PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 14.03.2011

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 1570 din data de 08.03.2011.

   La această şedinţă participă un număr de 19 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenti fiind (Babeu Pavel şi Frăţilă Ioan Cezar), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Briceag Paul Robert, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 28.02.2011. Se aprobă – 1 abţinere – Rusescu Gheorghe şi 18 voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă 1 abţinere: Vasiliu Emilian Teodor şi 18 voturi pentru.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Metodologiei de instituire a taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Ţuţuianu doreşte să ştie care va fi modalitatea de plată în situaţiile în care există trei persoane în gospodărie. Dl Secretar afirmă ca art. 1 face referire la o anumită categorie de persoane, iar la art. 3 este vorba de alte categorii de persoane. Dl. consilier Vasiliu afirmă că uniunea este împotriva taxei de habitat. Dl Primar informează despre faptul că tot ce s-a colectat din taxa de habitat a fost dat către operator. Se supune la vot. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

2.Proiect de hotărâre privind activitatea de publicitate ce se va realiza cu ocazia transmiterii primei facturi emise de  S.C. F.F.E.E. ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui Vasiliu care afirmă că raportul Curtii de Conturi arată unele nereguli privind modul de cheltuire al Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2010. Tot dânsul afirmă ca Teatrul Municipal are cheltuieli exagerate. De asemenea la S.C. Eco – Sal 2005 S.A. consideră că există un buget prea mare. Tot dl Vasiliu afirmă că taxele aprobate de Consiliul Local pentru anul 2011 sunt prea mari. Se supune la vot. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

4.Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 256/28.10.2010 referitoare la transmiterea fără plată a două suprafeţe de teren din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea Parohiei „Catedrala Eroilor” şi a Bisericii „Buna Vestire”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă  în unanimitate.

5.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Dănciulescu doreşte să ştie dacă aceste delegări sunt legale. Dl Secretar Cristea afirmă că este legal. Dl. consilier Ţuţuianu consideră că proiectul de hotărâre nu este legal şi dă citire unui articol din Legea 51/2006. Dl. Ţuţuianu consideră că în preambulul hotărârii ar trebui să apara doar Ordonanţa 71/2002. Dl. consilier Tănase afirmă că Legea 51 a apărut în anul 2006, iar S.C. ECO-SAL S.A. a fost înfiinţată în anul 2005. Dl. Secretar prezintă motivul pentru care apare în proiectul de hotărâre şi legea 51/2006. Se decide ca în hotărâre să apară generic Legea 51/2006. Se supune la vot. Se aprobă  în unanimitate.

6.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă  în unanimitate.

7.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de construcţii edilitar gospodăreşti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă  în unanimitate.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – Verbal nr. 1 din data de 25.01.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Dănciulescu doreşte să informeze Consiliul Local despre faptul că mulţi chiriaşi locatari din A.N.L. subînchiriează, obţinând astfel venituri nelegale. Dl. Dănciulescu propune numirea unei comisii care să constate această stare de fapt. Dl Primar afirmă că va fi constituită această comisie, din care vor face parte membri ai executivului cât şi consilieri municipali. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – Verbal nr. 1 din data de 18.02.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 232/28.10.2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă  în unanimitate.

10.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 30 mp, situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II (Modul nr. 7).

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă  în unanimitate.

Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Pantea Viorel, Răducanu Tudorică, Iorga Liviu. Se propune vot deschis. Se aprobă 1 abţinere Vasiliu Emilian Teodor. Se supune la vot comisia. Se aprobă în unanimitate.

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR MUNICIPIU

            Ing. Briceag Paul Robert                            Jr. Chiru Cătălin Cristea