PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 16.12.2011

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Ilie Valentin, Iorga Liviu şi Tănase Silviu Gabriel declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată la propunerea făcută de consilierii municipali la şedinţa din data de 12.12.2011.

     La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Briceag Paul Robert.

Dl consilier Briceag propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct referitor la prelungirea termenului prevăzut pentru achitarea impozitelor şi taxelor, fără penalităţi, de către contribuabili. Dl. consilier Vasiliu doreşte suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct legat de suvenţionarea energiei termice pentru abonaţii Termica şi afimă în cazul în care nu se accepta introducerea acestu punct pe ordinea de zi grupul USL se va retrage de la dezbateri şi de asemenea definitiv a grupului din cadrul Consiliului Local. Se supune la vot propunerea dlui consilier Briceag. Se aprobă în unanimitate.Dl consilier Vasiliu doreşte ca prelungirea acestui termen fie valabilă doar pentru cetăţeni, nu şi pentru firme. Dl. consilier Briceag afirmă acest fapt nu este posibil.

Se supune la vot propunerea dlui. consilier Vasiliu. Dl. consilier Babeu doreşte ştie dacă există un material legat de propunerea dlui. consilier Vasiliu. Dl. consilier Vasiliu afirmă în şedinţa anterioară au fost prezentate 4 variante şi propune adoptarea variantei în care preţul suportat de cetăţeni fie cel de 290 lei/gigacalorie. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 2 abţineri: Babeu Pavel şi Liţă Ion. Dl consilier Vasiliu afirmă acest punct trebuie discutat primul, în caz contrar membrii USL vor părăsi şedinţa. Dl. consilier Briceag afirmă ordinea de zi trebuie respectată.

Dl. consilier Vasiliu anunţă retragerea grupului USL de la dezbateri. În sală rămân 13 consilieri.

Se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

Dl. consilier Babeu aminteşte în şedinţa anterioară s-a stabilit ca Termica prezinte un material legat de proiectul Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie- etapa I” şi afirmă acest material nu există la mape.

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul directorului economic, dna. Daniela Popa care face prezentarea materialului.

     Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate (13 voturi pentru), proiectul devenind hotărârea nr. 269

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie- etapa I” şi garantarea plătilor cu bilet la ordin a acestuia

Dl consilier Babeu aminteşte a solicitat o stategie pe termen scurt şi mediu şi de asemenea doreşte ca materialul Termica fie prezentat tuturor consilierilor în formă scrisă. Dl consilier Frăţilă doreşte ca directorul Termica facă un program pilot legat de şcoli şi grădiniţe. Dl consilier Babeu doreşte ştie dacă există cvorum pentru acest punct. Dl. Briceag afirmă este necesar votul a 11 consilieri pentru aprobarea acestui punct. Dl consilier Babeu doreşte ca prima parte a proiectului Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie - etapa I” cuprindă unităţile de învăţământ prevăzute în anexa iniţială. Dl. consilier Babeu doreşte ca acestă precizare se regăsească în art. 3 al hotărârii. Dl. Secretar afirmă din Anexa 1, care cuprindea 39 de poziţii, se vor extrage doar unităţile şcolare (grădiniţe, licee, şcoli). Dl consilier Şerban doreşte se facă o analiză amănunţită a impactului pe care acest proiect îl va avea asupra ANL – urilor, deoarece aceste investiţii vor creşte preţul apartamentelor. Dl. consilier Frăţilă doreşte ca acest proiect cuprindă şi locuinţele sociale. Dl consilier Briceag propune se deruleze prima etapă doar pentru unităţile de învăţământ, urmând ca în etapele viitoare, dacă proiectul va fi eficient, fie aplicat şi pentru alte obiective. Dl consilier Răducanu propune înfiinţarea unei comisii formată din consilieri (3 sau 5) care supravegheze desfăşurarea acestui proiect. Dl. Secretar aminteşte care sunt unităţile de învăţământ care vor face parte din prima etapă (de la poziţia 1 la 28 eliminând poziţiile: 4, 8, 9, 10 şi 22).  Se supune la vot. Se aprobă: 12 voturi pentru şi o abţinereFrăţilă Ioan Cezar, proiectul devenind hotărârea nr. 270

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului şi a devizului de cheltuieli prilejuite de organizarea spectacolului Revelion 2012

     Se dă cuvântul dnei Mihăescu din partea Direcţiei Tehnice care prezintă materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate (13 voturi pentru), proiectul devenind hotărârea nr. 271

4.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 208/28.09.2011 referitoare la acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte

Se cuvântul dlui Crintescu pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 272

     În legătură cu punctul propus de dl consilier Vasiliu acesta nu va fi discutat deoarece grupul USL care a făcut această propunere s-a retras. Dl. consilier Şerban aminteşte subvenţia din partea Guvernului pentru încălzire a fost retrasă. Dl. Secretar afirmă subvenţia nu a fost retrasă ci s-a introdus o altă modalitate de subvenţionare, respectiv a facturii pentru persoane cu venituri mai mici, astfel din 3200 de locuinţe 910 încă mai beneficiază de subvenţie. Se supune la vot propunerea grupului USL. Se respinge.                                 

Cu acestea, sedinta se declara inchisa.

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETAR MUNICIPIU,

        ing. Paul Robert Briceag                                    jr. Chiru Cătălin Cristea