PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare

a Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 19.02.2015

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

               Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de un număr de 11 consilieri locali.

        Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Prisăcaru Ciprian.

                   Dl. Prisăcaru solicită punctul de vedere al dlui. Cristea, Secretarul municipiului, cu privire la legalitatea convocării şedinţei. 

                   Dl. Secretar menţionează că şedinţa putea fi convocată de o treime din numărul consilierilor în funcţie, iar 11 consilieri acoperă cerinţa legii şi astfel sunt respectate condiţiile prevăzute în art. 39, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001.

                   Dl. Prisăcaru precizează că are de prezentat un material, ca răspuns la expunerea de motive întocmită de cei 11 consilieri la puncrul 1 al ordinei de zi privind schimbarea din funcţia de viceprimar. Dl. Priscăcaru consideră neîntemeiată expunerea de motive a celor 11 consilieri, menţionând că a fost învinovăţit că a propus spre aprobare un buget dezechilibrat, dar precizează că într-un astfel de buget nu există o proporţie justă între venituri şi cheltuieli.

                   De asemenea mai prezintă considerentele avute în vedere la întocmirea bugetului: asigurarea plăţilor facturilor restante, asigurarea fondurilor necesare achitării ratelor reprezentând rambursările de credite şi dobânzi, asigurarea sumelor necesare plăţilor salariilor angajaţilor din direcţiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal, plata drepturilor cuvenite însoţitorilor persoanelor cu handicap, asigurarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare aferente tuturor instituţiilor din subordinea Consiliului Local, asigurarea continuării proiectelor începute, cu finanţare integrală din bugetul local (exemplu: centrale termice, canalizarea din Priseaca), cât şi a celor cu finanţare nerambursabilă. Tot dânsul mai precizează că deţine punctele de vedere ale conducătorilor direcţiilor.

                   Cu privire la Clubul Sportiv Municipal precizează că bugetul prevăzut este destinat funcţionării clubului şi plăţii datoriilor, ţinându-se cont de nivelul anului trecut. Dl. Prisăcaru precizează că bugetul anului 2013 al Clubului Sportiv Municipal a fost de 8.983.000 lei, executat 8.640.000 lei, bugetul anului 2014 fiind de 7.267.000 lei, executat 6.777.000 lei, iar solicitarea de buget pentru anul 2015 a fost de 7.559.000 lei.

                   Dl. Prisăcaru mai face precizări legate de întreţinerea şi reparaţia drumurilor, parcărilor şi trotuarelor, amintind că 30% dintre străzi, trotuare, parcări vor fi reabilitate prin P.I.D.U - uri, ceea ce nu a dus la o majorare a cheltuielilor pe acest capitol. De asemenea aminteşte că, pe lângă suma propusă pentru reparaţia străzilor  - 5.400.000 lei, Municipiul Târgovişte are în derulare un contract de reabilitare străzi - Lot 3, Cartier Sârbi “Matei Voievod”, cu o valoare de 11.689.000 lei.

                   Dl. Prisăcaru precizează că în perioada cât a îndeplinit atribuţiile primarului s-au realizat o serie de lucrări: asfaltare cu covor asfaltic, plombe şi covoraşe asfaltice, parcări asfaltate sau balastate, amenajările trotuarelor cu pavele, precum şi amenajarea unui teren de sport la unul dintre liceele cu profil.

       Dl. Prisăcaru mai doreşte să facă precizări legate de stadiul proiectelor cu finanţare europeană:

1.         Complex de nataţie - la data de 30.06.2014 gradul de realizare al obiectivului era de 47%, iar la finele anului 64%. De asemenea precizează că în urma revizuirii preoiectului tehnic au rezultat lucrări suplimentare în sumă de aproximativ 9,5 milioane lei şi precizează că revizuirea de proiect este acceptată de Ministerul Dezvoltării, cu condiţia respectării prevederilor legale. Tot pentru acest proiect afirmă că un factor care a dus la întârzieri îl reprezintă blocarea nejustificată de către BRD a finanţării proiectului.

2.         PIDU A - în iunie 2014 gradul de realizare era de 5,15%, la momentul actual fiind un grad de implementare de 35%, cu finalizare în august 2015.

3.         PIDU B - în iunie 2014 gradul de realizare era de 39,9%, la momentul actual gradul de implementare fiind de 80,57%. De asemenea mai precizează că a fost necesară revizuirea proiectului tehnic, care a fost depus la ADR Sud Muntenia şi a primit avizul pe data de 29.01.2015.

