PROCES VERBAL

                     īncheiat īn urma şedinţei extraordinare

                   a Consiliului Local Municipal Tārgovişte

                               din data de 17.03.2015

 

      Dl. Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 12 din numărul de 21 de consilieri īn funcţie, absenţi fiind: Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobāndă Ion, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Pantea Viorel, Păunescu Andrei, Prisăcaru Ciprian şi Tică Dănuţ, declară: Şedinţa este legal constituită şi īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată P. Primarul Municipiului Tārgovişte, de dl. jr. Daniel Cristian Stan-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 783 din data 13.03.2015

               Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Rădulescu Cătălin.

      Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 12 voturi pentru.

1.    Proiect de hotărāre privind modificarea și completarea HCL nr. 76/2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creşă īn zona Grădiniței nr. 8 Tārgovişte» 

    Se dă cuvāntul dnei. Iordache, directorul adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 12 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 41.

 

      Cu aceasta şedinţa este declarată īnchisă.

 

 

                                                                   

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

         jr. Cătălin Rădulescu                     jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.