PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare

a Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 16.02.2015

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, absenţi fiind: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

               Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată P. Primarul Municipiului Târgovişte, de dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 488 din data 13.02.2015

                   Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Prisăcaru Ciprian.

        Se supune la vot pe ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi pentru, din sală fiind lipsă Dumitrescu Claudiu şi Tică Dănuţ.

        Dl. Rădulescu doreşte ştie ce s-a schimbat în materialul prezentat la şedinţa anterioară, deoarece nu a fost prezentat un nou proiect de buget. De asemenea aminteşte în sedinţa din data de 12.02.2015 au fost propuse modificări la proiectul de buget.

        Dl. Prisăcaru menţionează ordinea de zi este aceeaşi şi precizează vor fi făcute amendamente pe parcursul şedinţei.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2015

        Dl. Stan doreşte prezinte Consiliului Local o propunere de amendament:

· La Capitolul 51.02. propune diminuarea după cum urmează:

-    Extindere clădire corp D - se diminuează cu 700 mii lei;

-     Sistem acces control PMT + parcare - se diminuează cu 200 mii lei;

-    Expertiză reparaţii faţadă Primărie - se diminuează cu 20 mii lei;

-    Serviciul consiliere juridică - se diminuează cu 100 mii lei;

-    Deplasările interne - se diminuează cu 100 mii lei;

-    Deplasările externe - se diminuează cu 60 mii lei;

-    Echipamente pentru arhivare electronică - se diminuează cu 61 mii lei.

· La Capitolul 61.02. Ordine Publică şi Siguranţă Naţională - achiziţionare de autoturisme (3 bucăţi) se diminuează cu 450 mii lei.

· Capitolul 67.02. Cultură, Recreere şi Religie - suma alocată este de 24.434 mii lei şi se va modifica astfel:

Clubul Sportiv Municipal Târgovişte:

-    articolul 20.30.01 - Reclamă şi publicitate - se diminuează cu 90 mii lei;

-    articolul 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii - se diminuează cu 1.400 mii lei.

Teatrul Municipal “Tony BulandraTârgovişte

-    Pod rulant scenă - se diminuează cu 1.000 mii lei;

-    Capitolul 67.02.50: Ziua Europei - se diminuează cu 50 mii lei, iar la Festivalul Dracula se diminuează cu 100 mii lei.

     Dl. Stan precizează suma rezultată este de 4231 mii lei (4331) şi va fi repartizată astfel:

· Suma de 3.000 mii lei va fi repartizată pentru finanţarea obiectivului de investiţii “Complex Turistic de NataţieTârgovişte, urmând ca proiectul de hotărâre de la punctul 2 fie modificat, în sensul suma prevăzută pentru împrumut va fi mai mică cu 3.000 mii lei;

· Suma 1231 mii lei (1331) va fi repartizată la Capitolul 84.02 Transporturi, Secţiunea dezvoltare, Cheltuieli de capital - Reabilitarea şi modernizarea drumului de interes local din Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca.

        Dl. Prisăcaru menţionează a fost primită o solicitare din partea Arhiepiscopiei, în care sunt prezentate o serie de obiective de investiţii ce urmează a fi desfăşurate în acest an şi propune suplimentarea bugetului Arhiepiscopiei cu suma de 2.000 mii lei. De asemenea mai precizează suma menţionată poate fi alocată din sumele cu care au fost diminuate bugetele Clubului Sportiv şi Teatrului Municipal.

        Dl. Albu propune suma de 2.000 mii lei fie obţinută prin diminuarea Capitolul 61.02. Ordine Publică şi Siguranţă Naţională - achiziţionare de autoturisme (3 bucăţi).

        Se supune la vot amendamentul dlui. Stan. Se aprobă cu 11 voturi pentru şi 8 abţineri: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian şi Tică Dănuţ.

        Dl. Secretar precizează în urma aprobării amendamentului dlui. Stan, nu mai poate fi supus votului amendamentul dlui. Prisăcaru.

        Se supune la vot amendamentul dlui. Albu. Se aprobă cu 17 pentru şi 2 abţineri: Dumitrescu Claudiu şi Păunescu Andrei.

        Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate. Se aprobă cu 11 voturi pentru şi 8 abţineri: Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian şi Tică Dănuţ, proiectul devenind H.C.L. nr. 22.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanţări rambursabile în sumă de 18.571.000 lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii ”Complex turistic de nataţieTârgovişte

       Dna. Popa prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 23.

  

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

                                                                                  

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

         prof. Ciprian Prisăcaru                                    jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.