Inapoi

PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 15.09.2008

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 11039 din data de 11.09.2008.

La această şedinţă participă un număr de 20 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absent fiind dl. Băluţă Vasile), directori şi sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Având în vedere preşedintele de şedinţă ales pentru luna septembrie 2008, dl. Băluţă Vasile, nu este prezent la lucrarile şedinţei de astăzi, se supune votului ca şedinţa extraordinară de astăzi fie condusă de către dl. cons. ing. Briceag Paul. Se aprobă: o abţinere: dl. Briceag Paul

Dl. cons. Vasiliu consideră nu era necesară o şedinţă extraordinară, care se desfăşoară în anumite condiţii prevăzute de lege, având în vedere punctele înscrise pe ordinea de zi. Dânsul consideră acest lucru un abuz în serviciu care trebuie sancţionat cu votul negativ pentru ordinea de zi. Deasemenea, având în vedere punctele de pe ordinea de zi nu sunt însoţite de rapoarte de specialitate şi de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nici nu ar trebui intre în dezbatere în plenul şedinţei.

Dna. cons. Diculescu declară era firesc intre în posesia materialelor cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei extraordinare, susţinându-şi punctul de vedere pe dispoziţiile art. 39, alin. 3 din Legea 215/2001.

Dl. Secretar susţine în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1, ultima teză din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 ,articol căruia ii citire, proiectele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinare pot fi dezbătute chiar dacă nu sunt însoţite de rapoartele compartimentelor de resort şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă: 13 voturi pentru: Ana George Bogdan , Briceag Paul, Ilie Valentin, Liţă Ion, Pantea Viorel, Constantinescu Marius, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Răducanu Tudorică, Stănescu Iulian, Rusescu Gheorghe, Frăţilă Cezar, Tănase Silviu Gabriel, 5 voturi împotrivă: Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, 2 abţineri: Babeu Pavel, Şerban Alexandru

1.      Informare privind acţiunea formulată în instanţă de către Prefectul Judeţului Dâmboviţa împotriva HCL nr. 313/2008.

      Dl. cons. Vasiliu reaminteşte aceste materiale nu au trecut pe la comisiile de specialitate.

      Deasemenea aduce la cunostinţa consilierilor faptul în Parlamentul României, Comisia de Cultură a solicitat în unanimitate Consiliului Local Municipal Târgovişte, printr-o scrisoare de protest, revină asupra hotărârii privind înfiinţarea Direcţiei de Cultură prin reorganizarea activitaţilor Teatrului “Tony Bulandra”, Teatrul pentru Copii şi TineretMihai Popescu”, Casei de Cultură a Municipiului “I. Gh. Vasiliuşi a Direcţiei pentru Sport, Turism, Tineret şi Agrement, scrisoare care nu se gaseşte la mapele consilierilor.

      Dl. Secretar face o scurtă prezentare a informării formultă de dânsul cu privire la acest punct.

2.      Informare privind recursul graţios formulat de Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa împotriva HCL nr. 282/16.07.2008.

      Dl. cons. Vasiliu doreşte ştie de ce dl. Primar, care a convocat această şedinţă extraordinară nu este prezent. Deasemenea consideră dl. viceprimar Ana se află în conflict de interese, neputând semna ordinea de zi, ca înlocuitor al Primarului, deoarece pe ordinea de zi se află doua puncte care îl privesc în mod direct, legate de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

      Dl. Secretar declară dl. Ana, în calitate de viceprimar, putea semna ordinea de zi, ca înlocuitor de drept al primarului.

      Deasemenea, dl. Secretar face o scurtă prezentare a informării existente la mapă şi propune un proiect de hotărâre referitor la acest punct.

      Dl. cons. Vasiliu declară nu este de acord cu aceasta, având în vedere nu există un raport de specialitate, iar pe ordinea de zi la acest punct este vorba de o informare şi nu de un proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre nu a fost supus dezbaterii şi votului Consiliului Local.

3.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA  DE  APĂ S.A. TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. din data de 18.09.2008.

Dna. cons. Diculescu nu este de acord cu termenul de revocare a mandatelor prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre, şi propune înlocuirea termenului de revocare cu termenul de modificare a componenţei, având în vedere revocarea se poate produce din motive disciplinare, cu atât mai mult cu cât unul dintre membrii Consiliului de Administraţie nu mai este în viaţă.

Dl. cons. Oros propune înlocuirea termenului de revocare cu eliberarea din calitatea de membru al consiliului.

      Dl. Secretar afirmă revocarea din funcţie este antonimul numirii în funcţie, potrivit simetriei actului juridic şi termenul folosit este corect, în acest context.

