PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 18.08.2016

 

     Dna. Silvia Stanca, întrucât sunt prezenți 18 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Barbu Dumitru, Holban Georgeta Carmen și Mîndrilă Nicolae, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziția nr. 2430 din data de 12.08.2016.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Ciprian Prisăcaru.

     Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13.07.2016. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.07.2016. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”.

Se trece la ordinea de zi.

1.      Proiect de hotărâre privind renunțarea Consiliului Local Municipal Târgoviște la calitatea de membru asociat în Asociația “Casa Franceză/Maison de France”

Se dă cuvântul dlui. Păunescu, reprezentantul Direcției Administrație Publică Locală, pentru a prezenta materialul.

Dna. cons. Ion dorește să știe dacă a fost întocmită o notificare către ceilalți asociați, prin care să fie anunțată intenția de renunțare la calitatea de membru asociat. Dl. Păunescu precizează că în ultimii doi ani președintele asociației și Consiliul Director al acesteia nu se află în țară, iar la sediul provizoriu al asociației nu se află nicio persoană care să poată primi notificarea în scris.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi “pentru” și 2 abțineri: Ion Neli și Cucui Ion, proiectul devenind H.C.L. nr. 199.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului și a indicatorilor economici ai proiectului POCU “Municipiul Târgoviște - O comunitate dezvoltată printr-o abordare integrată”

Se dă cuvântul dlui. Apostol, director al Serviciului Strategii, Proiecte, Achiziții din cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 200.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială în anul școlar 2016 - 2017

Se dă cuvântul dlui. Apostol, director al Serviciului Strategii, Proiecte, Achiziții din cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 201.

4.      Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu

Se dă cuvântul dlui. Apostol, director al Serviciului Strategii, Proiecte, Achiziții din cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 202.

5.      Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la transportul public de călători în municipiul Târgoviște

Dl. Primar, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, dorește modificarea acestuia, după cum urmează:

·      facilitățile pentru pensionari se vor acorda sub forma tichetelor de călătorie, nu de abonament lunar, elevii din cartierele Priseaca și Sagricom vor beneficia de abonamente;

·      facilitățile sunt pentru toți studenții Universității “Valahia”, nu doar pentru cei cazați în campusul universității;

·      procedurile în vederea acordării de facilități pentru elevii din cartierele Priseaca și Sagricom, precum și pentru studenții Universității “Valahia” vor fi întocmite ulterior și supuse aprobării Consiliului Local până pe data de 01.10.2016.

     Dl. Primar mai precizează că pentru studenți se vor acorda facilități constând în 50% din prețul unui abonament lunar cu două călătorii/zi, restul de 50% urmând a fi suportat de Universitatea “Valahia”.

     Dl. Moțoc propune ca facilitățile pentru mijloacele de transport în comun fie acordate pensionarilor cu pensii mai mici sau egale cu 1000 lei.

     Dl. Tănase dorește știe la ce valoare se ridică aceste facilități și dacă au fost prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște.

     Dna. Nicolae dorește știe dacă abonamentele pentru studenți sunt valabile și pe perioada week-end-ului. Dl. Apostol precizează că facilitățile se acordă și pentru sfârșitul de săptămână.

     Dl. Primar precizează că aceste facilități au fost prevăzute în buget, dar nu se poate preciza suma, deoarece depinde de numărul de solicitări care se vor primi. De asemenea consideră că ar trebui ca plafonul pentru pensionari rămână neschimbat pentru câteva luni pentru a vedea câți pensionari vor depune solicitări, urmând ca în viitor să se decidă în privința modificării plafonului.

     Se supune la vot amendamentul dlui. Moțoc. Se respinge cu 9 voturi “pentru”, 6 voturi împotrivă: Bugyi Alexandru, Erich Agnes Terezia, Ilie Monica Cezarina, Neculaescu Laurențiu Adrian, Oprescu Virgil Ciprian și Vlăducă Oana Silvia și 3 abțineri: Bozieru Cosmin Petruț, Păunescu Andrei și Rădulescu Cătălin.