4.         Modernizarea şi reabilitarea Drumului de centură - precizează că a preluat acest proiect în luna iunie 2014. De asemenea mai precizează că documentaţia de atribuire lucrări - rest de executat, a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, în data de 20.01.2015, procedura de achiziţie fiind iniţiată în acest moment.

       Dl. Prisăcaru prezintă câteva consideraţii finale. Precizează că bugetul nu a fost impus, ci supus spre aprobare şi corectare Consiliului Local şi asigura funcţionarea serviciilor publice derulate de municipalitate. De asemenea mai precizează că propunerea de buget a fost elaborată de o echipă formată din angajaţi, în urma consultărilor cu directorii direcţiilor aflate în subordinea municipalităţii.

       Dl. Prisăcaru consideră că expunerea de motive prezentată la mapă este tendenţioasă şi lipsită de obiectivism şi consideră că este un act politic. Tot dânsul precizează că în perioada cât a îndeplinit atribuţiile de primar a tratat problemele cu seriozitate, abnegaţie şi demnitate.

       Se dă citire ordinei de zi. Dl. Stan precizează că iniţiatorii retrag de pe ordinea de zi punctul nr. 4.

        Se supune la vot pe ordinea de zi cu amendamentul dlui. Stan. Se aprobă cu 11 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian şi Tică Dănuţ. 

1.         Proiect de hotărâre privind schimbarea domnului Ciprian Prisăcaru din funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviste

Dl. Enache consideră că această şedinţă este o acţiune politică, ce nu respectă votul din anul 2012 al cetăţenilor din Municipiul Târgovişte, în urma căruia Consiliul Local era format din 8 consilieri PDL, 6 consilieri PSD, 3 consilieri PP-DD, un consilier PC şi 3 consilieri PNL, iar în prezent sunt 7 consilieri PDL, 8 consilieri PSD, în urma Ordonanţei 55/2014, un consilier PP-DD, 3 consilieri PNL, un consilier din partea Partidei Romilor Pro Europa şi un independent. Tot dânsul doreşte să ştie dacă se urmăreşte sancţionarea dlui. Prisăcaru, pe motiv că nu şi-a îndeplinit obligaţiile pe perioada mandatului. De asemenea precizează că pentru sancţionarea acestuia este necesar să fie întrunite două treimi din numărul consilierilor în funcţie, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local. Dl. Enache consideră că au existat presiuni politice, motiv pentru care s-a ajuns în această situaţie și că nu a fost prezent la şedinţa în care a fost votat bugetul deoarece consideră că acest subiect trebuia dezbatut în şedinţa ordinară, iar anterior acesteia trebuia dezbătut în comisiile de specialitate.

        Dl. Stan consideră că şedinţa s-a transformat într-o dezbatere politică şi aminteşte că formarea noului PNL a determinat o modificare a algoritmului politic votat în iunie 2012, cei 7 membri PDL trecând la PNL. Dl. Stan precizează că modalitatea de aprobare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, în şedinţă extraordinară, aparţine primarului în funcţie. Cu privire la bugetul Teatrului Municipal, care cuprindea şi investiţia “Pod rulant”, dl. Stan precizează că nu există avizul Consiliului Administrativ al Teatrului Municipal. Dl. Stan doreşte să ştie dacă dl. Prisăcaru avea cunoştinţă de lipsa acestui aviz. Dl. Prisăcaru afirmă că nu avea cunoştinţă despre lipsa avizului.

Dl. Prisăcaru doreşte să ştie dacă existenţa “expunerii de motive” implică şi aplicarea unei sancţiuni sau este doar o decizie luată în urma schimbării algoritmului politic.

Dl. Stan precizează că nu este vorba despre o procedură sancţionatorie la adresa viceprimarului. De asemenea precizează că “expunerea de motive” este un element obligatoriu care stă la baza iniţierii unui proiect de hotărâre, conform Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local. Tot dânsul mai precizează că expunerea de motive  - conţinutul acesteia este atributul consilierilor semnatari şi nu poate fi cenzurat în şedinţa de consiliu local. Dl. Stan mai precizează că, aşa cum raportul de specialitate stă la baza întocmirii unui proiect de hotărâre dezbatut într-o şedinţă ordinară, aşa şi expunerea de motive este obligatorie pentru un proiect propus dezbaterii de către o treime din consilierii locali.

Dl. Prisăcaru aminteşte că, în anul 2012, grupul consilierilor PDL avea un număr de 8 membri şi consideră că acest grup trebuie să deţină un reprezentant în executivul Primăriei Municipiului Târgovişte.

