PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare cu convocare de îndată

 a Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 20.06.2014

 

       Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată P. Primarul Municipiului Târgovişte, dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar,  prin Dispoziţia nr. 2645 din data de 19.06.2014.

  La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

  Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Bozieru Cosmin Petruţ, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna iunie.

  Se supune la vot pe ordinea de zi. Se aprobă cu 21 voturi pentru.

1.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui nou viceprimar al Municipiului Târgovişte.

Urmarea demisiei dlui. Pătraşcu Eugen din funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte se fac propunerile pentru această functie: din partea Partidului Poporului Dan-Diaconescu, dl. Bozieru Cosmin si din partea Partidului Social Democrat dl. Stan Daniel Cristian, grupul Partidul Democrat Liberal neavând nici o propunere.

Se redactează buletinele de vot.

Dl. Cristian Stan solicită înlocuirea din comisia de validare din care face parte, pentru acest punct al ordinei de zi.

Sunt propuși dl. Tutuianu Ioan si dl. Georgescu Alen. Se supune la vot prima propunere, dl. Tutuianu Ioan. Se aprobă cu 15 voturi pentru si 6 abtineri: Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion si Păunescu Andrei.

Se stabileste ca modalitate de vot tăierea numelui persoanei pentru care nu se doreste alegerea în functia de viceprimar, considerându-se vot nul tăierea ambelor nume de pe buletinul de vot sau încercuirea numelui sau numărului aferent numelui de pe buletinul de vot.

Se trece la votul secret.

     În urma numărării voturilor, comisia de validare anuntă rezultatul: Dl. Bozieru Cosmin: 6 voturi pentru, 15 împotrivă, dl. Stan Daniel Cristian: 15 voturi pentru, 6 împotrivă, neexistând voturi nule, dl. Stan Daniel Cristian devine viceprimar al municipiului Târgoviste, proiectul de hotărâre devenind HCL nr. 163

2.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Târgovişte pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar.

Se redactează buletinele de vot.

Dl. Cristian Stan si dl. Ciprian Prisăcaru solicită înlocuirea din comisia de validare din care fac parte, pentru acest punct al ordinei de zi. Se fac următoarele propuneri: Dl. Georgescu Alen, dl. Tutuianu Ioan si dna. Mocanu Livia. Se supun votului: dl. Georgescu Alen: 6 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 10 abtineri, dl. Tutuianu Ioan: 13 voturi pentru, 8 abtineri, dna. Mocanu Livia 17 voturi pentru, 4 abtineri, componenta comisiei de validare fiind: Babeu Pavel, Rădulescu Cătălin, Mocanu Livia, Păunescu Andrei si Tutuianu Ioan.

Se stabileste ca modalitate de vot tăierea numelui persoanei pentru care nu se doreste a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar, considerându-se vot nul tăierea ambelor nume de pe buletinul de vot sau încercuirea numelui sau numărului aferent numelui de pe buletinul de vot.

Se trece la votul secret.

                În urma numărării voturilor, comisia de validare anuntă rezultatul: Dl. Stan Daniel Cristian: 6 voturi pentru, 15 împotrivă, dl. Prisăcaru Ciprian: 15 voturi pentru, 6 împotrivă, neexistând voturi nule, dl. Prisăcaru Ciprian urmând a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar, proiectul de hotărâre devenind HCL nr. 164

 

 

              Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              Cosmin Petruţ Bozieru                                  jr. Chiru Cătălin Cristea