PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 11.09.2009

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 4667 din data de 08.09.2009

                La această şedinţă participă un număr de 18 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia şi Tănase Silviu Gabriel), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa este condusă, în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte, de dna. consilier Păunaş Maria Roxana.

Dl. consilier Vasiliu solicită cuvântul. Dl. consilier consideră ilegal faptul ca la diverse acţiuni organizate pe teritoriul Municipiului Târgovişte, Consiluiul Local Municipal Târgovişte nu este consultat. Dl consilier propune introducerea pe ordinea de zi a unui punct privind înfiinţarea unei comisii care să verifice modul în care au fost organizate Zilele Cetăţii, din punctul de vedere al calităţii cât şi din punct de vedere financiar, deoarece nu sunt cunoscute sumele care au fost cheltuite pentru această sărbătoare.

Dl. consilier Babeu consideră că acest punct poate fi introdus la şedinţa ordinară.

Se supune la vot propunerea dlui. consilier Vasiliu. Se respinge:  4 voturi pentru, 6 abţineri şi 7 voturi împotrivă.

Dl. consilier Vasiliu menţionează că se va adresa Parchetului şi Curţii de Conturi.

Dl. consilier Stănescu menţionează că este de acord ca la sediţa ordinară să fie prezentat un bilanţ al Zilelor Cetăţii, dar nu este de acord cu înfiinţarea unei comisii.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

1.                           Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul”Reabilitare termică bloc 82B sc.A+B, str. Benone Georgescu, Asociaţia de proprietari nr. 29” din Municipiul Târgovişte, în vederea creşterii performanţei energetice.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Niţu Valerică, Şef Serviciu Energetic, pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu doreşte să ştie dăcă s-a întrunit comisia juridică. Avand în vedere răspunsul negativ al dlui. Secretar, dl. consilier Vasiliu anunţă că se va abţine. Dl. consilier Ţuţuianu doreşte să ştie la cât se ridică, pentru acest proiect, contribuţia Consiliului Local Municipal Târgovişte. Dl. Niţu afirmă că va informa Consiliul Local în legătură cu aceste sume. Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

2.                           Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. 270/2009 privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc 25 sc. A+B+C+D, str. Avram Iancu, Asociaţia de proprietari nr.10” din Municipiul Târgovişte, în vederea creşterii performanţei energetice.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Niţu Valerică, Şef Serviciu Energetic, pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu dorşte să ştie dacă rămân termopanele pe care oamenii le-au montat. Dl. Niţu menţionează că populaţia nu poate fi obligată să schimbe aceste termopane. Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

3.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. 271/2009 privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ‘Reabilitare termică bloc 26 sc. A+B+C+D, str. Avram Iancu, Asociaţia de proprietari nr.10 ‘’ din Municipiul Târgovişte, în vederea creşterii performanţei energetice.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Niţu Valerică, Şef Serviciu Energetic, pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu aminteşte că s-a propus gratuitate pentru refacerea blocurilor şi din această cauză se abţine. Dl. consilier Stănescu doreşte să ştie ce se întâmplă la blocurile unde există deja şarpantă. Dl. Niţu afirmă că unele dintre aceste şarpante sunt construite fără autorizaţie şi trebuie să se intre în legalitate. Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

4.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului pentru obiectivul „Sala de sport Şcoala 13 (Şcoala Matei Basarab)” prin utilizarea energiei solare- CASA VERDE şi aprobarea studiului de fezabilitate.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Niţu Valerică, Şef Serviciu Energetic, pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

5.                   Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului,  apei şi solului pentru obiectivul Spitalul Municipal Târgovişte”şi aprobarea studiului de fezabilitate.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Niţu Valerică, Şef Serviciu Energetic, pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

6.                  Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului Social de Urgenţă „Speranţa”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Olteanu Marcela din partea Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

7.                  Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa şi canalizare către S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A, în calitate de operator regional.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

Cu aceasta se declară închisă şedinta Consiliului Local Municipal Târgovişte.

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR MUNICIPIU

      ec. Păunaş Maria Roxana                                            jr. Chiru Cătălin Cristea