Inapoi

PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 12.12.2008

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 22532 din data de 05.12.2008.

La această şedinţă participă un număr de 17 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind dnii. Rusescu Gheorghe, Şerban Alexandru, Tănase Silviu şi Frăţilă Ioan Cezar), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, directori şi sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

1.       Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe luna decembrie 2008

Este propus dl. cons. ing. Briceag Paul Robert.  Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate. 

Se supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28 octombrie 2008. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 17 noiembrie 2008. Se aprobă: 2 abţineri: Pantea Viorel şi Oros Călin Dinu, care-şi motivează abţinerea prin neparticiparea la şedinţa respectivă.

Dna. cons. Diculescu doreşte să aducă la cunoştinţa Consiliului Local faptul că în comisia de specialitate nr. 1, comisia economică, s-a hotărât ca punctul nr. 17 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2009, să fie amânat pentru o şedinţă extraordinară. Dânsa consideră că nu s-a făcut suficientă publicitate şi majorarea unor taxe este excesivă. Se doreşte o şedinţă extraordinară în care executivul să facă cunoscut nivelul la care s-au majorat aceste taxe.

Se supune la vot propunerea de amânare a punctului 17. Se respinge: 6 voturi pentru: Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia şi Liţă Ion, restul împotrivă.

      Se propune introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct şi anume: Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru aprobarea unor parteneriate în vederea amenajării de terenuri de sport în incinta şcolilor din Municipiul Târgovişte

Se supune votului introducerea pe ordinea de zi a acestui punct. Se aprobă în unanimitate.

De asemenea se retrage de pe ordinea de zi punctul 30.3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a terenului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte,  în suprafaţă de 46 mp situat în Bdul I.C. Brătianu nr. 1, în vederea extinderii şi modernizării chioşcului şi terasei existente.

  Cu aceste modificări se supune votului ordinea de zi. Se aprobă in unanimitate.

  Înainte de a se trece la ordinea de zi, dl. preşedinte Briceag conferă o diplomă de excelenţă dlui. ing. agronom Comănescu Dumitru la împlinirea vârstei de 100 ani, acesta adresând câteva cuvinte de mulţumire Consiliului Local.   

2.       Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar in vederea cuantificarii contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii Centrului Social Integrat «Sf. Maria»

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.       Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar in vederea cuantificarii contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii Centrului Social pentru persoane varstnice «Sf. Elena»

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4.        Proiect de hotărâre privind acordarea de unui ajutor financiar în valoare de 2277 lei dnei. Găvănescu Adela din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.       Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijine financiare pentru activităţi culturale

a. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 700 lei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Societaţii Apolitica Târgovişte, în vederea comemorării eroilor căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

b. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 900 lei, Fundaţiei Judeţene de Tineret Dâmboviţa

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

c. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1000 lei, A.C.S.S. “Loisir” pentru organizarea unui spectacol de colinde

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

6.       Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 64/29.03.2002

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de voluntariat în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi achiziţionării echipamentului şi materialelor necesare desfăşurării activităţii

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

8.       Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/30.01.2003 referitoare la aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte de 32 mp, teren situat în Piaţa Bărăţiei, către A.F. Teodorescu Alexandru

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 3 abţineri: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan.

9.       Proiect de hotărâre privind înfiinţarea secţiei de Radioamatorism în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 2 abţineri: Vasiliu Teodor, Babeu Pavel.

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

      Dl. cons. Vasiliu atrage atenţia că la mapele consilierilor nu există documentaţia cu viza A.N.F.P. şi deasemenea nici acordul Sindicatului din Administraţia Publică. Doreşte să ştie dacă salariaţii cărora li s-au schimbat locurile de muncă au fost consultaţi, acestea fiind şi motivele pentru care se va abţine la acest punct.

      Se supune la vot acest proiect. Se aprobă: un vot împotrivă: Vasiliu Teodor

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Grădiniţa nr. 17 Târgovişte”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

13.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 241/27.06.2008 şi nr. 466/28.10.2008  referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, revocarea art. 2 al HCL nr. 466/28.10.2008 şi aprobarea noii componenţe a acestora

      Se fac următoarele propuneri pentru comisia de specialitate nr. 4 (comisia de cultură): Răducanu Tudorică, Păunaş Maria Roxana, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Diculescu Maria şi pentru comisia de specialitate nr. 5 (juridică): Ana George Bogdan, Şerban Alexandru, Frăţilă Cezar, Vasiliu Teodor, Rusescu Gheorghe.

      Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre cu aceste modificări. Se aprobă în unanimitate.  

14.   Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de revocare a H.C.L. nr. 406/28.10.2008 referitoare la desfiinţarea Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Dl. cons. Vasiliu atrage atenţia că nu este întocmit un raport de specialitate, ci la mape există  un punct de vedere.

Se supune la vot. Se aprobă: 3 abţineri: Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion şi un vot împotrivă: Vasiliu Teodor

15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului la serviciile de apă şi canalizare practicate de S.C. COMPANIA DE APĂ Targovişte – Dâmboviţa S.A., in conformitate cu avizul A.N.R.S.C. nr. 3056/06.06.2008

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: o abţinere: Ţuţuianu Ioan

       De asemenea se solicită întocmirea de către S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa a unui raport privind măsurile luate pentru eliminarea pierderilor din reţea şi eficientizarea activităţii în cadrul societăţii.

       Se supune la vot întocmirea acestui raport de către Compania de Apă. Se aprobă: 2 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan.

16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se fac următoarele propuneri: Stănescu Iulian, Păunaş Roxana, Diculescu Maria şi Paraschiv Cornelia. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu aceste propuneri. Se aprobă în unanimitate.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.

Dna. cons. Diculescu aminteşte că nu a fost făcută suficientă publicitate având în vedere importanţa acestui subiect.

Dna. Ion, directorul Direcţiei Economice susţine că s-a respectat legea în ceea ce priveşte afişarea pe site a proiectului şi dezbaterea publică, numai că nu s-au primit propuneri decât din partea Asociaţiei Zaedno.

Dl. propune Ţuţuianu propune ca Priseaca să treacă în zona de impozitare C, neavând canalizare şi nefiind un cartier asfaltat.

Dl. viceprimar Ana reaminteşte că locuitorii Cartierului Priseaca plătesc 60% din valoarea taxelor tocmai din acest motiv.

Dna. cons. Diculescu doreşte să ştie în ce au fost investiţi banii colectaţi din taxa de salubrizare pe anul 2008.

Dna director Ion răspunde că banii au fost folosiţi în amenajarea spaţiilor verzi, a locurilor de joacă, agrement, aşa cum s-a stabilit prin regulamentul aprobat de către Consiliul Local.

Se poartă în continuare discuţii privind nivelul anumitor taxe şi impozite.

Se propune amânarea acestui punct pentru o şedinţă extraordinară. Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate.

18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe”, în Municipiul Târgovişte, str. Oilor, nr. 13, beneficiar S.C. GERISENA S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinţe S+P+2+M şi locuinţă S+P+M”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 6, Parcela 57/1, beneficiar PICIORUŞ MARIA FLORINA

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinţe P+1-2”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 188, beneficiar CUCU CRISTIN, SACAGIU GHEORGHE, PERALA NICULINA

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Sediu firmă S+P+E”, în Municipiul Târgovişte, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11, beneficiar DUMITRU CRISTINEL

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.Proiect de hotărâre studiat pentru extindere intravilan şi parcelare teren pentru construirea „Zona rezidenţială UTR 34”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 45, Parcela 643/1, (DE 637), beneficiar IORDACHE IOSIF

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

6.Proiect de hotărâre studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe – zona staţia meteo”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 26, Parcela 376/33, (DE 637), beneficiar ANA GEORGE BOGDAN

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: o abţinere: Ana George Bogdan

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Unitate întreţinere şi reparaţii autovehicule”, în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, nr. 106 (Cartier Priseaca), beneficiar S.C. AUTO ROLS S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

19.   Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi nou create din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 2 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria

20.   Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Municipiului Târgovişte în calitate de partener în cadrul proiectului «Centrului Naţional de Telemuncă din România» şi a contribuţiei la acest proiect

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului Municipiului Târgovişte cu Municipiul Baia Mare la proiectul “URBANROM”

