PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 17.01.2013

 

 

Dna. Silvia Stanca: întrucât sunt prezenţi 14 din numărul de 20 de consilieri, absenţi fiind dnii.: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Moţoc Honorius şi Prisăcaru Ciprian, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian, ales preşedinte pentru şedinţele lunii ianuarie.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată în data de 14.01.2013 de un număr de 10 consilieri locali, conform dispoziţiilor art. 39, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu următorul proiect al ordinii de zi: „Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A.  cu suma de 4.000.000 lei”.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Înainte de începerea şedinţei, dl. cons. Răducanu face precizarea că, aşa cum se ştia, este necesară o majorare de capital pentru ca societatea Termica să poată funcţiona în continuare, neputându-se ca unităţile de învăţământ şi ceilalţi cetăţeni ai municipiului Târgovişte care sunt încă racordaţi la această societate, să rămână fără încălzire şi, că, în calitate de consilier local, va fi de acord cu toate proiectele care servesc intereselor cetăţenilor municipiului Târgovişte.

Dl. cons. Stan susţine că, având în vedere absenţa nemotivată la trei şedinţe consecutive a unor membri ai consiliului local, Uniunea Social Liberală va sesiza comisia juridică a consiliului local în vederea declanşării procedurii de sancţionare disciplinară a consilierilor care au absentat de la şedinţele consiliului, în condiţiile art. 40, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care prevede: „Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care absenţa este motivată se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv este sancţionat, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local”.

Se supune la vot ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A.  cu suma de 4.000.000 lei”. Se aprobă în unanimitate.

Dl. cons. Stan propune introducerea după art. 2 al hotărârii a unui nou articol şi anume: „Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire astfel încât să se asigure achitarea ratelor de eşalonare către furnizorul de gaze al S.C. TERMICA S.A.

    Cu acest amendament se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 14 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 4.

   Cu acestea, şedinţa se declară închisă.

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  SECRETAR MUNICIPIU,

           jr. Stan Daniel Cristian                                       jr. Chiru Cătălin Cristea