PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 20.06 .2009

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2956 din data de 12.06.2009

     La această şedinţă participă un număr de 18 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Babeu Pavel, Frăţilă Ioan Cezar şi Oros Călin Dinu), primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locală.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. as. med. Liţă Ion.

     Dl. Secretar al Municipiului anunţă că punctul 11 al ordinii de zi a fost retras, de către iniţiator şi deasemenea că s-a primit o adresă din partea Partidului Democrat Liberal, prin care este anunţată demisia dlui. consilier Oros Călin Dinu. Tot dl. Secretar al Municipiului anunţă că la punctul 12 au mai apărut două noi solicitări pentru concesionări, proiectele de hotărâri fiind prezentate în şedinţele comisiilor de specislitate. În aceste condiţii se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Oros Călin Dinu

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Badiu Cristina Minerva

12.1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 800 mp, situat în Calea Ialomiţei – zona Bisericii Sârbilor – S.C Fabina din Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto

12.2 Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a imobilului Magazie Materiale Tehnice aflat în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

Se supune la vot  ordinea de zi cu modificările solicitate. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 26.05.2009.  Se aproba in unanimitate

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Oros Călin Dinu

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Badiu Cristina Minerva

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Dna. Badiu Cristina Minerva este invitată să depună jurământul.

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea noii valori a proiectului şi a contribuţiei din Bugetul Local pentru finanţarea proiectului „Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabela”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Magda Mihăescu, din partea Direcţiei Tehnice, pentru a aduce lămuriri legate de proiect. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Complex turistic de nataţie”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Magda Mihăescu, din partea Direcţiei Tehnice, pentru a aduce lămuriri legate de proiect. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2008

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei. Dana Popa – Director Economic Adjunct, pentru a aduce lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei. Dana Popa – Director Economic Adjunct, pentru a aduce lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Se precizează că este vorba de o rectificare în minus a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, prin reducerea sumelor alocate pentru învăţământ. Deasemenea în proiectul de rectificare sunt cuprinse si următoarele domenii: acordare trusouri nou- născuţi, acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, reabilitare Grădiniţa 17, proiectul de finanţare nerambursabilă „Colaborarea Parlamentului European cu comunitatea locală a tinerilor din Judeţul Dâmboviţa”. Dna Popa mai precizează că se doreşte şi utilizarea fondului de rezervă pentru realizarea obiectivului Bazin de Înot Olimpic, pentru care au fost aprobaţi indicatorii tehnico – economici, în şedinţa ordinară din data de 26.05.2009. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.    Proiect de hotărâre privind garantarea cu veniturile Bugetului Local a finanţării rambursabile, în valoare de 12.883.000, de la CEC BANK S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei. Dana Popa – Director Economic Adjunct, pentru a aduce lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Se precizează faptul că finanţarea este garantată cu veniturile Bugetului Local. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

6.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 521/22.12.2008 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.  Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul D.A.P.P.P., care aduce lămuriri legate de proiect.

Dl. consilier Stănescu propune restricţionarea accesului autovehiculelor în Parcul Chindia. Deasemenea precizează că în acest moment toate taxele se micşorează şi propune să nu mai fie introdusă o nouă taxă.

Dl. consilier Şerban aminteşte că aprovizionarea nu poate fi făcută între orele 22 şi 8, deoarece distribuitorii nu vin decât după ora 10. În aceste condiţii dânsul propune ca această taxă să nu fie percepută.

Se dă cuvântul dlui. Primar care aduce lămuriri legate de motivul introducerii acestei taxe şi deasemenea precizează că va fi montată barieră electronică la intrarea în parc, care va emite bilete fiscalizate. Se supune la vot. Se aprobă: 18 voturi pentru şi 1 abţinere – Stănescu Iulian.

7.     Proiect de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a Municipiului Târgovişte în proprietatea publică a statului pentru reglementarea juridica a terenurilor

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. director al D.A.P.P.P., care precizează că Guvernul României a solicitat o hotărâre cu un text – model. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spălătorie auto cu spaţii de aşteptare”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 59, beneficiar S.C. Besico S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei. Arhitect Şef, Lenia Leca, pentru a aduce lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 2 abţineri – Tănase Silviu Gabriel şi Briceag Paul Robert

9.     Proiect de hotărâre privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. director al D.A.P.P.P. , pentru a aduce lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 53/14.02.2006 privind plata redevenţei pentru concesionarea terenului situat în Bdul. Independenţei – zona Baia Comunală, de la 5 la 10 ani

