PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 13.04.2012

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 15 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Băluţă Vasile, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ilie Valentin, Olaru Marin, şi Vasiliu Teodor declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dl Secretar Cristea doreşte să comunice domnilor consilieri că este necesar să depună declaraţiile de avere pentru anul fiscal 2011, pentru sfârşitul de mandat, iar pentru cei ce vor fi aleşi şi în mandatul următor altă declaraţie de început de mandat.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 1697 din data de 06.04.2012.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Liţă Ion, ales preşedinte pentru şedinţele lunii aprilie, în urma votului consilierilor prezenţi - 15 voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 15.03.2012. Se aprobă: 14 voturi pentru şi o abţinere Tănase Silviu Gabriel.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 22.03.2012. Se aprobă: 12 voturi pentru şi 3 abţineri: Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel şi Ţuţuianu Ioan.

   Se propune supunerea la vot a ordinii de zi suplimentată cu următoarele puncte:  Diverse 1 Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate şi Diverse 2 Proiect de hotărâre privind oportunitatea închirierii spaţiului de pe str N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii şcolii “I. Al. Bratescu-Voinesti

   Se aprobă: 15 voturi pentru.

   Se trece la ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 101.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 102.

3. Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate pentru o persoană, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 103.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 104.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil precum şi a altor documente financiare aferente anului 2011 ale S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 105.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 261/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 2, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a prezenta materialul. 

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 106.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 262/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 3, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 107.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 266/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 81, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 94”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 108.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 122/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 1, str. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

Se aprobă: 12 voturi pentru, 3 abtineri: Tutuianu Ioan, Paraschiv Cornelia, Tanase Silviu proiectul devenind hotărârea nr. 109.

10.   Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 167/2008 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru atestarea calităţii de administrator de imobil.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Mihai din partea Compartimentul de Relaţii cu Publicul si Asociaţiile de proprietari pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

 Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 110

11.   Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Crintescu Sef Serviciu Taxe şi Impozite, care prezintă materialul. Se supune la vot.

 Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 111

12.   Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, Director al Direcţiei Economice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 100

13.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar către Asociaţia Romanes Dâmboviţa

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, Director al Direcţiei Economice, pentru a prezenta materialul.

Dl. consilier Ţuţuianu precizează că nu există la mapă un program al manifestărilor şi doreşte să ştie dacă manifestările s-au desfăşurat sau se vor desfăşura.

Dna Popa răspunde că o parte a manifestărilor s-a desfăşurat, iar altele se vor desfăşura pe parcursul lunii aprilie. Se supune la vot.

Se aprobă:12 voturi pentru, 3 abtineri: Tutuianu Ioan, Paraschiv Cornelia, Tanase Silviu, proiectul devenind hotărârea nr. 112

14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

1.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire spaţiu comercial – alimentaţie publică şi blocuri de locuinţe P+3+M” în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei, Tarla T7, (Parcelele 7/151, 7/152, 7/153, 7/154, 7/155, 7/156) beneficiari FINTEANU GHEORGHE ŞI FINTEANU GHEORGHIŢA

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Leca, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 113

2.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru Construire centru comercial –produse alimentare şi nealimentare, Bdul. Unirii, nr. 6-8, beneficiar S.C. ALPHA PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L. Bucureşti

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Leca, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

Se aprobă:14 voturi pentru, o abtinere: Tănase Silviu, proiectul devenind hotărârea nr. 114

15.   Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca „I.H. Rădulescu” a unei părţi din imobilul proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situat în Calea Domnească, nr. 208

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge:12 voturi pentru, 3 abtineri: Tutuianu Ioan, Paraschiv Cornelia, Tanase Silviu

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 11 (unsprezece) loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge:12 voturi pentru, 3 abtineri: Tutuianu Ioan, Paraschiv Cornelia, Tanase Silviu

17.   Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunului imobil „Grup sanitar Grădiniţă cu program normal Priseaca”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

 Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 115

18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

 Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 116

19.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 7,3 mp situat în Parcul Mitropoliei pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 117

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,53 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 14), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 118

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10,12 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 53), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 119

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10,07 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 9), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

 Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr.120

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 10,16 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 49), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 121

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 14,23 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, (modul nr. 8), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

 Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 122

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în teren în suprafaţă de 2,25 mp  situat în Piaţa 1 Mai pentru amenajare tocilărie

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 123

8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea Şcolii cu clasele I-VIII „Radu cel Mare”, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Rusescu doreşte să ştie dacă există avizul directorului şcolii. Se supune la vot.

 Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 124

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 5 (cinci) terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării a 5 (cinci) panouri publicitare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

 Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 125

10.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 10,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân, Staţie autobuz „Mitropolie” pentru desfăsurarea activităţii de prestări servicii

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl consilier Rusescu doreşte să amintească faptul că a propus ca toate chioşcurile din oraş să aibă aceeaşi formă şi să fie construite din acelaşi material. Dl. consilier Ţuţuianu precizează că membrii Consiliului Local puteau propune executivului acestă formă.

 Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 126

11.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, a unui teren în suprafaţă de 314 mp, situat în Târgovişte, Cartier Priseaca, str. Crângului, nr. 130N, în vederea amenajării unei parcări auto

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, Director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 127

12.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,19 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, Director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 128

13.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 38,64 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 129

14.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial şi de producţie în suprafaţă totală de 122,62 mp, situat în Piaţa Vlad Ţepeş

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, Director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 130

15.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 43,25 mp, situat în Piaţa 1 Mai pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 131

16.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Târgovişte – zona BIG – sens giratoriu, str. Laminorului cu şoseaua Găeşti, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse tip fast – food

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, Director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 132

17.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a 2 (două) locuri de parcare (teren în suprafaţă totală de 24 mp), situat în Municipiul Târgovişte,  str. Mihai Popescu, adiacent bl. 39A

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, Director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 133

18.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 318 mp, situat în Târgovişte – str. Gimnaziului nr. 21, în vederea amenajării unui spaţiu expoziţional şi a unor parcări

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, Director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul Se supune la vot.

 Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 134

19.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 39 mp, situat în Târgovişte – str. Ctin. Brâncoveanu, în prelungirea bl. B1, în vederea amenajării unui construcţii-podest şi scări acces

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, Director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 135

20.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 14 mp,situat în Târgovişte – str. Tudor Vladimirescu, nr. 46 pentru extindere sediu firmă

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, Director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 136

21.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării până la data de 01.10.2020, a unui teren în suprafaţă de 12 mp,situat în Târgovişte – Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, Director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 137

Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Paraschiv Cornelia, Răducanu Tudorică şi Butnaru Valeria.

Se propune vot deschis. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot comisia. Se aprobă în unanimitate.

Diverse 1 Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe aflate  în patrimoniul Direcţiei de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Mihai din partea Direcţiei de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 138

   Dl. consilier Rusescu doreşte să se găsească o soluţie pentru rezolvarea problemei câinilor vagabonzi.

Diverse 2 Proiect de hotărâre privind oportunitatea închirierii spaţiului de pe str N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii şcolii “I. Al. Bratescu-Voinesti

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, Director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se dă cuvântul şi dlui director al Şcolii  “I. Al. Bratescu-Voinesti” care prezintă situaţia existentă şi afirmă că spaţiul existent nu permite desfăşurarea cursurilor pentru toţi elevii pe care şcoala ii va avea, în urma înscrierilor pentru anul şcolar 2012-2013. Dl director precizează că în prezent sunt 5 clase I şi 3 clase pregătiroare, spaţiul care se doreşte a fi închiriat este necesar pentru o perioadă de 3 ani şi este dotat corespunzător.

Dna consilier Paraschiv doreşte să cunoască punctul de vedere al Compartimentului Juridic. Dl Moţoc face precizarile legate de acest punct de vedere.

Se propune comisia de evaluare a spaţiului: Babeu Pavel, Tănase Silviu Gabriel şi Ţuţuianu Ioan. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 15 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 139

 

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR MUNICIPIU,

       jr. Liţă Ion                                                               jr. Chiru Cătălin Cristea