      Dnii. cons. Vasiliu şi Dănciulescu susţin ar fi fost firesc ca reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. fie remunerat de societate şi nu de Primărie.  

      Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma existentă la mapă. Se aprobă: 11 voturi pentru: : Ana George Bogdan , Briceag Paul, Liţă Ion, Pantea Viorel, Constantinescu Marius, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Răducanu Tudorică, Stănescu Iulian, Rusescu Gheorghe, Şerban Alexandru; 6 voturi împotrivă: Frăţilă Cezar, Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Tănase Silviu Gabriel, Paraschiv Cornelia; 1 abţinere: Ţuţuianu Ioan. Dnii. cons. Ilie Valentin şi Babeu Pavel nu sunt prezenţi în sală.

       4.Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement.

      Dl. cons. Vasiliu dă citire câtorva articole din contractul colectiv de muncă de care susţine că nu s-a tinut cont când s-au emis hotărârile legate de această direcţie.

      De asemenea, doreşte să reamintească faptul că există deja pe rolul instanţelor două hotărâri care se referă la această direcţie şi consideră ilegal să mai fie dată o a treia hotărâre referitoare la aceasta.

      Dna. cons. Diculescu nu este de acord cu termenul „concediat” folosit în cuprinsul articolului 3.

      Dl. cons. Dănciulescu doreşte să ştie cine suportă salariile compensatorii

      Dl. cons. Briceag răspunde că acestea vor fi suportate de Primărie care a semnat, prin reprezentantul său, contractul colectiv de muncă

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 3 voturi pentru: Ana George Bogdan, Rusescu Gheorghe, Răducanu Tudorică, 6 abţineri: Oros Călin, Şerban Alexandru, Stănescu Iulian, Briceag Paul, Frătila Cezar, Tănase Silviu Gabriel, 10 voturi împotrivă: Lită Ion, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Constantinescu Marius, Moţoc Honorius, Paraschiv Cornelia, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Vasiliu Teodor

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte a unui împrumut de 1.000.000 lei.

      Dl. cons. Vasiliu doreşte ştie dacă situaţia economică actuală a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. îi permite acceseze un asemenea împrumut pe care -l garanteze Consiliul Local.

      Dl. cons. Babeu doreşte ştie care va fi situaţia la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. dacă nu se va aproba acest credit.

      Dl. cons. Briceag răspunde situaţia va fi aceeaşi cu cea prezentă: datorii care se acumulează, conturi blocate, neplata la timp a subvenţiei care a generat neplata la timp a datoriilor către stat.

      Dl. Dănciulescu doreşte atragă atenţia asupra faptului acest împrumut va fi garantat cu bunuri din domeniul privat.

      Dl. Vasiliu reaminteşte nici la acest punct nu există un raport de specialitate.

      I se cuvantul directorului .S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., dl. Porojan care susţine există o datorie de aprox. 9 miliarde lei vechi către bugetul local şi bugetul de stat, generată în principal de neplata la timp a subvenţiei din anul 2005 şi până în prezent.

      Dl. cons. Liţă afirmă în cazul în care nu se plăteşte împrumutul, cu imobilul cu care se gajează se va întâmpla acelaşi lucru ca şi în situţia în care datoriile nu se plătesc acum.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 13 voturi pentru: Briceag Paul, Babeu Pavel, Liţă Ion, Pantea Viorel, Constantinescu Marius, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Răducanu Tudorică, Stănescu Iulian, Rusescu Gheorghe, Şerban Alexandru, Tănase Silviu Gabriel, Frăţilă Cezar, 2 voturi împotrivă: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia, Ana George Bogdan

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 234/2008 referitoare la acordarea unor facilităţi pensionarilor din Municipiul Târgovişte.

      Dl. cons. Vasiliu propune gratuitate totală pentru toţi pensionarii, în baza unor cereri ale acestora.     

      Dl. cons. Frăţilă propune ca transportul să fie gratuit pentru pensionari, elevi şi studenţi.

      Dl. cons. Tănase doreşte să ştie cum se pot acorda aceste facilităţi, înainte de plata datoriilor catre S.C. TRANSPORT PUBLIC.

      Dl. cons. Oros aminteşte că există deja o subvenţie de 50% care se acordă elevilor şi studenţilor.

      Se propune amânarea acestui punct pentru o mai bună pregătire a materialelor.

      Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

      Cu acestea, şedinţa se declară închisă.

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR MUNICIPIU,

                    ing. Briceag Paul                                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

              Inapoi