PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 12.03.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri, absentă fiind doamna consilier Păunaş Maria Roxana, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 1146 din data de 05.03.2010.

     După ce se face propunerea ca domnul Briceag Paul Robert sa conducă şedinţa următorii consilieri părăsesc sala : Danciulescu Ion, Diculescu Maria, Fratila Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tanase Silviu Gabriel, Ţutuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor.

     La lucrările şedinţei participă un număr de 13 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Danciulescu Ion, Diculescu Maria, Fratila Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tanase Silviu Gabriel, Ţutuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

            Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Briceag Paul Robert, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 28.01. 2010. Se aprobă procesul verbal în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 19.02.2010. Se aprobă procesul verbal în unanimitate

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă in unanimitate

1.    Proiect de hotărâre privind reducerea numărului de autorizaţii pentru efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Târgovişte.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl Ilie Valentin justifica de ce nu a dat aviz favorabil acestui punct. Dansul este de parere ca reducerea cu 140 este foarte mare in conditiile in care nu exista locuri de munca. Reducerea trebuie sa aiba la baza o abatere.Dl. Briceag aduce lamuriri cu privire la acest punct de pe ordinea de zi Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

2.    Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 21 persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei director Delia Stanescu, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.Dl. Primar  aduce lamuriri cu privire la acest proiect de hotarare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.192/27.04.2009, şi H.C.L. nr. 255/10.08.2009 privind proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Grup Şcolar Industrial Nicolae Ciorănescu” .

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul   domnului Balasa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Balasa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Dl Stanescu intreaba de ce intervin aceste modificari de proiect iar domnul Balasa explica faptul ca intre proiectul tehnic, studiul de fezabilitate si cererea de finantare apar diverse modificari. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea în valoare şi promovarea turistică a Fortificaţiilor Medievale ale oraşului Târgovişte”, a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie ( DALI), a Studiului de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico- economici şi asigurarea resurselor financiare.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Constantinescu, care prezintă proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

6.    Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de către S.C. Artpress Impact S.R.L., împotriva H.C.L. nr. 11/28.01.2010, referitoare la modificarea  H.C.L. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul    domnului Secretar, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Construire Centru Social pentru persoanele fără adăpost „Speranţa” din cadrul Programului de Interes Naţional „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă.”

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul    doamnei director Delia Stanescu, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

8.    Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea realizării proiectului „Regularizare râu Ialomiţa în zona Municipiului Târgovişte, a comunei Şotânga şi a comunei Ulmi”.

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul    domnului Balasa , care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

9.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de  persoane fizice din Municipiul Târgovişte.

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul    domnului Crintescu , care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010.

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul    doamnei Dana Popa , care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

11.  Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului transportului urban de călători în Municipiul Târgovişte, pentru anumite tipuri de abonament.

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul    domnului Grigorescu, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rambursării unor sume declarate neeligibile referitoare la implementarea Proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.03.06 DB 1267

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul    doamnei Alexe Catalina, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

Dl. Briceag propune sa se discute cele trei puncte de le diverse deoarece urmatoarele puncte au nevoie de votul a doua treimi din numarul consilierilor prezenti. Se supune la vot propunerea domnului Briceag. Se aproba in unanimitate. Dl. Primar spune ca datorita atitudinii neadecvate a consilierilor PSD SI PNL a trebuit sa o aduca pe doamna consiler Paunas, care se afla in concediu maternal, pentru ca toate punctele de pe ordinea de zi să poată fi discutate de Consiliul Local.

DIVERSE 1 Proiect de hotărâre privind infiintarea  comisiilor  de evaluare si de contestatii  a managerilor institutiilor de cultura.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul    doamnei Neagu, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl Primar propune o lista cu specialisti in cultura care alaturi de consilieri si cei nominalizati prin dispozitie a primarului vor face o analiza corecta a instiitutiilor de cultura din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate. Se propune ca urmatorii consilieri sa faca parte din comisiile de evaluare si de contestatii a managerilor institutiilor de cultura din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste : dna. Badiu, Dl. Lita, dl. Motoc, dl. Baluta. Se supune la vot aceasta propunere. Se aproba in unanimitate.

DIVERSE 2 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Balasa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

DIVERSE 3 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Balasa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

13.      Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ   de stat, către actualul chiriaş.

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul    domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru, în unanimitate.

Incepand cu acest punct este prezenta si doamna consilier Paunas.

14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data  de 08.02.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr 14/28.01.2010.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

15.  Proiect de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal în proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa şi administrarea Consiliului Judeţean  a terenului în suprafaţă de 300 mp. aferent Bibliotecii Judeţene „I.H.Rădulescu”.  