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

22.   Proiect de hotărâre privind aderarea Consiliului Local Municipal Târgovişte la Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor Europei pentru Cultură (LES RENCONTRES)

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

23.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 29.10.2008, al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

24.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 02.12.2008, al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

25.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal nr. 3, din data de 03.12.2008, al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

26.   Proiect de hotărâre privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

27.   Proiect de hotărâre privind trecerea fără plată a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Târgovişte, către Asociaţia Luptătorilor din Decembrie 1989 Dâmboviţa

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

28.   Proiect de hotărâre privind trecerea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în Municipiul Târgovişte, str. Stupilor nr. 3, cartierul Priseaca, în fondul locativ de stat, cu destinaţia de locuinţă

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: Ana George Bogdan, Băluţă Vasile.

29.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii unor terenuri aparţinând  domeniului public al Municipiului Târgovişte

1.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 45 mp, situat în str. Virgil Drăghiceanu – în incinta Grădiniţei nr. 8, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 14 mp, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 9 mp, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică - calculatoare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică - calculatoare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unor spaţii, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 483 mp, situate în incinta Colegiului „Ienăchiţă Văcărescu”, Municipiul Târgovişte, pentru cursuri învăţământ postliceal sanitar particular

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

6.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în zona Complexului Comercial „Mondial”, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei minirulote pentru dulciuri

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se respinge: 12 voturi pentru: Ana George Bogdan, Briceag Paul Robert, Ilie Valentin, Stănescu Iulian, Liţă Ion, Pantea Viorel, Moţoc Honorius, Oros Călin, Răducanu Tudorică, Păunaş Roxana, Babeu Pavel, Băluţă Vasile, un vot împotrivă: Vasiliu Teodor, 3 abţineri: Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Paraschiv Cornelia.

7.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 5,25 mp, situat în incinta Şcolii Generale nr. 1, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

8.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 9 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amplasării unei rulote tip fast food

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se respinge: 12 voturi pentru: Ana George Bogdan, Briceag Paul Robert, Ilie Valentin, Stănescu Iulian, Liţă Ion, Pantea Viorel, Moţoc Honorius, Oros Călin, Răducanu Tudorică, Păunaş Roxana, Babeu Pavel, Băluţă Vasile, un vot împotrivă: Vasiliu Teodor, 3 abţineri: Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Paraschiv Cornelia.

9.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire 6 luni, a trei terenuri, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 4 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, pentru amplasarea de prisme publicitare

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

10.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a 12 terenuri, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare tip Becklit

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se fac propuneri pentru membrii comisiei de licitaţie: Liţă Ion, Pantea Viorel, Diculescu Maria. Se supun la vot aceste propuneri. Se aprobă în unanimitate.

30.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte

1.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani a spaţiului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 148,7 mp din PT1 MVI, str. Benone Georgescu

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a terenului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte,  în suprafaţă de 10 mp, situat în Şoseaua Găeşti, în vederea amplasării unei troite

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a terenului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte,  în suprafaţă de 46 mp, situat în Bdul I.C. Brătianu nr. 1, în vederea extinderii şi modernizării chioşcului şi terasei existente

                                                                  RETRAS

                                                                       

Se fac propuneri pentru membrii comisiei de licitaţie: Moţoc Honorius, Răducanu Tudorică, Paraschiv Cornelia. Se supun la vot aceste propuneri. Se aprobă în unanimitate.

31.   Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită din administrarea Grupului Şcolar Constantin Brâncoveanu către Universitatea Valahia Târgovişte, a unor bunuri proprietate publică a Municipiului Targoviste, situate in Bulevardul Unirii nr. 24-26

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: o abţinere: Vasiliu Teodor.

32.   Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a terenului în suprafaţă de 338 mp aferent drumului de exploatare DE47+DE 55

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

33.   Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe luna ianuarie 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

    34. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru aprobarea unor parteneriate în vederea amenajării de terenuri de sport în incinta şcolilor din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. cons. Stănescu face o scurtă prezentare a proiectului. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR MUNICIPIU,

                        ing. Briceag Paul Robert                              jr. Chiru Cătălin Cristea                         

                                                                       

 

 

 

              Inapoi