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. consilier Dănciulescu – nu consideră benefică modificarea termenului de plată a redevenţei. Dl. consilier Şerban precizează că se va crea un precedent. Dl. consilier Vasiliu doreşte să stie dacă se schimbă obiectul contractului. Răspunsul la această întrebare este că nu se schimbă obiectul contractului. Dl. consilier Tănase afirmă că nu este legal să se modifice un caiet de sarcini şi solicită ca firmei, care beneficiază de spaţiul respectiv, să i se rezilieze contractul. Dl consilier Ilie sprijină ideea susţinerii societăţilor comerciale aflate în impas, amintind că este un an de criză economică. Dl. consilier Vasiliu susţine ideea dlui. consilier Ilie. Dl. Primar afimă că modificarea acestui termen pentru plata redevenţei nu afectează caietul de sarcini, obiectul de activitate al societăţii respective sau suma pe care societatea trebuie să o plătească către Primăria Municipiului Târgovişte. Dl. consilier Stănescu afirmă deasemenea că societăţile comerciale se află în impas. Dl. consilier Tănase doreşte să stie ce s-a întâmplat cu spaţiul de lângă Magazinul Muntenia, care aparţine aceleaşi firme, şi care a fost donat Primăriei. Deasemenea doreşte să stie dacă a fost semnat contractul de donaţie. Dl Secretar al Municipiului Târgovişte afirmă că nu a fost semnat contractul, dar donaţia a fost acceptată. Se supune la vot. Se aprobă: 14 voturi pentru şi 5 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia şi Tănase Silviu Gabriel.

11.  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Poliţiei Comunitare Târgovişte a imobilelor situate în Calea Ploieşti, nr.85

RETRAS

 

12.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 95 mp, situat pe platoul dintre fântâna arteziană şi Casa de Cultură a Sindicatelor, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere pentru alimentaţie publică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl director al D.A.P.P.P., Dorin Maican, aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Dl. consilier Băluţă doreşte să stie dacă pot fi asigurate utilităţile pentru această terasă. Dl. director Maican afirmă că există toate condiţiile necesare funcţionării acestei terase. Dl. consilier Vasiliu aminteşte că în toate oraşele moderne există astfel de terase, dar zona în care urmează a fi amplasată este restricţionată din punct de vedere cultural, dar şi din cauza funcţionării, în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor a Universităţii „Spiru Haret”. Avand în vedere aceste motive, dl. consilier Vasiliu propune amplasarea terasei în locul unde a mai fost amplasată – la intrarea dinspre Bdul Castanilor spre Piaţetă. Dl. consilier Stănescu afirmă că astfel de terase se găsesc în toată ţara şi consideră că este benefică, dar este de acord cu propunerea dlui. consilier Vasiliu – să fie aleasă cu grijă locaţia. Se supune la vot. Se aprobă: 18 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor. Dl. Primar afirmă că se va ţine cont de opinia dlui. consilier Vasiliu în alegerea amplasamentului pentru terasă.

12.1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 800 mp, situat în Calea Ialomiţei – zona Bisericii Sârbilor – S.C Fabina din Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. director al D.A.P.P.P. , pentru a aduce lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Dl. Primar afirmă că acel teren este domeniu public, dar este utilizat de angajaţii societăţii comerciale, care îşi desfăşoară activitatea în acea zonă. În aceste condiţii societatea S.C. FABINA, doreşte amenajarea acestei parcări cu fonduri proprii, dar terenul rămâne în continuare în proprietatea Primăriei Municipiului Târgovişte. Dl. consilier Stănescu doreşte să stie dacă parcarea poate fi utilizată şi de cetăţeni, fară plată. Răspunsul este dat de dl. Primar care afirmă că nu se va plăti parcarea şi aceata va putea fi folosită şi de către alţi cetăţeni. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

12.2 Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a imobilului Magazie Materiale Tehnice aflat în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. director al D.A.P.P.P., Dorin Maican pentru a aduce lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu afirmă că este un proiect benefic şi propune sprijinirea turismului religios şi cultural. Dl. consilier Băluţă afirmă că există un contract de concesiune, iar prin darea în folosinţă gratuită se creează un precedent. Se supune la vot. Se aprobă: 18 voturi pentru şi 1 abţinere – Băluţă Vasile.

   Se fac propuneri pentru comisiile de licitaţii de la punctele 12 şi 12.1. Se susţine varianta aceleaşi comisii pentru ambele puncte. Consilierii propuşi sunt: Moţoc Honorius, Tănase Silviu Gabriel şi Vasiliu Emilian Teodor. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

13.       Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri care aparţin domeniului public  al Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. director al D.A.P.P.P., Dorin Maican pentru a aduce lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe luna iulie 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 18 voturi pentru şi 1 abţinere – Moţoc Honorius.

     Cu aceasta se declară închisă şedinta Consiliului Local Municipal Târgovişte.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           SECRETAR MUNICIPIU

        as. med. Liţă Ion                                                           jr. Chiru Cătălin Cristea