Dna. Popa precizează că pentru aceste facilități se estimează o valoare de 300 mii lei/lună, dar valoarea exactă va fi stabilită în urma depunerii cererilor de către beneficiari. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamnentul dlui. Primar. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 203.

6.      Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se va presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanțele de judecată

Se dă cuvântul dnei. Stanca, director al Direcției Administrație Publică Locală, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru și o abținere - Erich Agnes Terezia, proiectul devenind H.C.L. nr. 204.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată pentru contribuabilii din municipiul Târgoviște

Se dă cuvântul dlui. Crintescu, Șef Serviciu Impozite și Taxe Locale, pentru a prezenta materialul. Dna. Mocanu propune amendamente la anexa 1 a proiectului de hotărâre, după cum urmează:

·      denumirea procedurii să fie aceea de “Procedură de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal” și să fie corectată această denumire în tot textul procedurii;

·      să se folosească majuscula pentru cuvintele: “lege”, “capitol” și “titlu”;

·      la art. 1, alin. 4 conținutul să fie următorul “Consiliul Local poate extinde perioada de eșalonare la plată până la cel mult 5 ani.”;

·      la art. 3, alin. 5 și 6 să fie inversate;

·      la art. 5, alin. 11 să se înlocuiască sintagma “înainte de emitere” cu “anterior emiterii”;

·      art. 9, alin. 1 va avea următorul conținut: “Eșalonarea la plată acordată pentru obligațiile fiscale își menține valabilitatea în condițiile în care debitorul:  .................„;

·      art. 10, alin. 1 va avea următorul conținut: „În cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1), organul fiscal competent va emite decizia de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, conform formularului 10. Decizia se emite în două exemplare; un exemplar al deciziei se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul înlesnirii la plată.”;

·      la art. 14, alin. 4 se va reformula: “În caz de respingere a cererii de acordare a eșalonării la plată, contribuabilul poate depune o nouă cerere numai după trecerea a 12 luni de la data comunicării dispoziției de respingere a cererii.”

·      la anexele procedurii să fie reformulat textul cu privire la formularea contestațiilor, după cum urmează: „Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii.”

     Dl. Rădulescu dorește știe care este valoarea debitelor pentru care ar putea fi solicitată eșalonarea și câte persoane fizice și persoane juridice sunt în această situație. Dl. Crintescu precizează că nu poate oferi informațiile la acest moment, deoarece nu știe câte persoane vor solicita eșalonări la plată, iar valoarea restanțelor nu poate fi stabilită deoarece mai există un termen de plată.

     Dl. Primar dorește știe dacă se mai poate face scutire de penalități pe accesoriile bugetare. Dl. Crintescu afirmă că scutirea de majorări se face doar cu acordul Consiliului Concurenței și va întocmi o procedură în acest sens, pe care o va prezenta Consiliului Local în ședința ordinară a lunii septembrie, dacă va primi acordul din partea Consiliului Concurenței.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele dnei. Mocanu. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 205.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri și cheltuieli (execuție bugetară) al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște pe anul 2015

Se dă cuvântul dnei. Nastasia, reprezentantul S.C. ECO - SAL 2005 S.A, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 206.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.12.2015

Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul Direcției Economice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 207.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.06.2016

Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul Direcției Economice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 208.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Sediu administrativ Direcția de Asistență Socială”

Se dă cuvântul dlui. Apostol, director al Serviciului Strategii, Proiecte, Achiziții din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 209.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, 2014 - 2020

Dl. Primar prezintă o listă de amendamente pentru Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, după cum urmează:

·      La Capitolul 1.5 - Educație, pag. 30 se adaugă informații referitoare la proiectele privind reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ din municipiul Târgoviște prin POR 2007 - 2013;

·      La același capitol se completează cu informații referitoare la numărul de studenți, numărul de absolvenți și oferta educațională a Universității “Valahia”;

·      La Capitolul 1.6 - Sănătate, pag. 42 se completează cu numărul serviciilor medicale acordate și cu o prezentare a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, precum și cu informații privind proiectele de care a beneficiat acesta în ultimii ani;

