PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 13.05.2013

 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 20 de consilieri, absenţi fiind: Bănescu Rodica şi Enache Lucian, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1623 din data de 10.05.2013.

   La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

   Şedinţa este condusă de dl Pătraşcu Eugen.

  Se supune votului ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2013 prin utilizarea sumei de 700 mii lei din fondul de rezervă bugetară. Se aprobă în unanimitate.

  Dir. economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului.

  Se dă cuvântul dlui Primar, care precizează că suma solicitată este necesară pentru desfăşurarea activităţii Clubului Sportiv Municipal Târgovişte şi pentru achitarea salariilor sportivilor pe lunile aprilie şi mai.

  Dl Stan afirmă că deţine un tabel ce cuprinde debitele restante ale Clubului Sportiv Municipal, dar precizează că din acesta nu reiese când au devenit scadente debitele respective sau daca produc majorări sau penalităţi, fapt pentru care nu poate fi determinat caracterul de urgenţă al şedinţei. De asemenea mai afirmă că reprezentanţii Clubului Sportiv nu au răspuns solicitărilor Consiliului Local şi că trebuia prezentată execuţia bugetară pentru anul 2012.

  Dl Primar afirmă că urgenţa constă în faptul că echipele de baschet şi volei au de susţinut meciuri importante pentru promovare, cazul echipei de volei, sau pentru câstigarea campionatului - echipa de baschet, iar în urma desfăşurării acestor meciuri vor trebui achitate salariile restante.

  Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă executivul a luat măsuri împotriva conducerii Clubului Sportiv Municipal, având în vedere lipsa fondurilor pentru plata salariilor jucătorilor.

  Dl Primar afirmă că vor fi analizate performanţele conducerii Clubului Sportiv Municipal şi modul în care aceasta a informat Consiliul Local despre acţiunile desfăşurate sau sumele de bani cheltuite.

  Dl Rădulescu solicită să fie prezentată execuţia bugetară a Clubului Sportiv Municipal, pe secţii.

  Dl Pătraşcu afirmă că echipa de volei a cheltuit o sumă de 190.000 lei şi precizează că doreşte să fie făcută o comparaţie între cheltuielile echipei de volei şi a celei de baschet. De asemenea mai precizează că trebuie prezentată modalitatea cheltuirii banilor până în prezent.

  Dl Stan afirmă că este necesară o discuţie între conducerea Clubului Sportiv Municipal şi reprezentanţi ai Consiliului Local, prin care să fie analizată activitatea fiecărei secţii a Clubului Sportiv.

  Dl Ţuţuianu afirmă că cei din conducerea Clubului Sportiv trebuiau să fie prezenţi la şedinţă şi mai precizează că la beza fundamentării bugetului acestuia trebuia să se afle o strategie în care să fie cuprinse obiectivele pe şecţii. De asemenea mai precizează că trebuie făcută o analiză amănunţită a activităţii Clubului Sportiv şi luarea unor decizii pentru continuarea activităţii acestuia.

  Este solicitată o pauză pentru consultări.

  Şedinţa este reluată, iar dl Stan propune un amendament pentru proiectul de hotărâre, în sensul introducerii unor noi articole: „Art. 2 Angajarea la plată a sumei rectificate potrivit art. 1 al prezentei hotărâri, este condiţionată de prezentarea în termen de 7 zile, de la data prezentei, a execuţiei bugetare detaliate a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte pe capitole de cheltuieli.

  Vor fi puse la dispoziţia consilierilor locali contractele în baza cărora îşi desfăşoară activitatea sportivii, antrenorii şi alţi membri ai staff-ului tehnic, cu excepţia personalului care îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă.

Art. 3 Se constituie comisia specială de analiză şi verificare, cu următoarea componenţă: Pătraşcu Eugen, Bozieru Cosmin, Rădulescu Cătălin, Diaconu Diana şi Prisăcaru Ciprian.

  Comisia va avea ca obiectiv verificarea modului de angajare la plată a sumei utilizate din fondul de rezervă bugetară, menţionată la art. 1 al prezentei hotărâri, urmând a-şi desfăsura activitatea până la sfârşitul anului bugetar.”

  Celelalte articole ale proiectului de hotărâre vor fi renumerotate.

  De asemenea dl Stan precizază că cele două grupuri - USL şi PP - DD consideră oportună prezenţa în cadrul Clubului Sportiv Municipal a unei persoane care să colaboreze cu membrii Consiliului Local şi care să prezinte situaţia existentă.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă în unanimitate.

 

       Cu aceasta, şedinţa se declară închisă.

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR MUNICIPIU,

       ec. Pătraşcu Eugen                                  jr. Cristea Chiru Cătălin