babeu. Se aprobă în unanimitate.

Se fac propunerile. Dna consilier Diculescu îl propune pe dl. consilier Vasiliu. Dl consilier Briceag îl propune pe dl. consilier Oros, dl. consilier Ana îl propune pe dl. consilier Băluţă, iar dl. consilier Ţuţuianu o propune pe dna consilier Paraschiv. Dl Babeu solicită acceptul persoanelor nominalizate pentru a face parte din comisie şi susţine că activitatea acestora nu va fi remunerată. După exprimarea acceptului de către cei 4 consilieri se trece la vot hotarârea cu completările menţionate.Se aprobă în unanimitate.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubritate în aria administrativă a municipiului Târgovişte al Serviciului Public de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Ţuţuianu soliciţă o şedinţă extraordinară pentru discutarea acestui punct. Se supune la vot propunerea dlui. consilier. Se respinge cu 5 voturi pentru: Diculescu Maria, Vasiliu Emilian Teodor, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia şi 13 voturi împotrivă: Ana George Bogdan, Babeu Pavel, Băluţă Vasile, Briceag Paul Robert, Constantinescu Marius, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Pantea Viorel, Răducanu Tudorică, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian, Şerban Alexandru.

Dna consilier Diculescu ia cuvântul şi menţionează că solicitarea dezbaterii acestui Regulament de salubritate întro şedinţă extraordinară se datorează lipsei de timp pentru studierea în amănunt a materialului. Se supune la vot hotărârea iniţială.Se aprobă:13 voturi pentru: Ana George Bogdan, Babeu Pavel, Băluţă Vasile, Briceag Paul Robert, Constantinescu Marius, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Pantea Viorel, Răducanu Tudorică, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian, Şerban Alexandru şi 5 abţineri: Diculescu Maria, Vasiliu Emilian Teodor, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare, a deciziei de concesionare a Serviciului de Salubritate şi scoaterea la licitaţie publică pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire

RETRAS

10. Proiect de hotărâre aprobarea noii componenţe a consiliilor de administraţie ale S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., S.C. TERMICA S.A., S.C ECO-SAL 2005 S.A., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

RETRAS

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea primarului municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.

RETRAS

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii componenţe a Comisiei de Cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A

RETRAS

13. Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte de modificare a H.C.L. nr. 234/2008

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu propune să se facă proiectul de hotărâre cu aviz favorabil, iar Consiliul Local să decidă dacă îl aprobă sau nu. Deasemenea  dl. consilier Vasiliu propune gratuitate totală pentru pensionarii cu venituri până la 600 lei, dar şi pentru elevi şi studenţi.

Dl. Babeu propune  redactarea unei noi hotărâri referitoare la gratuitatea pentru elevi şi studenţi. Dl consilier Oros afirmă că există gratuitate pentru elevi şi studenţi acordată de Ministerul Educaţiei, întrun anumit cuantum. Dl consilier Rusescu propune ca pentru elevi şi studenţi 50% din gratuitate să fie acordată de Ministerul Educaţiei, iar restul de 50% să fie acordată de Consiliul Local. Dl primar expune propunerea executivului. Dl. consilier Vasiliu cere ca dna director economic Maria Ion să precizeze suma acordată ca subvenţie pe cele 2 luni anterioare, care este de 138.000/lună.

Se supune la vot hotărârea în forma prezentată la mapă. Se aprobă: 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor şi 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Paraschiv Cornelia şi Ana George Bogdan, votându-se propunerea iniţială (cea redactată de executiv), celelalte amendamente fiind considerate respinse.

