PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 14.08.2012

 

Dna. Stanca Silvia, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 19 de consilieri, absenţi fiind Răducanu Tudorică şi Stan Daniel Cristian, iar dnii. Bozieru Cosmin Petruţ şi Dobandă Ion pierzând calitatea de consilieri locali fiind invalidaţi în urma unor sentinţe judecătoreşti ale Tribunalului Dâmboviţa, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Ţuţuianu Ioan, ales preşedinte pentru şedinţele lunii   august.

      Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3903 din data de 10.08.2012

      La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

            Dl Primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu 3 puncte:

1.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în datele de 28.07.2012 si 09.08.2012

2.   Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri civile persoanelor prejudiciate în urma fenomenelor meteorologice din data de 09.08.2012

3.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/13.04.2012 referitoare la oportunitatea închirierii spaţiului de pe str N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii şcolii “I. Al. Bratescu-Voinesti”

      Dl consilier Rădulescu propune ca punctul 4 al ordinii de zi să fie amânat pentru o şedinţă ordinară.

      Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a punctului Diverse 1 Proiect de hotărâre privind privind acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în datele de 28.07.2012 si 09.08.2012. Se aprobă în unanimitate cu 17 voturi pentru.

     Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a punctului Diverse 2 Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri civile persoanelor prejudiciate în urma fenomenelor meteorologice din data de 09.08.2012. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere - Albu Andrei Bogdan.

    Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a punctului Diverse 3 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/13.04.2012 referitoare la oportunitatea închirierii spaţiului de pe str N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii şcolii “I. Al. Bratescu-Voinesti”. Se aprobă în unanimitate cu 17 voturi pentru.

          Se supune la vot propunerea dlui. cons. Rădulescu. Se aprobă în unanimitate.

    Se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

1.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 171/10.07.2012 referitoare la validarea mandatelor de consilieri municipali alesi în urma scrutinului din data de 10.06.2012, cu mandatul dlui. Iancu Avram

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 181

      Dl. Iancu este invitat să depună jurământul.

2.      Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 171/10.07.2012 referitoare la validarea mandatelor de consilieri municipali alesi în urma scrutinului din data de 10.06.2012, cu mandatul dlui. Neculăescu Zotic Cătălin

Dna. Stanca anunţă că dl. Neculăescu nu este prezent la lucrările şedinţei Consiliului Local Municipal Târgovişte din motive de sănătate şi că a înaintat Consiliului Local o cerere de validare în lipsă.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 182.                      

3.        Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «APA DÂMBOVIŢA» şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «REABILITAREA COLECTĂRII, TRANSPORTULUI, DEPOZITĂRII, PRELUCRĂRII DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA»

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 183.

       Diverse 1 Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în datele de 28.07.2012 si 09.08.2012

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Primar care prezintă situaţia existentă în urma fenomenelor meteorologice produse în data de 09.08.2012. D.l Primar afirmă lucrările de reparaţii vor fi efectuate de către S.C. Municipal Construct S.A., societate aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, iar fondurile vor fi alocate din Fondul de Rezervă al Primarului.

       Dl. cons. Georgescu doreşteştie dacă asociaţiile respective au solicitat autorizaţie de construire pentru aceste acoperişuri.

       Se dă cuvântului preşedintelui asociaţiei blocului 34, str. Radu Popescu, care afirmă la momentul construirii acestor acoperişuri nu erau solicitate autorizaţii de construire.  

       Dna Stanca susţine Legea 481/2004, art. 18 permite acordarea unui ajutor pentru astfel de situaţii şi dă citire textului de lege.

            Dl. cons. Pătraşcu doreştecunoască motivul pentru care  nu există o ofertă de preţuri şi de ce nu se organizează licitaţie publică pentru a se alege firma care să efectueze aceste lucrări.

      Dl Primar răspunde termenul pentru organizarea unei licitaţii presupune o perioadă mai lunga de timp, aproximativ două luni şi , în situaţia existentă, perioada de timp ar fi prea mare.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 184.

      Diverse 2 Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri civile persoanelor prejudiciate în urma fenomenelor meteorologice din data de 09.08.2012

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri : Albu Andrei Bogdan, Păunescu Mihai Andrei, Georgescu Alen şi Pătraşcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 185.

     Diverse 3 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/13.04.2012 referitoare la oportunitatea închirierii spaţiului de pe str N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii şcolii “I. Al. Bratescu-Voinesti”

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Pentru art. 1 al hotărârii se propune perioada de 1 an. La art. 2 este propusă pentru a face parte din comisie dna. cons. Diaconu Diana Elena. Se supune votului cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 186.

             Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR MUNICIPIU,

             ec. Ţuţuianu Ioan                                                      jr. Chiru Cătălin Cristea