PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 18.03.2013

 

 

Dna. Stanca Silvia, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian.

  Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1145 din data de 14.03.2013.

  La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

   Dl Stan propune suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de hotărâre privind formularea unei plângeri penale împotriva GDF SUEZ pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 2481 Cod Penal – abuz în serviciu în formă calificată. De asemenea, mai precizează că există o hotărâre judecătorească, executorie de drept, prin care furnizorul de gaze este obligat să distribuie gaze către S.C. Termica S.A. Această hotărâre este pronunţată în data de 14.03.2013, sentinţa nr. 1377/14.03.2013 şi în dispozitivul acesteia se precizează că GDF SUEZ trebuie să reia furnizarea gazelor către S.C. TERMICA S.A. pentru ambele puncte de consum din str. Laminorului, nr. 14 şi str. Virgil Drăghiceanu. Dl Stan afirmă că GDF SUEZ trebuia sa pună în aplicare hotărârea instanţei, mai ales că aceasta a fost adusă la cunostinţa furnizorului. De asemenea, mai precizează că S.C. TERMICA S.A va fi împuternicită să formuleze plângerea penală, dar, în prealabil, furnizorul va primi o notificare prin care i se aduce la cunoştinţă că a încălcat dispoziţiile legale şi i se va da un termen de graţie de 24 de ore, pentru reluarea furnizării agentului termic.

   Dl Cioacă doreşte să ştie dacă au fost purtate discuţii pe această situaţie cu cei de la GDF SUEZ şi care a fost rezultatul acestora.

   Se dă cuvântul dlui. Popescu, director general al S.C. TERMICA S.A care afirmă că a înştiinţat furnizorul despre hotărârea existentă, dar că reprezentanţii GDF SUEZ au răspuns că se va relua furnizarea gazului în momentul în care hotărârea judecătorească va ajunge de la Tribunal.

  Se supune la vot ordinea de zi cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 20 de voturi pentru, dl Dumitrescu nu este în sală

1.  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor ai S.C. TERMICA S.A. referitor la poziţia procesuală în dosarul nr. 2244/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal.

  Dl Stan prezintă proiectul de hotărâre. Datorită intrării în insolvenţă există o procedură specială de conducere a societăţii, fiind desemnat un administrator special cu atribuţia de a reprezenta interesele societăţii şi de a participa la procedură pe seama debitorului. Dl Stan aduce la cunosţinţa consilierilor municipali atribuţiile administratorului special, conform Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei.

  Dl Babeu doreşte să ştie în ce circumstanţe a fost declarată insolvenţa şi de ce Consiliul Local nu a fost consultat.

  Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă a existat o înştiinţare a GDF SUEZ în care a fost precizat faptul că că la data de 11.03.2013 se va sista furnizarea gazelor.

  Dl Popescu afirmă că a fost primită o sesizare în data de 04.03.2013 şi precizează că a fost adusă la cunoştinţa executivului Primăriei Municipiului Târgovişte.

  Dl Cioacă doreşte să ştie dacă directorul general al S.C TERMICA S.A. s-a consultat şi cu alte persoane în momentul introducerii cererii de intrare în insolvenţă.

  Dl Popescu afirmă că din august 2012 pană în martie 2013 nu a existat Consiliul de Administraţie şi ca urmare a luat singur această decizie. Dl Cioacă afirmă că în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, se precizează care sunt prerogativele unui director general, precum şi cele ale unui Consiliu de Administraţie. Tot dânsul afirmă că intrarea în insolvenţă reprezenta o decizie ce putea fi luată doar de Consiliul de Administraţie al societăţii.

  Dl Stan precizează că în urma discuţiilor purtate de consilierii municipali cu membrii A.G.A , membrii Consiliului de Administraţie şi conducerea S.C. Termica S.A trebuia înaintă către GDF SUEZ o solicitare de reluare a furnizării de gaze şi nu înaintată cererea de intrare în insolvenţă.

  Dl Stan doreşte să ştie dacă intrarea în insolvenţă este o cauză de reziliere a contractului de leasing privind motoarele de producere a energiei în cogenerare. Directorul economic al S.C. Termica S.A. afirmă că insolvenţa este o cauza de reziliere a acestui contract. Dl Stan afirmă că în urma rezilierii acestui contract se crează un debit la S.C. TERMICA S.A. de 6 milioane de euro în locul plăţii celor 70.000 de euro, plată în urma căreia motoarele devin proprietatea Municipiullui Târgovişte.

  Dl Babeu afirmă că directorul general al S.C. TERMICA S.A. trebuie destituit din funcţie prin intermediul Adunării Generale a Acţionarilor şi a Consiliului de Administraţie.

  Dl Popescu afirmă că în perioada de doi ani în care a condus Termica au fost făcute reparaţii capitale la reţeaua de termoficare şi la staţiile aparţinând societăţii, atât în vara lui 2011 cât şi în vara lui 2012.

  Dl Cioacă afirmă că problema Termica a fost discutată de experţi în domeniu, dar şi de forţele politice existente în Consiliul Local şi precizează că au fost căutate soluţii pentru pentru această societate. De asemenea mai precizează că în cazul constatării unor prejudicii cauzate societăţii ca urmare a acţiunilor întreprinse, cei care vor răspunde pentru acestea vor fi cei cu funcţii de conducere şi reaminteşte că în urma cererii de insolvenţă se poate rezilia contractul de leasing. Tot dansul susţine că există soluţia renunţării la cererea de intrare în insolvenţă în faţa instanţei de apel.

  Dl Cioacă mai precizează că dacă soluţia pentru S.C. TERMICA S.A este intrarea în insolvenţă, acest fapt poate fi decis de Consiliul de Administraţie şi trebuie adus la cunoştinţa Consiliului Local.

  Dl Stan precizează că trebuie ales un administrator special. Dna Diculescu îl propune pe dl NICOARĂ CĂLIN NICOLAE pentru această funcţie. Se propune ca modalitate de vot - votul deschis. Se supune la vot. Se aprobă cu 21 voturi pentru. Se supune la vot alegerea dlui Nicoară în calitate de administrator special. Se aprobă cu 21 de voturi pentru.

  Se propune un amendament la proiectul de hotărâre: Se împuternicesc dnii. Popescu Ion, în calitate de director al S.C. TERMICA S.A. şi Nicoară Călin Nicolae în calitate de administrator special al S.C. TERMICA S.A. să formuleze şi să depună cererea de apel împotriva încheierii pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din data de 11.03.2013 de către Tribunalul Dâmboviţa, in dosarul 2244/120/2013. Termenul de depunere al cererii de apel este data de 18.03.2013.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 47.

2.   Proiect de hotărâre privind formularea unei plângeri penale împotriva GDF SUEZ pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 2481 Cod Penal – abuz în serviciu în formă calificată

  Dl Stan da citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 48.

  Se propune convocarea unei şedinţe extraordinare în data de 25.03.2013, orele 1600 cu un punct pe ordinea de zi “Analiza situaţiei S.C. TERMICA S.A pe baza raportului prezentat de administratorul special cu privire la consecinţele pe care intrarea în insolvenţă le are asupra activităţii societăţii”. Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate.

 

       Cu aceasta, şedinţa se declară închisă.

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           SECRETAR MUNICIPIU,

              jr. Stan Daniel Cristian                             jr. Chiru Cătălin Cristea