PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 19.10.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind, Rusescu Gheorghe, Paraschiv Cornelia, Frăţilă Cezar, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 8818 din data de 15.10.2010.

La această şedinţă participă un număr de 18 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenţi fiind, (Rusescu Gheorghe, Paraschiv Cornelia, Frăţilă Cezar), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Babeu Pavel, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Se supune la vot ordinea de zi cu menţiunea că aceasta a fost suplimentată cu un  punct. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi o abţinere ( Vasiliu Emilian Teodor).

1.    Proiect de hotărâre rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire raportului de avizare.Se dă cuvantul d-nei director, Dana Popa care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Dl Ţuţuianu nu este de acord cu diminuarea fondului de rezervă în vederea desfăşurări Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare a Romanţei « Crizantema de Aur » ediţia 2010.  Dânsu spune ca nu este invocat articol din lege iar  acest Festival nu este ceva neprevăzut.

Doamna director economic spune că, fondul de rezervă bugetat la acest  moment este de 10 miliarde , iar pentru Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare a Romanţei « Crizantema de Aur » ediţia 2010 nu au fost prinsi bani. Dânsa spune că, la momentul când s-a fundamentat devizul pentru Zilele Oraşului a precizat că se va veni de fiecare dată la fiecare acţiune în faţa Consiliului Local pentru  aprobarea surselor şi a programului. Doamna Director precizează că, având în vedere că după înfiinţarea Teatrului Municipal toate acţiunile şi manifestările se vor derula acolo, la momentul cand s-a fundamentat bugetul nu au existat cheltuieli cu această destinaţie.

Dl Secretar intervine pentru a spune că de trei ani  festivalul se organizează aflându-se în litigiu cu deţinătorul mărcii

Dl. Ilie Valentin doreşte ca în această rectificare sa fie prinsă şi suma de 10000 lei minim pentru a putea declanşa procedura de achiziţie publică pentru instalaţiile electrice la casele din zona Sagricom. Doamna Dana Popa spune că suma este prinsă la poziţia 70, in cuantumde 75 mii lei dar numai pentru partea tehnică. În conformitate cu Legea finanţelor publice, pentru ca un obiectiv să fie prins în programul de investiţie pentru execuţie este necesar ca acesta să aibă aprobaţi indicatorii tehnico-economici.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi pentru şi 5abţineri (Vasiliu Emilian Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu)

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli, pentru desfăşurarea Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare a Romanţei « Crizantema de Aur » ediţia 2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire raportului de avizare. Dl.Vasiliu îi solicită domnului Secretar în conformitate cu prevederile art. 42 din Legea 393/2004, sa pună la dispoziţia Consiliului Local Municipal, Procesul Verbal al Curţii de Conturi Dâmboviţa , în legătură cu controlul efectuat la Consiliul Local Municipal .

Domnul Vasiliu consideră ca proiectul de program al Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare a Romanţei « Crizantema de Aur » ediţia 2010 nu are nimic în comun cu romanţa. Dansul spune că din comisia de organizare trebuia să facă parte şi un reprezentant al Consiliului Local. Domnul Vasiliu consideră ca este ilegal ca finanţarea să se facă din fondul de rezervă deoarece legiuitorul a prevăzut acest fond pentru anumite situaţii.

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru si 4 abţineri (Vasiliu Emilian Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan,)

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. 222/2010 referitoare la infiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul Domnului director al S.C. Municipal Security S.R.L. care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre.

Doamna Diculescu considera că în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, trebuie să se regăsească şi o cotă care se referă la profit

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se  aprobă în unanimitate.

 4 Proiect de hotărâre. privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemptiune la pretul de 1.000.000 Euro, pentru imobiliul monument istoric Muzeul Tiparului si Cartii Vechi Romanesti situat in Targoviste, Strada Justitiei nr. 7, inscris in Lista Monumentelor istorice, pozitia 582, cod de identificare: LMI/ 2004 DB II-m- A- 17273

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire raportului de avizare.. Se dă cuvântul domnului Secretar care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre.

Domnul Motoc considera că suma este mare iar posibilităţiile financiare în altfel de condiţii sunt limitate. Dânsul spune că Ministerul Culturii şi Consiliul Judeţean au renunţat  la dreptul de preempţiune şi era obligatoriu să se adreseze şi Consiliului Local.

Domnul Vasiliu intervine pentru a spune că suma nu este mare pentru o suprafaţă de 3.300 mp. în zona centrală a oraşului.

Domnul Ilie Valentin este de părere că, Consiliul Judeţean şi Consiliul Local se puteau asocia astfel încât efortul financiar al Consiliului Local să fie redus.

Dl. Stănescu consideră că preţul este foarte mare.

Domnul Secretar intervine la propunerea doamnei Diculescu, pentru a aduce lămuriri cu privire la acest punct.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemptiune la pretul de 1.000.000 Euro, pentru imobiliul monument istoric Muzeul Tiparului si Cartii Vechi Romanesti situat in Targoviste, Strada Justitiei nr. 7, inscris in Lista Monumentelor istorice, pozitia 582, cod de identificare: LMI/ 2004 DB II-m- A- 17273

 Se aprobă cu 17 voturi pentru si 1 vot împotrivă ( Vasiliu Emilian Teodor)

 

                         Cu aceasta sedinta se declara incheiata.

 

 

     PRESEDINTE SEDINTA                                         SECRETAR MUNICIPIU

     Jr. Babeu Pavel                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea