PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 17.04.2014

 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2157 din data de 11.04.2014.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dna. cons. Maria Diculescu, aleasă preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna aprilie.

Se supune votului procesul verbal încheiat în urma sedintei extraordinare a consiliului local din data de 17.03.2014. Se aprobă: 18 voturi pentru, o abținere: Mocanu Livia, dnii. Pantea Viorel si Dumitrescu Claudiu lipsesc din sală.

Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței ordinare a consiliului local din data de 28.03.2014. Se aprobă: 18 voturi pentru, o abținere: Mocanu Livia, dnii. Pantea Viorel și Dumitrescu Claudiu lipsesc din sală.

Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a consiliului local din data de 28.03.2014. Se aprobă: 19 voturi pentru, o abținere: Mocanu Livia, dl.  Dumitrescu Claudiu lipseste din sală.

Se propune suplimentarea ordinei de zi cu următoarele proiecte: 15.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL ȘI BIROURI P+M”, Târgoviste, str. Iancu Jianu nr. 30, beneficiar ANDREESCU CRISTIAN LAURENTIU, 15.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Schimbare destinatie imobile si realizarea de obiective publice administrative, sportive, de prestări servicii, alimentatie publică si comert la fosta U.M. Gară, (Școala de cavalerie), Târgoviste, Bdul. Regele Carol I, nr. 49, beneficiar Judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita. Diverse 1 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii “1 Mai în familie”, Diverse 2 Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Direcţia Urbanism, Diverse 3 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 8000 lei doamnei Dore Cristina pentru minorul Dore Emil Codruţ,  Diverse  4 Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului taxei pentru  eliberarea autorizaţiilor ce prevăd lucrări de racorduri şi branşamente la reţelele publice de energie electrică si punctul 24.9 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 33,5 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, se retrage de pe ordinea de zi

Se supune la vot pe ordinea de zi cu suplimentările propuse. Se aprobă cu 19 voturi pentru, un vot împotrivă: Enache Lucian, dl. Dumitrescu Claudiu lipseste din sală.

Dl. Primar aduce la cunostinta consiliului local două propuneri de modificare a ordinei de zi si anume: punctul 12. Proiect de hotărâre privind finanţarea “Cupei României” la handbal feminin din bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte cu suma de 43.055 lei să devină punctul 1 al ordinei de zi si punctele 1. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Păunescu Mihai-Andrei si 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Iancu Avram să fie ultimele pe ordinea de zi.

       Se supune votului această propunere. Se aprobă. 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă: Bozieru Cosmin, dl.  Dumitrescu Claudiu lipseste din sală.

       Dl. cons. Bozieru este de acord ca punctul 12 al ordinei de zi să devină punctul 1, dar în ceea ce priveste punctele referitoare la constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Păunescu Mihai-Andrei si validarea mandatului de consilier municipal al domnului Iancu Avram consideră că ar trebui să devină punctele 2 și 3 ale ordinei de zi pentru desfăsurarea în legalitate a sedintei de consiliu, tinând cont de documentele depuse în acest sens de Partidul Poporului- Dan Diaconescu. Dl. Bozieru aduce la cunostinta consiliului că reprezentantii Partidului Poporului - Dan Diaconescu se vor retrage de la lucrările acestei sedinte si vor contesta hotărârile ce se vor aproba astăzi, având în vedere că dl. cons. Păunescu si-a pierdut calitatea de membru al partidului si consideră că orice hotărâre luată în componenta actuală a consiliului nu este legală.

       Dnii. consilieri Dobândă Ion și Bozieru Cosmin se retrag, în sala de sedintă rămânând prezenti 19 consilieri.

       Se trece la ordinea de zi asa cum a fost aprobată.

1.           (12) Proiect de hotărâre privind finanţarea “Cupei României” la handbal feminin din bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte cu suma de 43.055 lei

  Dl. Alexandru Dedu, presedintele Federatiei Române de handbal face prezentarea materialului.

  Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 115

2. (3) Proiect de hotărâre privind transformarea unor functii contractuale din cadrul Teatrului Municipal Târgoviste       

  Dna. Violeta Scarlat din partea Teatrului Municipal Târgoviște face prezentarea materialului.

  Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 107

3. (4)Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Teatrului Municipal Târgoviste în Teatrul Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviste

    Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 108

4. (5)Proiect de hotărâre privind înnoirea parcului auto al Municipiului Târgovişte prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2014

  Dna. Cerasela Paraschivescu din cadrul Directiei Tehnice face prezentarea materialului.

  Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 109

5. (6)Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Târgovişte pe anul 2014

  Dl. Nită din partea Politiei Locale Târgoviste face  prezentarea materialului.

  Dna. Diculescu doreste să stie în ce constau actualizările acestui plan. Dl. Nită răspunde că actualizările au vizat în special managementul fortelor la dispozitie, dar si date privind starea infractională si contraventională care pun la dispozitie repere pentru activitatea politiei locale. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 110

6. (7)Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei Comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

Dna. Nastasia din partea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. face prezentarea materialului.

  Se trece la redactarea buletinelor de vot. Se stabileste modalitatea de vot: tăierea cu o linie orizontală a numelui persoanei pentru care nu se doreste alegerea în comisia de cenzori. Se trece la votul secret. În urma numărării voturilor dl. Teodorescu Petre: 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă, dl. Grigorescu Marian: 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă si dl. Groza Dan Alexandru: 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, dnii. Teodorescu Petre, Grigorescu Marian si Groza Dan Alexandru fiind alesi membri ai comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A., proiectul devenind HCL nr. 111

7. (8) Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Dl. Secretar face prezentarea materialului, cu precizarea că mandatul reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgoviste este pentru Adunarea Generală Ordinară din data de 30.05.2014, ora 10, având ca punct pe ordinea de zi ”Alegerea Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.”, potrivit convocării transmise de către consiliul de administratie, urmând ca până la data de 30.05.2014 să se îndeplinească procedura.

Dl. Dumitrescu doreste să stie dacă hotărârea în această formă este legală. Dl. Secretar răspunde că acest proiect de hotărâre întruneste toate conditiile de formă si de fond.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot, cu precizările susmentionate. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru proiectul devenind HCL nr. 112

8. (9)Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

Dna. Fanaca din partea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 113

9.      (10)Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar domnului Paicu Mălin Ionuţ

    Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 114

10.  (11)Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Universitătii Valahia Târgoviste

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 7 voturi pentru: Tică Dănuț, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Răducanu Tudorică si 12 abtineri

11.  (13)Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2013 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

    Dna. Andreescu din partea S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru si 3 abtineri: Georgescu Alen, Enache Lucian și Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 116

12.  (14) Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie pe anul 2013

  Directorul economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 14 voturi pentru si 3 abtineri: Georgescu Alen, Enache Lucian si Diaconu Diana, dl. Moțoc Honorius si Dumitrescu Claudiu lipsesc din sală,  proiectul devenind HCL nr. 117

13.  (15)Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

13.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+1 CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER”, Târgoviste, Calea Câmpulung, nr. 70, beneficiar OLTEANU ADINA RALUCA

       Arhitectul Șef, dna. Soare, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 118

13.2.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SCHIMBARE INDICI URBANISTICI ȘI EDIFICARE LOCUINTE COLECTIVE”, Târgoviste, strada Madrid, beneficiar LUCA IOANA

          Arhitectul Șef, dna. Soare, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 119

13.3.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI P+M”, Târgoviste, str. Iancu Jianu nr. 30, beneficiar ANDREESCU CRISTIAN LAURENTIU

          Arhitectul Șef, dna. Soare face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 120

13.4.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Schimbare destinatie imobile si realizarea de obiective publice administrative, sportive, de prestări servicii, alimentatie publică si comert la fosta U.M. Gară, (Școala de cavalerie), Târgoviste, Bdul. Regele Carol I, nr. 49, beneficiar Judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita

      Arhitectul Șef, dna. Soare face prezentarea materialului.

