PROCES VERBAL

încheiat în urma convocării ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 11.11.2016

 

    Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 21 din numărul de 21 de consilieri în funcție, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziția nr. 4668 din data de 09.11.2016.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dna. Carmen Holban, aleasă președinte pentru ședințele consiliului local din luna noiembrie.

     Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 21 voturi pentru.

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (cod LMI DB-II-m-A-17248) Târgoviște, județul Dâmbovița”

Se cuvântul dlui. Stănescu, reprezentant al Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul.

Se cuvântul reprezentantului Societății Leviatan Design S.R.L., care a întocmit studiul de fezabilitate pentru proiectul ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (cod LMI DB-II-m-A-17248) Târgoviște, județul Dâmbovița”, pentru a prezenta detalii referitoare la proiect.

Dl. Primar dorește să fie specificată destinația pe care o are clădirea, conform proiectului. Se precizează că la acest moment clădirea are destinație socio-culturală, la etaj funcționând Biblioteca Județeană, la parter teatrul de păpuși, iar prin prezentul proiect se dorește păstrarea acestor funcțiuni.

Dna.cons. Nicolae dorește să știe dacă la modernizarea acesti clădiri s-a ținut cont și de acustica sălilor. Reprezentantul societății precizează că se realizează fonoizolarea planșeelor.

Dl. Primar precizează că din documentația prezentată reiese că în incinta clădirii se vor realiza săli destinate cercurilor de artă, la parter, iar la etaj - săli expoziționale.

Dl. cons. Tănase dorește lămuriri asupra indicatorilor economici și cum au rezultat valorile prezentate.

Reprezentantul societății precizează că valoarea proiectului este de 3.925.928,00 lei cu TVA, suma rezultând din evaluarea cantităților de lucrări.

Dl. Primar precizează acest proiect se realizează cu fonduri europene.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru” și o abținere - Bozieru Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 338.

2.    Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ - teritoriale, instituții publice și unități de cult, pentru obiectivul: Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din municipiul Târgoviște

Dl. Primar menționează că este vorba despre nouă proiecte de hotărâre pentru trei obiective de investiții -trei unități școlare din municipiul Târgoviște: Liceul de Arte „Bălașa Doamna”, Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” și Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”, care vor beneficia de instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă. De asemenea precizează că pentru fiecare obiectiv vor fi prezentate trei proiecte de hotărâre: unul referitor la participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, cel de al doilea referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și cel de al treilea referitor la cota de participație a municipiului Târgoviște la investiția respectivă.

Se cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul.

Dl. Primar dorește știe care va fi beneficiul instalării acestor sisteme.

Dl. Ciobanu precizează se va înregistra o reducere a consumului cu până la 50% - 60%.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 339.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din municipiul Târgoviște”

Se cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru” și o abținere - Bozieru Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 340.

4.Proiect de hotărâre privind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din municipiul Târgoviște

Se cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 341.

5.Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ - teritoriale, instituții publice și unități de cult, pentru obiectivul: Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște

Se cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 342.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște

Se cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul.

 Dl. Bercu dorește știe unde vor fi montate panourile solare, având în vedere au fost realizate lucrări de reabilitate la acest liceu.

Dl. Ciobanu precizează a fost identificat un spațiu, la nivelul solului, lângă centrala termică existentă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru” și o abținere - Moțoc Honorius, proiectul devenind HCL nr. 343.

7.Proiect de hotărâre privind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire la care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște

Se cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 344.

8.Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ - teritoriale, instituții publice și unități de cult, pentru obiectivul: Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște

Se cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 345.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște”

Se cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 346.

10.  Proiect de hotărâre privind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște

Se cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 347.

Suplimentare ordine de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

Se cuvântul dlui. Cristea, Secretarul Municipiului, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL nr. 348.

                                   

     Cu aceasta ședința se declară închisă.

    

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

   farm.  Georgeta - Carmen Holban                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

            Red. U.M.