14. Proiect de hotărâre privind respingerea acordării despăgubirilor în cuantum 330.959,18 lei, solicitate de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte

RETRAS

 

15. Proiect de hotărâre privind respingerea scutirii de impozite şi taxe locale a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte

RETRAS

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la activitatea de blocare şi deblocare roţi ale vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar şi a celor expuse spre vânzare, fără autorizaţie, aflate pe domeniul public al municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl consilier Vasiliu afirmă că este iniţiatorul retragerii acţiunii de blocare roţi deoarece în prezent nu există suficiente locuri de parcare pentru cetăţeni. Deasemenea consilier Vasiliu susţine că este împotriva acestui Regulament de blocare până la creerea de spaţii de parcare.  Dna consilier Diculescu doreşte ca în cuprinsul hotărârii să fie precizată taxa de deblocare în cuantum de 50 lei. Se supune la vot hotărârea cu amendamentul dnei Diculescu. Se aprobă: 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia şi 2 abţineri: Diculescu Maria, Ana George Bogdan.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. Vasiliu propune ca hotărârea să facă referire doar la autovehiculele expuse spre vânzare, fără autorizaţie. Se supune la vot amendamentul dl. consilier Vasiliu. Se respinge: 6 voturi pentru: Pantea Viorel, Diculescu Maria, Vasiliu Emilian Teodor, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, 3 abţineri: Şerban Alexandru, Ana George Bogdan, Liţă Ion şi 9 voturi împotrivă.

Se supune la vot hotărârea iniţială. Se aprobă: 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia şi 2 abţineri: Ana George Bogdan, Diculescu Maria.    

18. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de autorizaţii pentru efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu afirmă că Târgoviştea este sufocată de maşini, în special de taxiuri, care sunt în număr de 400, deci nu mai este necesară suplimentarea numărului de taxiuri.Dl. consilier Ţuţuianu afirmă că taximetristi obstrucţionează circulaţia. Deasemenea dl. consilier Ţuţuianu înştiinţează despre faptul că fiecare staţie are un anumit număr de locuri, care este depăşit de taximetrişti. Tot dl. Ţuţuianu expune şi situaţia existentă la staţia de taxi de la Autogară, situaţie care este confirmată şi de dna. consilier Paraschiv. Dl. consilier Ana propune măsuri drastice pentru cei care nu respectă regulamentul şi propune ca fiecare societate de taxi să aibă un dispecerat şi un garaj propriu. Dl . consilier Vasiliu nu este de acord cu propunerea dlui. consilier Ana, deoarece susţine că această propunere este in interesul dumnealui. Ia cuvântul dl. consilier Stănescu care afirmă că problema taximetriştilor este o problemă socială şi propune ca hotărârea referitoare la blocarea roţilor să fie valabilă şi pentru taximetre. Dl. consilier Liţă susţine ideea dlui. Stănescu şi afirmă că 40 de taxiuri în plus nu reprezintă un număr mare. Dl. consilier Ana propune ca Poliţia Comunitară să aplice amenzi taximetriştilor, iar bani să ajungă la bugetul Consiliului Local. Dl. primar intervine şi  afirmă că sunt necesare taxiuri şi în zona Universităţii Valahia. Deasemenea dl. primar susţine că licenţele se acordă numai după îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse de lege.

Se supune la vot. Se aprobă: 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor, Ţuţuianu Ioan, Paraschiv Cornelia, Diculescu Maria. Dl .consilier Dănciulescu Ion este absent din sala de şedinţă.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii componenţe a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot numărul de 11 membrii pentru comisii: 5 membrii ai executivului şi 6 consilieri. Se aprobă în unanimitate. Se fac propunerile. Dl consilier Ana îi propune pe Rusescu Gheorghe, Şerban Alexandru, Liţă Ion, Pantea Viorel. Dl consilier Vasiliu Propune 3 membrii PSD, 2 PNL şi 1 PDL.

