PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 16.09.2011

                                                         

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 15 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Briceag Paul Robert, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Păunaş Maria Roxana, Rusescu Gheorghe şi Vasiliu Emilian Teodor, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 3744 din data de 12.09.2011.

     La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Moţoc Honorius ales în urma votului consilierilor.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală  Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Radu Vasilescu, director al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A, pentru a prezenta materialul. Dna. consilier Paraschiv doreşte să ştie dacă se va majora tariful apei în urma contractării acestui împrumut sau dacă există posibilitatea ca în anul următor acest tarif să se marească. Dl director afirmă că există un mecanism de tarifare, aprobat de ADI şi de către consiliile locale şi că nu poate estima o diminuare sau majorare a tarifului.

Se supune la vot. Se aprobă : 13 voturi pentru şi o abţinere – Ţuţuianu Ioan. Dl. consilier Liţă nu este în sală.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiect extindere şi reabilitare infrastructură de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Radu Vasilescu, director al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă : 13 voturi pentru şi o abţinere – Ţuţuianu Ioan. Dl. consilier Liţă nu este în sală.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului « Sisteme de alimentare individuale (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice în condensaţie »

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Constantinescu, pentru a prezenta situaţia existentă. Dânsul face referire la studiul realizat de Universitatea « Valahia » şi la variantele prezentate în acest studiu. Dintre aceste variante cea aleasă este cea a centralelor în condensaţie, care au un randament de 100% şi ar duce la dispariţia reţelelor de distribuţie, care prezintă pierderi. Preţul gigacaloriei era de aproximativ 290 lei/gcal, iar anul acesta în urma lipsei subvenţiilor va ajunge la 430 lei/gcal. Prin montarea acestor centrale preţul gigacaloriei va ajunge la aproximativ 200 lei/gcal. Tot dânsul afirmă ca există şi alte oraşe care folosesc această variantă : Piatra Neamţ, Constanţa – parţial, Medgidia şi Piteşti. În prima etapă aceste centrale vor fi montate la ANL-uri şi clădirile aparţinând Primăriei. De asemenea afirmă că vor fi montate ca şi centrale de bloc.

Dl. consilier Frăţilă doreşte să ştie cine va efectua reţeaua din interior. Dl Constantinescu afirmă că reteaua de interior va fi efectuată de cei care montează şi centralele. Dl Frăţilă doreşte să ştie dacă Termica monitorizează acest proiect, dacă vor putea fi salvaţi de la concediere salariaţii Termica şi în ce etapă se încadrează şcolile. Dl Constantinescu afirmă că Termica monitorizează acest proiect şi că nu vor exista probleme cu salariaţii Termica. În ceea ce priveşte şcolile dl Constantinescu afirmă că acestea vor intra în prima etapă.

Dl consilier Tănase doreşte să ştie ce se va întâmpla cu ceilalti abonaţi în această iarnă şi cum vor achita facturile care vor fi mari. De asemenea afirmă că există primării în ţară care încă acordă subvenţii. Dl. Constantinescu informează că Termica va continua să funcţioneze, iar dl Primar afirmă ca

într-o şedinţă viitoare va fi discutat şi preţul gigacaloriei.

Dl consilier Ilie afirmă că trebuie căutaţi furnizori pentru aceste centrale şi că trebuie ca lucrările să fie executate cât mai rapid şi de asemenea afirmă că aceste centrale sunt în avantajul cetăţeanului.

Se supune la vot. Se aprobă : 14 voturi pentru şi o abţinere – Iorga Liviu.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi concesionarea terenului în suprafaţă de 15,83 ha situat în Târgovişte, Şoseaua Găeşti.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se dă cuvântul dlui Gabor, reprezentant al firmei CS Invest Consulting, care a realizat studiul de oportunitate, pentru a prezenta materialul. Dl consilier Ţuţuianu  doreşte să ştie de ce nu s-au făcut două hotărâri : una privind aprobarea studiului, iar cea de a doua privind concesionarea. Dl. Secretar afirmă că cele două sunt în stânsă legăturâ, deoarece orice scoatere la licitaţie presupune un studiu. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Dl consilier Ţuţuianu doreşte ca valoarea redevenţei să fie respectată şi să fie realizată investiţia la care se face referiere.

Se aleg membrii comisiei : Liţă Ion, Tănase Silviu Gabriel şi Răducanu Tudorică. Se aupune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Dl Primar afirmă că este o investiţie de 22 milioane de euro, se vor crea între 200 – 500 locuri de munca, va exista un contract pe 25 ani cu Termica, care va distribui căldură pentru aceste sere şi se va obţine o redevenţă care va intra în bugetul Consiliului Local.

   Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      SECRETAR MUNICIPIU

                  prof. Honorius Moţoc                           jr. Chiru Cătălin Cristea