·      La Capitolul 1.8 se completează cu informații privind tipul de infracțiuni comise în municipiul Târgoviște, situația infracțiunilor, a accidentelor rutiere, după locul și cauza producerii acestora;

·      La Capitolul 1.8 - subcapitolul 1.8.5 se completează cu Administrația cimitirelor;

·      La Capitolul 1.10 - Infrastructură edilitară - se completează cu informații privind cele două PIDU-ri și Centura municipiului Târgoviște;

·      La Capitolul 1.10 - subcapitolul 1.10.4 - Energia electrică și iluminatul public se completează cu informații furnizate de către Electrica: lungimea rețelelor, posturile de trasformare, etc;

·      La Capitolul 1.10 se completează cu informații furnizate de: Distrigaz Sud;

·      La Capitolul 1.11 se completează cu informații privind situația parcului auto;

·      La Capitolul 1.11 se completează cu informații furnizate de Supercom - pag. 130;

·      La Capitolul 1.12 se completează cu informații furnizate de A.J.F.P Dâmbovița - pag. 165;

·      La Capitolul 1.12 se completează cu informații furnizate de I.T.M Dâmbovița - pag. 140;

·      La Capitolul 1.12 se completează cu informații referitoare la proiectele implementate de Municipiul Târgoviște prin POR 2007 - 2013: Centrul de Informare Turistică, Complexul Turistic de Natație, biserici și muzee;

·      Din Lista proiectelor se elimină pozițiile: 10 - privind Cartierele C.F.R. și Micro 6; 35 - proiecte privind drumurile județene; 62 - vignete; 114 și 115 - proiecte referitoare la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic.

     Dl. Primar precizează că aceste modificări sunt făcute ca urmare a discuțiilor purtate cu reprezentanții consultantului și amintește că Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană este un document obligatoriu pentru accesarea de fonduri europene pe AXA 4 - destinată municipiilor reședință de județ. De asemenea precizează că strategia va fi transmisă către ADR Sud Muntenia spre analiză, urmând a fi modificată conform solicitărilor.

     Se dă cuvântul dnei. Cristina Zarug, reprezentantul consultantului Xplora Solutions, pentru a face o scurtă prezentare a Strategiei de Dezvoltare Urbană.

     Dl. Moțoc precizează că această strategie conține informații legate de alte județe, date care nu sunt corespunzătoare situației reale și nu a fost supusă consultării publice, motive pentru care consideră că ar trebui amânat acest punct.

     Dna. Erich precizează că documentul prezentat conține informații care nu corespund realității și sunt menționate titulaturi vechi ale instituțiilor de cultură. De asemenea anunță că a înaintat Direcției Managementul Proiectelor o listă cu modificări.

     Dna. Nicolae menționează că ar trebui ca strategia evidențieze ce fel de oraș va fi Târgoviștea: turistic, centru universitar, centru politic sau centru industrial. De asemenea precizează că în afară de Orchestra Simfonic㠓Muntenia”, mai există și Orchestra Andante, care nu a fost amintită în document. Tot dna. Nicolae solicită fie informată populația cu privire la compartimentul din cadrul primăriei la care se pot transmite opinii și sugestii legate de conținutul strategiei.

     Dl. Primar precizează că strategia este un document programatic, pe AXA 4, pentru accesarea de fonduri europene și solicită consultantului și reprezentanților Direcției Managementul Proiectelor să o revizuiască înainte de a o transmite către ADR, ținând cont de propunerile și sugestiile menționate anterior.

     Dl. Cucui precizează că în comisia de specialitate a fost dat aviz favorabil pentru acest punct, deoarece documentul este important pentru Municipiul Târgoviște și consideră că trebuie aprobat.

     Dl. Prisăcaru dorește supună la vot propunerea dlui. Moțoc de amânare a acestui punct. Dl. Primar precizează că ordinea de zi a fost aprobată, în consecință trebuie supus votului acest proiect de hotărâre. De asemenea menționează că un proiect de hotărâre poate fi retras de pe ordinea de zi doar cu acordul inițiatorului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele menționate de dl. Primar.   Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 198.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

13.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P, garaj, foișor, anexă și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Crizantemei, T 7, P 7/293, beneficiar: NEGREI SPIRIDON

Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 210.