Se supune la vot hotărârea cu o comisie din care să facă parte: Rusescu Gheorghe, Şerban Alexandru, Liţă Ion, Pantea Viorel, Vasiliu Emilian Teodor, Paraschiv Cornelia. Se aprobă: 17 voturi pentru, 1 abţinere - Vasiliu Emilian Teodor.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii componenţe a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Ana îi propune pe: Răducanu Tudorică, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Babeu Pavel. Dl. consilier Vasiliu susţine că PSD- ul ar trebui să deţină majoritatea în aceste comisii. Dna Diculescu îi propune pe Ţuţuianu Ioan şi Dănciulescu Ion. Dl. consilier Vasiliu se propune pe dumnealui. Se depăşeşte numărul de consilieri propus în proiect. Se propune vot secret. După discuţii purtate în plenul Consiliului dl. consilier Vasiliu se retrage, deoarece susţine existenţa unor interese.

Se supune la vot hotărârea cu următoarea componenţă a comisiei: Răducanu Tudorică, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Babeu Pavel, Ţuţuianu Ioan şi Dănciulescu Ion. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

21.a. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinţe 18 apartamente – P+4+M”, în municipiul Târgovişte, str. Preot Toma Georgescu, nr. 12, beneficiar ROMANESCU MANUELA

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu afirmă că această hotărâre a mai fost respinsă. Dna Arhitect Şef afirmă că au fost făcute modificări ale materialului iniţial.

Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor.

21.b.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Iazului, nr. 16A, beneficiar FLOREA ION

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

21.c. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+1”, în municipiul Târgovişte, str. Popa Şapcă, nr. 12, beneficiar NICULAE MARIA

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

21.d. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Amenajare terenuri de sport”, în municipiul Târgovişte, str. Laminorului , nr. 64, beneficiar STOICAN COSMIN FLORENTIN

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

21.e. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire blocuri locuinţe”, în municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, nr. 6-8, beneficiar S.C. CONSIRD S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

21.f. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire 2 (două) locuinţe P+ M”, în municipiul Târgovişte, str. Magrini, nr. 11, beneficiar UTINA ADRIAN

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

21.g. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Bază sportivă”, în municipiul Târgovişte, Drum Centură, beneficiar S.C. GEOCONSULT S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

21.h. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru                                           „Construire sediu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa”, în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 127, beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

22. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare financiare unui număr de 7 (şapte) persoane fizice din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu propune să fie acordate sumele solicitate în cereri. Se supune la vot propunerea dl. consilier Vasiliu. Se respinge: 5 voturi pentru  şi 13 voturi împotrivă: Ana George Bogdan, Babeu Pavel, Băluţă Vasile, Briceag Paul Robert, Constantinescu Marius, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Pantea Viorel, Răducanu Tudorică, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian, Şerban Alexandru.

Se supune la vot hotărârea în forma iniţială. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 5 abţineri: Vasiliu Emilian Teodor, Ţuţuianu Ioan, Paraschiv Cornelia, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion.

23.a. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 7400 lei, ASOCIAŢIEI DE TURISM CHINDIA din Târgovişte, în vederea organizarii unei expediţii, în luna august 2008, în Munţii Alpi.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu susţine că aceste sume puteau ajuta oamenii nevoiaşi şi propune ca aceşti bani să meargă către oamenii săraci.

Se supune la vot hotărârea iniţială. Se aprobă: 14 voturi pentru şi  4 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Vasiliu Emilian Teodor .

23.b. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1500 lei,SOCIETĂŢII ASTRONOMICE ROMÂNE DE METEORI din Târgovişte, în vederea organizarii Taberei Naţionale de Astronomie PERSEIDE 2008

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă:17 voturi pentru şi  1 abtinere: Vasiliu Emilian Teodor.

23.c. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3600 lei, Fundaţiei Culturale „Ciuleandra” din Târgovişte, în vederea deplasării ansamblului folcloric de copii „Ciuleandra” în Cehia, în perioada 10-15 septembrie 2008

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă:17 voturi pentru şi 1 abţinere - Vasiliu Emilian Teodor.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se aprobă:17 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Direcţiei Administrare Patrimoniu

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl preşedinte de şedinţă anunţă consilierii că pentru acest punct şi pentru punctul 26 a fost solicitat vot secret. Dl consilier Vasiliu doreşte să cunoască cine a solicitat vot secret. Dl. Babeu Pavel anunţă că executivul a solicitat vot secret pentru cele 2 puncte: 25 şi 26. Dl. consilier Vasiliu susţine că aceste puncte sunt de interes public şi nu ar trebui votate în mod secret şi de asemenea susţine că nu există o hotărâre care să impună vot secret. Dl preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea dlui. consilier Oros Călin Dinu de vot secret pentru cele 2 puncte. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor, Ţuţuianu Ioan. Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia. Dna. consilier Diculescu Maria nu este prezentă în sală.

