PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 17.12.2014

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, absent fiind dl. Păunescu Andrei (dl. Dumitrescu Claudiu va veni în sală ulterior începerii lucrărilor sedintei), declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgovişte de dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 7183 din data de 11.12.2014.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Cătălin Rădulescu.

Dl. Prisăcaru propune un moment de reculegere pentru dl. Victor Sanda.

Totodată anunţă că în sală se află Corala “Gheorghe Dimancea” ce va interpreta cateva colinde.

Se supune votului procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviste din data de 26.11.2014. Se aprobă cu 18 voturi pentru, o abţinere - Diculescu Maria.

     Dl Rădulescu propune suplimentarea ordinei de zi cu un Proiect de hotărâre privind achizitionarea de către Unitatea administrativ teritorială Municipiul Târgovişte, a serviciilor de consultanţă, reprezentare şi informare juridică

Se supune la vot pe ordinea de zi, cu modificarea propusă. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi o abţinere - Răducanu Tudorică.

Se trece la ordinea de zi.

1.    Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste

Dna. Puşcaşu Andreia, reprezentant al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, dl. Tică Dănut nu este în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 296.

2.    Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice vacante din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

Dl. Dinu, directorul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, dl. Tică Dănut nu este în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 297.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

Dl. Cristea, Secretarul Municipiului, face prezentarea materialului. Dl. Prisăcaru îl propune pentru această funcţie pe dl. Sebastian Bădescu. Se propune vot deschis. Se aprobă cu 19 voturi pentru. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 298.

4.    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata contribuţiei de hrană  pentru un număr de 13 persoane beneficiare de masă caldă sau pachete prin Cantina de Ajutor Social

Dna. Iordache, director adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru,  proiectul devenind H.C.L. nr. 299.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social şi a alocaţiei de hrană pentru anul 2015

Dna. Iordache, director adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 300.

6.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Directorul Companiei de Apă face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi pentru, 6 abţineri: Babeu Pavel, Bozieru Cosmin, Enache Lucian, Diaconu Diana, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 301

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei Comisiei de cenzori la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Dl. Stanciu, directorul S.C. Municipal Construct S.A, face prezentarea materialului. Persoanele propuse pentru a face parte din Comisia de cenzori sunt: Laura Soare, Cordea Viorica, Șerban Rodica și Matache Cristina Mihaela- membru supleant. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 302.

8.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 111/17.04.2014 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de cenzori la S.C. ECO - SAL 2005 S.A.

Dl. Beju, directorul S.C. ECO - SAL 2005 S.A, face prezentarea materialului. Dl. Secretar precizează că în această hotărâre sunt nominalizaţi membrii supleanţi ai Comisiei de cenzori şi menţionează că sunt aceleaşi persoane ca şi în cazul S.C. Municipal Construct. Dl. Enache doreşte să ştie dacă nu există incompatibilitate pentru ocuparea ambelor funcţii de persoanele nominalizate. Dl. Secretar afirmă că nu există incompatibilităţi. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 303.

9.    Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de Parteneriat între Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa şi Municipiul Târgovişte în vederea organizării GALEI SPORTULUI DÂMBOVIŢEAN

Dl. Prisăcaru prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, o abţinere - Babeu Pavel, proiectul devenind H.C.L. nr. 304.

10.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014

Dna. Popa, directorul economic, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, o abţinere - Pătraşcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 295.

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tenico-economici la obiectivul “Dotare cu centrală termică proprie pentru Grup Şcolar Industrial Nicolae Ciorănescu - Târgovişte - Ateliere şcoală”

Dl. Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, o abţinere - Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 305.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tenico-economici la obiectivul “Dotare cu centrală termică proprie pentru Liceul nr. 2 Voievodul Mircea - Târgovişte - Corp B şi Sală de sport”

Dl. Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, o abţinere - Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 306.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat pe anul 2015

Dl. Secretar face prezentarea materialului, precizând că hotărârea a fost modificată ca urmare a discuţiilor din sedinţele comisiilor de specialitate. De asemenea mai precizează că a fost redactată conform hotărârii ADI nr. 158/26.11.2014. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi pentru, 5 abţineri: Bozieru Cosmin, Enache Lucian, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Răducanu Tudorică, dl. Albu nu este în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 307.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P ŞI GARAJ” Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178 N, beneficiar BAISAN ROBERT AUREL

Dna Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 308.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI S+P+M” Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, nr. 53, beneficiar S.C. FIV IMPEX CO MPANY S.R.L.

Dna Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, face prezentarea materialului. Dl. Rădulescu doreşte să ştie câte locuri de parcare au fost prevăzute. Dna. Arhitect precizează că vor fi 4 locuri de parcare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 309.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M ŞI GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178, beneficiar RUSCIOR ELENA IONELA

Dna Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, face prezentarea materialului.

Dl. Enache precizează că în şedinţa de comisie a amintit că drumurile de servitute trebuie să fie denumite. Denumirea acestora se face prin hotărâre a Consiliului Local. De asemenea mai propune ca la momentul elaborării PUG-ului să se ţină cont şi de denumirea acestor drumuri de servitute. Dl. Secretar precizează că drumurile de servitute sunt proprietăţi private, iar pentru a fi denumite trebuie să aparţină domeniului public al municipiului. Dl. Ţuţuianu afirmă că apar cartiere, care nu pot beneficia de proiecte cu finanţare externă şi propune un Regulament prin care, în cazul lotizărilor de teren să se facă şi sistematizarea zonei. Dl. Stan consideră că cei care construiesc aceste cartiere pot ceda/dona municipalităţii drumul de acces.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, dl. Bozieru nu este în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 310.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE P ŞI P+M” Târgovişte, str. Cernăuţi, nr. 20 A şi 20 B, beneficiari: TĂNASE CLAUDIA şi TĂNASE VALENTIN

Dna Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, un vot împotrivă - Ţuţuianu Ioan, dl. Bozieru nu este în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 311.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE MAGAZIE METALICĂ” Târgovişte, str. Calafat, nr. 4 beneficiar S.C. COMPPIL S.A.

Dna Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, dl. Bozieru nu este în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 312.

IN SALĂ SOSEŞTE DL DUMITRESCU CLAUDIU - 20 prezenţi.

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE SPAŢIU BIROURI ŞI SERVICE MOTOFIERĂSTRAIE” Târgovişte, B-dul I.C.Brătianu, nr. 49, beneficiari: OLTEANU ROMULUS VASILE şi OLTEANU MAGDALENA FLORENTINA

Dna Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, face prezentarea materialului. Dl Enache propune un amendament la proiectul de hotărâre. Art. 2 va fi completat astfel: “sub condiţia realizarii locurilor de parcare calculate în interiorul proprietătii.” Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 313.

15.    Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în str. Horia nr. 3A către dl. Calotă Ion, conform Legii nr. 15/2003

Dl. Tinel Nicolae, Sef Serviciu Cadastru, face prezentarea materialului. Dl. Enache precizează că există două expertize, cu preţuri diferite şi propune să se aprobe un preţ de 28,16 euro, media celor două expertize. Se supune la vot amendamentul dlui. Enache. Se aprobă cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă: Ţuţuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Diculescu Maria şi 3 abţineri: Albu Andrei, Pătraşcu Eugen şi Rădulescu Cătălin. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui. Enache. Se respinge cu 12 voturi pentru, 5 voturi împotrivă: Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan şi 3 abţineri: Albu Andrei, Babeu Pavel şi Rădulescu Cătălin. Dl. Stan precizează că preţul propus de dl. Enache nu corespunde expertizelor, iar legea prevede ca preţul de vânzare să fie stabilit prin expertiză.

16.    Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuinţe din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, o abţinere - Babeu Pavel şi dl. Bozieru lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 314.

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5/2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat, face prezentarea materialului. Dl. Stan precizează că în Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale s-a decis modificarea criteriilor, în sensul eliminării a două criterii care nu ajutau la departajare şi nu aveau relevanţă, punctajul acestora fiind redistribuit astfel: persoane cu handicap - 2 - 6 puncte şi situaţia locativă actuală - 0 - 6 puncte. Tot dânsul mai precizează că există dosare care trec de la locuinţe ANL la sociale, iar vechimea este cumulată. Consideră că cerinţele ce trebuie îndeplinite la depunerea dosarelor sunt diferite. Dl. Prisăcaru sustine că transferul de dosare nu este oportun şi propune ca o persoană să depună dosare pentru ambele tipuri de locuinţe, urmând ca la alocarea unui tip de locuinţă să se renunţe la celălalt dosar. Dl. Stan propune ca proiectul de hotărâre să fie completat cu nou articol: “Art. 5 Începând cu anul 2015 nu se poate cumula vechimea unei cereri în situaţia când se transferă un dosar întocmit pentru locuinţă ANL la locuinţă socială.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dna. Mocanu lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 315.

18.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile.

1.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui  spaţiu în suprafaţă de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, dna. Mocanu şi dl. Prisăcaru lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 316.

2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de  5 ani a unui  spaţiu în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 13 „Matei Basarab”

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, dna. Mocanu şi dl. Prisăcaru lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 317.

3.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de  5 ani a unui  spaţiu în suprafaţă de 24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea Grupului Şcolar „Nicolae Ciorănescu”

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 318.

