PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 17.03.2014

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 16 din numărul de 21 de consilieri īn funcţie, absenți fiind Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Mocanu  Livia şi Moţoc Honorius, declară: Şedinţa este legal constituită şi īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 1901 din data de 14.03.2014.

   La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. Dobāndă Ion, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna martie.

        Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 16 voturi pentru.

1.    Proiect de hotărāre privind desemnarea directorului general interimar la S.C. ECO-SAL 2005 S.A Tārgovişte

  Dl Secretar prezintă materialul. Dl Stan precizează a fost demarată o selecţie de către Consiliul de Administraţie al societăţii pentru ocuparea postului de director general, dar doreşte ştie dacă procedura se desfăşoară prin Consiliul de Administraţie sau prin Consiliul Local. Dl Secretar precizează procedura de selecţie se desfăşoară prin Consiliul de Administraţie al societăţii. Dl Stan mai precizează au fost stabilite criterii restrictive pentru ocuparea postului de director al S.C. ECO - SAL 2005 S.A.

Este propus dl Beju Eduard Ionuţ pentru postul de director general interimar. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 16 voturi pentru. Se supune la vot numirea dlui Beju īn funcţia de director general interimar. Se aprobă cu 16 voturi pentru. Se supune la vot proiectul de hotărāre privind numirea domnului Beju Eduard Ionuţ īn funcţia de director general interimar al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Se aprobă cu 16 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 61.

2.    Proiect de hotărāre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targovişte pentru anul 2014

     Dna Popa, directorul Direcţiei Economice, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 62.

3.    Proiect de hotărāre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Universitătii Valahia Tārgoviste

     Dna Popa, directorul Direcţiei Economice, prezintă materialul. Dl Enache doreşte ca studenţii din Basarabia participe la activităţile legate de anul Brāncoveanu şi doreşte ştie cum poate contacta aceşti studenţi.

     Dna Diculescu aminteşte este necesară prezenţa solicitantilor īn şedinţele Consiliului Local.

       Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se respinge cu 7 voturi pentru şi 9 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Enache Lucian, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.

     Cu aceasta şedinţa este declarată īnchisă.

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

            dr. Ion Dobāndă                                               jr. Chiru Cătălin Cristea  

 

 

 

 

Red. U.M.