PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 19.10.2009

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 9877 din data de 16.10.2009

     La această şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Babeu Pavel, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Ilie Valentin, Paraschiv Cornelia, Păunaş Maria Roxana şi Rusescu Gheorghe), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa este condusă, în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte, de dl. consilier Briceag Paul Robert.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa Daniela – Director Economic Adjunct pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „SIRMAC - Sistem Informatic de Relaţionare cu Mediul de Afaceri şi Cetăţenii 

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa C-tin – Director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu doreşte să ştie care este contribuţia Primăriei. Dl director afirmă că este de 2 %. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate « Modernizare şi extindere sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul Dâmboviţa »

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa C-tin – Director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Radu Vasilescu – director al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A., care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Dl. consilier Tănase doreşte să cunoască acele cartiere care vor beneficia de reabilitarea reţelelor. Dl. director afirmă că acest proiect este unul general. Dl. consilier Vasiliu doreşte să cunoască motivul pentru care pe str. Poet Grigore Alexandrescu nu este presiune la apă. Dl. director afirmă că este o problemă legată de debit şi că vor fi efectuate verificări. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 13 voturi pentru şi o abţinere – Ţuţuianu Ioan.

4.    Proiect de hotărâre modificarea şi completarea H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa Daniela – Director Economic Adjunct pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu doreşte să cunoască situaţia din zona centrală  şi Curtea Domnească, având în vedere proiectele existente. Dl. ConstantinescuAdminstratorul oraşului, afirmă că societatea care efectuează lucrările – S.C. COMPLIS S.A  a solicitat o extindere a perioadei de executare a lucrărilor, deoarece nu pot fi finalizate lucrările în perioada iniţială. Extinderea perioadei se va fece până în primăvara anului viitor. De asemenea dl. consilier Vasiliu doreşte să ştie dăcă suprafeţele supuse eabilitării au fost micşorate. Dl. Administrator afirmă că suprafeţele s-au mărit – de la 5.000 mp la 8.300 mp. Cu privire la Curtea Domnească dl. Administrator afirmă că perioada de finalizare va fi tot în anul 2010, deoarece vremea nu a permis să se efectueze lucrări la Biserica Domnească. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata execuţiei investiţiei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a trenului în suprafaţă de 9.806 mp, situat în judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, zona Sagricom, etapa III A, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa C-tin – Director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Tănase dorşte să ştie ce se întâmplă cu utilităţile pentru locuinţele pe Legea 15. Dl director Balaşa afirmă că utilităţile au fost asigurate, exceptând electicitatea . Dl. consilier Tănase afirmă că Primăria ar putea să susţină material tinerii care au obşinut asemenea locuinţe. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

6.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata execuţiei investiţiei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a trenului în suprafaţă de 8.941 mp, situat în judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, zona Sagricom, etapa III B, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa C-tin – Director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Cu aceasta şedinţa se declară încheiată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR MUNICIPIU,   

             ing. Briceag Paul Robert                           jr. Chiru Cătălin Cristea