      Dl. cons. Enache sustine că acest punct este motivul pentru care s-a abtinut la suplimentarea ordinei de zi, având în vedere importanta acestui PUZ, acesta nu a fost transmis consilierilor cu 5 zile înaintea sedintei. Consiliul Judetean a aprobat a hotărâre cu privire la acest PUZ, hotărâre atacată de dl. cons. Enache. Sustine că nu s-au obtinut avize de la Ministerul Lucrărilor Publice si cel Transporturilor, nu a fost supus dezbaterii publice si, totodată, arhitectul urbanist coordonator nu a achitat taxa la Registrul Urbanistilor si propune amânarea acestui proiect.

       Arhitectul Șef, dna. Soare sustine că pe site-ul Consiliului Judetean a fost afisat acest PUZ, având loc si dezbaterea publică în acest sens, în ceea ce priveste taxa pe care arhitectul urbanist coordonator nu a achitat-o, aceasta va fi achitată, iar în ceea ce priveste avizele de la Ministerului Lucrărilor Publice si cel Transporturilor, se va reveni în consiliu cu documentatii PUZ mai mici, pe obiect, pentru care se vor solicita sau nu avizele.

       Dl. Prisăcaru sustine că a purtat discutii la Consiliul Judetean în acest sens si consideră că ar fi un câstig pentru zona respectivă dacă s-ar realiza obiectivele propuse si întreabă Arhitectul Șef dacă asa cum a fost prezentat acest PUZ est legal, dna. architect răspunzând afirmativ.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru, 4 abtineri: Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Enache Lucian si Diaconu Diana proiectul devenind HCL nr. 121

14.  (16) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviste

             Arhitectul Șef, dna. Soare face prezentarea materialului.

            Dl. Cristian Stan susține necesitatea aplicării acestui regulament în municipiul Târgoviste, în sensul că nici un material de publicitate inclusiv cele de propagandă electorală nu pot fi amplasate fără avizul autoritătii publice locale în toată zona centrală a orasului, bulevardele si zonele de acces în municipiu, asa cum au fost enumerate în regulament și totodată necesitatea aplicării sanctiunilor prevăzute de lege în cazul nerespectării regulamentului.

Dl. cons. Enache consideră că proprietarii construcţiei-suport pentru mijloace de publicitate care nu au contracte de publicitate în derulare si sunt obligati să afişeze materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educaţionale, umanitare, sociale, culturale de interes public, ar trebui notificati si sprijiniti de primărie în acest sens.

          Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru si 1 vot împotrivă: Albu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 106

15.  (17) Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

           Dna. Nastasia din partea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. face prezentarea materialului.

          Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru, dl. Georgescu Alen lipseste din sală, proiectul devenind HCL nr. 122

16.  (18)Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

     Dna. Nastasia din partea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. face prezentarea materialului.

          Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru, o abtinere: Rădulescu Cătălin, dl. Georgescu Alen lipseste din sală, proiectul devenind HCL nr. 123

17.  (19)Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

           Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat face prezentarea materialului.

          Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru, dl. Georgescu Alen lipseste din sală, proiectul devenind HCL nr. 124

18.  (20)Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

     Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru, dl. Georgescu Alen lipseste din sală, proiectul devenind HCL nr. 125

19.       (21)Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 239/2012 referitoare la aprobarea închirierii şi a contractului de închiriere a spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”

          Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

          Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru, dl. Georgescu Alen lipseste din sală, proiectul devenind HCL nr. 126

20.       (22)Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviste pentru scoaterea acestora din functiune în vederea casării

           Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat face prezentarea materialului.

           Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru, dl. Georgescu Alen lipseste din sală, proiectul devenind HCL nr. 127

21.  (23)Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a municipiului Târgoviste în proprietatea Arhiepiscopiei Târgovistei a terenului in suprafata de 357 mp, situat în strada Mihai Bravu

           Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

            Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru, 2 abtineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, dl. Georgescu Alen lipseste din sală, proiectul devenind HCL nr. 128

22.  (24)Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu în suprafaţă de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgovişte, in incinta Cupolei din Piata 1 Mai, etaj I, modul nr. 48

           Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru, dnii. Dumitrescu Claudiu  si Păunescu Andrei lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 129

2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Liceului „Ion Heliade Rădulescu”

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 5 voturi pentru: Prisăcaru Ciprian, Tică Dănut, Pantea Viorel, Mocanu Livia, Babeu Pavel, 8 abțineri, 5 voturi împotrivă, dl. Dumitrescu Claudiu lipseste din sală.