Dl consilier Vasiliu afirmă că toate rapoartele de specialitate sunt întocmite de aceleaşi persoane, care nu sunt specializate şi că luarea unor decizii pe baza acestor rapoarte ar crea un haos în cadrul instituţiilor vizate de acestea. Dna consilier Diculescu solicită părerea domnului primar. Dl consilier Ţuţuianu cere lămuriri referitoare la acest punct.

Este anunţat rezultatul votului de către dl. consilier Honorius Moţoc. Punctul 25 a fost aprobat cu 14 voturi pentru. Au fost înregistrate şi 4 voturi împotrivă.

26. Proiect de hotărâre înfiinţarea Direcţiei de Cultură prin reorganizarea activităţilor Teatrului Municipal « Tony Bulandra », Teatrului pentru copii şi tineret « Mihai Popescu », Casei de Cultură a municipiului « I.Gh.Vasiliu » şi a Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement.

Dl. consilier Babeu solicită propuneri sau discuţii legate de acest punct. Dl. consilier Vasiliu afirmă că se produce o mare ilegalitate şi că se schimbă cursul culturii în Municipiul Târgovişte. Deasemenea dl. consilier Vasiliu anunţă că a înştiinţat Ministerului Culturii despre aceste fapte, pe care dânsul le consideră ilegalităţi. Tot dl. consilier Vasiliu este cel care afirmă că instituţiile de cultură funcţionează după alte legi, care nu au legătură cu Legea 215 a Administraţiei Publice Locale şi Codul Muncii.

Dl. consilier Vasiliu face o prezentare scurtă a Teatrului «  Tony Bulandra », care funcţionează după legea instituţiilor de spectacole. Dl. Vasiliu aduce la cunoştinţa Consiliului Local că Teatrul «  Tony Bulandra » se află între primele 5 teatre din România şi a câstigat numeroase premii naţionale şi internaţionale, având în vedere proiecte remarcabile. Facând din acest teatru o secţie, nu se mai poate integra în legea de salarizare. Deasemenea aduce aminte de celebrul actor Tony Bulandra, al cărui nume îl poartă acest teatru.

Următoarea expunere a dlui. consilier Vasiliu face referire la Teatru pentru Copii şi Tineret «  Mihai Popescu ». Dl consilier susţine necesitatea acestui teatru pentru copii din Târgovişte, în prezent existând un număr de peste 20.000 de copii care participă la spectacolele teatrului. Dl. consilier susţine că transformarea acestuia în secţie ar crea un alt statut pentru teatru «  Mihai Popescu » şi l-ar scoate din competiţia în  care se înscrie alături de alte teatre.

Despre Casa de Cultură «  I.Gh. Vasiliu » vorbeşte tot dl. consilier Vasiliu, care aminteşte că I.Gh. Vasiliu a fost unul dintre cei mai mari oameni de cultură ai Târgoviştei şi ai României între anii 1931 – 1974. În semn de onoare Casa de Cultură îi poatră numele. Şi aceasta funcţionează sub incidenţa altei legi. Dl. consilier Vasiliu afirmă că aceste instituţii au personalitate juridică şi trebuie să se tină cont de acest fapt şi solicită ca acestea să nu fie distruse. Dl Vasiliu îi acuză în mod public pe iniţiatorii acestor proiecte şi pe cei care le vor aproba.

