PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 13.10.2015

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 14 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Babeu Pavel, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Pantea Viorel și Prisăcaru Ciprian declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 2750 din data de 09.10.2015.

        La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Ion Dobândă.

Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 9 voturi pentru, 4 abțineri: Albu Andrei, Păunescu Andrei, Pătrașcu Eugen și Diculescu Maria și un vot împotrivă: Tică Dănuț.

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat)

      Dl. Dragos Folea, reprezentantul Direcției Tehnice, face prezentarea materialului.

       Dl. cons. Rădulescu dorește știe în ce constă modificarea adusă hotărârii aprobate în luna septembrie. Dl. Folea răspunde în urma recomandărilor primite de la finanțator s-a introdus o nouă valoare a investiției și s-a detaliat această sumă.

       Dl. Primar face precizarea este foarte dificil de corelat o investiție din anul 2008 în anul 2015, pentru suma care este de încasat, este necesară modificarea indicatorilor economici, aduce la cunoștință este cea mai aglomerată grădiniță din municipiu și trebuie create condiții normale pentru copiii care o frecventează.

       Dl. cons. Țuțuianu întreabă dacă se solicită aprobarea indicatorilor inițiali sau a restului de executat. Dl. Folea răspunde se solicită aprobarea valorii după reactualizarea documentației și restul de executat, indicatorii tehnici nu se modifică. Dl. Țuțuianu susține dacă se aprobă rest de executat, atunci ar trebui modificați și indicatorii tehnici.

       Dl. cons. Enache susține în raportul de specialitate trebuiau detaliate modificările.

       Dl. cons. Moțoc susține trebuie se aibă în vedere Grădinița nr. 9 este principala grădiniță din zona centrală, este o clădire veche, în care activitatea se desfășoară cu dificultate, în municipiu fiind necesar a se interveni cu prioritate în clădirile destinate învățământului preșcolar.

      

 

 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi “pentru” și o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 266.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului „ Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

Dna. Cerasela Paraschivescu, reprezentantul Direcției Tehnice, face prezentarea materialului.

Dl. cons. Rădulescu întreabă de ce din anul 2006 până în prezent nu s-a lucrat la acest proiect. Dna. Paraschivescu răspunde ANL București s-a aflat în proces cu constructorul cu care a fost încheiat contractul, în anul 2014 s-a finalizat procesul și s-a solicitat actualizarea documentației.

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 267.

         La dosarul ședinței și la mapele consilierilor a fost depus un raport al delegației autorității publice locale care s-a deplasat în Republica Moldova-Raionul Ștefan Vodă, în perioada 03-05 octombrie 2015.

 

      

 

      Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  dr. Ion Dobândă                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. D.I.