13.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Reabilitare și schimbare destinație clădiri existente C 2, C 3 și C 4 și construire hale industriale și anexe”, municipiul Târgoviște, str. Lămâiței, nr. 2, beneficiar: S.C. GROUP ABI CONSULT S.R.L.

Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre.Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 211.

14.  Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare între municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și orașul Căușeni, Raionul Căușeni din republica Moldova

Se dă cuvântul dlui. Păunescu, reprezentantul Direcției Administrație Publică Locală, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 212.

15.  Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare între municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și Municipiul Gorce Petrov - Skopje din Republica Macedonia

Se dă cuvântul dlui. Păunescu, reprezentantul Direcției Administrație Publică Locală, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 213.

16.  Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a obiectivului „Dotare cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

Se dă cuvântul dlui. Pârvan, din partea Compartimentului Evidența Patrimoniului, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 214.

17.  Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcției de Salubritate

Se dă cuvântul dnei. Mihai, șeful serviciului financiar - contabil din cadrul Direcției de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 215.

18.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

 18.1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 5 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

Se dă cuvântul dnei. Mihai, șeful serviciului financiar - contabil din cadrul Direcției de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi “pentru” și 3 abțineri: Ghinescu Adrian, Ion Neli și Tănase Silviu Gabriel, proiectul devenind H.C.L. nr. 216.

18. 2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

Se dă cuvântul dnei. Mihai, șeful serviciului financiar - contabil din cadrul Direcției de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 217.

18.3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 30 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în curtea Grupului Școlar “Nicolae Ciorănescu”

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul.

Dl. Rădulescu dorește știe dacă în zona respectivă mai sunt spații sau terenuri închiriate și la ce dată expiră contractele respective și precizează că se dorește toate contractele să expire la aceeași dată. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi “pentru” și o abținere - Ghinescu Adrian, proiectul devenind H.C.L. nr. 218.

18.4 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafață de 28 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 14 B

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul.

Dl. Rădulescu propune ca acest contract de concesionare fie încheiat pe o perioadă egală cu cea a contractului existent pentru spațiul alăturat. Dl. Maican precizează că termenul de expirare este 01.01.2041. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui. Rădulescu. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 219.

18.5 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafață 1992 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Laminorului, cvartal 258, parcela 24

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi “pentru” și 7 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian și Tănase Silviu.

18.6 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea București, între blocurile O1-O2

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi “pentru” și 7 abțineri: Bercu Adrian, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian și Tănase Silviu.

18.7 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 64,91 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, adiacent bl. 31-32

Dl. Tănase precizează că există trei contracte de concesiune pentru aceeași persoană și propune ca acestea expire la acceași dată - 01.11.2019. Se supune la vot amendamentul dlui. Tănase. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui. Tănase. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 220.

18.8 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 56,62 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi “pentru” și 8 abțineri: Bercu Adrian, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin și Tănase Silviu.

18.9 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 48,15 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi “pentru” și 8 abțineri: Bercu Adrian, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin și Tănase Silviu.

18.10 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 29,23 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi “pentru” și 8 abțineri: Bercu Adrian, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin și Tănase Silviu.

18.11 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 90 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu (fosta Udriște Năsturel), nr. 64B

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 221.

Se fac propuneri pentru comisia de licitații: Ion Neli, Rădulescu Cătălin, Nicolae Ana - Maria. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”. Se supune la vot componența comisiei. Se aprobă cu 17 voturi “pentru” și o abținere - Bozieru Cosmin Petruț.

   Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna septembrie să fie dl. Rădulescu Cătălin. Se supune votului. Se aprobă cu  14 voturi „pentru” și 4 abțineri: Ion Neli, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Tănase Silviu Gabriel.

19.    Informare privind Decizia Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Dâmbovița, nr. 28/2016

S-a luat act. 

 

          Cu aceasta ședința se declară închisă.

    

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        prof. Ciprian Prisăcaru                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Red. U.M.