Dl . preşedinte de şedinţă propune alegerea modalităţii de vot - se va taia cu o linie optiunea cu care nu sunt de acord. După stabilirea acestei modalităţi se trece la votul propriu – zis. Dl preşedinte de şedinţă solicită Comisia de numărătoare pentru a se stabilii rezultatul votului. După numărătoare Dl Vasiliu anunţă că se retrage, în semn de protest, deoarece consideră că a fost distrusă cultura.

Este anunţat rezultatul votului de către dl. consilier Honorius Moţoc.  Punctul 26 a fost aprobat cu 15 voturi pentru. Au fost înregistrate şi 2 voturi împotrivă şi un vot anulat.

Ia cuvântul preşedintele Consiliului Judeţean, care precizează că nu se doreşte distrugerea culturii în acest oraş, ci o reorganizare a acesteia, din punct de vedere economic.

Dl consilier Vasiliu întrerupe cuvântarea dlui. Florin Popescu. Dl. consilier Babeu în calitate de preşedinte de şedinţă îi aduce la cunoştinţă dlui. consilier Vasiliu prevederile art. 103, din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte, care face referire la sancţiunile ce pot fi aplicate consilierilor care încalcă prevederile Legii nr.  215/2001 privind Administraţia Publică Locală şi prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali. Aceste sancţiuni sunt următoarele : a) avertismentul;

   b) chemarea la ordine;

   c) retragerea cuvântului;

   d) eliminarea din sala de şedinţă;

   e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

   f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.

Sancţiunile prevăzute la lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.

Dl. consilier Vasiliu susţine că aceste proiecte nu au avizul comisiei de specialitate. Dl. preşedinte Babeu îl înştiinţează pe dl. Vasiliu a primit deja un avertisment şi este chemat la ordine. Chiar şi în aceste condiţii dl. consilier Vasiliu continuă să îşi susţină punctul de vedere întrerupând lucrările şedinţei. În aceste condiţii dl. preşedinte Babeu solicită aplicarea prevederilor art. 103, alin. 1, lit. d – eliminarea din sala de şedinţă a dlui. consilier Vasiliu, pe care o supune la vot. Se aprobă eliminarea din sală cu 13 voturi pentru şi 4 împotrivă: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi Paraschiv Cornelia. După anunţarea rezultatului dl. consilier Vasiliu este invitat să părăsească sala de şedinţe. Dl. consilier Vasiliu anunţă că nu va părăsi sala de şedinţe, pentru că nu au nici un drept să îl îndepărteze din sală, rămânând în sală ca simplu cetăţean.

În acest moment în sală sunt 17 consilieri cu drept de vot.

27. Aviz privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. preşedinte Babeu anunţă că este vorba de un aviz .Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate (17 voturi)

28. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, cu înfiinţarea Secţiei Sportive – Fotbal

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 15 voturi pentru. S-au abţinut: Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, a criteriilor pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi bugetului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 15 voturi pentru. S-au abţinut: Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 111/2007 referitoare la studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii «Reabilitare Sală de Sport Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu şi reţelele de canalizare aferente»

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Se supune la vot. Se aprobă: 15 voturi pentru. A existat 1 vot împotrivă – Paraschiv Cornelia. Dl. consilier Ţuţuianu lipseşte din sală.

31. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii S.C. REGAL IMOBILIARE S.R.L. referitoare la dreptul de superficie asupra terenului din Calea Câmpulung, nr. 131-133 – Cartierul American

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

32. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui număr de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 135/2007 referitoare la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte în vederea casării, a spaţiului «Spălătorie», aferent clădirii pavilion social din incinta Grupului Şcolar «Nicolae Ciorănescu».

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

34. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a unor bunuri proprietatea S.C. PETROM S.A., includerea acestora în proprietatea municipiului Târgovişte şi darea lor în administrarea Grupului Şcolar « Voievodul Mircea ».

