PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 14.08.2015

 

 

        Dna. Silvia Stanca, întrucât sunt prezenți 15 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia și Rădulescu Cătălin, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfașura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 2057 din data de 11.08.2015.

        La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

        Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Alen Georgescu.

        Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 15 voturi ”pentru”.

1.        Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2015

        Directorul economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 225.

2.     Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 202/30.07.2015 și aprobarea Procesului Verbal nr. 2 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

        Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se aprobă cu 14 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 226.

3.          Informare privind emiterea Deciziei nr. 26/2015 și comunicarea acesteia și a raportului de audit întocmite de către Curtea de Conturi a României- Camera de Conturi Dâmbovița către Consiliul Local Municipal Târgoviște

  Dna. Stanca face prezentarea materialului.

  Se ia act de informare.

 

   Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              dr. Alen Georgescu                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

Red. D.I.