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

16.  Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal a unor drumuri de exploatare

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul    domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

17.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni  a 2 (doua) terenuri în suprafaţă de 7 mp. fiecare, in vederea amplasarii unor rulote pentru comercializarea inghetatei.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul    domnului primar care spune ca in vederea unei urbanizari a Municipiului Targoviste s-au stabilit 3 modele de chioscuri pe care comerciantii le vor putea alege pentru desfasurarea activitatii. Dl Rusescu spune ca aceste modele nu sunt destul de elaborate. Dansu propune ca aceste modele sa fie aprobate ca atare iar cei de la urbanism sa informeze cu privire la materialele din care vor fi facute. Dna Leca prezinta modelele propuse. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate pentru amplasamentul din Parcul Chindia. Pentru amplasamentul de pe platoul Prefecturii se respinge cu 13 voturi pentru si o abtinere dl Şerban.

Dl. Briceag spune ca toate concesiunile vor intra sub regimul celor trei modele .Se supune la vot cele trei modele . Se aproba in unanimitate.

18/1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren, în suprafaţă de 60 mp, situat în Str. Şoseaua Găeşti – zona Big în vederea amenajării unui spaţiu comercial.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

18/2  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 25 mp, situat în Str. Moldovei – adiacent bl. 66, sc.D, Ap. 64, pentru realizare hol, scară şi alee de acces la spaţiul comercial existent.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Cu 13  voturi şi o abţinere dl. Şerban, proiectul este respins,întrucât majoritatea calificată era de 14 voturi pentru.

18/3  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani cu posibilitate de prelungire de 12 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în str. Calea Domnească –adiacent nr. 208 în vederea amenajării unui spaţiu de producţie şi restaurare obiecte de artă.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

18/4  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 1 an şi 6 luni cu posibilitate de prelungire, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân –staţia autobuz Mitropolie – modul “B” în vederea amenajării unui spaţiu comercial.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate

            18/5  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării   pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungirede 2 ani şi 6 luni a unei parcări reşedinţă, situată în zona blocurilor J şi O, B-dul Independenţei, din Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

18/6  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pana la data de 08.08.2016 cu posibilitate de prelungire  de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 42 mp, situat în Bdul. I.C.Bratianu in  vederea extinderii  spaţiului comercial existent.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

18/7 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe   o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire  de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 250 mp, situat în Cartierul Sagricom in vederea amenajarii unui spatiu comercial.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

18/8 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire  de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 48 mp, situat în Str. Soseaua Gaesti – zona Big in vederea amenajarii unui spatiu comercial.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

           18/9 Proiect de hotărâre privind concesionarea directa pe o perioada de 10 ani cu   posibilitate de prelungire  de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp, situat în Str. Garii

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

18/10 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire  de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 35 mp, situat în Str. Virgil Dragiceanu – adiacent Bloc 35 pentru realizarea unu spatiu comercial – zona Big in vederea amenajarii unui spatiu comercial.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

Se nominalizează consilierii ce vor face parte din comisia de licitaţie, respectiv: Stănescu Iulian, Pantea Viorel, Moţoc Honorius. Se supun la vot nominalizările. Se aprobă în unanimitate.

19.      Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” – Târgovişte – pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în Municipiul Târgovişte, B-dul Libertăţii, nr.3, bloc B1, parter pe o perioadă  de 6 luni.                                                                                                                                                                                                                        

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

20.      Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 244/20.06.2009, privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

21.      Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către „S.C. Electrica Distribuţie Muntenia Nord” – Sucursala Târgovişte,  a unui teren în suprafaţă de 10mp., situat în str. Nicolae Filipescu – adiacent bl. 40, în vederea realizării unui post de transformare electric.                                                                                                                                                                                                         

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

22.      Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către S.C. Electrica Distribuţie Muntenia Nord” – Sucursala Târgovişte a 3 (trei) terenuri în suprafaţă de 1,2; 1,52; 0,8 mp. fiecare, situate în incinta fostului spital „Mănăstirea Dealu” pentru executarea lucrării de alimentare cu energie electrică a Staţiei de telefonie mobilă „Vodafone”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

23.      Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 183/02.07.2007, referitoare la  acceptarea donaţiei terenului în suprafaţă de 1780 m.p., situat în Municipiul Târgovişte, Strada Crangului, Cartier Priseaca, proprietar S.C. HORFI INGINERIE ŞI CONSULTANTA S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

24.      Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Stadionului „Eugen Popescu” către Club Sportiv Municipal Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl Primar intervine pentru a aduce lămuriri cu privire la acest punct. Dânsu spune ca există două variante :  Consiliul Local să fie de acord cu  propunerea executivului si stadionul sa-l administreze Club Sportiv Municipal Târgovişte sau Consiliul Local să nu fie de acord si sa-l administreze Primaria .  Există un contract care s-a incheiat şi trebuie sa-l preia cineva scriptic. Toţi cei care doresc sa investească în Stadionului „Eugen Popescuau termen 6 luni pentru a veni cu proiecte. Dl. primar dă cuvântul reprezentanţiilor F.C.M Târgovişte, clubul care a avut administrarea Stadionului „Eugen Popescupentru a-şi spune punctul de vedere.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

25.      Raportul de evaluare a activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2009 şi planul de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2010.

Consiliul Local a luat act .

 

       Cu aceasta şedinţa se declară încheiată.

 

     

            

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR MUNICIPIU

        Ing. Paul Robert Briceag                                                    jr. Chiru Cătălin Cristea