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

35. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 150 mp din PT 2, str. Gabriel Popescu, micro 8,pe o perioadă de 10 ani către Sindicatul din Administraţia Publică Locală Dâmboviţa.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

36. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Universitatea Valahia Târgovişte, a bunurilor imobile în care aceasta îşi desfaşoară activitatea, situate în incinta Grupului Şcolar Nicolae Cioranescu,  strada Lt. Stancu Ion nr. 35.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă cu 15 voturi pentru. S-au abţinut: Rusescu Gheorghe, Oros Călin Dinu.

37. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, a terenului în suprafaţă de 63 mp, din str. Avram Iancu, adiacent Caminului nr. 5, sc. A şi B, pe o perioadă de 49 ani, către Universitatea Valahia Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă cu 15 voturi pentru. S-au abţinut: Rusescu Gheorghe, Oros Călin Dinu.

38. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii unor terenuri aparţinând  domeniului public sau privat al municipiului Târgovişte.

38.a Proiect de hotărâre privind închirierea directă a spaţiului în suprafaţă de 140 mp din PT 2, str. Gabriel Popescu, micro 8, pe o perioadă de ­­5 ani, către Asociaţia Pensionarilor C.F.R. «Feroviarul»

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. consilier Babeu Pavel propune ca periodă de închiriere un termen de 5 ani. Se supune la vot propunerea dl. consilier Babeu Pavel. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu perioada de timp sus menţionată. Se respinge cu 13 voturi pentru, 1 vot  împotrivă – Paraschiv Cornelia şi 3 abţineri : Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, întrucât erau necesare 14 voturi pentru majoritatea calificată de 2/3 din numărul consilierilor în funcţie.

În urma descoperirii unor lacune în modul de prezentare a materialelor în şedinţele comisiilor de specialitate se propune amânarea punctelor 38 şi 39 de pe ordinea de zi. Se supune la vot. Se aprobă : 13 voturi pentru şi 4 abţineri : Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ţuţuianu Ioan.

39. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării unor terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Târgovişte.

AMÂNAT

40. Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentului la obiectivul «Gradiniţa nr. 17, Târgoviste».

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. consilier Honorius Moţoc propune denumirea de Grădiniţa ANL Sagricom, susţinând că Grădiniţa nr. 17 există în micro XII.

Se dă cuvântul dl. director al Direcţiei Tehnice Constantin Bălaşa. Acesta dă lămuriri domnilor consilieri cu privire la amplasamentul acestei grădiniţe şi a fondurilor alocate pentru aceasta. Deasemenea confirmă faptul că va fi utilizat în continuare amplasamentul actual, până la finalizarea noului amplasament. Se propune denumirea de Grădiniţa nr. 17, cartier Sagricom Târgovişte. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

41. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe luna septembrie 2008.

Se dă citire proiectului de hotărâre Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

42. AVIZ privind majorarea tarifului la serviciile de apă si canalizare, operator regional S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

Se dă citire avizului. Se dă citire solicitării iniţiatorului de a retrage materialul de pe ordinea de zi. Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru. S-a abţinut – Ţuţuianu Ioan.

43. Analiza oportunităţii întocmirii unor studii referitoare la: studiu de trafic pentru fluidizarea circulaţiei şi amenajarea de parcări, studiu pentru stategie în domeniul termoficării, studiu pentru stategie în domeniul pieţelor, studiu pentru stategie în domeniul spaţiilor verzi, studiu pentru stategie privind Baza de Agrement, studiu pentru stategie în domeniul reabilitării energetice a blocurilor şi igienizarea subsolurilor (soluţii şi priorităţi).

Se aprobă în unanimitate întocmirea unor studii referitoare la: studiu de trafic pentru fluidizarea circulaţiei şi amenajarea de parcări, studiu pentru stategie în domeniul termoficării, studiu pentru stategie în domeniul pieţelor, studiu pentru stategie în domeniul spaţiilor verzi, studiu pentru stategie privind Baza de Agrement, studiu pentru stategie în domeniul reabilitării energetice a blocurilor şi igienizarea subsolurilor (soluţii şi priorităţi).