Sunt redactate buletinele de vot. Dl. Secretar aduce la cunoştinţa consilierilor textul buletinului de vot: “Sunteți de acord cu schimbarea domnului Ciprian Prisăcaru din funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviște?” şi precizează că există două opţiuni. Bifarea ambelor opţiuni atrage nulitatea votului. De asemenea este vot nul dacă pe buletin nu a fost bifată nici o opţiune.

     Se trece la exercitarea votului secret. Din comisia de numărare a voturilor nu va face parte dl. Prisăcaru Ciprian. În urma numărării voturilor, se aprobă schimbarea domnului Ciprian Prisăcaru din funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviște , cu 11 voturi “pentru” şi 10 voturi “împotrivă”, proiectul devenind H.C.L. nr. 24.

2.                      Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei  ___________________  în funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviste

        Dl. Albu îl propune pe dl. Bozieru Cosmin Petruţ. Se redactează buletinele de vot. Este precizată modalitatea de vot: în cazul votului “pentru” buletinul rămâne aşa cum a fost redactat, tăierea cu o linie a numelui candidatului reprezintă vot “împotrivă”, iar orice alte însemne făcute pe buletin atrag nulitatea acestuia. Se exercită procedura de vot secret. În urma numărării voturilor, dl. BOZIERU COSMIN PETRUŢ este ales în funcţia de viceprimar, cu 12 voturi “pentru” şi 9 voturi “împotrivă”, proiectul devenind H.C.L. nr. 25.

3.                      Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Târgovişte pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar

        Dl. Stan propune un amendament la proiectul de hotărâre: “Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.”

        Dl. Secretar menţionează că acest articol reprezintă o suprareglementare, deoarece în primul proiect de hotărâre există un articol 2 cu următorul cuprins: „Începând cu aceeași dată, HCL nr. 50/28.03.2013 referitoare la alegerea dlui. Ciprian Prisăcaru în funcția de viceprimar al Municipiului Târgoviște și HCL nr. 164/20.06.2014 prin care domnul Ciprian Prisăcaru a fost desemnat pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar, îşi încetează aplicabilitatea.” Dl. Stan precizează că doreşte ca acest amendament să apară în hotărâre. Se supune la vot amendamentul dlui. Stan. Se aprobă cu 12 voturi “pentru”  şi 9 abţineri: Dumitrescu Claudiu, Prisăcaru Ciprian, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Tică Dănuţ, Georgescu Alen şi Enache Lucian.

        Dl. Prisăcaru solicită propuneri pentru desemnarea viceprimarului care va îndeplini atribuţiile de primar. Dl. Secretar precizează că nu pot fi decât două propuneri, cei doi viceprimari. Se fac propunerile. Dl. Rădulescu îl propune pe dl. Stan, iar dl. Enache îl propune pe dl. Bozieru.

        Dl. Bozieru precizează că a mai existat o situaţie de acest fel, în care pe buletinul de vot au fost trecuţi ambii viceprimari. De asemenea precizează că nu doreşte să îndeplinească atribuţiile primarului.

        Este precizat faptul că pe buletinul de vot vor fi trecuţi ambii viceprimari, prin efectul legii şi este menţionată modalitatea de vot: pentru votul valabil exprimat se taie cu o linie unul dintre cele două nume, vot “nul” - votul fără opţiune (nici un candidat tăiat sau ambii candidaţi tăiaţi pe buletinul de vot). Se trece la numărarea voturilor. Din comisia de numărare a voturilor nu va face parte dl. Stan Daniel - Cristian.

        Se anunţă rezultatul votului: Stan Daniel - Cristian - 12 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă”, Bozieru Cosmin Petruţ - 3 voturi “pentru”  şi 12 voturi “împotrivă”, 6 voturi fiind “nule”.

        În urma votului secret, dl. Stan Daniel - Cristian este desemnat pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar, proiectul devenind H.C.L. nr. 26.

        Dl. Enache precizează că l-a propus pe dl. Bozieru, iar acesta a refuzat, dar pe buletinul de vot a apărut numele dlui. viceprimar. De asemenea crede că înainte de alegerea dlui. Bozieru în funcţia de viceprimar au fost redactate buletinele de vot necesare pentru punctul 3 al ordinei de zi.

        Dl. Prisăcaru consideră că întrebarea nu are rost.

                                   

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

    prof. Ciprian Prisăcaru                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Red. U.M.