PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 12.04.2011

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 2100 din data de 08.04.2011.

   La această şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenti fiind (Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Păunaş Maria Roxana, Rusescu Gheorghe, Şerban Alexandru, Tănase Silviu Gabriel şi Vasiliu Emilian Teodor), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Briceag Paul Robert, ales prin votul consilierilor.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanţări rambursabile pentru cofinanţarea obiectivului „Complex Turistic de Natatie Tragoviste”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa Daniela – Direcţia Economică pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl consilier Ţuţuianu afirmă că este un proiect benefic, dar perioada în care se doreşte realizarea acestuia nu este bună. Dl. Primar afirmă că există o perioadă de graţie de 3 ani, că nu este afectat gradul de îndatorare al Consiliului Local şi aminteşte că prin acest proiect se vor crea 100 de locuri de muncă. Dl. consilier Ţuţuianu doreşe să ştie care este gradul de îndatorare al Consiliului Local. Dna Popa afirmă că pentru anul 2011 gradul de îndatorare este de 19 procente, iar rata dobânzii este de 13%.

Încheindu-se dezbaterile la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 11 voturi pentru şi 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria şi Ţuţuianu Ioan.

Se fac propuneri pentru comisia de negociere. Cei trei consilieri sunt: Babeu Pavel, Badiu Cristina Minerva şi Liţă Ion. Se propune votul deschis. Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot comisia. Se aprobă: 11 voturi pentru şi 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria şi Ţuţuianu Ioan.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare pentru anul 2011 a Consiliului Local Municipal Targovişte către Asociatia Fotbal Club Chindia Targoviste, pentru finantarea programului sportiv „Promovarea  sportului de performanţă”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. consilier Ţuţuianu doreşte să ştie dacă suma este cuprinsă în Bugetul Clubului Sportiv. Dl Primar afirmă că suma este cuprinsă în Bugetul Clubului Sportiv, dar nu era cuprinsă şi destinaţia acestei sume. Încheindu-se dezbaterile la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

 

 

 

 

3.Proiect de hotărâre privind  numirea directorului interimar la S.C. Municipal Security S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl consilier Dănciulescu doreşte să cunoască motivul schimbării din funcţie a directorului. Se dă cuvântul dlui. Secretar Cristea, care aminteşte că perioada stabilită pentru interimat – 6 luni, a expirat. Dl Secretar afirmă că perioada de 4 ani prevăzută în Actul Constitutiv al societăţii este pentru directorul general, care va fi numit în urma desfăţurării unui concurs.

Încheindu-se dezbaterile la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 13 voturi pentru şi o abţinere – Babeu Pavel.

 

Cu aceasta şedinţă este declarată închisă.

 

 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       SECRETAR MUNICIPIU

           ing. Paul Robert Briceag                          jr. Chiru Cătălin Cristea