PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei de îndată a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 21.07.2011

                                                         

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Badiu Minerva Cristina, Băluţă Vasile, Dănciulescu Ion, Ilie Valentin, Păunaş Maria Roxana, Rusescu Gheorghe şi Vasiliu Emilian Teodor, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Această şedinţă de îndată a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 3152 din data de 21.07.2011.

     La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Moţoc Honorius ales în urma votului consilierilor.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.         Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în seara zilei de 20.07.2011.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Primar care prezintă situaţia existentă în urma fenomenelor meteorologice din seara zilei de 20.07.2011. De asemenea mai afirmă că un număr de 7 asociaţii de locatari au depus cereri prin care solicită ajutorul Primăriei. Dl Primar solică aprobarea lucrărilor de refacere a acoperişurilor de pe blocurile afectate de furtună prin intermediu S.C. Municipal Construct S.A., pentru asociaţiile care solicită ajutorul Primăriei.

Dl consilier Tănase afirmă că există blocuri la care nu au existat autorizaţii pentru ridicarea acoperişurilor şi doreşte să ştie dacă se refac aceste acoperişuri local sau se reface şarpanta. De asemenea mai doreşte să cunoască preţul acestor lucrări şi dacă există un deviz în acest sens.

Dl Primar aminteşte faptul că peste 50% din acoperişuri nu au fost făcute cu autorizaţie, dar acest fapt nu reprezintă un impediment în ajutorul ce va fi acordat asociaţiilor. Tot dl Primar afirmă că acoperişurile vor fi aduse la forma existentă dinaintea furtunii.

Dl consilier Ţuţuianu propune adoptarea unei hotărâri de principiu, urmând ca S.C. Municipal Construct S.A să prezinte devizul lucrărilor pentru a fi aprobat în şedinţa ordinară a lunii august. Tot dl consilier doreşte să ştie dacă vor fi sprijinite şi acele asociaţii care nu au solicitat deocamdată ajutorul Primăriei.

Dl Primar afirmă că este o hotărâre generică şi că orice asociaţie afectată de fenomenele meteorologice din seara de 20.07.2011 se poate adresa Primăriei.

Dna consilier Paraschiv doreşte să ştie dacă cetăţenii se pot adresa S.C. Municipal Construct S.A pentru a reface acoperişurile la tarife mai mici. Dl Primar afirmă că oricine persoană poate solicita serviciile S.C. Municipal Construct S.A

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui consilier Ţuţuianu. Se aprobă în unanimitate.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării la „Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti”,  asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului: „Transport nepoluant  prin realizarea de piste pentru biciclişti în Municipiul Târgovişte”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Paraschiva, din partea Direcţiei Tehnice. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 164/28.07.2010 şi aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte – reparaţii capitale pe Calea Bucureşti şi Calea Domnească”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              SECRETAR MUNICIPIU

     prof. Honorius Moţoc                                       jr. Chiru Cătălin Cristea