44. Analiza oportunităţii achiziţionării blocului de garsoniere din str. Laminorului nr. 2 (P+4E), 104 camere.

Sunt prezentate date referitoare la locaţia sus mentionată. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Băluţă Vasile susţine că aceste garsoniere nu sunt dotate în mod corespunzător , pentru a fi locuite de familii. În urma discuţiilor purtate, Consiliul Local Municipal Târgovişte nu este de acord cu achiziţionare blocului de garsoniere. Se supune la vot. Se respinge cu 15 voturi pentru. S-au abţinut: Oros Călin Dinu şi Ana George Bogdan.

DIVERSE

45. pct. 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru energia termica produsă, transportată, distribuită şi furnizată, practicate de S.C. TERMICA S.A Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

45. pct. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării terenului, în suprafaţă totală de 637 mp, situat în Târgovişte, Bdul Independenţei, nr. 17, concesionat către S.C. IULCOVER GROUP S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. În urma discuţiilor purtate în plen se ia hotărârea respingerii solicitării firmei S.C. IULCOVER GROUP S.A. şi analizarea posibilităţii de înstrăinare a terenului, variantă propusă de executiv, dar care nu a fost solicitată de  S.C. IULCOVER GROUP S.A., urmând ca propunerea executivului să fie avizată după ce se va solicita vânzarea de către proprietarul construcţiei.

45. pct. 3 a Proiect de hotarare privind conferirea titului de « CETĂŢEAN DE ONOARE – Post Mortem » domnului Jozsef Pildner, pentru merite deosebite.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se aprobă în unanimitate.

45. pct. 3 b Proiect de hotarare privind conferirea titului de « CETĂŢEAN DE ONOARE» domnului Gheorghe Zamfir, pentru merite deosebite.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se propune ca în perioada următoare să fie aduse şi alte propuneri, până la zilele oraşului Târgovişte, pentru acordarea titlului de « CETĂŢEAN DE ONOARE ». În sală se află şi preşedintele executiv al Asociaţiei Revoluţionarilor din Târgovişte, care propune acordarea titlului de« CETĂŢEAN DE ONOARE » urmaşilor eroilor revoluţiei din decembrie 1989.  Se aprobă în unanimitate.

45. pct. 4 Aviz privind aprobarea atribuirii denumirii de “Targoviste City Mall” fostului Complex Comercial “Muntenia”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se aprobă : 15 voturi pentru. Au fost împotrivă: Babeu Pavel, Băluţă Vasile.

45. pct. 5 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere la contractul nr.  267/39659/16.08.2005 - pentru obiective de investiţii.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se face menţiunea ca diferenţa de preţ să fie suportată de constructor. Se aprobă în unanimitate.

45. pct. 6 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea generală a Acţionarilor, la S.C. TERMICA S.A., precum şi a mandatelor acestora.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Rusescu Gheorghe propune următoarele persoane pentru Adunarea generală a Acţionarilor, la S.C. TERMICA S.A : Petrescu Mircea, Goglea Gheorghe şi Grigorescu Mihai. Dna. consilier Diculescu Maria solicită prezentarea de către persoanele nominalizate a unui curriculum vitae. Se supune la vot propunerea dnei. consilier Diculescu Maria. Se respinge cu 13 voturi împotrivă : Ana George Bogdan, Babeu Pavel, Băluţă Vasile, Briceag Paul Robert, Constantinescu Marius, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Pantea Viorel, Răducanu Tudorică, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian, Şerban Alexandru. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Paraschiv Cornelia şi 2 abţineri: Dănciulescu Ion şi Ţuţuianu Ioan.

45. pct. 7 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea generală a Acţionarilor, la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., şi stabilirea limitelor mandatului acestuia pentru următoarea şedinţă A.G.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Constantinescu Marius îl propune pentru Adunarea generală a Acţionarilor, la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. pe dl. Casandroiu Adrian. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

            Cu acestea, şedinţa se declară închisă.

 

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR MUNICIPIU,

             Ing. Babeu Pavel                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea


              Inapoi