PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 15.01.2016

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 16 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Dobândă Ion, Pantea Viorel, dl. Prisăcaru Ciprian sosind în sală ulterior începerii lucrărilor ședinței, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 102 din data de 13.01.2016.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Cosmin Petruț Bozieru.

     Președintele de ședință face precizarea se dorește suplimentarea ordinei de zi cu un proiect și anume: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”, urmare a  modificării cotei de TVA în baza art. 291, alin. 1 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

     Dl. primar susține aceste documentații sunt supuse discuțiilor luni, 18.01.2016, în ședința CTE, la Agenția Națională pentru Locuințe și este nevoie ca această cotă de TVA fie actualizată, acesta fiind motivul pentru care s-a cerut suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect, nefiind vorba decât de o ajustare de TVA.

     Dl. primar face precizarea a fost distribuită consilierilor o adresă din partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște prin se aduce la cunoștința Primăriei dosarul referitor la plângerea formulată împotriva reprezentanților Good Prod Zalău a fost înaintat către Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Ploiești - este vorba despre proiectul referitor la Centura municipiului Târgoviște.

     În sală sosește dl. cons. Ciprian Prisăcaru, fiind prezenți 17 consilieri.

     Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea propusă. Se aprobă cu 16 voturi pentru și o abținere: Prisăcaru Ciprian.

1.    Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Târgoviște cu Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca ” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru lucrări de infrastructură rutieră aferente proiectului

     Dl. primar afirmă că asocierea vizează realizarea a 3 km de drum în Cartierul Priseaca; s-a impus convocarea unei ședințe extraordinare pentru ședința Consiliului Județean pentru același proiect se va desfășura în data de 21.01.2016, fiind necesară hotărârea consiliului local privind aprobarea asocierii și a indicatorilor tehnico-economici; prin acest prim proiect la Priseaca se încep lucrările de modernizare a infrastructurii, urmând ca pe baza unui nou proiect care se dorește a fi înaintat către Ministerul Dezvoltării în vederea obținerii unor fonduri guvernamentale, se completeze aceste lucrări; este necesară începerea execuției pentru a fi bine plasați pentru a putea intra la finanțare anul acesta; este o investiție pentru care s-a încercat obținerea finanțării și anul trecut prin O.U.G. 28/2013, nu s-a putut, nefiind incluse lucrări noi, acum se încearcă începerea de lucrări noi și obținerea diferenței de la minister.

     Dl. cons. Enache dorește știe de ce acest proiect a fost supus dezbaterii într-o ședință extraordinară și de ce nu s-a mai discutat din anul 2012 până în prezent despre drumurile care vor fi asfaltate în cartierul Priseaca. Consideră în cadrul unei ședințe ordinare s-ar fi putut discuta dacă prin acest proiect s-a avut în vedere faptul există niște drumuri de exploatare asfaltate spre vest și spre nord, dacă asfaltarea care se dorește a se realiza prin acest proiect se leagă de drumurile respective. Dl. Enache susține există o hotărâre a consiliului județean prin care nu se mai fac asocieri cu primăriile din județ decât pentru asfaltări/modernizări de drumuri județene și consideră ar fi trebuit puse la dispoziția consilierilor mai multe date referitoare la acest proiect.

     Dl. primar afirmă pentru drumurile de tipul celor care sunt în cartierul Priseaca nu există program de finanțare europeană; referitor la indicatorii economici pe acest proiect, au fost actualizați anul trecut; dl. primar susține aceasta este prima parte a unei investiții în valoare de 10 milioane, se vor realiza cei 3 km menționați anterior urmând ca odată începută investiția se obțină fonduri pentru completarea până la 10 milioane a proiectului. Acesta este demersul formal pe care o unitate administrativ-teritorială îl face în vederea asocierii, municipiul Târgoviște nu a beneficiat niciodată de o asemenea asociere; este necesară adoptarea acestui proiect acum, pentru urmează adoptarea bugetului consiliului județean în care va trebui inclusă această investiție.

     Dl. cons. Georgescu susține nu sunt împotriva adoptării acestui proiect, întrebarea dlui. Enache se referea la posibilitatea ca dumurile deja asfaltate se se unească cu cele noi prevăzute în proiectul supus dezbaterii.

     Dl. cons. Rădulescu susține în hotărârea consiliului județean se precizează nu se mai fac asocieri între consiliul județean și unitățile administrative teritoriale din județ, decât în situația în care acestea participă cu o cotă de 50% din finanțare.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre, Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 1.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru și o abținere: Enache Lucian, proiectul devenind HCL nr. 2.

 

             Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

    

                  Pentru

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               Cosmin-Petruț Bozieru                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

1.____________________

2. ___________________

3. ____________________

 

 

Red. D.I.