PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 14.11.2013

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 5266 din data de 08.11.2013.

   La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

   Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl Georgescu Alen, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna noiembrie.

   Dl Primar oferă consilierilor locali tablete ce vor fi utilizate pentru desfăşurarea şedinţelor de consiliu, precizând prin utilizarea acestora se vor economisi bani de la bugetul local, deoarece nu va mai fi consumată hârtie.

   Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a consiliului local din data de 17.10.2013. Se aprobă cu 21 voturi pentru.

   Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței ordinare a consiliului local din data de 31.10.2013. Se aprobă cu 20 de voturi pentru şi o abţinere Rădulescu Cătălin.

Dl Secretar anunţă punctul 10.3 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 50,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi,  în vederea desfăşurării activităţii de comerţ şi alimentaţie publică este retras de către iniţiator.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

Se citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se respinge cu 21 de abţineri. Proiectul devine H.C.L. nr. 361 privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului RĂDUCANU TUDORICĂ

2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Albu Liliana

Ca urmare a respingerii punctului anterior nu se mai discută acest proiect.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Centrul Naţional “România Digitală” şi Municipiul Târgovişte

Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul dlui. Niţu, Şef Serviciu Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 362.

4.    Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte cu privire la cesiunea întregului pachet de acţiuni deţinute de Municipiul Târgovişte la S.C. PAVCOM S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Secretar care precizează că preţul este de 0,91 lei/acţiune, aşa cum s-a decis în cadrul comisiilor de specialitate. De asemenea informează consiliul local că proiectul de hotărâre va fi completat cu un articol ce va avea următorul cuprins: “Art. 2 Prezenta ofertă este valabililă 30 de zile de la data comunicării, dată după care poate fi adresată terţilor.”

     Dl Răducanu doreşte să ştie dacă se va organiza licitaţie. Dl Secretar precizează că art. 12 al Actului Constitutiv al societăţii prevede un drept de preempţiune al acţionarilor, iar în cazul în care acesta nu este exercitat se acceptă oferta unui terţ.

     Dl Enache doreşte să ştie dacă există aviz din partea comisiei de specialitate. Dl Secretar precizeză că nu a fost cvorum la comisia economică şi aminteşte că votul comisiilor de specialitate este consultativ.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele dlui. Secretar. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 4 abţineri: Stan Cristian, Georgescu Alen, Albu Andrei, Diculescu Maria, proiectul devenind H.C.L. nr. 363.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Direcției de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Tănase, din partea Compartimentului Resurse Umane al Direcţiei de Salubritate pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 364.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Iordache pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 365.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 47.800 lei pentru produse igienico-sanitare ce urmează să fie distribuite unor familii defavorizate din zona Romlux

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Iordache pentru a prezenta materialul. Dl Georgescu doreşte să ştie dacă vaccinul este gratuit. Dna Iordache afirmă că vaccinul este gratuit, dar vitaminele vor fi achiziţionate de către Direcţia de Asistenţă Socială. Dl Dumitrescu afirmă că este o acţiune benefică şi o bună colaborare între Consiliul Local şi Direcţia de Sănătate Publică. Dl Răducanu propune şi acordarea unei sume de bani pentru un regim alimentar destinat persoanelor cu hepatita A. Dl Enache aminteşte că şi în zona Teiş există aceleaşi condiţii de trai şi propune ca pachetul să fie extins şi pentru această zonă. Dl Primar afirmă că există o colaborare între Primăria Municipiului Târgovişte şi Direcţia de Sănătate Publică în vederea stopării focarului de hepatita A. De asemenea aminteşte că focarul de hepatita A a existat în zona Romlux, motiv pentru care s-a propus vaccinarea persoanelor din zonă şi achiziţionarea de produse de igienă personală şi igienizarea gospodăriei. Tot dl Primar afirmă că s-a dorit construirea unei băi publice în zona sus amintită, dar Primăria Municipiului Târgovişte nu deţine teren în această zonă. Dl. Georgescu propune ca produsele să fie achiziţionate prin licitaţie. Dl Pătraşcu propune o selecţie de oferte şi propune să fie desemnată o comisie care să urmărească evoluţia şi rezolvarea problemei din zona Romlux. Dl Stan doreşte să ştie dacă hepatita A se poate croniciza sau dacă există riscul de răspândire. Dl Dumitrescu afirmă că există aceste riscuri. Dna Iordache precizează că există persoane din zona Romlux care beneficiază de pachete cu alimente.

     Se supune la vot propunerea de licitaţie a dlui. Georgescu. Se respinge cu 3 voturi pentru şi 18 abţineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Păunescu Andrei, Pătraşcu Eugen, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Tică Dănuţ şi Ţuţuianu Ioan.

     Dl Georgescu doreşte ca în luna ianuarie Direcţia de Asistenţă Socială să prezinte un material emis de Direcţia de Sănătate Publică în care să fie precizat gradul de îmbolnăvire de la momentul izbucnirii epidemiei şi cel la care se ajunge după cele 2 luni prevăzute în proiect.

     Se supune la vot propunerea dlui Răducanu de suplimentare a sumei de bani pentru a se acorda şi regim alimentar. Se respinge cu un vot pentru şi 20 abţineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Păunescu Andrei, Pătraşcu Eugen, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Tică Dănuţ şi Ţuţuianu Ioan.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru şi o abţinere - Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 366.

8.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 4 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Pătraşcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 367. Dl Dumitrescu nu se află în sală.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 30.10.2013  al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 368. Din sală lipsesc Bozieru Cosmin, Dumitrescu Claudiu, Pantea Viorel şi Prisăcaru Ciprian.

10.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri immobile

1.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui loc de parcare, situat în Municipiul Târgovişte, str. Ialomiţei, în parcarea din incinta poligonului auto

Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 369. Din sală lipsesc Bozieru Cosmin, Dumitrescu Claudiu, Pantea Viorel şi Prisăcaru Ciprian.

2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 6,72 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II (modul nr. 48)

Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 370. Din sală lipsesc Bozieru Cosmin, Dumitrescu Claudiu şi Prisăcaru Ciprian.

   Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Pătrașcu Eugen, Bozieru Cosmin, Pantea Viorel. Se supune la vot. Se aprobă cu 21 voturi pentru.

11.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentanților Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TERMICA S.A.

Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul dlui Secretar pentru a prezenta materialul. Dl Stan il propune pe dl Nicoară Călin în calitate de administrator special al S.C. TERMICA S.A. Se propune vot deschis pentru alegerea dlui. Nicoară. Se aprobă cu 21 voturi pentru.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 371.

   Este propus ca preşedinte al lunii decembrie dl Enache Lucian. Se supune la vot. Se aprobă cu 21 voturi pentru.

       Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

             dr. Alen Georgescu                                       jr. Chiru Cătălin Cristea