4.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de  5 ani a unui  teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Pârvan Popescu, nr. 60, în curtea Liceului de Arte „Bălaşa Doamna”

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, o abţinere - Rădulescu Cătălin, proiectul devenind H.C.L. nr. 319.

5.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, vizavi de magazinul „Diana”, în vederea amplasării unei construcţii provizorii destinată activităţii de prestări servicii

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat, face prezentarea materialului. Dl. Enache afirmă că termenul de “prestări servicii” poate include o gamă largă de servicii şi că în locul respectiv se pot desfăşura activităţi care să încurce circulaţia din zona respectivă. Dl. Rădulescu doreşte să ştie care este avizul comisiei de urbanism. Dl. Enache precizează că membrii comisiei s-au abţinut. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 1 vot pentru - Albu Andrei şi 19 abţineri.

Se propune ca din comisia de licitaţie să facă parte un număr de 3 consilieri. Se fac propunerile: Tică Dănuţ, Albu Andrei, Răducanu Tudorică şi Diaconu Diana. Membrii vor fi aleşi prin vot secret. Sunt redactate buletinele de vot. Se trece la votul secret. Sunt anunţate rezultatele votului: Tică Dănuţ - 17 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă; Albu Andrei - 13 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă; Răducanu Tudorică - 11 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă; Diaconu Diana - 10 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă şi voturi nule 0. Din comisie vor face parte: Tică Dănuţ, Albu Andrei, Răducanu Tudorică.

19.    Informare privind activitatea asistentilor personali în anul 2014

Dna. Iordache prezintă materialul. Se ia act.

20.    Informarea Secretarului Municipiului Târgovişte asupra poziţiei procesuale a Consiliului Local faţă de dispoziţiile Sentinţei civile nr. 1405 din data de 15 octombrie 2014 a Tribunalului Dâmboviţa în Dosarul nr. 2603/120/2014

Se dă cuvântul dlui. Secretar, care face prezentarea materialului. Dl. Enache consideră că nu este oportună angajarea unui apărător şi cheltuirea unor noi sume de bani, deoarece există o hotărâre judecătorească care trebuie aplicată. Dl. Bozieru precizează că dl. Avram Iancu nu mai are calitatea de membru al PP-DD, deoarece şi-a manifestat dorinţa de a fi independent. Dl. Stan menţionează că nu există opunere faţă de aplicarea hotărârii judecătoreşti şi aminteşte că este vorba de o cale de atac prevăzută de legea contenciosului administrativ. Tot dânsul precizează că trebuie să se ţină cont de  faptul că în baza Ordonanţei nr. 55/2014 dl. Avram Iancu a decis să rămână independent, motiv pentru care consideră că trebuie epuizate toate căile de atac, recursul fiind o cale de atac evolutivă, în care vor fi luate în calcul efectele de fond şi precizează că este vorba de o nouă judecare a cauzei. Dl. Stan mai precizează că dlui. Păunescu nu i s-a răspuns la calea administrativă de atac, în jurisdicţia internă a partidului. De asemenea consideră că trebuie să existe o hotărâre definitivă şi nu una de primă instanţă, susceptibilă de a fi atacată. Se supune la vot proiectul de hotărâre privind mandatarea apărătorului ales să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2603/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa. Se respinge cu 10 voturi pentru, 8 voturi împotrivă: Prisăcaru Ciprian, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Tică Dănuț, Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi două abţineri: Babeu Pavel şi Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind H.C.L. nr. 321.

Diverse 1 Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Unitatea administrativ teritorială Municipiul Târgovişte, a serviciilor de consultanţă, reprezentare şi informare juridică

Dl. Secretar face prezentarea materialului. Dl. Răducanu consideră că aceste dosare ar trebui soluţionate de juriştii primăriei. Dl. Rădulescu consideră că suma destinată achiziţionării, 100.000 euro, este prea mare şi doreşte să ştie ce procese au fost câştigate anterior, pe vechiul contract. Dna. Popa precizează că au fost câştigate mai multe procese şi recuperate mai multe sume cu destinaţia de corecţii. Dl. Pătraşcu precizează că juriştii din primărie pot susţine aceste dosare şi consideră că aceste corecţii nu ar fi trebuit să existe, dacă lucrările se desfăşurau corespunzător. Tot dl. Pătrşcu propune un amendament la proiectul de hotărâre. Se introduce art. 2 cu următorul cuprins: „Achiziţionarea serviciului se va efectua prin aplicarea procedurii de solicitare de oferte publice de la minim trei prestatori (avocaţi sau firme de avocatură).”

 Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 320.

Se supune votului ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna ianuarie să fie dl. Răducanu Tudorică. Se aprobă cu 20 voturi pentru.

 

Cu aceasta şedinţa se declară închisă.

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.