3.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru: Prisăcaru Ciprian, Tică Dănut, Pantea Viorel, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Motoc Honorius, Răducanu Tudorică, Enache Lucian, 10 abtineri, dl. Dumitrescu Claudiu lipseste din sală.

4.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

                 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 7 voturi pentru: Prisăcaru Ciprian, Tică Dănut, Pantea Viorel, Mocanu Livia, Motoc Honorius, Răducanu Tudorică, Enache Lucian, 11 abtineri, dl. Dumitrescu Claudiu lipseste din sală.

5.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, în curtea Grădiniţei nr. 14

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 9 voturi pentru: Prisăcaru Ciprian, Tică Dănut, Pantea Viorel, Mocanu Livia, Răducanu Tudorică, Dumitrescu Claudiu, Babeu Pavel, Pătrascu Eugen, Diculescu Maria si 10 abtineri.

6.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 432 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomitei, nr. 3 în vederea amenajării unei parcări auto

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru: Prisăcaru Ciprian, Tică Dănut, Pantea Viorel, Mocanu Livia, Motoc Honorius, Răducanu Tudorică, Babeu Pavel, Enache Lucian si 11 abtineri.

7.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, adiacent bloc garsoniere

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 7 voturi pentru: Prisăcaru Ciprian, Tică Dănut, Pantea Viorel, Mocanu Livia, Motoc Honorius, Răducanu Tudorică, Babeu Pavel și 12 abtineri.

8.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 150 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Șoseaua Găesti- vis a vis de Mechel

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru: Prisăcaru Ciprian, Tică Dănut, Pantea Viorel, Mocanu Livia, Motoc Honorius, Răducanu Tudorică, Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu si 11 abtineri.

9.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 33,5 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi

                                                             RETRAS

10.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 90 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, cvartal 98, parcela 1

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 19 abțineri

     Se fac propunerile pentru comisia de licitație: Răducanu Tudorică, Păunescu Andrei, Diaconu Diana si Andrei Albu. Se propune votul deschis. Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului componența comisiei. Se aprobă în unanimitate.

23.           (25)Informare privind organizarea si desfăsurarea programului ”Ziua Europei” 2014

           Dl. Păunescu Gavriel face prezentarea materialului.

           Consiliul Local ia act de informare.

           Diverse 1 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii “1 Mai în familie”

           Dna. Daniela Popa, director economic si dna. Alina Dumbravă, consilier la Cabinetul Primarului fac prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 9 voturi pentru: Prisăcaru Ciprian, Tică Dănut, Pantea Viorel, Mocanu Livia, Motoc Honorius, Răducanu Tudorică, Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Păunescu Andrei si 10 abtineri.

Diverse 2 Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Direcţia Urbanism

Dl. Nitu, sef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 130

Diverse 3 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 8000 lei doamnei Dore Cristina pentru minorul Dore Emil Codruţ

Dna. Daniela Popa face precizarea că acest sprijin poate fi acordat prin eliminarea punctului 19. din art. 10 al HCL nr. 17/2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2014. Se supune votului proiectul de hotărâre în forma propusă de directorul economic. Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 131

       Diverse 3 Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului taxei pentru eliberarea autorizaţiilor ce prevăd lucrări de racorduri şi branşamente la reţelele publice de energie electrică

           Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat face prezentarea materialului.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, cu 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 132

       Se solicită pauză înainte de discutarea punctelor Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Păunescu Mihai-Andrei și Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Iancu Avram.

       Întrucât după reluarea lucrărilor sedintei  în sală sunt prezenti trei consilieri locali: Diculescu Maria, Motoc Honorius și Mocanu Livia, nefiind cvorum, presedintele de sedintă declară sedinta închisă, dl. Secretar făcând precizarea că cei 18 consilieri care au părăsit lucrările sedintei fără acordul presedintelui vor fi sanctionati, potrivit regulamentului de organizare si functionare al consiliului local, cu absentă nemotivată.

 

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. Maria Diculescu                                        jr. Chiru Cătălin Cristea